Nawigacja

 • SZKOŁA - MOC ŚWIĄTECZNYCH ŻYCZEŃ

  Nowa galeria SZKOŁA - MOC ŚWIĄTECZNYCH ŻYCZEŃ została dodana do albumu fotograficznego

 • Wypożyczenia książek podczas ferii

  Biblioteka zmieniła formę  pracy, dostosowując się do potrzeb czytelników. Podczas ferii  uczniowie mogą dzwonić do sekretariatu  i zamówić lekturę telefonicznie, która będzie do odbioru jeszcze tego samego dnia.  

 • Ferie z książką

  Zapraszamy do wzięcia udziału klasy I-VIII  w akcji czytelniczej Ferie z książką

   Zadaniem uczestnika jest :

  1. Przeczytać książkę

  2. Narysować obrazek zachęcający do jej przeczytania (kl. I-IV)

  3. Napisać recenzję książki, przesłać na adres mailowy zychlinsp2@op.pl

  (kl.V-VIII) w terminie do 20.01.2020

  Uczestnik konkursu wykonuje pracę samodzielnie!

  Najlepsze prace będą nagrodzone!

 • WYNIKI POWIATOWEGO KONKURSU BOŻE NARODZENIE W POEZJI

  Miło nam poinformować, że w Bibliotece Pedagogicznej w Kutnie został rozstrzygnięty Powiatowy
  Konkurs Plastyczny dla klas I – III „Boże Narodzenie w poezji”. Oto wyniki:

   II. miejsce

  Julia Tybińkowska, klasa II Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II

  w Żychlinie, do wiersza Małgorzaty Strzałkowskiej „Wigilijna noc”

  Piotr Stelmasiak, klasa I b Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II

  w Żychlinie, do wiersza Bronisławy Ostrowskiej „W lesie”

  III. miejsce

  Piotr Bron, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła 2 w Żychlinie

  do wiersza Ludwika Jerzego Kerna „Choinka”

  Na laureatów czekają dyplomy i nagrody, które będą do odebrania po powrocie do szkoły.

  GRATULUJEMY!!!

 • Biblioteka szkolna

  BIBLIOTEKA  SZKOLNA REALIZUJE WYPOŻYCZENIA

  Jeśli potrzebujesz lekturę bądź inną książkę na zimowy wieczór, skontaktuj się z wychowawcą, który przekaże informację nauczycielowi bibliotekarzowi. Książki będą do odbioru w szkole w umówionym terminie do godz. 16.00

   

  #ZOSTANWDOMU #CZYTAJKSIAZKI

  Przypominamy wszystkim naszym uczniom...

 • Nowości w bibliotece

  NOWOŚCI   WYDAWNICZE   DZIĘKI    REALIZACJI  NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU  CZYTELNICTWA

  Drodzy czytelnicy! Miło nam poinformować, że wreszcie nadszedł wyczekiwany moment, kiedy do naszej biblioteki szkolnej trafiły nowości wydawnicze,  zakupione z funduszy pozyskanych w  ramach  NPRCz.  Ponad 900 tytułów rekomendowanych  przez Was, rodziców, nauczycieli podczas Szkolnych  Wyborów Książek czeka na Wasz powrót. Nasz księgozbiór został wzbogacony o  kwotę 15 000 zł (12 000 zł pozyskano z dotacji celowej budżetu państwa, a 3000 zł to wkład własny organu prowadzącego szkołę). Teraz  czeka dużo pracy, aby wszystkie te książki wprowadzić do inwentarza i jak najszybciej móc je wypożyczać.     

   

   

   

   

  Bibliotekarz Edyta Tomaszewska

   

 • Świetlica SP2

  ŚWIETLICA SP nr 2  w Żychlinie

  czynna od poniedziałku do piątku

  w godzinach:    6.30 – 15.30

                 Nasza świetlica jest miejscem, w którym dzieci, ze względu na różne godziny pracy rodziców bądź czekające na autobus dowożący je do domu, spędzają czas przed rozpoczęciem lekcji oraz po ich zakończeniu.

                       Dzieci korzystające ze świetlicy mają zapewnioną bezpieczną i fachową opiekę. Nauczyciele świetlicy zapewniają organizację wolnego czasu oraz możliwość odrobienia lekcji. U nas dzieci mogą się bawić, odpoczywać, rozwijać swoje zainteresowania i korzystać z pomocy w nauce.

   Aby zapisać dziecko do świetlicy szkolnej, należy wypełnić kartę zgłoszenia.

 • Regulamin świetlicy szkolnej SP2

  REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
  DZIAŁAJĄCEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. JANA PAWŁA II W ŻYCHLINIE

   

   

  § 1

  Postanowienia ogólne

  1. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele  i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym . 
  W świetlicy zadania realizowane są według tygodniowego rozkładu zajęć opracowanego w oparciu o roczny plan pracy szkoły.

  2. Regulamin świetlicy opracowywany jest przez wychowawców świetlicy (modyfikowany w miarę potrzeb),  zatwierdzany przez dyrektora szkoły oraz przedstawiany do akceptacji wychowankom i ich rodzicom.

   

  § 2

  Cele i zadania świetlicy
  Wychowawcy w świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom:

  1. Prowadzą współpracę z rodzicami, wychowawcami klas, a także
   pedagogiem szkolnym celem rozwiązywania napotkanych trudności
   wychowawczych.
  2. Współpracują i współdziałają ze szkołą, domem oraz środowiskiem lokalnym.
  3. Organizują właściwy i kulturalny wypoczynek dzieci;
  4. Udzielają pomocy uczniom mającym trudności w nauce;
  5. Rozwijają zainteresowania oraz zdolności wychowanków;
  6. Kształtują nawyki kultury osobistej i współżycia w grupie;
  7. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno – moralnej (odpowiednie zachowanie się w szkole, domu i środowisku lokalnym);
  8. Organizację zespołowej nauki, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej; 
  9. Zorganizowaną opiekę wychowawczą;


  Do zadań świetlicy należy:

  • organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy;
  • organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny;
  • odkrywanie i rozwijanie zainteresowań;
  • stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego;
  • upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny
   i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia;
  • rozwijanie samodzielności i samorządności;
  • współdziałanie z nauczycielami, rodzicami oraz instytucjami społecznymi;

   

  § 3

  Założenia organizacyjne:

  1.Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy codziennie w godz. 6.30 do15.30.

  2.Do świetlicy w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:

                 ● dojeżdżające,

                 ● obojga rodziców pracujących,

                 ● rodziców pracujących samotnie wychowujących dzieci,

           ● matek i ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, całkowitą niezdolność do pracy lub niezdolność do samodzielnego życia,

                 ● umieszczone w rodzinach zastępczych,

                 ● dzieci, które nie uczęszczają na lekcje religii.

  3. Warunkiem przyjęcia do świetlicy jest złożenie  w sekretariacie szkoły prawidłowo wypełnionego wniosku w wyznaczonym terminie.

  Karty zgłoszenia można pobrać u nauczycieli świetlicy, sekretariacie szkoły oraz ze strony internetowej szkoły.(Załącznik nr 1)

  4. W karcie zgłoszenia, rodzice/prawni opiekunowie powinni podać: dane osobowe dziecka, numery telefonów kontaktowych, informację o stanie zdrowia dziecka, powód objęcia dziecka opieką świetlicową oraz informacje dotyczące odbierania dziecka ze świetlicy.

  5. O wszelkich zmianach w danych, zawartych we wniosku, dokonujących się w ciągu roku szkolnego, rodzic/opiekun prawny, zobowiązany jest poinformować nauczycieli- wychowawców świetlicy w formie pisemnej.

  6. Rodzice/opiekunowie prawni powinni zapoznać się i zaakceptować swoim podpisem Zasady Obowiązujące w Świetlicy Szkolnej. (Załącznik nr 2)

  7.O naborze do świetlicy decyduje komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna, powoływana przez dyrektora szkoły, która swoje  decyzje podejmuje w oparciu o  Zasady Rekrutacji.

  8. Liczba miejsc jest ograniczona. Wnioski i prośby indywidualne rozpatruje  dyrektor szkoły.

  9. O przyjęciu dziecka do świetlicy w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor szkoły.

  10. W przypadku nieusprawiedliwionej, ciągłej nieobecności dziecka na zajęciach  w świetlicy powyżej 1 miesiąca, uczeń może być skreślony z  listy dzieci uczęszczających do świetlicy.

  11. O skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej decyduje dyrektor.

   

  § 4

  Wychowankowie świetlicy:

  - do świetlicy w pierwszej kolejności przyjmuje się uczniów rodziców pracujących, dojeżdżających, sieroty, rodzin zaniedbanych wychowawczo, rodzin zastępczych i dzieci nauczycielskich;

  -  w świetlicy szkolnej mogą przebywać uczniowie danej klasy, skierowani do niej przez dyrektora lub wicedyrektora szkoły w wyjątkowej sytuacji, np. gdy zaistnieje nagła potrzeba zorganizowania zastępstwa za nieobecnego na lekcji nauczyciela;

  - wychowawcy świetlicy otaczają szczególną opieką dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce i zachowaniu;

  - z wyposażenia świetlicy można korzystać wyłącznie pod opieką i za zgodą wychowawcy świetlicy, którego obowiązkiem jest dbałość o jego właściwe wykorzystanie i zabezpieczenie.

  Rodzice ucznia, który dokonał celowego zniszczenia wyposażenia świetlicy, mogą zostać obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony lub uszkodzony sprzęt.
   

  Prawa uczestnika świetlicy
  Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do:

  • wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami;
  • korzystania z pomocy wychowawcy w odrabianiu zadań;
  • wpływa na planowanie pracy w świetlicy;

   

  Obowiązki uczestnika świetlicy
  Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązany jest do:

  • systematycznego udział w zajęciach,
  • usprawiedliwienia swojej nieobecności,
  • nieopuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy, (osoby, które chcą zwolnić się z zajęć świetlicowych muszą dostarczyć pisemną zgodę rodziców),
  • dbania o porządek i wystrój świetlicy,
  • poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy,
  • kulturalnego zachowanie się w trakcie zajęć świetlicowych, respektowania poleceń nauczyciela-wychowawcy,
  • przestrzegania regulaminu świetlicy oraz zakazu używania telefonów komórkowych.

   

  Uwaga!

  Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione na niej przedmioty.

   

  § 5

  Nagrody i wyróżnienia

  • Wyróżnienie wobec wszystkich dzieci przez wychowawcę,
  • Pochwała przekazana opiekunom.
  • Drobny upominek np.: plan lekcji, naklejka.

  Kary

  • Upomnienie, nagana udzielona przez wychowawcę w obecności wszystkich uczniów.
  • Poinformowanie rodziców o złym zachowaniu (w kontakcie bezpośrednim, pisemnie lub telefonicznie)
  • Nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy.
  • Nagana udzielona przez Dyrektora szkoły.
  • Skreślenie z listy uczestników świetlicy.

  Nauczyciele świetlicy mają wpływ na semestralną i roczną ocenę dziecka z zachowania.

   

  § 6

  Współpraca z rodzicami
  1.Bezpośrednia (codzienny kontakt i rozmowy – odbierają dzieci ze świetlicy osobiście).
  Korespondencja z rodzicami.
  Rozmowy telefoniczne.

   

  § 7

  Dokumentacja świetlicy

  1. Roczny plan pracy dydaktyczno –wychowawczej zatwierdzony przez dyrektora szkoły na początku roku szkolnego.
  2. Dziennik zajęć.
  3. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej.

  4. Roczne  sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej.

  5. Regulamin świetlicy.

  6. Zasady rekrutacji do świetlicy.

  7. Procedura odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej.

  8. Procedura postępowania w sytuacji nie odebrania dziecka ze świetlicy szkolnej po godzinach jej pracy.

  9. Procedura postępowania w sprawie zapewnienia opieki nad uczniem w dni wolne od zajęć dydaktycznych.

 • Zasady obowiązujące w świetlicy szkolnej SP2

  ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2  im. JANA PAWŁA II W ŻYCHLINIE

  1. Świetlica przeznaczona jest dla uczniów naszej szkoły, którym rodzice/opiekunowie  prawni nie mogą zapewnić opieki w czasie wolnym od zajęć szkolnych. Do jednej grupy świetlicowej przyjmowanych jest maksymalnie 25 dzieci.

  2. Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 do 15.30.

  3. Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się corocznie na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/opiekunów prawnych poprzez wypełnienie Karty Zgłoszenia  Dziecka do Świetlicy Szkolnej.  

  4. Rodzice mają obowiązek przyprowadzania dzieci do budynku szkolnego.

  5. Dzieci odbierane są ze świetlicy przez rodziców, opiekunów prawnych lub osoby upoważnione.

  6. Pisemne oświadczenia (załącznik nr 1) wymagane są również w przypadku samodzielnego wyjścia dziecka do domu . Upoważnienie takie powinno zawierać dokładną datę, godzinę wyjścia, deklarację, iż ponosi całkowitą odpowiedzialność za dziecko oraz czytelny podpis osoby.

  7. Rodzic nie może przez telefon polecić dziecku samodzielnego powrotu do domu.

  8. Nie podlega opiece wychowawców dziecko, które nie dotrze do świetlicy. Obowiązkiem  dziecka   jest zgłosić się u wychowawcy po wejściu do świetlicy.

  9.Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad, dotyczących przede wszystkim bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny, oraz do szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy.

  10. Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice/opiekunowie.

  11. W świetlicy przez cały rok szkolny obowiązuje zmiana obuwia.

  12. Dziecko przebywające w świetlicy każdorazowo zgłasza potrzebę wyjścia ze świetlicy u wychowawcy (np. do toalety, biblioteki, itp.)

  13. Nauczyciel  przekazujący  grupę,  informuje  przejmującego  opiekę,  o  liczbie  dzieci w grupie.        

  14. Gdy dziecko wychodzi ze świetlicy: do domu albo na zajęcia dodatkowe, ma obowiązek poinformować o tym nauczyciela.

  15. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela o odbiorze dziecka.

  16. Dziecko odebrane ze świetlicy szkolnej, nie może być w danym dniu przyjęte powtórnie.

  17. Nauczyciele świetlicy mają  wpływ  na semestralną i roczną ocenę dziecka z zachowania.

  18. Uczniowie nie przynoszą do szkoły własnych zabawek oraz wartościowych przedmiotów . Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe przedmioty przynoszone przez dzieci.

  19. Zgodnie z regulaminem szkoły obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych.

  20. Świetlica chętnie przyjmuje niepotrzebne zabawki oraz artykuły papiernicze.

  21. Dzieci będą wypuszczane ze świetlicy na zajęcia dodatkowe pozalekcyjne na podstawie pisemnej informacji od rodziców.

  22. W przypadku nieusprawiedliwionej, ciągłej nieobecności dziecka na zajęciach w świetlicy powyżej 1 miesiąca, uczeń może być skreślony z listy dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej.

  23. Rodzice dziecka (opiekunowie prawni) zobowiązani są do przestrzegania godzin otwarcia świetlicy szkolnej.

 • Zasady rekrutacji do świetlicy szkolnej SP2

  ZASADY REKRUTACJI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 im. JANA PAWŁA II W ŻYCHLINIE

  1. Do świetlicy przyjmowane są dzieci na podstawie ustaleń szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej, powołanej przez dyrektora szkoły.

  W skład komisji wchodzą;

  - wicedyrektor szkoły

  - psycholog szkolny

  - nauczyciele -wychowawcy  świetlicy.

  2. Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna przeprowadza nabór w  nowym  roku szkolnym do 15 września.

  3. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:

  - dojeżdżające

  - obojga rodziców pracujących,

  - rodziców pracujących samotnie wychowujących dzieci,

  - matek i ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, całkowitą niezdolność do pracy lub niezdolność do samodzielnego życia

  - umieszczone w rodzinach zastępczych,

  - z rodzin objętych nadzorem kuratora.

  - dzieci, które nie uczęszczają na lekcje religii

  4. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest złożenie w sekretariacie szkoły prawidłowo wypełnionego wniosku w wyznaczonym przez szkołę terminie. Karty zgłoszenia można pobrać u nauczycieli świetlicy lub u wychowawców klasy.

  5. W składanym wniosku, rodzice bądź opiekunowie prawni, powinni podać: dane osobowe dziecka, numery telefonów kontaktowych, informacje o stanie zdrowia dziecka, powód objęcia dziecka opieką świetlicową oraz informacje dotyczące odbierania dziecka ze świetlicy.

  6. O wszelkich zmianach w danych, zawartych we wniosku, dokonujących się w ciągu roku szkolnego, rodzic lub opiekun prawny, zobowiązany jest poinformować nauczycieli – wychowawców świetlicy w formie pisemnej.

  7. Rodzice lub opiekunowie prawni powinni zapoznać się i zaakceptować swoim podpisem regulamin świetlicy szkolnej.

  8. O kolejności przyjęć decyduje data wpływu - do wyczerpania miejsc.

  9. Liczba miejsc jest ograniczona. Wnioski i prośby indywidualne rozpatruje dyrektor szkoły.

  10. O przyjęciu dziecka do świetlicy w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor szkoły.

  11. W przypadku nieusprawiedliwionej, ciągłej nieobecności dziecka na zajęciach w świetlicy powyżej 1 miesiąca, uczeń może być skreślony z listy dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej.

  12. O skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej decyduje dyrektor.

   

                                                                             Nowy rok szkolny

  TERMINARZ:

  do 15.09. do godz. 10.00 – ostateczny termin złożenia kart zapisu do świetlicy szkolnej w sekretariacie szkoły

  16-17.09. – posiedzenie Szkolnej Komisji Rekrutacyjno- Kwalifikacyjnej

  18.09. – ogłoszenie wyników naboru, podanie listy zakwalifikowanych dzieci na tablicy informacyjnej.

 • Procedura odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej SP2

  Procedura odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 2 Im. Jana Pawła II w Żychlinie.

   

  1.Dzieci są odbierane ze świetlicy szkolnej przez rodziców /opiekunów prawnych lub  inne osoby wskazane przez rodziców, którzy są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo.

  2.Wychowawcy sprawują opiekę nad dziećmi w godzinach pracy świetlicy od 6.30 do 15.30. Za dzieci pozostawione w szkole przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu pracy świetlicy odpowiedzialność ponoszą wyłącznie rodzice/opiekunowie prawni.

  3.W przypadku, gdy dziecko ma opuścić świetlicę w innych godzinach niż zapisano w karcie zgłoszeniowej lub ma się udać do domu samodzielnie, rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany przedstawić pisemne zwolnienie dziecka z własnoręcznym podpisem i aktualna datą.

  4.Dzieci mogą być odbierane również przez inne osoby upoważnione na piśmie przez rodziców/opiekunów prawnych. Upoważnienie pozostaje w dokumentacji świetlicy. Może ono zostać w każdej chwili odwołane lub zmienione przez rodziców/ opiekunów prawnych. Rodzice/opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego ze świetlicy przez upoważnioną przez nich osobę.

  5.W sytuacjach sporadycznych odebrać dziecko ze świetlicy może inna osoba dorosła wyłącznie na pisemną prośbę rodziców/opiekunów prawnych, z własnoręcznym podpisem rodzica/opiekuna prawnego i aktualną datą.

  6. Dopuszcza się możliwość odbioru dziecka ze świetlicy przez niepełnoletnie rodzeństwo, jeśli sytuacja życiowa rodziny tego wymaga. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do złożenia pisemnego oświadczenia w tej sprawie. Rodzice/opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich dzieci w drodze ze szkoły do domu.

  7. Dziecko należy odebrać ze świetlicy do godz. 15.30.

  8.Wychowawca świetlicy powinien nie tylko wiedzieć, ale także widzieć kto odbiera dziecko ze świetlicy. Ze świetlicy lub miejsca pobytu grupy świetlicowej można pozwolić dziecku odejść dopiero wtedy, gdy rodzic/osoba upoważniona dotarł na miejsce pobytu grupy.

  9.Wychowawca może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko wskazuje na spożycie alkoholu lub zachowanie tej osoby jest agresywne. W takim przypadku wychowawca ma obowiązek zaopiekować się dzieckiem do czasu wyjaśnienia sprawy oraz skontaktować się z inną osobą upoważnioną do odbioru dziecka. O zaistniałym fakcie niezwłocznie powinna zostać poinformowana dyrekcja szkoły oraz pedagog szkolny.

  10.Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

 • Procedura postępowania w sytuacji nie odebrania dziecka ze świetlicy po godzinach jej pracy

  Procedura postępowania w sytuacji nie odebrania dziecka ze świetlicy po godzinach jej pracy.

   

  1. W przypadku nie odebrania dziecka przez rodziców/opiekuna prawnego lub osobę upoważnioną ze świetlicy szkolnej do godziny 15.30 należy:

  a. skontaktować się telefonicznie z rodzicami/prawnymi opiekunami;

  b. zapewnić bezpieczeństwo i opiekę dziecku;

  c. po wyczerpaniu wszystkich dostępnych możliwości kontaktu z rodzicami/ opiekunami prawnymi lub osobami upoważnionymi do odbioru dziecka należy zawiadomić policję;

  d. wychowawca świetlicy sporządza notatkę na temat zdarzenia i podjętych działań.

  2. Wychowawca świetlicy lub inny pracownik szkoły nie może odprowadzać ucznia do domu.

  3. Każde spóźnienie jest odnotowywane.  Powtarzające się  spóźnienia mogą skutkować rozmową z Dyrektorem Szkoły i pedagogiem szkolnym  oraz podjęciem adekwatnych do sytuacji działań.

  4. W przypadku powtarzających się sytuacji nieodbierania dziecka ze świetlicy w wyznaczonym czasie, w stosunku do rodziców/opiekunów prawnych  zostaną podjęte odpowiednie działania, np. powiadomienie Sądu Rodzinnego.

 • Procedura postępowania w sprawie zapewnienia opieki nad uczniem w dni wolne od zajęć dydaktycznych

  Procedura postępowania w sprawie zapewnienia opieki nad uczniem w dni wolne od zajęć dydaktycznych.

   

  1.W dni wolne od zajęć dydaktycznych (zgodnie z kalendarzem roku szkolnego) szkoła może zapewnić opiekę uczniom, na prośbę rodziców/prawnych opiekunów.

  2.Rodzice/opiekunowie dzieci składają pisemną informację u wychowawcy najpóźniej dwa dni przed dniem wolnym.

  3.Wychowawca przekazuje informację do dyrektora szkoły wraz z danymi ucznia.

  4.W tym dniu uczniowie zgłoszeni przez rodziców/opiekunów przebywają na świetlicy pod opieką wyznaczonych nauczycieli.

Świetlica

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żychlinie, ul. Żeromskiego 8
  99-320 Żychlin, ul. Żeromskiego 8
 • 24 351-20-47

Galeria zdjęć