Nawigacja

 • PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY 2019/2020

   

  Znalezione obrazy dla zapytania profilaktyka

   

  PROGRAM

  WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY

  PRZEDSZKOLA NR 2 IM. JANA PAWŁA II W ŻYCHLINIE

   

  na rok szkolny 2019/2020

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Wstęp ………………………………………………………………………… .……..str. 3

  1. Podstawa prawna programu wychowawczo-profilaktycznego …………..str. 4 
  2. Założenia programu ………………………………………………............str.5
  3. Szczegółowy zakres tematyczny podejmowanych działań wychowawczo - profilaktycznych ………………………………….. ……………………..str.6
  4. Procedury osiągania celów ………………………………………………str.12
  5. Sposoby realizacji programu …………………………………………….str.14
  6. Pożądane efekty działań wychowawczych ……………………………... str.15
  7. Ewaluacja programu………………………………………………………str.18

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Wstęp

              Przedszkole to instytucja wspomagająca i wspierająca rodziców lub opiekunów             w wychowaniu ich dzieci; to pierwsze ogniwo edukacji wzajemnego współżycia w grupie rówieśniczej; to nauka relacji, zasad, ról jakie pełnią poszczególni członkowie małej społeczności.

              Wychowanie wymaga wiedzy, umiejętności i zaangażowania zarówno ze strony rodziców, jak i nauczycieli. Należy pamiętać, że w tym procesie bardzo ważne jest wspólne podejmowanie działań i dążenie do ich ujednolicenia na terenie domu i placówki.

              Wszystkie obszary oddziaływań w wychowaniu przedszkolnym łączą się w integralną całość, gdyż dziecko potrzebuje nie tylko ochrony ze strony dorosłych, wsparcia, zrozumienia, wzorów do naśladowania, pokonywania swoich słabości i nieśmiałości,                     ale przede wszystkim przewodnictwa w odkrywaniu tajemnic otaczającego świata, kreatywności i aktywności.

          Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się,       co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

             Program wychowawczo - profilaktyczny ma na celu poprawę jakości pracy edukacyjnej, uwzględnia potrzeby społeczności przedszkolnej, tj. dzieci, rodziców, środowiska lokalnego oraz pracowników. Integruje nauczycieli i rodziców w realizowaniu celów wychowawczo - profilaktycznych. Niezbędnym elementem programu jest profilaktyka związana zarówno z wszechstronnym i harmonijnym rozwojem dziecka, jak i wzmacnianiem czynników ochronnych przy jednoczesnej redukcji czynników ryzyka, mogących zaburzyć prawidłowy proces wychowania. Mając na uwadze konieczność stosowania działań profilaktycznych już od najmłodszych lat, formy i metody działań niniejszego programu dostosowane zostały do wieku i możliwości intelektualnych wychowanków. Uwzględniają one potrzeby zarówno dzieci zdolnych, jak i tych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.        Program Wychowawczo - Profilaktyczny Przedszkola Nr 2 im. Jana Pawła II                 w Żychlinie odpowiada na realne potrzeby, problemy i zagrożenia pojawiające się                  w przedszkolu i środowisku społecznym, które otacza wychowanków naszej placówki. Wierzymy, że dzięki wspólnemu wysiłkowi i zaangażowaniu każde dziecko poradzi sobie       w trudnej sytuacji i osiągnie sukces na miarę swoich możliwości.

  1. Podstawa prawna programu wychowawczo-profilaktycznego

  §  Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.),

  §  Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r.  nr 120, poz. 526),

  §  Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1189),

  §  Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.),

  §  Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59),

  §  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z 2015 r. poz. 1249),

  §  Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. 2001 r. Nr 61 poz. 624                z późniejszymi zmianami),

  §  Rozporządzenie MEN z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie                      w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej                  w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U z 2019 r. poz.323),

  §  Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017 r., poz. 1616),

  §  Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branży szkoły   I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017r., poz.356),

  §  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r.                        w sprawie doradztwa zawodowego (Dz. U. z 2018r. poz. 1675),

  §  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r.                          w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji z przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646), 

  §  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 1611),

  §  Ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 487),

  §  Ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn.                                    Dz. U. z 2017 r. poz. 783),

  §  Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 957),

  §  Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2019/2020.

  §  Statut Przedszkola Nr 2 im. Jana Pawła II w Żychlinie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żychlinie.

   

  1. Założenia programu

  Celem Programu Wychowawczo - Profilaktycznego Przedszkola Nr 2 im. Jana Pawła II  w Żychlinie jest kształtowanie środowiska sprzyjającego harmonijnemu rozwojowi dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem jego wrodzonego potencjału oraz możliwości twórczych                 i intelektualnych, a także przeciwdziałanie wszelkim okolicznościom, które mogą ten proces zakłócić.

   

  Cele szczegółowe programu wychowawczo-profilaktycznego:

  §  uświadamianie dzieciom ich praw i obowiązków,

  §  budowanie harmonii i równowagi psychicznej,

  §   kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, a także postawy poszanowania drugiego człowieka, jego własności i opinii,

  §  kształtowanie odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie                 w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów                          i porażek,

  §  profilaktyka występowania sytuacji trudnych  i radzenie sobie z nimi,

  §  budowanie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia wartości zdrowia oraz poczucia sensu istnienia,

  §  kształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia swojego i innych, w tym kształtowanie postaw w obliczu zagrożenia zdrowia i życia,

  §  wspieranie wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia,

  §  wdrożenie do przestrzegania zasad warunkujących bezpieczeństwo własne i innych,

  §  kształtowanie poczucia przynależności do wspólnoty - małej i wielkiej ojczyzny oraz tożsamości narodowej i regionalnej,

  §  wzmacnianie wśród wychowanków więzi z przedszkolem i społecznością lokalną,

  §  zdobywanie przez dzieci podstawowych informacji z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej,

  §  budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych, relacji wychowanek – nauczyciel oraz nauczyciel – rodzic,

  §  kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie wychowanków                                        w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych,

  §  wspieranie dzieci, które ze względu na swoją sytuację rodzinną bądź środowiskową, są w wyższym stopniu narażeni na rozwój zachowań ryzykownych,

  §  kształtowanie u dzieci poczucia więzi z najbliższym środowiskiem, z ich małą ojczyzną, poprzez poznanie historii, kultury, tradycji i zwyczajów,

  §  wdrażanie nowej podstawy programowej, rozwijanie samodzielności, pomysłowości, kreatywności dzieci oraz umiejętności przejawiania inicjatywy i podejmowania decyzji,

  §  kształtowanie u dzieci umiejętności bezpiecznego i efektywnego korzystania                          z Internetu,

  §  współdziałanie instytucjami wspierającymi proces wychowawczo – profilaktyczny                  w celu tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.

   

  1. Szczegółowy zakres tematyczny podejmowanych działań wychowawczo – profilaktycznych

   

  1. Chcemy być kulturalni

  Kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania w różnych sytuacjach

  §  Dostarczanie dzieciom wzorów właściwego zachowania, w tym utrwalanie nawyków kulturalnego zachowania w miejscach publicznych oraz w trakcie ważnych uroczystości bądź wydarzeń kulturalnych.

  §  Wykształcenie nawyku stosowania zwrotów grzecznościowych.

  §  Uwrażliwienie na potrzeby innych, m.in. osób starszych, rodziców, młodszych kolegów.

  §  Uczenie przestrzegania zasad dotyczących porządku i poszanowania zieleni                           w bliższym i dalszym otoczeniu; kształcenie do poszanowania wartości życia                        w zgodzie z naturą.

  §  Rozwijanie umiejętności kulturalnego zachowania się przy stole.

  §  Zaznajomienie dzieci z podstawowymi zasadami „savoir-vivre’u”.

  1. Zróbmy to razem

          Wzmacnianie kompetencji społeczno – emocjonalnych

  §  Przedstawienie dzieciom zasad zgodnego współżycia w przedszkolu poprzez wprowadzenie kodeksu dobrych zachowań.

  §  Rozwijanie umiejętności zarozumiałego wyrażania swoich emocji oraz rozumienia emocji wyrażanych przez inne osoby.

  §  Przeprowadzenie zajęć na temat praw dziecka.

  §  Kształtowanie umiejętności pomocy potrzebującym oraz wrażliwości na cudzą krzywdę.

  §  Wdrażanie dzieci do zgodnej i bezpiecznej zabawy z kolegami.

  §  Rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych poprzez szukanie rozwiązań w postaci kompromisu.

  §  Integrowanie dzieci poprzez wspólne gry i zabawy, a także udział w uroczystościach.

  §  Wyrabianie poczucia współodpowiedzialności za najbliższe otoczenie.

  §  Wspieranie rozwoju społecznego poprzez nawiązywanie nowych kontaktów społecznych.

  §  Wyrabianie u dzieci pozytywnego nastawienia na rzeczy nowe i nieznane sytuacje.

   

  1.  Ładnie mówimy

              Profilaktyka logopedyczna

  §  Stymulowanie procesu nabywania przez dziecko sprawności, od których zależy prawidłowy rozwój kompetencji językowej i komunikatywnej.

  §  Zapobieganie powstawaniu wad oraz wspomaganie rozwoju mowy dziecka, między innymi poprzez wykształcenie umiejętności prawidłowego sposobu połykania, odpowiedniego toru oddechowego oraz gospodarowania powietrzem.

  §  Doskonalenie mowy dziecka oraz zapobieganie dysharmoniom rozwojowym dzięki usprawnianiu pracy narządów artykulacyjnych, rozwijaniu i uwrażliwianiu percepcji słuchowej, wykonywaniu ćwiczeń ortofonicznych, fonacyjnych, rytmicznych                           i dykcyjnych.

  §  Stymulowanie rozwoju poznawczo – językowego oraz wzbogacanie czynnego                              i biernego słownictwa dzieci.

   

  1. Chcemy być bezpieczni

       Zwiększenie bezpieczeństwa dzieci na terenie przedszkola i poza nim

  §  Tworzenie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu                                           i bezpieczeństwu dzieci na drodze i w przedszkolu.

  §  Zapoznanie dzieci z kodeksem grupy i zasadami zachowania w przedszkolu.

  §  Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom podczas zajęć, zabaw, imprez.

  §  Uwrażliwienie dzieci na zagrożenia, które mogą spotkać w drodze do przedszkola                      i domu.

  §  Pogłębianie wiedzy na temat zagrożeń pochodzących ze świata zwierząt i roślin.

  §   Uwrażliwienie na zagrożenia ze strony dorosłych obcych osób.

  §  Uczenie zasad postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.

  §   Wskazywanie na negatywne skutki związane ze spożywaniem określonych substancji.

   

  1. Stop agresji

        Ograniczenie zachowań agresywnych i przemocy w przedszkolu

  §  Uświadomienie dzieciom, czym jest agresja i przemoc oraz jak sobie z nim radzić.

  §  Wdrażanie działań na rzecz ograniczania agresji i przemocy, kształtowanie umiejętności asertywnych.

  §  Kształtowanie umiejętności zastępowania agresji, wnioskowania moralnego oraz kontroli emocji.

  §  Kształtowanie poczucia odpowiedzialności oraz troski za zdrowie  i bezpieczeństwo swoje i innych.

  §  Rozwijanie empatii oraz promowanie zachowań prospołecznych.

  §  Rozwijanie wiedzy rodziców na temat przyczyn i sposobów niwelowania zachowań agresywnych wśród dzieci poprzez spotkania informacyjne i rozmowy indywidualne.

   

  1. Szanujemy zdrowie swoje i innych

       Rozszerzenie działań na rzecz propagowania zdrowego trybu życia

  §  Kształtowanie właściwych umiejętności, przyzwyczajeń i nawyków prozdrowotnych.

  §  Organizowanie zajęć, zabaw, wycieczek, konkursów o tematyce prozdrowotnej.

  §  Realizacja programów edukacyjno – profilaktycznych.

  §  Popularyzacja aktywnych sposobów spędzania wolnego czasu zarówno wśród dzieci jak i wśród rodziców.

  §  Uświadomienie konieczności zachowania ergonomii i higieny pracy (np. w postaci dbania o ciszę).

  §  Pogłębienie wiedzy dzieci na temat przyczyn i skutków nieprawidłowego odżywiania.

  §  Kształtowanie nawyków dbania o zdrowie i higienę osobistą.

  §  Pogłębianie wiedzy dzieci z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zdrowego stylu życia.

   

  1. Znamy swoje  prawa

   

  Dzieci w przedszkolu  mają  prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka.

  Mam prawo do:

  §  Właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo - wychowawczo -   

              dydaktycznego zgodnie z zasadami pracy umysłowej.

  §  Indywidualnego tempa rozwoju.

  §  Zaspokajania potrzeb rozwojowych, a szczególnie potrzeby bezpieczeństwa                     i akceptacji.

  §  Życzliwego, podmiotowego traktowania i akceptacji.

  §  Zdrowego jedzenia.

  §   Zaspokajania ciekawości i poznawania otaczającej rzeczywistości.

  §  Badania i odkrywania.

  §   Kontaktu i zabawy z innymi, wyboru towarzyszy zabaw.

  §  Rozwijania zainteresowań i własnych możliwości twórczych.

  §  Decydowania i dokonywania wyborów, wyrażania własnego zdania, sądów                             i oczekiwań.

  §  Poznawania, nazywania i wyrażania własnych emocji.

  §  Zrozumiałego dla siebie systemu wyróżnień, nagród i logicznych  konsekwencji.

   

  1. Znamy  swoje obowiązki:

  Mam obowiązek:

  §  Przestrzegać zasad i norm współżycia w grupie.

  §  Nie oddalać się od grupy bez pozwolenia dorosłych.

  §  Zgłaszać swoje dolegliwości i złe samopoczucie.

  §  Nie przeszkadzać innym w zabawie, gdy sam nie mam na nią ochoty.

  §  Po skończonej zabawie  posprzątać miejsce zabawy.

  §  Szanować prawo do zabawy wszystkich koleżanek i kolegów.

  §  Umieć dzielić się z innymi atrakcyjnymi zabawkami.

  §  Zachowywać zasady bezpieczeństwa podczas zabawy.

  §  Poprawnie zachowywać się w miejscach publicznych.

   

  1. Jesteśmy  Polakami

   

  Poznawanie tradycji rodzinnych, regionalnych i narodowych.

   

  §  Poznawanie piękna własnego kraju, regionu, miasta.

  §  Zapoznanie z historią Żychlina, ciekawymi osobami, miejscami i najważniejszymi zabytkami miasta.

  §  Wzbogacanie wiedzy poprzez przekazywanie ciekawostek i interesujących historii, legend związanych z tradycjami rodzinnymi i regionalnymi.

  §  Wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez udział rodziców, dziadków, innych członków rodzin w zajęciach otwartych, uroczystościach przedszkolnych i środowiskowych.

  §  Rozwijanie szacunku i miłości do własnego kraju.

  §  Kształtowanie postaw obywatelsko – patriotycznych.

  §   Udział dzieci w uroczystościach o charakterze patriotycznym i rodzinnym.

  §  Poznawanie pracy zawodowej rodziców oraz zawodów ważnych dla środowiska: strażak, policjant, lekarz, nauczyciel.

  §  Poznawanie tradycji i zwyczajów związanych z obchodami świąt narodowych                       i uroczystości rodzinnych.

  §  Uświadomienie dzieciom ich przynależności narodowej - jesteśmy Polakami, mówimy po polsku, rozumiemy znaczenie słowa ojczyzna.

  §  Zapoznanie z barwami narodowymi, godłem, hymnem, mapą Polski.

  §  Ukazanie dzieciom piękna sztuki ludowej.

  §  Uczestnictwo w wycieczkach do organizacji użyteczności publicznej - muzeum, biblioteka, straż pożarna, poczta, a także w spotkaniach z osobami zasłużonymi                dla regionu.

   

  1. Poznaję przyrodę ojczystą

   

  Pogłębianie wiedzy przyrodniczej i rozbudzanie zainteresowań związanych z ochroną środowiska przyrodniczego

   

  §  Ukazanie i wyeksponowanie walorów przyrodniczych najbliższej i dalszej  okolicy.

  §  Budowanie więzi emocjonalnej dziecka z otaczającą go przyrodą poprzez podejmowanie konkretnych działań na rzecz środowiska.

  §  Poznanie sposobów ochrony przyrody.

  §  Uwrażliwianie na przejawy degradacji środowiska.

  §  Zainteresowanie problematyką ekologiczną środowiska lokalnego poprzez udział                 w konkursach i akcjach proekologicznych.

  §  Nabywanie podstawowych wiadomości o ekosystemach i zjawiskach przyrodniczych występujących w najbliższej okolicy.

  §  Podejmowanie prób samodzielnego eksperymentowania, doświadczania, formułowania wniosków  z przeprowadzonych badań na podstawie zdobytych wiadomości.

   

  1.  Przedszkole bez nałogów

     Profilaktyka uzależnień

  §  Rozwijanie postawy asertywności wśród dzieci oraz umiejętności szukania pomocy               w sytuacjach trudnych.

  §  Rozpoznanie sytuacji domowej wychowanków oraz diagnozowanie jej pod kątem potencjalnych zagrożeń dla zdrowia fizycznego i psychicznego dziecka.

  §  Działania profilaktyczne zmierzające do przeciwdziałania problemowi narkomanii, lekomanii, uzależnieniu od komputera, gier, telewizji oraz telefonu komórkowego - ukazanie zagrożeń, jakie niesie za sobą korzystanie z Internetu.

  §  Zapoznanie dzieci z podstawowymi zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu.

  §  Działania profilaktyczne zmierzające do przeciwdziałania problemowi palenia papierosów i picia alkoholu.

  §  Kształtowanie potrzeby samorozwoju oraz budowanie satysfakcji życiowej poprzez rozwijanie zainteresowań i uzdolnień jako alternatywy dla zachowań ryzykownych.

  §  Poszerzenie wiedzy rodziców na temat profilaktyki uzależnień, uświadomienie roli rodzica jako wzorca postawy wobec uzależnień.

   

  1. Procedury osiągania celów

  Działania ze strony wychowawcy warunkujące optymalne czynniki właściwego rozwoju dziecka:

  §  uwzględnienie indywidualnych potrzeb dziecka,

  §  zapewnienie każdemu dziecku równych szans,

  §  zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w bezpiecznym,

   przyjaznym i zdrowym środowisku,

  §  umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągnięcia sukcesu,

  §  stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenie                                            do  osiągania celów,

  §  uczenie podejmowania odpowiedzialności za siebie i innych,

  §  rozwijanie wrażliwości moralnej,

  §  wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej i kulturowej dziecka,

  §  kształtowanie umiejętności obserwacji oraz ułatwianie rozumienia  

   zjawisk zachodzących w bliskim otoczeniu dziecka (przyrodniczym,

   społecznym, kulturowym),

  §  rozbudzanie ciekawości poznawczej,

  §  zachęcanie do aktywności badawczej oraz wyrażania własnych myśli        

   i przeżyć,

  §  rozwijanie wrażliwości estetycznej – tworzenie warunków do rozwoju 

  wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej,

  §  zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego.

  Metody pracy:

  §  podające (opowiadania, wiersze, piosenki, pogadanki, historyjki obrazkowe, baśnie i bajki o charakterze relaksacyjnym, psychoedukacyjnym i psychoterapeutycznym),

  §  aktywizujące (inscenizacje, „burza mózgów”, gry dydaktyczne, metaplany, drama),

  §  eksponujące i poglądowe (spacery, wycieczki, pokazy, filmy, teatrzyki, zabawy parateatralne, pantomima, wystawy prac plastycznych, ilustracje, prezentacje multimedialne),

  §  praktyczne (metoda projektów badawczych, zabawy ruchowe, zabawy dydaktyczne, doświadczenia i eksperymenty).

     Formy pracy:

  §  praca indywidualna z dzieckiem (w trakcie zajęć edukacyjnych z nauczycielem oraz zajęć specjalistycznych),

  §  praca w małych grupach lub zespołach,

  §  praca z całą grupą,

  §  udział w konkursach, uroczystościach przedszkolnych, akcjach charytatywnych                          i ekologicznych,

  §  spacery, wycieczki, obserwacje i warsztaty przyrodnicze,

  §  zajęcia grupowe ze specjalistami, obserwacje i diagnozy.

  Współpraca  ze środowiskiem rodzinnym dziecka:

  §  Poznawanie środowiska rodzinnego wychowanków.

  §  Współdziałanie obu środowisk w celu ujednolicenia działań wychowawczych.

  §  Prowadzenie pedagogizacji rodziców.

  §  Stwarzanie pozytywnej atmosfery we wzajemnych kontaktach.

  §  Inspirowanie i motywowanie rodziców do współpracy na rzecz grupy i przedszkola.

  §  Przekazywanie rzetelnych informacji na temat dziecka, jego postępów, przyczyn trudności, udzielanie informacji o sposobach pomocy dziecku.

  §  Przedstawianie pozytywnych zachowań i osiągnięć dziecka, a dopiero w drugiej kolejności uwag negatywnych.

   

  Współpraca ze środowiskiem lokalnym:

  §  Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kutnie oraz poradnie specjalistyczne,

  §  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kutnie,

  §  Komisariat Policji,

  §  Ochotnicza Straż Pożarna,

  §  Ośrodek Zdrowia (lekarz, pielęgniarka, stomatolog),

  §  Kontynuowanie współpracy z placówkami oświatowymi i organizacjami społecznymi działającymi na terenie Żychlina poprzez udział w przygotowywanych imprezach                     i akcjach charytatywnych,

  §  Organizowanie imprez kulturalnych dla rodziców i środowiska lokalnego,

  §  Współdziałanie w pozyskiwaniu sponsorów na potrzeby związane z wychowaniem dzieci.

   

  1. Sposoby realizacji programu
  1. W stosunku do dziecka:

  Systematyczne oddziaływanie i kształtowanie postaw społecznych poprzez:

  §  rozmowy i dyskusje,

  §  rozwiązywanie konfliktów na drodze porozumienia,

  §  czytanie i wspólna analiza opowiadań przedstawiających różne wzorce zachowań społecznych,

  §  omawianie historyjek obrazkowych przedstawiających konflikty społeczne,

  §  stworzenie kodeksu właściwych zachowań dla prawidłowego współżycia w grupie                    ze zwróceniem szczególnej uwagi na konieczność ich przestrzegania,

  §  ustalenie środków zaradczych stosowanych w przypadku nierespektowania ustalonych zasad,

  §  konstruowanie zajęć tematycznych poświęconych takim tematom jak zdrowe żywienie czy pierwsza pomoc,

  §  spotkania ze specjalistami: lekarz, pielęgniarka, stomatolog, policjant, strażak itp.

  §  zajęcia profilaktyczne i specjalistyczne z logopedą i psychologiem/pedagogiem.

   

  1. Działania skierowane do rodziców

  §  Współpraca w opracowaniu Programu Wychowawczo - Profilaktycznego Przedszkola Nr 2  im. Jana Pawła II w Żychlinie oraz z zasad i reguł obowiązujących                                w przedszkolu.

  §  Poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów ma temat prawidłowości rozwoju                    i zaburzeń zdrowia psychicznego bądź fizycznego dzieci oraz ich rozpoznawania.

  §  Organizowanie dla rodziców warsztatów z psychologiem/pedagogiem w celu uświadomienia konieczności ujednolicenia oddziaływań wychowawczo-profilaktycznych w domu i przedszkolu.

  §  Udział rodziców w zebraniach, spotkaniach indywidualnych oraz zajęciach otwartych.

   

  1. Działanie skierowane do nauczycieli:

  §  Prowadzenie zajęć otwartych.

  §  Wymiana koleżeńska w zakresie doświadczeń i scenariuszy zajęć.

  §  Integracja nauczycieli podczas przygotowywania zajęć i opracowywania kodeksu zachowań.

  §  Ujednolicenie oddziaływań wychowawczych wszystkich nauczycieli w relacjach nauczyciel – dziecko.

  §  Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie profilaktyki zaburzeń zdrowia fizycznego i psychicznego dzieci.

  §  Współpraca ze specjalistami: logopedą, psychologiem, pedagogiem.

   

  1. Pożądane efekty działań wychowawczo-profilaktycznych

   

  Dziecko trzyletnie

  §  Ma poczucie bezpieczeństwa.

  §  Ma dużo swobody – potrafi dostrzec konsekwencje swojego zachowania.

  §  Potrafi samodzielnie decydować o wyborze zabawki, podejmując z pomocą nauczycieli, różnorodną aktywność zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.

  §  Współdziała z osobą dorosłą w prostych czynnościach samoobsługowych                               i porządkowych.

  §  Uczestniczy w rozmowach prowadzonych przez nauczyciela indywidualnie lub                    w małych grupach.

  §  Stosuje się do najważniejszych zasad obowiązujących w zabawie i wzajemnym współżyciu.

  §  Stara się ufnie i bezpośrednio odnosić do osób dorosłych.

  §  Dostrzega związek między zdrowiem a chorobą.

  §  Zna szkodliwość niektórych produktów spożywczych.

  §  Rozumie pojęcie - higiena. Stosuje higienę na co dzień: myje ręce przed posiłkiem,  po korzystaniu z toalety, po kontakcie ze zwierzętami.

  §  Wie, że nie może samodzielnie stosować lekarstw i środków chemicznych.

  §  Bierze aktywny udział w zabawach logopedycznych organizowanych przez nauczyciela.

         Dziecko czteroletnie

  §  Zna zasady zgodnego współżycia z innymi dziećmi i przestrzega ich.

  §  Potrafi wyrazić swoje potrzeby w kontaktach z dorosłymi i innymi dziećmi.

  §  Potrafi poprosić o pomoc w trudnej sytuacji.

  §  Rozpoznaje i nazywa podstawowe uczucia u siebie i innych.

  §  Sprawnie wykonuje czynności samoobsługowe, współdziała z rówieśnikami.

  §  Nie okazuje zdziwienia wobec dzieci z niepelnosprawnościami.

  §  Uczestniczy w opiekowaniu się nowo przybyłymi kolegami.

  §  Potrafi zaprezentować rodzicom własne umiejętności.

  §  Nie oddala się poza wyznaczony teren bez wiedzy i zgody dorosłych.

  §  Poznaje schemat piramidy zdrowego żywienia.

  §  Orientuje się w zasadach zdrowego żywienia.

  §  Wie, na czym polega profilaktyka zdrowotna np. szczepienia ochronne.

  §  Poznaje przyczyny i skutki nieprawidłowego odżywiania (m.in. otyłość, próchnica, brak witamin, niska odporność organizmu).

  §  Przezwycięża niechęć do spożywania  niektórych potraw.

  §  Wymawia prawidłowo większość głosek.

  Dziecko pięcioletnie:

  §  Radzi sobie z własnymi emocjami, właściwie reaguje na przejawy emocji u innych.

  §  Zna swoje upodobania, zainteresowania, poszukuje różnych form aktywności.

  §  Potrafi wyrazić słowami swój problem oraz samodzielnie lub z pomocą nauczyciela zdecydować, jak go rozwiązać.

  §  Wyraża się w jasny i zrozumiały dla otoczenia sposób i potrafi wysłuchać wypowiedzi innych.

  §  Współdziała w zespole podczas zabaw i prac porządkowych.

  §  Współdziała z dorosłymi w opiekowaniu się młodszymi dziećmi.

  §  Próbuje samodzielnie rozwiązywać konflikty zgodnie z ustalonymi normami postępowania.

  §  Rozumie wartość koleżeństwa, dobroci, uczciwości, obowiązkowości.

  §  Przeciwstawia się objawom samolubstwa, okrucieństwa, przezywania bądź dokuczania.

  §  Jest świadome niebezpieczeństw związanych z uzależnieniami.

  §  Wie, co sprzyja uzależnieniom człowieka (alkohol, papierosy, komputer, telewizja, narkotyki).

       Dziecko sześcioletnie

  §  Rozumie, jak odnosić się do innych i okazywać szacunek.

  §  Potrafi być samodzielne, aktywne, obowiązkowe w podejmowaniu czynności samoobsługowych.

  §  Potrafi rozróżniać i wartościować normy i zasady dobrego i złego postępowania własnego i kolegów.

  §  Umie ponieść odpowiedzialność za swoje postępowanie.

  §  Nawiązuje poprawne kontakty z ludźmi.

  §  Potrafi jasno wyrażać myśli i potrzeby, rozwija zainteresowanie pięknem i bogactwem naszego kraju.

  §  Okazuje szacunek dla wszystkich pracowników przedszkola.

  §  Jest świadome wartości koleżeństwa, sprawiedliwości i dobroci na podstawie przykładów z życia grupy, literatury itp.

  Rodzice i nauczyciele

  §  Są świadomi zagrożeń i kontrolują to, co dziecko ogląda w telewizji, w jakie gry komputerowe gra, a także jakie treści przegląda w Internecie.

  §  Znają zależności pomiędzy agresją, nadpobudliwością dzieci a niektórymi programami telewizyjnymi i grami komputerowymi.

  §  Prowadzą dyskusje z dziećmi na temat oglądanych przez nie programów telewizyjnych i gier.

  §  Kształtują przyjazny klimat w przedszkolu, budują prawidłowe relacje rówieśnicze.

  §  Poszerzają wiedzę na temat prawidłowości i zaburzeń psychicznego rozwoju dzieci               i młodzieży.

  §  Doskonalą kompetencje w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków i substancji psychoaktywnych.

  §  Nauczyciele podnoszą swoją wiedzę i kompetencje cyfrowe w celu atrakcyjnego prowadzenia zajęć z dziećmi.

   

  1. Ewaluacja programu:

  §  Analiza dokumentów: dzienniki zajęć, plany miesięczne, sprawozdania nauczycieli                       i specjalistów.

  §  Ankiety dla rodziców i nauczycieli.

  §  Ocena realizacji Programu Wychowawczo- Profilaktycznego na radze pedagogicznej podsumowującej rok szkolny.

  §  Wyniki przeprowadzonych analiz są wyznacznikiem do pracy wychowawczo – profilaktycznej w kolejnych latach.

   V

   

   

 • Aktualizacja danych

  Dane z programu Plan lekcji zostały zaktualizowane
 • PROGRAM ADAPTACYJNY PRZEDSZKOLA

 • KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO

Przedszkole - Dokumenty

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żychlinie, ul. Żeromskiego 8
  99-320 Żychlin, ul. Żeromskiego 8
 • 24 351-20-47

Galeria zdjęć