Nawigacja

Partners


Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żychlinie, ul. Żeromskiego 8
  99-320 Żychlin, ul. Żeromskiego 8
 • 24 351-20-47
Niedziela 24.01.2021

Statistics

liczba odwiedzin: 1048260

 

Witamy na stronie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Żychlinie.


AKTUALNE ROZKŁADY JAZDY LINII AUTOBUSOWYCH

ROZKŁADY DO POBRANIA:

linia_nr_2.pdf

linia_nr_3.pdf

linia_nr_4.pdf

linia_nr_5.pdf

 


GODZINY PORAD I KONSULTACJI W TRAKCIE NAUCZANIA ZDALNEGO

PEDAGOG SZKOLNY

e-mail: renata.sitkiewicz@onet.pl

poniedziałek - piątek

godz. 8:00-10:00, 12:00-14:00

PSYCHOLOG SZKOLNY

tel.: 24 351 20 47

poniedziałek godz. 9:00-10:00, 12:00-13:00

wtorek  godz. 7:30-8:00, 10:00-12:00

środa godz. 9:00-10:00, 12:00-14:30

czwartek 9:00-9:40, 11:40-12:00

piątek 9:00-9:40, 13:00-14:30 


ZARZĄDZENIE DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO-PREDSZKOLNEGO W ŻYCHLINIE NR 8/2020/2021

 z dnia 23.10.2020r.

 

Na podstawie

 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r.w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania  jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 20 marca 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związk z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

zarządzam co następuje:

 1. Od dnia 26.10.2020 r. do odwołania wprowadzam tryb zdalnego nauczania w klasach IV-VIII Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żychlinie.
 2. Każdy z uczniów kl IV-VIII przejdzie na formę zdalnego nauczania, jaka została wypracowana wcześniej z nauczycielem przy uwzględnieniu jego możliwości wyposażenia w sprzęt komputerowy, a wszelkie trudności związane z tym procesem na bieżąco będą zgłaszane wychowawcom klas.
 3. Wychowawcy klas podejmują działania mające na celu rozwiązanie problemów sprzętowych ucznia:


1)powiadamiają o trudnościach dyrektora;


2)pomagają w procesie pozyskania niezbędnego sprzętu z zasobów szkolnych;


3)monitorują proces rozwiązania problemu do czasu jego pełnego rozwiązania, o czym informują dyrektora szkoły.


4) Szczegółowe obowiązki wychowawców klas opisuje § 2 niniejszego Zarządzenia.

 

 1. Nauczyciele wszystkich przedmiotów przedstawiają (przypominają) swoim uczniom zasady współpracy, a także sposoby oceniania w zdalnym trybie nauki.
 2. Nauczyciele powiadamiają rodziców o zasadach współpracy zdalnej w czasie zagrożenia pandemią.
 3. Pracownicy administracji i obsługi w trakcie zdalnego trybu pracy szkoły pracują zgodnie z ustalonym i zatwierdzonym przez dyrektora szkoły harmonogramem.
 4. Powrót do stacjonarnego trybu nauki nastąpi poprzez wydanie kolejnego zarządzenia dyrektora.

 

§1

Warunki organizacji nauczania zdalnego

 1. Od dnia 26.10.2020 r. do odwołania zobowiązuję wszystkich nauczycieli do prowadzenia nauczania w trybie zdalnym.
 2. Nauczanie zdalne nauczyciel co do zasady prowadzi z terenu szkoły.
 3. W szczególnych wypadkach, na pisemny wniosek nauczyciela, Dyrektor może wyrazić zgodę na prowadzenie nauczania zdalnego spoza terenu szkoły.
 4. Ustalam następujące formy kontaktu z dyrektorem szkoły:

kontakt e-mail na adres: zychlinsp2@op.pl,

kontakt telefoniczny: tel. 24 351-20-47 lub 24 351-20-48

 1. Zobowiązuje wszystkich nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych, zgodnie z przydzielonym wymiarem godzin, z zastosowaniem narzędzi informatycznych, wcześniej zgłoszonych i zaakceptowanych przez dyrektora szkoły, według obowiązującego tygodniowego rozkładu zajęć z ewentualnymi zmianami do niego.

 

6.Zdalne nauczanie ma mieć przede wszystkim charakter synchroniczny (zajęcia online w czasie rzeczywistym za pomocą narzędzi umożliwiających połączenie się z uczniami) z zastosowaniem następujących platform i aplikacji edukacyjnych:

 1. W celu uzupełnienia nauczania synchronicznego oraz w celu zróżnicowania form pracy zobowiązuję również nauczycieli do pracy z uczniami w sposób asynchroniczny (nauczyciel udostępnia materiały, a uczniowie wykonują zadania w czasie odroczonym). Udostępnianie materiałów realizowane może być za pośrednictwem  poczty elektronicznej, a w sytuacji braku dostępu do Internetu z wykorzystaniem telefonów komórkowych ucznia lub rodziców.
 2. Zaleca się kontakt za platform edukacyjnych, poczty elektronicznej, kontakt telefoniczny oraz komunikatory (np.  Messanger, inne).
 3. Zobowiązuję nauczycieli, aby dostosowali program nauczania do narzędzi, które zamierzają stosować w zdalnym nauczaniu, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości psychofizycznych uczniów.

 

§ 2

Obowiązki wychowawców w zakresie wprowadzenia zdalnego trybu nauczania

 

1.Wychowawca klasy pełni rolę koordynatora nauczania zdalnego w stosunku do powierzonych jego opiece uczniów.

2.Wychowawca ma obowiązek:

 1. niezwłocznego poinformowania rodziców i uczniów swojej klasy o zmianie trybu nauczania, ustalenia, czy każdy z jego uczniów posiada w domu dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu. W przypadku braku takiego dostępu wychowawca niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły w celu rozwiązania problemu lub ewentualnego ustalenia alternatywnych form kształcenia,
 2. monitoruje proces rozwiązania problemu do czasu jego pełnego ustąpienia, o czym informuje dyrektora szkoły.
 3. wskazania sposobu kontaktu (np.  e-mail, komunikatory społeczne, telefon) ze swoimi wychowankami,
 4. reagowania na bieżące potrzeby i problemy związane z kształceniem zdalnym, które zgłaszają jego uczniowie lub rodzice,
 5. wskazania warunków, w jakich uczniowie i rodzice mogą korzystać ze zdalnych konsultacji z wychowawcą klasy.

 

§ 3

Obowiązki pedagoga w czasie prowadzenia nauczania zdalnego

 

 1. Pedagog szkolny jest dostępny dla uczniów i rodziców zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem.
 2. Harmonogram pracy pedagoga jest dostępny w widoczny miejscu na stronie internetowej szkoły.

 

§ 4

Zasady i sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły w trybie zdalnym

 

 1. Nauczyciele prowadzą dokumentację procesu nauczania na bieżąco, w dzienniku lekcyjnym zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 5

Zasady prowadzenia konsultacji z uczniem i jego rodzicami oraz sposób przekazywania im informacji o formie i terminach tych konsultacji

 

 1. Szkoła w ramach nauczania zdalnego organizuje dla uczniów i ich rodziców konsultacje z nauczycielami, pedagogiem.
 2. Konsultacje mogą odbywać się online w czasie rzeczywistym lub w czasie odroczonym: na zasadzie kontaktu mailowego i/lub poprzez np. komunikatory społecznościowe.
 3. O formie oraz czasie konsultacji decyduje nauczyciel, pedagog, informując wcześniej o tym fakcie dyrektora szkoły.
 4. Harmonogram konsultacji zostaje udostępniony uczniom i rodzicom drogą mailową .

 

§ 6

Zasady monitorowania postępów uczniów, sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, oraz sposób i zasady informowania uczniów lub rodziców
o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach w zdalnym trybie nauki

 

 1. Nauczyciele mają obowiązek monitorowania postępów w nauce zdalnej uczniów.
 2. Nauczyciele mają obowiązek informowania uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych o osiąganych postępach i ocenach w trakcie nauczania zdalnego.

 

§ 7

Zasady i sposoby oceniania w zdalnym trybie nauczania

 

 1. W trakcie realizacji nauczania zdalnego obowiązują przepisy dotyczące oceniania określone w Statucie Szkoły.

 

            Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26.10.2020 r


INFORMACJA DYREKTORA

ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO

W ŻYCHLINIE

z dnia 23 października 2020 r.

 

Drodzy Rodzice i Uczniowie!

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju oraz decyzją Premiera RP informuję, że od dnia 26.10.2020r. wprowadzam zmianę trybu nauczania na nauczanie zdalne dla klas IV-VIII. Oznacza to, że wszyscy uczniowie klas tych klas pozostają w domu i łączą się zdalnie z nauczycielami zgodnie z obowiązującym tygodniowym planem zajęć.

Przedszkole, klasy I-III oraz świetlica szkolna pracują w trybie stacjonarnym.

Szczegółowych informacji udzielać będą wychowawcy klas.

Do końca miesiąca października rodzice/opiekunowie uczniów klas IV-VIII proszeni są o odbiór obiadów w godz. 11:30-14:00 (wejście od strony placu zabaw). Szczegółowe informacje dostępne pod numerem telefonu 694 609 800 w godz. 8:00-15:00.

Proszę o śledzenie komunikatów na stronie internetowej oraz Facebooku szkoły.

Apeluję do wszystkich o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w reżimie sanitarnym.

Liczę na wyrozumiałość i współpracę w obecnej sytuacji.

 

Dyrektor

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

mgr Renata Durka


Procedury zapewniania bezpieczeństwa

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Żychlinie

w związku z wystąpieniem epidemii

 

PROCEDURY.doc

 

 


 W skład zespołu wchodzi Przedszkole Nr2  i Szkoła Podstawowa Nr2.

Jesteś uczniem naszej szkoły?

Jesteś Rodzicem?

Może zastanawiasz się nad wyborem szkoły dla Twojego dziecka?

A może kiedyś sam tu uczęszczałeś i jesteś ciekawy, co się zmieniło?

Każdy znajdzie tu ciekawe i przydatne informacje

Serdecznie zapraszamy do odwiedzin naszej strony 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Świetlica

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żychlinie, ul. Żeromskiego 8
  99-320 Żychlin, ul. Żeromskiego 8
 • 24 351-20-47

Galeria zdjęć