Nawigacja

Psycholog

SZKOŁA

 Po co psy­cho­log w szko­le?

Psy­cho­log ma po­ma­gać mło­dzie­ży w upo­ra­niu się z doj­rze­wa­niem, do­ra­sta­niem, sta­wa­niem się czło­wie­kiem my­ślą­cym sa­mo­dziel­nie i w zgo­dzie z wła­sny­mi war­to­ścia­mi oraz z po­sza­no­wa­niem war­to­ści in­nych osób.       

    Po­ma­ga żyć w świe­cie, któ­ry roz­wi­ja się i zmie­nia w za­stra­sza­ją­cym tem­pie – ucznio­wie są za­sy­py­wa­ni ilo­ścią ma­te­ria­łu, na­uczy­cie­le sta­ra­ją się mak­sy­mal­nie du­żo wie­dzy prze­ka­zać, a ro­dzi­ce sta­ra­ją się po­go­dzić pra­cę za­wo­do­wą i pra­cę wy­cho­waw­czą w do­mu. Do­ba jed­nak wciąż nie da­je się wy­dłu­żyć. Psy­cho­log ma po­móc    mło­de­mu czło­wie­ko­wi „o­gar­ną­ć” je­go ży­cie. Upo­rać się z wy­zwa­nia­mi i trud­no­ścia­mi. Do­dat­ko­wo ma po­móc           „o­gar­ną­ć” na­uczy­cie­lo­wi „o­gar­nia­nie” ucznia oraz wes­przeć ro­dzi­ców, aby ten pro­ces prze­trwa­li.

 

 

 

CIEKAWOSTKI I ARTYKUŁY DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

Jak sprawić, żeby dziecku chciało się chcieć?

https://portal.librus.pl/rodzina/artykuly/jak-sprawic-zeby-dziecku-chcialo-sie-chciec

Zajęcia dodatkowe – wybieraj mądrze!

https://portal.librus.pl/rodzina/artykuly/zajecia-dodatkowe-wybieraj-madrze

 

Konsekwencja w wychowaniu. Poradnik dla rodziców

konsekwencja_w_wychowaniu.docx

Świetlica

Kontakt

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żychlinie, ul. Żeromskiego 8
    99-320 Żychlin, ul. Żeromskiego 8
  • 24 351-20-47

Galeria zdjęć