Nawigacja

Partners


Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żychlinie, ul. Żeromskiego 8
  99-320 Żychlin, ul. Żeromskiego 8
 • 24 351-20-47
Czwartek 02.04.2020

Statistics

liczba odwiedzin: 927332

 

Witamy na stronie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Żychlinie.


 

Szanowni Rodzice!  Drodzy Uczniowie!

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły

uruchamiamy konsultacje telefoniczne

z pedagogiem i psychologiem szkolnym

PEDAGOG SZKOLNY  - Renata Sitkiewicz

tel. 607 844 808

poniedziałek, środa 8.00 - 10.00

piątek 12.00 - 13.00

PSYCHOLOG SZKOLNY

Anna Królikowska-Bartczak

tel. 665 174 498

wtorek, czwartek 9.00-11.00

piątek 14.00 - 15.00


 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO-PREDSZKOLNEGO W ŻYCHLINIE NR 22/2019/2020

 z dnia 25.03.2020r.

w sprawie określenia procedury kształcenia na odległość.

Na podstawie

 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r.w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania  jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 20 marca 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

zarządzam co następuje :   

§ 1.

 1. Od 25.03.2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żychlinie prowadzi kształcenie na odległość.
 2. Wszyscy nauczyciele realizują  podstawę programową.
 3. Nauczyciele kształcenia zintegrowanego, nauczyciele przedmiotów (w oddziałach klas IV-VIII) przygotowując materiały edukacyjne do kształcenia na odległość dokonują weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość.
 4. Uwzględniając zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów ze sprzętu elektronicznego (ograniczenia czasowe w korzystaniu z komputera, telewizora czy telefonu i ich dostępność w domu), wiek, etap rozwoju, możliwości psychofizyczne oraz sytuację rodzinną – nauczyciele zobowiązani są do zaplanowania realizacji podstawy programowej w sposób nie obciążający zbyt dużą ilością zadań z danego przedmiotu.
 5. Materiały do realizacji podstawy programowej z przedmiotu nauczyciele przesyłają w ustalonej z uczniami i rodzicami formie (mail, aplikacja Classroom, Messenger, strona WSiP, aplikacje rekomendowane przez MEN itp.)
 6. Tematy realizowanych zajęć zapisywane są na stronie internetowej szkoły.
 7. Realizacja podstawy programowej może odbywać się w formie on-line (o ile jest to możliwe w danej klasie).
 8. Mając na uwadze możliwości techniczne, ograniczenia w dostępie do szybkiego łącza internetowego itp. Materiały mogą mieć formę: filmów instruktażowych,  kart pracy,  zadań do wykonania w zeszycie lekcyjnym (na podstawie poleceń zawartych w podręczniku lub zeszycie ćwiczeń),  zadań interaktywnych przesyłanych bezpośrednio do uczniów za pomocą poczty elektronicznej lub komunikatorów, materiałów rekomendowanych przez MEN, Centralnej i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, emitowanych programów telewizyjnych i radiowych, itp.
 9. Monitorowanie zdobytej przez uczniów wiedzy i umiejętności (projekty, prezentacje, karty pracy, zeszyty ćwiczeń, inne) nadsyłane przez uczniów do nauczycieli za pomocą poczty elektronicznej, komunikatorów, mms (zdjęcia pracy ucznia). Nauczyciele mogą takie prace oceniać, a także zwracać w wygodny sposób uczniom do poprawy i ponownego odesłania.
 10.  Nauczyciel, przekazując uczniom zadania zobowiązany jest do poinformowania o możliwości oceniania pracy.
 11. W oddziałach klas I-III formy oceniania i sprawdzania wiedzy ustalają nauczyciele.
 12. Nauczyciel ma obowiązek archiwizowania przesyłanych materiałów oraz prac uczniów. Dopuszcza się formę archiwizacji elektronicznej lub papierowej.
 13. Chcąc zapewnić bezpieczeństwo w sieci zgodnie z zaleceniami RODO nauczyciele zobowiązują się do wykorzystywania podanych przez rodziców i uczniów adresów e-mailowych wyłącznie do kontaktów związanych z kształceniem na odległość.
 14. Nauczyciel w godzinach pracy (tak jak w tygodniowym rozkładzie zajęć i konsultacji) tworzy materiały dydaktyczne, ocenia przesłane prace oraz odpowiada na indywidualne zapytania uczniów.
 15. W klasach I-III formy i terminy kontaktów z rodzicami ustala wychowawca klasy określając ścisłe ramy czasowe.
 16. W każdą środę w godz. od 16.00 do 17.00 każdy nauczyciel umożliwia rodzicom indywidualne kontakty i konsultacje (telefonicznie lub przez media społecznościowe, maile)
 17. Nauczyciele prowadzący zajęcia w świetlicy, bibliotece przygotowują 1-2 razy w tygodniu   zestaw zabaw i ćwiczeń, które uatrakcyjnią uczniom czas spędzany w domu, propozycje ciekawych lektur wskazując ich źródło i umieszczają informacje na stronie internetowej  szkoły.
 18. Pedagog szkolny, psycholog, logopeda powinien pozostać w kontakcie z rodzicami lub bezpośrednio z uczniami, którzy są objęci pomocą psychologiczno- pedagogiczną za pośrednictwem strony internetowej ( udostępnienie wygodnej formy kontaktu, np. telefon, poczta elektroniczna, komunikator).

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisana.

 


W związku z trwającą rekrutacją uzupełniającą do Szkoły Podstawowej Nr 2 oraz Przedszkola Nr 2 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym informuję, że w dniach:

18.03.2020r. od godz. 1000  do 1200 

19.03.2020r. od godz. 1000 do 1200

Zespół Szkolno-Przedszkolny będzie pełnił dyżur w celu umożliwienia Państwu składania wniosków o przyjęcie kandydata na rok szkolny 2020/2021.

Wnioski można pobrać także ze strony internetowej:https://zspzychlin.edupage.org oraz odesłać wypełnione na adres mailowy: zychlinsp2@op.pl


W związku z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej zarządzam od 12.03.2020r. do 25.03.2020r. czasowe ograniczenie w funkcjonowaniu placówki.

W dniach 12.03.2020r. oraz 13.03.2020r. zawieszam zajęcia dydaktyczne. W tych dniach odbywać się będą tylko zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

Od dnia 16.03.2020r. (poniedziałek) do 25.03.2020r. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkola i szkoły.

Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy.

Proszę na bieżąco śledzić informacje na stronie internetowej szkoły oraz na facebooku.

KOMUNIKAT MEN

Komunikat_MEN.docx

 


Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Żychlinie

z dnia 03.02. 2020 r.

o rekrutacji dzieci do klasy pierwszej w szkole podstawowej w roku szkolnym 2020/2021

                           

podstawa prawna: ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.- Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oswiatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) , ustawa z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oswiaty (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ,1954, 1985, 2169 i z 2017 r. poz. 60) oraz zarządzenia nr 4/20 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 10 stycznia 2020r.

 

       Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2  im. Jana Pawła II   w Żychlinie  informuje, że rekrutacja dzieci do klasy pierwszej , do szkoły w roku szkolnym 2020/2021 będzie prowadzona w szkole w  terminie od 10 lutego 2020 roku do 21 lutego 2020 roku.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Żychlinie przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców w terminie od 10 lutego 2020 roku do 21 lutego 2020 roku  w sekretariacie szkoły.

Do obwodu Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Żychlinie  należą ulice, miejscowości, sołectwa :

a) miasto Żychlin ulice: Dąbrowskiego, Ignacego Krasickiego, Marii Konopnickiej, Mikołaja Reja, Narutowicza od nr 69 do nr 102, Łąkowa, Prusa, inż. Zygmunta Okoniewskiego, Sienkiewicza, Waryńskiego, Żeromskiego, Spacerowa, Tuwima, Fabryczna,

b) miejscowości: Wola Popowa ulice Budzyńska, Polna, Żeromskiego,

c) sołectwa: Budzyń, Grabie, Zgoda (miejscowości: Zgoda, Śleszynek, Oleszcze), Kruki (miejscowości:Kruki, Zarębów, Balików), Tretki (Tretki, Gajew, Dzwonków, Stanisławów).

Dzieci zamieszkałe poza obwodem Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Żychlinie mogą być przyjęte na podstawie wniosku rodziców/prawnych opiekunów po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. Wnioski rodzice składają  w terminie od 10 lutego 2020 roku do 21 lutego 2020 roku w sekretariacie szkoły.

Druki  można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej www.zspzychlin.edupage.org .

 

Żychlin, dn. 03.02.2020r.                                                               

Dyrektor

mgr Renata Durka

 

Komunikat Dyrektora Przedszkola Nr 2 im. Jana Pawła II w Żychlinie

z dnia 3.02.2020r.

o liczbie wolnych miejsc w przedszkolu w roku szkolnym 2020/2021

 

podstawa prawna: ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) oraz Zarządzenie nr 4/20 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 10 stycznia 2020 r.

 

Dyrektor Przedszkola Nr 2 im. Jana Pawła II w Żychlinie informuje, że nabór do przedszkola w roku szkolnym 2019/2020 będzie prowadzony na wolne miejsca w przedszkolu w terminie od 10.02.2020 roku do 21.02.2020 roku.

Liczba wolnych miejsc wynosi:

dzieci 3 - 4 - 5 - 6 – letnie: 42 miejsca.

Zgodnie z art. 153 w ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) na 7 dni poprzedzających rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego złożyło 108 rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola w roku szkolnym 2019/2020.

 

Żychlin, dnia 03.02.2020r.                                                                

Dyrektor

mgr Renata Durka

 

 


 W skład zespołu wchodzi Przedszkole Nr2  i Szkoła Podstawowa Nr2.

Jesteś uczniem naszej szkoły?

Jesteś Rodzicem?

Może zastanawiasz się nad wyborem szkoły dla Twojego dziecka?

A może kiedyś sam tu uczęszczałeś i jesteś ciekawy, co się zmieniło?

Każdy znajdzie tu ciekawe i przydatne informacje

Serdecznie zapraszamy do odwiedzin naszej strony 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedszkole - Dokumenty

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żychlinie, ul. Żeromskiego 8
  99-320 Żychlin, ul. Żeromskiego 8
 • 24 351-20-47

Galeria zdjęć