Nawigacja

Statut, Programy, Koncepcja Pracy

STATUT SP Nr 2

 

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 2 im. JANA PAWŁA II W ŻYCHLINIE

 

 

Stan prawny na 1 września 2017 roku.

 

DZIAŁ I Przepisy ogólne. 6

Rozdział 1 Informacje ogólne o szkole. 6

Rozdział 2 Misja Zespołu i model absolwenta. 8

Rozdział 3 Cele i zadania Szkoły. 10

DZIAŁ II Sposoby realizacji zadań szkoły. 14

Rozdział 1 Informacje wstępne. 14

Rozdział 2 Programy nauczania, wymagania i zasady dopuszczania do użytku w szkole. 14

Rozdział 3 Podręczniki i materiały edukacyjne, zasady dopuszczania do użytku w szkole. 17

Rozdział 4 Program wychowawczo-profilaktyczny. 20

Rozdział 5 Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom.. 21

DZIAŁ III Organizacja, formy i sposoby świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej 25

Rozdział 1 Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole. 25

Rozdział 2  Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole. 27

Rozdział 4  Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom.. 30

Rozdział 5 Uczeń zdolny. 33

Rozdział 6 Indywidualizacja nauczania. 34

Rozdział 7 Dostosowanie wymagań. 35

Rozdział 8 Organizacja nauczania, wychowania i opieki uczniom niepełnosprawnym, niedostosowanym społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. 35

Rozdział 9 Nauczanie indywidualne. 48

Rozdział 10 Indywidualny tok nauki, indywidualny program nauki 50

Rozdział 11 Działania Szkoły w zakresie wspierania dziecka na I – szym etapie edukacyjnym.. 52

DZIAŁ IV Organy szkoły i ich kompetencje. 55

Rozdział  1 Dyrektor szkoły. 55

Rozdział  2 Rada Pedagogiczna. 61

Rozdział  3 Rada Rodziców.. 65

Rozdział  4 Samorząd Uczniowski 67

Rozdział  5 Zasady współpracy organów Szkoły. 68

Rozdział  6 Rozstrzyganie sporów między organami Szkoły. 70

DZIAŁ V Organizacja szkoły. 71

Rozdział 1 Podział na okresy. 71

Rozdział 2 Baza Szkoły. 71

Rozdział 3 Organizacja nauczania w Szkole. 72

Rozdział 4 Działalność innowacyjna. 74

Rozdział 5 Biblioteka i Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej 75

Rozdział 6 Świetlica. 78

Rozdział 7 Zespoły nauczycielskie. 79

Rozdział 8 Wicedyrektorzy. 80

Rozdział 9 Pozostałe postanowienia. 81

DZIAŁ VI Organizacja nauczania i wychowania. 81

Rozdział 1 Działalność dydaktyczno-wychowawcza. 81

Rozdział 2  Zasady podziału na grupy i tworzenia struktur międzyddziałowych i międzyklasowych. 83

Rozdział 3  Organizacja nauki religii/etyki i WDŻ-u. 84

Rozdział 4  Zasady zwalniania uczniów z obowiązkowych zajęć - WF, drugi język obcy. 85

Rozdział 5  Dokumentacja szkolna. 86

Rozdział 6 Wolontariat w Szkole. 87

Rozdział 7 Współpraca z rodzicami 91

Rozdział 8 Pomoc materialna i ubezpieczenie. 93

DZIAŁ VII  System doradztwa zawodowego. 94

Rozdział 1 Założenia programowe. 94

Rozdział 2 Sposoby realizacji działań doradczych. 96

Rozdział 3 Osoby odpowiedzialne i zakres ich odpowiedzialności 98

Rozdział 4  Przewidywane rezultaty. 100

DZIAŁ VIII Nauczyciele i inni pracownicy szkoły. 101

Rozdział 1 Nauczyciele. 101

Rozdział 2 Pracownicy szkoły. 110

DZIAŁ IX Obowiązek szkolny. 111

DZIAŁ X Prawa i obowiązki członków społeczności szkolnej 113

Rozdział 1 Członek społeczności szkolnej 113

Rozdział 2 Prawa i obowiązki uczniów.. 114

Rozdział 3 Kary i nagrody. 119

Rozdział 4 Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń. 124

DZIAŁ XI Warunki bezpiecznego pobytu uczniów w szkole. 126

DZIAŁ XIII Wewnątrzszkolne zasady oceniania. 128

DZIAŁXIV Promowanie i ukończenie Szkoły. 156

DZIAŁXV Ceremoniał szkolny. 158

Rozdział 1  Symbole szkolne. 158

Rozdział 2  Ślubowanie klasy pierwszej Szkoły podstawowej 159

Rozdział 3 Pożegnanie absolwentów.. 160

DZIAŁXVI Postanowienia końcowe. 161

DZIAŁ XVII Przepisy przejściowe. 162

 

 

 

DZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

 

Rozdział 1

Informacje ogólne o szkole

 

 

§ 1.  1. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Żychlinie jest 8-letnią publiczną szkołą podstawową, zwaną dalej Szkołą, która wchodzi w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żychlinie, zwanego dalej Zespołem, w którego skład wchodzi także Przedszkole Nr 2 im. Jana Pawła II w Żychlinie.

 

2. Siedzibą Szkoły jest budynek przy ulicy Żeromskiego 8 w Żychlinie.

 

3. Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Żychlin.

 

4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą jest Łódzki Kurator Oświaty.

 

5. Nazwa Szkoły używana jest w pełnym brzmieniu: Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Żychlinie.

 

6. Obwód Szkoły Podstawowej obejmuje:

 

 1.   W okresie od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

 

 1. Miasto Żychlin ulice: Dąbrowskiego, Ignacego Krasickiego, Marii Konopnickiej, Mikołaja Reja, Narutowicza od nr 69 do nr 102, Łąkowa, Prusa, inż. Zygmunta Okoniewskiego, Sienkiewicza, Waryńskiego, Żeromskiego, Spacerowa, Tuwima,  Fabryczna, Traugutta i Osiedle Traugutta,
 2. Miejscowości: Wola Popowa ulice Budzyńska, Polna, Żeromskiego,
 3. Sołectwa: Budzyń, Grabie, Zgoda, Kruki, Tretki.  

 

 1.   W okresie od dnia 1 września 2019r.

a.  Miasto Żychlin ulice: Dąbrowskiego, Ignacego Krasickiego, Marii Konopnickiej, Mikołaja Reja, Narutowicza od nr 69 do nr 102, Łąkowa, Prusa, inż. Zygmunta Okoniewskiego, Sienkiewicza, Waryńskiego, Żeromskiego, Spacerowa, Tuwima,  Fabryczna,

    b.  Miejscowości: Wola Popowa ulice Budzyńska, Polna, Żeromskiego,

    c.  Sołectwa: Budzyń, Grabie, Zgoda, Kruki, Tretki. 

 

7. Szkoła umożliwia uczniom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych (posługujących się językiem regionalnym) podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej, w tym znajomości własnej historii i kultury.

8. Szkoła może prowadzić działalność eksperymentalną dotyczącą kształcenia, wychowania i opieki, stosownie do potrzeb psychofizycznych uczniów oraz możliwości bazowych, kadrowych i finansowych Szkoły, na zasadach i warunkach określonych odrębnymi przepisami prawa.

9. W Szkole zorganizowane są oddziały ogólnodostępne.

10. Cykl kształcenia trwa 8 lat.

11. Nauka w Szkole odbywa się na jedną lub dwie zmiany.

 1.  Do klasy pierwszej Szkoły podstawowej przyjmuje się:

2) z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców;

3) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe  poza obwodem  Szkoły w przypadku, gdy Szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

13. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem Szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje Szkoła, kandydatów przyjmuje się na podstawie kryteriów określonych w  ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017. poz. 59) oraz przez Burmistrza Gminy Żychlin.

14. Szkoła prowadzi rekrutację uczniów zgodnie z zasadą powszechnej dostępności. Szczegółowe zasady rekrutacji określa Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Żychlinie.

15. Ilekroć w niniejszym   Statucie jest mowa o:

1) Dyrektorze Zespołu lub Dyrektorze Szkoły – należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żychlinie, który sprawuje funkcję Dyrektora w jednostkach wchodzących w skład Zespołu;

2) radzie pedagogicznej – należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Żychlinie;

3) radzie rodziców – należy przez to rozumieć Radę Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Żychlinie;

4) samorządzie uczniowskim – należy przez to rozumieć Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Żychlinie;

5) uczniach – należy przez to rozumieć dzieci uczęszczające do Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Żychlinie;

6) rodzicach - należy przez to rozumieć rodziców i opiekunów prawnych.

 

Rozdział 2

Misja Zespołu i model absolwenta

 

§ 2. 1. Zespół opracował Misję Szkoły i Misję Przedszkola, Wizję Zespołu Szkolno–Przedszkolnego, Model Absolwenta Szkoły i Model Absolwenta Przedszkola oraz Model Wychowawcy, których zapisy znajdują się w  Statucie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żychlinie. Stanowią one integralną część oferty edukacyjnej, a osiągnięcie zawartych w nich założeń jest jednym z głównych celów Zespołu.

2. Misja Szkoły.

1) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Żychlinie opiera swoje działania na takich wartościach jak: mądrość, uczciwość  i szczęście.

2) Misją Szkoły jest kształcenie i wychowanie w duchu wartości i poczuciu odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy I świata, kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, także przedstawicielami innych kultur. Szkoła zapewnia pomoc we wszechstronnym rozwoju uczniów w wymiarze intelektualnym, psychicznym i społecznym, zapewnia pomoc psychologiczną i pedagogiczną uczniom. Misją Szkoły jest uczenie wzajemnego szacunku i uczciwości jako postawy życia w społeczeństwie i w państwie, w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych, a także budowanie pozytywnego obrazu Szkoły poprzez kultywowanie i tworzenie jej tradycji. Misją Szkoły jest także przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych oraz troska o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i rodziców.

 

3. Model Absolwenta Szkoły.

1) Dążeniem Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Żychlinie jest przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania w życiu społecznym oraz podejmowania samodzielnych decyzji w poczuciu odpowiedzialności  za własny rozwój. Uczeń kończący szkołę, posiada następujące cechy:

 1.      zna i stosuje zasady dobrych obyczajów i kultury bycia,
 2.      kieruje się w codziennym życiu zasadami etyki i moralności,
 3.      szanuje siebie i innych,
 4.      jest odpowiedzialny,
 5.      zna historię i kulturę własnego narodu i regionu oraz tradycje Szkoły, przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny życia,
 6.       zna i rozumie zasady współżycia społecznego,
 7.      jest tolerancyjny,
 8.      korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji, racjonalnie wykorzystuje narzędzia i technologie informatyczne,
 9.       jest ambitny,
 10.       jest kreatywny,
 11.      jest odważny,
 12.       jest samodzielny,
 13.   posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych, podejmuje odpowiedzialne decyzje w trosce o bezpieczeństwo własne i innych,
 14.      szanuje potrzeby innych i jest chętny do niesienia pomocy,
 15.      jest odporny na niepowodzenia,
 16.      integruje się z rówieśnikami i prawidłowo funkcjonuje w zespole.

 

4. Model Wychowawcy.

1) Wychowawca:

a) stawia realistyczne wymagania, konsekwentnie je realizuje,

b) jest wrażliwy, otwarty i zawsze kieruje się zasadą życzliwej akceptacji,

c) wystrzega się porównywania uczniów, nie ośmiesza i nie wyszydza ich,

d) nie eksponuje niepowodzeń,

e) okazuje uczniom szacunek,

f) jest sprawiedliwy i obiektywny w ocenie pracy ucznia,

g) wspiera ucznia w kłopotach szkolnych i osobistych,

h) poświęca uczniom swój czas,

i) dotrzymuje obietnic,

j) jest krytyczny wobec siebie,

k) jest kreatywny i empiryczny,

l) koncentruje się na budowaniu właściwych relacji międzyludzkich,

m) jest dobrym organizatorem,

n) ma nienaganną kulturę osobistą,

o) przygotowuje uczniów do odpowiedzialnego korzystania z wolności,

p) potrafi rozwiązywać konflikty i trudne sytuacje lub szuka pomocy w ich rozwiązywaniu.

 

 

Rozdział 3

Cele i zadania Szkoły

§ 3. 1.Szkoła  realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo oświatowe oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a także zawarte w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym dostosowanych do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska.

2. Głównymi celami Szkoły jest:

1) wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);

2) wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej;

3) formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób;

4) rozwijanie kompetencji takich jak kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;

5) rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;

6) ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;

7) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;

8) wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;

9) wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji;

10) wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej;

11) kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość;

12) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;

13) ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

3. Do zdań Szkoły należy:

1) Zapewnienie uczniom pełnego rozwoju umysłowego (zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia Szkoły) i fizycznego, w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej. W realizacji tego zadania Szkoła respektuje zasady nauk pedagogicznych, przepisy Prawa, a także zobowiązania wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ , Konwencji Praw Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1988 r. oraz art. 70 Konstytucji RP;

2) Zapewnienie uczniom opieki pedagogicznej i zdrowotnej oraz pełnego bezpieczeństwa w czasie lekcji i zajęć organizowanych przez Szkołę poprzez:

 1.       zapewnienie pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych i losowych jest to potrzebne,
 2.       wychowawca klasy prowadzi działania, których celem jest stworzenie rzetelnego obrazu sytuacji rodzinnej swoich wychowanków,
 3.       zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki wszystkim uczniom i pracownikom;
 4.       Szkoła współdziała z placówkami, których zakres działania może pomóc w osiągnięciu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki, oraz odpowiedniego poziomu opieki nad młodzieżą,
 5.       podczas zajęć lekcyjnych obowiązkowych i nadobowiązkowych, pozalekcyjnych, opiekę wychowawczą sprawują nauczyciele prowadzący te zajęcia,
 6.        za bezpieczeństwo dzieci i porządek w czasie przerw odpowiadają nauczyciele dyżurujący (według opracowanego planu dyżurów);

3) Udzielenie pomocy materialnej uczniom w ramach środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub w budżecie jednostki samorządu terytorialnego. Pomoc materialna ma charakter socjalny lub motywacyjny i udzielana jest na podstawie obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie;

4) Umożliwienie uczniom rozwoju ich talentów i zainteresowań poznawczych, społecznych, artystycznych i sportowych;

5) Umożliwienie uczniom realizacji obowiązku szkolnego;

6) Wychowanie dziecka przygotowanego do uczestnictwa w życiu społeczn w oparciu o akceptowany system wartości z uwzględnieniem jego warunków psychofizycznych;

7) Kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej, a także postaw poszanowania dla innych kultur i tradycji;

8) Upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska;

9) Zapobieganie wszelkiej dyskryminacji;

10) Realizowanie Programu wychowawczo-profilaktycznego;

11) Realizowanie programów nauczania, które zawierają podstawę programową kształcenia ogólnego dla przedmiotów objętych ramowym planem nauczania;

12) Wyposażenie Szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań dydaktycznych i opiekuńczych oraz zadań  Statutowych Szkoły;

13) Udzielanie uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez zatrudnienie pedagoga szkolnego i innych specjalistów oraz współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Kutnie i instytucjami pomocowymi;

14) Zapewnienie opieki uczniom niepełnosprawnym i uczniom, u których stwierdzono zaburzenia lub specyficzne trudności w uczeniu się poprzez:

 1.       nauczanie indywidualne,
 2.       oddziały integracyjne,
 3.       inne formy pomocy łącznie z eksperymentalnymi, zgodnymi ze współczesnymi metodami pedagogicznymi;

15) Rozwijanie zainteresowań uczniów, w miarę warunków, poprzez:

 1.       realizację indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia Szkoły  w skróconym czasie,
 2.       tworzenie kół zainteresowań, prowadzenie zajęć specjalistycznych, korekcyjnych, kompensacyjnych i innych np. językowych,
 3.       udział w konkursach szkolnych, międzyszkolnych itp.,
 4.       uzyskanie stypendiów dla uczniów zdolnych,
 5.       udostępnienie sprzętu i pomieszczeń w celu zajęć specjalistycznych itp.,
 6.        kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu,
 7.       rozwijanie u uczniów dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu,
 8.       umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;

16) Współpraca z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki poprzez:

 1.       wzajemną wymianę informacji (zebrania z rodzicami, konsultacje indywidualne, gabloty informacyjne),
 2.       wspólne uzgodnienie norm, wymagań i zachowań wobec uczniów oraz wzajemne zobowiązanie się do przestrzegania tych uzgodnień,
 3.       poradnictwo prowadzone przez pedagoga, specjalistów,
 4.     wspólną organizację uroczystości, imprez szkolnych, sportowych i środowiskowych,
 5.       pomoc rodzinom najuboższym;

17) Dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej i archiwizacji;

18) Egzekwowanie obowiązku nauki i obowiązku szkolnego w trybie przepisów                o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

§ 4. Szkoła kładzie bardzo duży nacisk na współpracę ze środowiskiem, systematycznie diagnozuje oczekiwania wobec Szkoły, stwarza mechanizmy zapewniające możliwość realizacji tych oczekiwań.

§ 5. Szkoła systematycznie diagnozuje osiągnięcia uczniów, stopień zadowolenia uczniów i rodziców, realizację zadań wykonywanych przez pracowników Szkoły i wyciąga wnioski z realizacji celów i zadań Szkoły. 

§ 6.  Statutowe cele i zadania realizuje Dyrektor Szkoły, nauczyciele i zatrudnieni pracownicy administracyjno-obsługowi we współpracy z uczniami, rodzicami, poradnią pedagogiczno-psychologiczną, z organizacjami i instytucjami gospodarczymi, społecznymi                     i kulturalnymi  w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę.

§ 7. Cele i zadania Szkoły realizowane są na zajęciach klasowo-lekcyjnych, sportowych, zajęciach pozalekcyjnych i w działalności pozaszkolnej.

§ 8. 1. Działalność edukacyjna Szkoły jest określona przez:

1) szkolny zestaw programów nauczania, który uwzględniając wymiar wychowawczy, obejmuje całą działalność Szkoły z punktu widzenia dydaktycznego;

2) Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły, obejmujący wszystkie treści i działania                        o charakterze wychowawczym i profilaktycznym dostosowany do wieku uczniów, potrzeb                    i problemów pojawiających się w środowisku szkolnym.

2. Szkolny zestaw programów nauczania oraz Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły tworzą spójną całość i uwzględniają wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej Szkoły, jak i każdego nauczyciela.

DZIAŁ II
Sposoby realizacji zadań szkoły

Rozdział 1
Informacje wstępne

§ 9. Praca wychowawczo-dydaktyczna w Szkole prowadzona jest w oparciu                                o obowiązującą podstawę programową kształcenia ogólnego dla poszczególnych etapów edukacyjnych zgodnie z przyjętymi programami nauczania dla każdej edukacji przedmiotowej.

§ 10. W realizacji zadań Szkoła respektuje zobowiązania wynikające w szczególności         z: Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ, Konwencji o Prawach Dziecka.

 

Rozdział 2
Programy nauczania, wymagania i zasady dopuszczania do użytku w szkole

§ 11. 1. Program nauczania stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych                                w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

2. Program nauczania obejmuje treści nauczania ustalone dla danych zajęć edukacyjnych w podstawie programowej ułożone chronologicznie, ze wskazaniem celów kształcenia i wychowania zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Program nauczania może zawierać treści wykraczające poza zakres treści kształcenia ustalone w podstawie programowej, pod warunkiem, że treści wykraczające poza podstawę programową:

1) uwzględniają aktualny stan wiedzy naukowej, w tym, metodycznej;

2) są przystosowane do danego poziomu kształcenia pod względem stopnia trudności, formy przekazu, właściwego doboru pojęć, nazw, terminów i sposobu ich wyjaśniania;

3) wraz z treściami zawartymi w podstawie programowej stanowią logiczną całość.

3. Program nauczania zaproponowany przez nauczyciela lub zespół nauczycieli musi być dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony i powinien uwzględniać warunki dydaktyczne i lokalowe Szkoły, zainteresowania uczniów, lokalizację Szkoły, warunki środowiskowe i społeczne uczniów.

4. Program nauczania opracowuje się na cały etap edukacyjny.

5. Nauczyciel może zaproponować program nauczania ogólnego opracowany samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami. Nauczyciel może również zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów) lub program opracowany przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi przez siebie modyfikacjami. Wprowadzone modyfikacje do programu nauczyciel wyróżnia innym kolorem czcionki oraz dołącza pisemne  uzasadnienie wprowadzenia zmian.

6. Program nauczania dla zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, zwany dalej "programem nauczania ogólnego" dopuszcza do użytku Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

7. Program nauczania zawiera:

1) szczegółowe cele kształcenia i wychowania;

2) treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej kształcenia   ogólnego,

3) sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem   możliwości    indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków,                     w jakich program będzie realizowany;

4) opis założonych osiągnięć ucznia;

5) propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia.

8. Propozycja programów, które będą obowiązywały w kolejnym roku szkolnym, nauczyciel lub nauczyciele składają w formie pisemnej do dnia 15 czerwca poprzedniego roku szkolnego.

9. Dyrektor Szkoły lub upoważniona przez niego osoba, wykonująca zadania  z zakresu nadzoru pedagogicznego dokonuje analizy formalnej programu nauczania zaproponowanego przez nauczyciela/nauczycieli programu. W przypadku wątpliwości, czy przedstawiony program spełnia wszystkie warunki opisane  w ust. 7, Dyrektor Szkoły może zasięgnąć opinii        o programie innego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje wymagane do prowadzenia zajęć edukacyjnych dla których program jest przeznaczony,  doradcy metodycznego lub Zespołu przedmiotowego funkcjonującego w Szkole.

10. Opinia, o której mowa w ust. 9 zawiera w szczególności ocenę zgodności programu z podstawą programową kształcenia ogólnego i dostosowania programu do potrzeb edukacyjnych uczniów.

11. Opinia o programie powinna być wydana w ciągu 14 dni, nie później niż do 31 lipca;

12. Program nauczania do użytku wewnętrznego w Szkole dopuszcza Dyrektor Szkoły w terminie do 31 sierpnia każdego roku szkolnego, z zastrzeżeniem ust. 7. Dopuszczone programy nauczania stanowią Szkolny Zestaw Programów Nauczania. Numeracja programów wynika z rejestru programów w Szkole  i zawiera numer kolejny, pod którym został zarejestrowany program w zestawie, symboliczne oznaczenie Szkoły i rok dopuszczenia do użytku, np. SP-2-15/2012/13 Dyrektor Szkoły ogłasza Szkolny zestaw programów nauczania w formie decyzji kierowniczej do dnia 1 września każdego roku.

13. Dopuszczone programy nauczania podlegają ewaluacji po każdym roku pracy. Ewaluacji dokonują autorzy programu lub nauczyciele wykorzystujący go w procesie dydaktycznym. Wnioski przedstawiane są na posiedzeniach zespołów przedmiotowych                         w terminie do  30 czerwca każdego roku.

14. Dyrektor Szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów całości podstawy programowej z zastrzeżeniem ust. 15.

15. Indywidualne programy edukacyjno–terapeutyczne opracowane na potrzeby ucznia z orzeczeniem  o niepełnosprawności, programy zajęć rewalidacyjno- wychowawczych dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub zagrożonych niedostosowaniem dopuszcza Dyrektor Szkoły.

16. Nauczyciel może zdecydować o realizacji programu nauczania:

1) z zastosowaniem podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego, lub;

2) bez zastosowania podręcznika lub materiałów, o których mowa w pkt 1.

17. Nauczyciel, w przypadku realizowania podstaw programowych z zastosowaniem podręcznika zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty, może przedstawić część programu obejmującą okres krótszy niż etap edukacyjny. Warunek uwzględnienia                    w całości podstawy programowej powinien być spełniony wraz z dopuszczeniem do użytku ostatniej części podręcznika.

Rozdział 3
Podręczniki i materiały edukacyjne, zasady dopuszczania do użytku w szkole

§ 12. 1. Decyzję o w wykorzystywaniu podręcznika i innych materiałów dydaktycznych w procesie kształcenia podejmuje zespół nauczycieli prowadzących określoną edukację                         w Szkole.

2. Propozycję podręczników lub materiałów edukacyjnych do prowadzenia zajęć                        w klasach przedstawiają Dyrektorowi Szkoły, w terminie do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zespoły  nauczycieli utworzone odrębnie spośród nauczycieli prowadzących zajęcia z danej edukacji przedmiotowej.

3. Zespoły, o których mowa w ust. 2 przedstawiają Dyrektorowi Szkoły propozycję:

1) jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych;

2) jednego lub więcej podręczników lub materiałów edukacyjnych do nauczania obcego języka nowożytnego, biorąc pod uwagę poziomy nauczania języka obcego w klasach,                      w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych lub międzyklasowych.

4. Dyrektor Szkoły na podstawie propozycji zespołów nauczycielskich, uczących  poszczególnych edukacji, a także w przypadku braku zgody w zespole nauczycieli w sprawie podręcznika lub materiałów dydaktycznych oraz materiałów ćwiczeniowych ustala po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców:

1) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy w cyklu kształcenia;

2) materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym z zastrzeżeniem, by łączny koszt zakupu materiałów ćwiczeniowych nie przekroczył kwoty dotacji celowej, określonej w odrębnych przepisach.

5. Dyrektor Szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę może ustalić w szkolnym zestawie podręczników  inny podręcznik niż zapewniony przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Koszt zakupu innego podręcznika niż zapewnianego bezpłatnie przez ministra oświaty i wychowania pokrywa organ prowadzący szkołę.

6. Dyrektor Szkoły, na wniosek nauczycieli uczących w poszczególnych klasach może dokonać zmiany w zestawie podręczników lub materiałach edukacyjnych, jeżeli nie ma możliwości zakupu danego podręcznika lub materiału edukacyjnego.

7. Dyrektor Szkoły, na wniosek nauczycieli uczących w danym oddziale,  może dokonać zmiany materiałów ćwiczeniowych z przyczyn, jak w ust. 6.

8. Dyrektor Szkoły, na wniosek zespołów nauczycielskich, może uzupełnić szkolny zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych, a na wniosek  Zespołu nauczycieli uczących w oddziale  uzupełnić zestaw materiałów ćwiczeniowych.

9. Dyrektor Szkoły podaje corocznie do publicznej wiadomości w terminie do dnia zakończenia zajęć dydaktycznych zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz wykaz materiałów ćwiczeniowych, obowiązujących w danym roku szkolnym. Informacja umieszczana jest na stronie www.zspzychlin.edupage.org oraz na drzwiach wejściowych do Szkoły.

§ 13. Zasady korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych  i materiałów ćwiczeniowych zakupionych z dotacji celowej.  

1. Podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe, których zakupu dokonano z dotacji celowej MEN są własnością Szkoły.

2. Ilekroć mowa o:

1) podręczniku – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego, a zakupiony z dotacji celowej;

2) materiale edukacyjnym – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną;

3) materiale ćwiczeniowym – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności.

3. Zakupione podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe wypożyczane są uczniom nieodpłatnie na czas ich użytkowania w danym roku szkolnym.

4. Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe są ewidencjonowane w zasobach bibliotecznych, zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. z 2008 r. nr 205 poz.1283).

5. Biblioteka nieodpłatnie:

1) wypożycza uczniom podręczniki i materiały edukacyjne  mające postać papierową;

2) zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną;

3) przekazuje uczniom, bez obowiązku zwrotu do biblioteki materiały ćwiczeniowe.

6. Każdy uczeń Szkoły jest czytelnikiem szkolnej biblioteki. Czytelnikowi wydawana jest karta biblioteczna.

7. Przy odbiorze karty czytelniczej uczeń podpisuje zobowiązanie do przestrzegania Regulaminu Biblioteki. W przypadku czytelników do lat 15 wymagany jest podpis rodzica, który wraz z podpisaniem zobowiązania ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie zasad korzystania ze zbiorów przez dziecko.

8. Dane osobowe gromadzone w bibliotece podlegają ochronie zgodnie z Ustawą                   o ochronie danych osobowych i są przetwarzane zgodnie z Instrukcją przetwarzania danych   w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żychlinie.

9. Przed dniem rozpoczęcia roku szkolnego lub na kilka dni przed wprowadzeniem kolejnej części podręcznika do obiegu szkolnego, bibliotekarz przygotowuje zestawy składające się z podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla każdego ucznia. Wychowawca odbiera je wraz z kartami bibliotecznymi, w których wpisane są numery wypożyczanych woluminów. Wydania materiałów dokonuje wychowawca. Potwierdzenie odbioru na kartach wypożyczeń kwitują uczniowie/ rodzice.

10. Uczniowie klas I-III przechowują podręczniki i materiały edukacyjne                        w przydzielonej osobistej szafce lub półce. W sytuacjach wskazanych przez nauczyciela uczeń ma prawo zabrać podręcznik/ materiały edukacyjne  do domu z obowiązkiem przyniesienia ich do Szkoły we wskazanym terminie. Materiały ćwiczeniowe uczeń użytkuje w Szkole   i w domu.

11. W terminie wskazanym przez nauczyciela uczniowie zwracają wypożyczone podręczniki  i materiały edukacyjne do biblioteki. Do biblioteki nie zwraca się materiałów ćwiczeniowych, które z chwilą wypożyczenia pozostają na stałym wyposażeniu ucznia.

12. Poszanowanie zbiorów bibliotecznych – zasady użytkowania wypożyczonych podręczników i materiałów edukacyjnych:

1) czytelnicy są zobowiązani do poszanowania wypożyczonych i udostępnionych im materiałów bibliotecznych;

2) czytelnicy w chwili wypożyczenia lub udostępniania zbiorów winni zwrócić uwagę na ich stan. W przypadku zauważonych braków i uszkodzeń należy to zgłosić bibliotekarzowi lub wychowawcy klasy;

3) podręczniki obkładane są w specjalne foliowe okładki;

4) zabrania się mazania, pisania i rysowania w podręcznikach i materiałach edukacyjnych;

5) uczeń wykonuje ćwiczenia w materiałach ćwiczeniowych;

6) z podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych nie wyrywa się kartek;

7) podręczniki i materiały edukacyjne należy zwrócić do biblioteki w najlepszym możliwym stanie, gdyż w kolejnych dwóch latach będą wypożyczane następnym uczniom.

13. Postępowanie z podręcznikami i materiałami edukacyjnymi w przypadkach przejścia ucznia z jednej Szkoły do innej Szkoły w trakcie roku szkolnego:

1) uczeń odchodzący ze Szkoły jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych podręczników do biblioteki najpóźniej 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno – wychowawczych lub w dniu przerwania nauki. Zwrócone podręczniki i materiały edukacyjne stają się własnością organu prowadzącego;

2) w przypadku zmiany Szkoły przez ucznia niepełnosprawnego, który został wyposażony w podręczniki i materiały edukacyjne dostosowane do jego potrzeb i możliwości psychofizycznych uczeń nie zwraca ich do biblioteki szkolnej i na ich podstawie kontynuuje naukę w nowej placówce. Szkoła wraz z wydaniem arkusza ocen przekazuje Szkole protokół zdawczo-odbiorczy, do której uczeń został przyjęty przekazania materiałów bibliotecznych. Przekazane zbiory stanowią własność organu prowadzącego, do której uczeń przechodzi.

14. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia zbiorów biblioteki stwierdzone przy ich zwrocie.

15. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego w terminie wskazanym przez wychowawcę klasy, po dwukrotnym pisemnym wezwaniu do zwrotu,  Szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu ich zakupu, zgodnie  z cenami ogłaszanymi przez właściwego ministra ds. oświaty i wychowania. Zwrot pieniędzy następuje na konto budżetowe organu prowadzącego  i stanowi dochód budżetu państwa.

16. Ewidencję zbiorów, inwentaryzację zbiorów i ewidencję ubytków reguluje wewnętrzna instrukcja opracowana zgodnie z zasadami ujętymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. z 2008 r. nr 205 poz.1283).

Rozdział 4
Program wychow
awczo-profilaktyczny

§ 14. 1. Proces wychowawczy prowadzony jest w Szkole zgodnie z Programem wychowawczo-profilaktycznym.

2. Program wychowawczo-profilaktyczny opracowuje zespół składający się                       z  nauczycieli wskazanych przez Dyrektora Szkoły, pedagoga szkolnego i delegowanych przez Radę Rodziców jej przedstawicieli.

3. Program wychowawczo-profilaktyczny opracowuje się po dokonanej diagnozie sytuacji wychowawczej w Szkole, zdiagnozowaniu potrzeb uczniów i rodziców na cykl edukacyjny,  z uwzględnieniem dojrzałości psychofizycznej uczniów.

4. Program, o którym mowa w § 14 ust. 1 Rada Rodziców uchwala w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego, po wcześniejszym uzyskaniu porozumienia z Radą Pedagogiczną.  Przez porozumienie rozumie się pozytywną opinię o Programie wychowawczo-profilaktycznym wyrażone przez Radę Pedagogiczna i Radę Rodziców.

5. W przypadku, gdy w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego Rada Rodziców nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu, rozumianą jak w ust. 3,  program ten ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organami sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

6. Wychowawcy klas na każdy rok szkolny opracowują plany pracy wychowawczej,                 z uwzględnieniem treści Programu wychowawczo-profilaktycznego i przedstawią je do zaopiniowania na zebraniach rodziców. Pozytywną opinię kwitują przedstawiciele Oddziałowych Rad Rodziców w Teczce Wychowawcy lub pod przedstawionym planem pracy wychowawczej danego oddziału.

§ 15. 1. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział opiece jednemu lub dwojgu nauczycielom, zwanych dalej wychowawcami klasy. Dyrektor Szkoły zapewnia zachowanie ciągłości pracy wychowawczej przez cały okres funkcjonowania klasy.

2. Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy w danej klasie na własny wniosek w oparciu o wyniki prowadzonego nadzoru pedagogicznego lub na wniosek wszystkich rodziców danej klasy.

Rozdział 5
Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom

§ 16. 1. Szkoła zapewnia uczniom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę, poprzez:

1) realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w Dziale VIII rozdział 1 niniejszego Statutu;

2) pełnienie dyżurów nauczycieli, zgodnie z Regulaminem dyżurów. Zasady organizacyjno-porządkowe, harmonogram pełnienia dyżurów ustala Dyrektor Szkoły. Dyżur nauczycieli rozpoczyna się od godziny 7.45 i trwa do zakończenia zajęć  obowiązkowych wynikających z planu lekcji w Szkole;

3) opracowanie planu lekcji, który uwzględnia: równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach, różnorodność zajęć w każdym dniu, niełączenie                                     w kilkugodzinne jednostki zajęć z tego samego przedmiotu, z wyłączeniem przedmiotów, których program tego wymaga;

4) przestrzeganie liczebności grup uczniowskich na zajęciach praktycznych i innych przedmiotach wymagających podziału na grupy;

5) obciążanie uczniów pracą domową zgodnie z zasadami higieny;

6) umożliwienie pozostawiania w Szkole wyposażenia dydaktycznego ucznia;

7) odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń;

8) oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami;

9) prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie z organizacjami zajmującymi się ruchem drogowym;

10) kontrolę obiektów budowlanych należących do Szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Kontroli obiektów dokonuje Dyrektor Szkoły co najmniej raz w roku;

11) umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji;

12) oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały;

13) zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren Szkoły w sposób uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię;

14) ogrodzenie terenu Szkoły;

15) zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień;

16) zabezpieczenie przed swobodnym dostępem uczniów do pomieszczeń kuchni                                                        i pomieszczeń gospodarczych;

17) wyposażenie schodów w balustrady z poręczami zabezpieczającymi przed ewentualnym zsuwaniem się po nich. Otwartą przestrzeń pomiędzy biegami schodów zabezpiecza się kratami;

18) dostosowanie mebli, krzesełek, szafek do warunków antropometrycznych uczniów,                  w tym dzieci niepełnosprawnych;

19) zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad uczniami uczestniczącymi                           w imprezach i wycieczkach poza terenem Szkoły;

20) przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy;

21) udostępnianie kart charakterystyk niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych zgromadzonych w Szkole osobom prowadzącym zajęcia z użyciem tych substancji i preparatów;

22) zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego poprzez mocowanie na stałe bramek i koszy do gry oraz innych urządzeń, których przemieszczanie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących.

§ 17. 1. Szkoła sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą, pedagogiczną, psychologiczną i materialną:

1) Nad uczniami rozpoczynającymi naukę w Szkole poprzez:

a) organizowanie spotkań Dyrekcji Zespołu z nowo przyjętymi uczniami i ich rodzicami,

b) rozmowy indywidualne wychowawcy z uczniami i rodzicami na początku roku   szkolnego w celu   rozpoznania cech osobowościowych ucznia, stanu jego zdrowia, warunków rodzinnych i materialnych,

c) organizację wycieczek integracyjnych,

d) pomoc w adaptacji ucznia w nowym środowisku organizowana przez pedagoga lub psychologa szkolnego,

e) udzielanie niezbędnej — doraźnej pomocy przez pielęgniarkę szkolną, wychowawcę lub  przedstawiciela  dyrekcji;

f) współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym specjalistyczną,

g) respektowanie zaleceń lekarza specjalisty oraz opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej;

h) organizowanie w porozumieniu z organem prowadzanym nauczania indywidualnego na podstawie  orzeczenia o potrzebie takiej formy edukacji. 

2) Nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków rodzinnych i  losowych  poprzez:

a) udzielanie pomocy materialnej w formach określonych w Regulaminie udzielania uczniom pomocy materialnej,

b) występowanie o pomoc dla uczniów do Rady Rodziców i sponsorów, a dla wybitnie uzdolnionych uczniów również do Ministra Edukacji.

§ 18. Uczniowie zdolni otaczani są opieką. W szczególności:

1) umożliwia się uczniom szczególnie zdolnym realizację indywidualnego programu nauki lub toku nauki na zasadach określonych w Dziale III rozdział 10 Statutu Zespołu;

2) organizuje się zajęcia wspierające przygotowanie uczniów do konkursów i olimpiad;

3) nawiązuje się współpracę ze Szkołami ponadpodstawowymi (uczelniami wyższymi) w celu wzbogacenia procesu dydaktycznego;

4) organizuje się wewnętrzne konkursy wiedzy i umiejętności;

5) kieruje się ucznia do opieki przez Zespół ds. pomocy pedagogiczno-psychologicznej,                        w celu wypracowania indywidualnych form i metod pracy z nim;

6) dostosowuje się wymagania edukacyjne do potrzeb ucznia;

7) indywidualizuje się pracę z uczniem na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych.

§ 19.  Szkoła prowadzi szeroką działalność z zakresu profilaktyki poprzez:

1) realizacje przyjętego w Szkole Programu wychowawczo-profilaktycznego;

2) rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów;

3) realizację określonej tematyki na godzinach do dyspozycji wychowawcy we   współpracy z lekarzami  i psychologami;

4) działania opiekuńcze wychowawcy klasy; 

5) działania pedagoga i psychologa szkolnego;

6) współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, m. in. organizowanie zajęć integracyjnych, spotkań z psychologami.

§ 20.  Statutowe cele i zadania realizuje Dyrektor Szkoły, nauczyciele wraz z uczniami                     w procesie działalności lekcyjnej, pozalekcyjnej i pozaszkolnej, we współpracy z rodzicami, organem prowadzącym i nadzorującym oraz instytucjami społecznymi, gospodarczymi                               i kulturalnymi regionu.

DZIAŁ III
Organizacja, formy i sposoby świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Rozdział 1
Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole

§ 21. 1. W Szkole organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Pomoc udzielana jest wychowankom, rodzicom i nauczycielom.

2. Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole są bezpłatne, a udział ucznia w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji dobrowolny.

§ 22. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na:

1) rozpoznawaniu i zaspakajaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia;

2) rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia;

3) rozpoznawaniu czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie ucznia                       w Szkole;

4) stwarzaniu warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa ucznia w życiu Szkoły                           i w życiu oraz w środowisku społecznym;

5) rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez ucznia;

6) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;

7) opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych odpowiednio o charakterze resocjalizacyjnym lub socjoterapeutycznym dla uczniów niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym;

8) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców;

9) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z Programu wychowawczo-profilaktycznego oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;

10) wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym kierunku;

11) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci;

12) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych  i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;

13) wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

14) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;

15) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

§ 23. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną świadczona jest uczniom, gdy jej potrzeba zorganizowania wynika w szczególności z:

1) niepełnosprawności ucznia;

2) niedostosowania społecznego;

3) zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

4) z zaburzeń zachowania i emocji;

5) szczególnych uzdolnień;

6) specyficznych trudności w uczeniu się;

7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;

8) choroby przewlekłej;

9) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

10) niepowodzeń szkolnych;

11) zaniedbań środowiskowych;

12) trudności adaptacyjnych.

§ 24. 1. O udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej mogą wnioskować:

1) rodzice ucznia;

2) uczeń;

3) Dyrektor Szkoły;

4) nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniem oraz zatrudnieni w Szkole specjaliści;

5) pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania lub higienistka szkolna;

6) poradnia psychologiczno-pedagogiczna;

7) asystent edukacji romskiej;

8) pomoc nauczyciela i asystent nauczyciela/ wychowawcy świetlicy  lub ucznia;

9) pracownik socjalny;

10) asystent rodziny;

11) kurator sądowy;

12) organizacje pozarządowe lub instytucje działające na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

2. Wnioski ustne o organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej przedkłada się wychowawcy oddziału. W przypadku wniosków z instytucji zewnętrznych rozpatruje się wnioski złożone w formie pisemnej lub drogą elektroniczną w sekretariacie Szkoły.

§ 25. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają:

1) nauczyciele w bieżącej pracy z uczniem na zajęciach;

2) specjaliści wykonujący w Szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej, w szczególności:

 1.       pedagog,
 2.       psycholog szkolny,                                             
 3.       logopeda,
 4.       terapeuta pedagogiczny;

3) pracownicy Szkoły poprzez zintegrowane oddziaływanie na ucznia.

Rozdział 2
Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole

§ 26. 1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w Szkole jest realizowana przez każdego nauczyciela w bieżącej pracy z uczniem. Polega ona w szczególności na:

1) dostosowaniu wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia i jego potrzeb;

2) rozpoznawaniu sposobu uczenia się ucznia i stosowanie skutecznej metodyki nauczania;

3) indywidualizacji pracy na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych;

4) dostosowanie warunków  nauki do potrzeb psychofizycznych ucznia.

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna świadczona jest również w formach zorganizowanych w ramach godzin przeznaczonych na te zajęcia i ujętych w arkuszu organizacyjnym Szkoły. W zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych mogą to być:

1) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze;

2) zajęcia rozwijające uzdolnienia;

3) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne;

4) zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne o charakterze terapeutycznym;

5) zajęcia logopedyczne;

6) zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.

3. Inne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej to:

1) porady i konsultacje dla uczniów – udzielane  i prowadzone przez pedagoga                                i psychologa szkolnego, w godzinach podanych na drzwiach gabinetu;

2) porady, konsultacje, warsztaty i Szkolenia dla nauczycieli – zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego lub w godzinach pracy pedagoga szkolnego – w przypadku  potrzeby indywidualnych konsultacji nauczycieli z pedagogiem;

3) warsztaty dla uczniów Szkoły podstawowej w zakresie rozwijania umiejętności uczenia się;

4) organizacja kształcenia w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia na podstawie opinii poradni pp, i na wniosek rodziców dla uczniów, którzy w szczególności na stan zdrowia mają ograniczone możliwości uczestniczenia we wszystkich zajęciach lekcyjnych.

§ 27. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów                    i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i Szkoleń.

§ 28. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności   w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających                       z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8.

§ 29. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów                                           z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 5.

§ 30. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4.

§ 31. Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10.

§ 32. 1. Godzina zajęć prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45  minut, godzina zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i logopedycznych trwa 45 minut, a zajęć rewalidacyjnych wynosi 60  minut.

2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć rewalidacyjnych w czasie krótszym niż 60 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć.

§ 33. 1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele, wychowawcy klas i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.

2. Porady, konsultacje, warsztaty i Szkolenia prowadzą nauczyciele, wychowawcy klas i specjaliści.

§ 34. Zajęcia organizowane w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej mogą być prowadzone indywidualnie, w grupach oddziałowych i międzyoddziałowych.

§ 35. 1. Wychowawca klasy prowadzi wykaz uczniów objętych pomocą psychologiczno – pedagogiczną, w który wpisuje nazwiska i imiona uczniów, formy udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane.

2. Nauczyciele, wychowawcy klas i specjaliści prowadzący zajęcia w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej są zobowiązani prowadzić dokumentację w formie dzienników zajęć dydaktyczno – wyrównawczych i specjalistycznych oraz innych zajęć, w których wpisuje się nazwiska i imiona uczniów, indywidualny program pracy z uczniem lub wychowankiem, a w przypadku zajęć grupowych – program pracy grupy, tematy przeprowadzonych zajęć, ocenę postępów i wnioski dotyczące dalszej pracy, oraz odnotowuje się obecność uczniów lub wychowanków na zajęciach.

§ 36. Udział ucznia w zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych i zajęciach specjalistycznych trwa do czasu zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia daną formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Rozdział 4
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom

§ 37. 1. W Szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest uczniom:

 1.    posiadającym opinię poradni psychologiczno–pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
 2.    posiadającym orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego;
 3.    posiadającym orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego orzeczenia;
 4.    nieposiadającym orzeczenia lub opinii, ale dla których na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, Szkołach i placówkach koniecznym jest zorganizowanie zinstytucjonalizowanej formy pomocy lub pomocy doraźnej w bieżącej pracy z uczniem.

2. Nauczyciele pracujący z grupą uczniów prowadzą wnikliwą obserwację pedagogiczną, która polega na obserwacji zachowań, obserwacji relacji poszczególnych uczniów z innymi ludźmi, analizują  postępy w rozwoju związane z edukacją i rozwojem społecznym, analizują wytwory ucznia, opinie z poradni.  Na podstawie wyników obserwacji nauczyciele wstępnie definiują trudności / zdolności lub zaburzenia.

3. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu  na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną odpowiednio nauczyciel, wychowawca lub specjalista niezwłocznie udziela tej pomocy w bieżącej pracy z uczniem i informuje o tym wychowawcę klasy.

4. Wychowawca klasy przekazuje tę informację pozostałym nauczycielom pracującym  z uczniem, w przypadku, gdy stwierdzi taką potrzebę.  Wychowawca klasy  przekazuje informację na najbliższym posiedzeniu Zespołu nauczycieli uczących w danej klasie lub ustnie poszczególnym nauczycielom pracującym z uczniem.

5. Wychowawca klasy informuje rodziców ucznia o potrzebie objęcia pomocą psychologiczno – pedagogiczną ich dziecka. Informacja jest przekazywana w trakcie indywidualnej rozmowy z rodzicem lub telefonicznie.

6. W przypadku, gdy wychowawca uzna, że należy uczniowi zorganizować szkolną formę pomocy psychologiczno–pedagogicznej (zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze, zajęcia rozwijające uzdolnienia, inne specjalistyczne formy pomocy), wychowawca zasięga opinii nauczycieli uczących w klasie.

7. Wychowawca ma prawo zwołać zebranie wszystkich uczących nauczycieli                          w oddziale  w celu: skoordynowania działań w pracy z uczniem, zasięgnięcia opinii nauczycieli, wypracowania wspólnych zasad postępowania wobec ucznia, ustalenia form pracy z uczniem, dostosowania metod i form pracy do potrzeb i możliwości ucznia. Informację o spotkaniu nauczycieli pracujących w jednym oddziale wychowawca przekazuje z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

8. Po dokonanych ustaleniach Zespołu nauczycielskiego lub zebraniu opinii                           od poszczególnych nauczycieli, wychowawca proponuje formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej świadczonej poszczególnym uczniom. Propozycję przedstawia Dyrektorowi Szkoły.

9. Wychowawca przy czynnościach, o których mowa w ust. 7 współpracuje z rodzicami ucznia lub w razie potrzeby ze specjalistami zatrudnionymi w Szkole.

10. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno–pedagogicznej ustala Dyrektor Szkoły, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.

11. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno–pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane niezwłocznie zawiadamia się rodzica w formie pisemnej. Wychowawca klasy wpisuje powyższą informację w Teczce Wychowawcy i w formie pisemnej przekazuje na spotkaniu                   z rodzicem, zaś rodzic własnoręcznym podpisem potwierdza otrzymanie informacji.

12. Rodzic ma prawo do odmowy świadczenia pomocy psychologiczno–pedagogicznej swojemu dziecku.

13. Odmowa świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej musi być złożona przez rodzica w formie pisemnej do wychowawcy klasy.

14. Wychowawca klasy jest koordynatorem wszelkich działań związanych                      z organizacją i świadczeniem pomocy psychologiczno – pedagogicznej swoim wychowankom.

§ 38.  1. Objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno–wyrównawczymi i specjalistycznymi wymaga zgody rodzica.

2. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzi się w grupach międzyoddziałowych                     i oddziałowych. Dyrektor Szkoły wskazuje nauczyciela do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych spośród nauczycieli danych edukacji przedmiotowych.

3. O zakończeniu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych decyduje Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii nauczyciela prowadzącego te zajęcia lub na podstawie opinii wychowawcy.

4. Nauczyciel zajęć dydaktyczno-wyrównawczych jest obowiązany prowadzić dokumentację w formie dziennika zajęć pozalekcyjnych oraz systematycznie dokonywać ewaluacji pracy własnej, a także badań przyrostu wiedzy i umiejętności uczniów objętych tą formą pomocy.

5. Zajęcia specjalistyczne i korekcyjno-kompensacyjne prowadzą nauczyciele                             i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć.

6. O objęciu ucznia zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi lub zajęciami specjalistycznymi decyduje Dyrektor Szkoły. O zakończeniu udzielania pomocy w formie zajęć  specjalistycznych decyduje Dyrektor Szkoły na wniosek rodziców lub nauczyciela prowadzącego zajęcia.

7. W Szkole zatrudniony jest pedagog, psycholog, logopeda,  na miarę potrzeb specjaliści, posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.

8. Porad dla rodziców i nauczycieli udzielają, w zależności od potrzeb, pedagog, psycholog, logopeda oraz inni nauczyciele posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć specjalistycznych, w terminach podawanych na tablicy ogłoszeń dla rodziców lub ustalanych indywidualnie. W Szkole mogą być prowadzone warsztaty dla rodziców w celu doskonalenia umiejętności z zakresu komunikacji społecznej oraz umiejętności wychowawczych. Informacja o warsztatach umieszczana jest na dwa tygodnie przed datą ich realizacji na tablicy ogłoszeń dla rodziców.

§ 39.  Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej udziela Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Kutnie.

§ 40.  W celu współorganizowania kształcenia integracyjnego Szkoła, za zgodą organu prowadzącego, zatrudnia nauczyciela posiadającego kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej oraz pomoc nauczyciela.

Rozdział 5
Uczeń zdolny

§ 41. 1. Zainteresowania uczniów oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie wywiadów z rodzicami, uczniem, nauczycielami  specjalistami, prowadzenia obserwacji pedagogicznych oraz z opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych.

2. W przypadku stwierdzenia szczególnych uzdolnień nauczyciel edukacji przedmiotowej składa wniosek do wychowawcy o objęcie ucznia opieką pp.

3. Dla uczniów szczególnie uzdolnionych organizuje się zajęcia rozwijające uzdolnienia, które prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8.

4. W Szkole organizuje się koła zainteresowań zgodnie z zainteresowaniami                                 i uzdolnieniami uczniów.

5. Dyrektor Szkoły, po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach po śródrocznej klasyfikacji udziela uczniowi zdolnemu zgody na indywidualny tok nauki lub indywidualny program nauki, zgodnie z zasadami opisanymi w Dziale III Rozdziale 9 oraz 10 Statutu Zespołu.

6. Organizowane w Szkole konkursy, olimpiady, turnieje stanowią formę rozwoju uzdolnień  i ich prezentacji. Uczniowie awansujący do kolejnych etapów objęci są specjalną opieką nauczyciela.

§ 42. 1. Szkoła wspiera ucznia zdolnego poprzez:

1) udzielanie uczniom pomocy w odkrywaniu ich predyspozycji, zainteresowań                               i uzdolnień;

2) wspieranie emocjonalne uczniów, kształtowanie w wychowankach adekwatnej samooceny i wiary w siebie;

3) stymulowanie rozwoju, uzdolnień i zainteresowań oraz wyzwalanie potencjału twórczego uczniów;

4) uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych ludzi i zachęcanie do działań prospołecznych;

5) promocja ucznia zdolnego, nauczyciela opiekuna i Szkoły.

2. Formy i metody pracy z uczniem zdolnym ukierunkowane są w obrębie przedmiotów humanistycznych, artystycznych, matematyczno-przyrodniczych, sportowych i obejmują pracę:

1) na lekcji;

2) poza lekcjami;

3) poza Szkołą;

4) inne formy (np. wycieczki tematyczne, obozy naukowe, rajdy edukacyjne i obozy sportowo-wypoczynkowe).

3. Uczeń zdolny ma możliwość:

1) rozwijania zainteresowań w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

2) uzyskania od nauczyciela pomocy w przygotowaniu się do konkursów i olimpiad;

3) indywidualnej pracy, dostosowania stopnia trudności, poziomu i ilości zadań lekcyjnych i w domu;

4) realizowania indywidualnego programu nauki lub indywidualnego toku nauki.

4. W pracy z uczniem zdolnym nauczyciel:

1) rozpoznaje uzdolnienia uczniów;

2) umożliwia uczniowi zdolnemu indywidualne, systematyczne konsultacje, celem ukierunkowania jego samodzielnej pracy;

3) systematycznie współpracuje z rodzicami celem ustalenia kierunków samodzielnej pracy ucznia w domu;

4) współpracuje z instytucjami wspierającymi Szkołę, w tym poradnią psychologiczno-pedagogiczną w zakresie diagnozowania zdolności i zainteresowań kierunkowych ucznia;

5) składa wniosek do Dyrektora Szkoły o zezwolenie na indywidualny program nauki lub indywidualny tok nauki.

Rozdział 6
Indywidualizacja nauczania

§ 43.  Indywidualizacja pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach polega na:

1) dostosowywaniu tempa pracy do możliwości percepcyjnych ucznia;

2) dostosowaniu poziomu wymagań edukacyjnych do możliwości percepcyjnych, intelektualnych i fizycznych ucznia;

3) przyjęciu adekwatnych metod nauczania i sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia;

4) umożliwianiu uczniowi z niepełnosprawnością korzystania ze specjalistycznego wyposażenia i środków dydaktycznych;

5) różnicowaniu stopnia trudności i form prac domowych.

Rozdział 7
Dostosowanie wymagań

§ 44.  Dostosowanie wymagań do możliwości i potrzeb ucznia

1. Nauczyciel jest obowiązany na podstawie pisemnej opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej.

3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

Rozdział 8
Organizacja nauczania, wychowania i opieki uczniom niepełnosprawnym, niedostosowanym społecznie
i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

§ 45.  W Szkole kształceniem specjalnym obejmuje się uczniów posiadających orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej. Nauczanie specjalne prowadzone jest w oddziale ogólnodostępnym.

§ 46.  1. Szkoła zapewnia uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowaniem społecznym:

1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

2) odpowiednie warunki do nauki oraz w miarę możliwości  sprzęt specjalistyczny                                i środki dydaktyczne;

3) realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia;

4) zajęcia specjalistyczne, stosownie do zaleceń w orzeczeniach ppp i możliwości organizacyjnych Szkoły;

5) zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne stosownie do potrzeb;

6) integrację ze środowiskiem rówieśniczym;

7) dla uczniów niesłyszących, z afazją lub z autyzmem w ramach zajęć rewalidacyjnych naukę języka migowego lub zajęcia z innych alternatywnych metod komunikacji.

2. Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

§ 47.  1. Uczniowi niepełnosprawnemu można przedłużyć o jeden rok w cyklu edukacyjnym okres nauki, zwiększając proporcjonalnie wymiar godzin zajęć obowiązkowych.

2. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu podejmuje                         w formie uchwały stanowiącej Rada Pedagogiczna, po uzyskaniu pozytywnej opinii Zespołu,                                                  o którym mowa w § 55  Statutu oraz zgody rodziców.

3. Opinię, o której mowa w ust. 2 sporządza się na piśmie.

4. Zgodę na przedłużenie o rok nauki rodzice ucznia składają w formie pisemnej do wychowawcy oddziału, nie później niż do 15 lutego danego roku szkolnego.

5. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki podejmuje Dyrektor Szkoły nie później niż do końca lutego w ostatnim roku nauki w Szkole podstawowej.

6. Przedłużenie nauki uczniowi niepełnosprawnemu może być dokonane                                       w przypadkach:

1) braków w opanowaniu wiedzy i umiejętności z zakresu podstawy programowej, utrudniającej kontynuowanie nauki w kolejnym etapie edukacyjnym, spowodowanych dysfunkcją ucznia lub usprawiedliwionymi nieobecnościami;

2) psycho-emocjonalnej niegotowości ucznia do zmiany Szkoły.

§ 48.  1. Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub                    z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub autyzmem z nauki drugiego języka obcego do końca danego etapu edukacyjnego.

2. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego                      z drugiego języka obcego na podstawie tego orzeczenia do zakończenia cyklu edukacyjnego.

§ 49.  Kształcenie uczniów niepełnosprawnych prowadzone jest do końca roku szkolnego, w którym uczeń w tym roku kalendarzowym kończy 18 rok życia.

§ 50.  1. Uczniowi niepełnosprawnemu Szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjne, zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno – pedagogicznej. Tygodniowy wymiar zajęć rewalidacyjnych w każdym roku szkolnym wynosi w oddziale ogólnodostępnym po 2 godziny tygodniowo na ucznia.

2. Liczbę godzin zajęć rewalidacyjnych Dyrektor Szkoły umieszcza w szkolnym planie nauczania i arkuszu organizacyjnym.

3. Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć. Zajęcia organizuje się w co najmniej dwóch dniach.

§ 51.  W Szkole organizowane są zajęcia rewalidacyjne w zakresie:

1) korekcji wad postawy (gimnastyka korekcyjna);

2) korygujące wady mowy (zajęcia logopedyczne i z logo rytmiki);

3) korekcyjno – kompensacyjne;

4) nauka języka migowego lub inne alternatywne metody komunikacji;

5) zajęcia specjalistyczne: terapia psychologiczna; terapia pedagogiczna;

6) inne, które wynikają z konieczności realizacji zaleceń w orzeczeniu poradni pp.

§ 52.  1. W Szkole za zgodą organu prowadzącego można zatrudniać dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

2. Nauczyciele, o których mowa w ust. 1:

1) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami realizują zintegrowane działania i zajęcia, określone       w programie;

2) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami pracę wychowawczą                       z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;

3) uczestniczą, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, realizowanych przez nauczycieli i specjalistów;

4) udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom                     i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie,                       w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.

3. Dyrektor Szkoły, uwzględniając indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wyznacza zajęcia edukacyjne oraz zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, realizowane wspólnie z innymi nauczycielami przez nauczycieli, o których mowa w ust. 1, lub w których nauczyciele ci uczestniczą.

4. Rada Pedagogiczna wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu, do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych                          i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, uwzględniając posiadane przez tego ucznia lub absolwenta orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w oparciu                            o szczegółową informację o sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu podaną do publicznej wiadomości na stronie internetowej CKE  w terminie do                        1 września roku szkolnego, w którym przeprowadzany jest egzamin.

5. Zapewnienie warunków, o których mowa w ust. 3 należy do obowiązków przewodniczącego szkolnego Zespołu egzaminacyjnego.

§ 53.  Uczeń niepełnosprawny ma prawo do korzystania z wszelkich form pomocy psychologiczno – pedagogicznej organizowanej w Szkole w formach i na zasadach określonych w Dziale III rozdział 1 i 2 Statutu Szkoły.

§ 54.  1. W Szkole powołuje się Zespół ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie                             o niedostosowaniu społecznym lub zagrożeniem niedostosowania społecznego, zwany dalej Zespołem

2. W skład Zespołu wchodzą: wychowawca oddziału jako przewodniczący Zespołu, nauczyciele uczący w danym oddziale, pedagog szkolny oraz nauczyciele specjaliści, zatrudnieni w Szkole.

3. Zebrania Zespołu odbywają się w miarę potrzeb. Zebrania zwołuje wychowawca oddziału, co najmniej z jednotygodniowym wyprzedzeniem.

4. W spotkaniach Zespołu mogą uczestniczyć:

1) na wniosek Dyrektora Szkoły – przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej;

2) na wniosek lub za zgodą rodziców ucznia – lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista;

3) asystent lub pomoc nauczyciela.

5. Osoby zaproszone do udziału w posiedzeniu Zespołu, a niezatrudnione w Szkole są zobowiązane udokumentować swoje kwalifikacje zawodowe oraz złożyć oświadczenie                          o obowiązku ochrony danych osobowych ucznia, w tym danych wrażliwych. W przypadku braków w powyższych dokumentach, osoba zgłoszona do udziału w posiedzeniu Zespołu przez rodziców nie może uczestniczyć w pracach Zespołu.

6. Dla uczniów, o których mowa w ust. 1, zespół na podstawie orzeczenia opracowuje indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny na okres wskazany w orzeczeniu. Zespół opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. 

7. Program opracowuje się w terminie 30 dni od dnia złożenia w Szkole orzeczenia                      o potrzebie kształcenia specjalnego lub w terminie 30 dni przed upływem okresu, na jaki został opracowany poprzedni program.

8. W przypadku dziecka rozpoczynającego od początku roku szkolnego kształcenie w danej Szkole (czyli od 1 września), indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny opracowuje się do 30 września danego roku szkolnego.

9. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET) zawiera:

1) zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia wraz z określeniem   metod i formy pracy z uczniem;

2) rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, z tym, że  w przypadku:

a) ucznia niepełnosprawnego — zakres działań o charakterze rewalidacyjnym,

b) ucznia niedostosowanego społecznie — zakres działań o charakterze resocjalizacyjnym,

c) ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym — zakres działań  o charakterze socjoterapeutycznym;

3) formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, ustalone przez Dyrektora Szkoły zgodnie z przepisami;

4) działania wspierające rodziców ucznia oraz, w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży, określone przez zespół wymieniony w ust. 1, zgodnie z przepisami, o których mowa w przepisach                    w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej                            w publicznych przedszkolach, Szkołach i placówkach);

5) zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia, które są odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności w zajęcia rewalidacyjne i resocjalizacyjne;

6) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań,  określonych w orzeczeniu  o potrzebie kształcenia specjalnego i przygotowanie uczniów do samodzielności   w życiu dorosłym.

10. Rodzice ucznia mogą uczestniczyć w opracowaniu indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego oraz dokonywania okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia oraz na własny wniosek otrzymać kopię programu.                          W przypadku nieobecności rodziców na posiedzeniu Zespołu wspierającego, rodzice są niezwłocznie zawiadamiani w formie pisemnej o ustalonych dla dziecka formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno–pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane.

11. Rodzice otrzymują kopię programu i kopię wielospecjalistycznej oceny  poziomu funkcjonowania ucznia.

12. Wychowawca klasy przekazuje pisemną informację do rodziców przez ucznia, listownie lub przekazuje na spotkaniu z rodzicem, zaś rodzic potwierdza otrzymanie informacji w Teczce Wychowawcy.

13. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno –pedagogicznej ustala Dyrektor Szkoły, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.

14. Nauczyciele pracujący z uczniem, dla którego został opracowany Indywidualny Program edukacyjno – terapeutyczny mają obowiązek znać jego treść oraz stosować się do zaleceń zawartych w nim. Zaleca się, by nauczyciele prowadzili notatki z zapisem postępu                     w rozwoju ucznia, w oparciu o które będzie dokonywana ocena efektywności działań.

§ 55.  Do zadań Dyrektora Szkoły w ramach udzielania uczniom pomocy psychologiczno - pedagogicznej należy w szczególności:

1) organizacja pomocy;

2) nadzór pedagogiczny nad nauczycielami, specjalistami udzielającymi uczniowi pomocy.

§ 56.  Obowiązki wychowawcy klasy  w zakresie wspierania uczniów.

1. W zakresie organizacji pomocy psychologiczno–pedagogicznej uczniom powierzonej klasy do obowiązków wychowawcy należy:

1) przeanalizowanie opinii poradni psychologiczno–pedagogicznej i wstępne zdefiniowanie trudności / zdolności uczniów;

2) przyjmowanie uwag i opinii nauczycieli pracujących z daną klasą o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczniów;

3) zdobycie rzetelnej wiedzy o uczniu i jego środowisku; wychowawca poznaje ucznia                      i jego sytuację poprzez rozmowy z nim i jego rodzicami, obserwacje zachowań ucznia                    i jego relacji z innymi,  analizę zauważonych postępów w rozwoju dziecka związanych                      z edukacją i rozwojem społecznym. Sam wchodzi w relację z uczniem i ma szansę dokonywać autorefleksji związanej z tym, co się w tej relacji dzieje. Dodatkowo ma możliwość analizowania dokumentów (orzeczenia, opinii, dokumentacji medycznej udostępnionej przez rodzica itp.), analizowania wytworów dziecka. Może mieć również dostęp do wyników badań prowadzonych przez specjalistów i do pogłębionej diagnozy.

4) określenie specjalnych potrzeb ucznia samodzielnie lub we współpracy z grupą nauczycieli prowadzących zajęcia w klasie;

5) w przypadku stwierdzenia, że uczeń wymaga pomocy psychologiczno–pedagogicznej złożenia wniosku do Dyrektora Szkoły o uruchomienie sformalizowanej formy pomocy psychologiczno–pedagogicznej uczniowi – w  ramach form pomocy możliwych                            do uruchomienia w Szkole;

6) poinformowanie pisemnie rodziców o zalecanych formach pomocy dziecku. Pismo wychodzące do rodziców przygotowuje wychowawca, a podpisuje Dyrektor Szkoły lub upoważniona przez niego osoba. W przypadku pisma wychodzącego na zewnątrz wychowawca jest obowiązany zachować zasady obowiązujące w Instrukcji kancelaryjnej;

7) monitorowanie organizacji pomocy i obecności ucznia na zajęciach;

8) informowanie rodziców i innych nauczycieli o efektywności pomocy psychologiczno–pedagogicznej  i postępach ucznia;

9) angażowanie rodziców w działania pomocowe swoim dzieciom;

10) prowadzenie dokumentacji rejestrującej podejmowane działania w zakresie organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom swojej klasy, zgodnie                                      z zapisami w   Statucie Szkoły;

11) stałe kontaktowanie się z nauczycielami prowadzącymi zajęcia w klasie w celu ewentualnego wprowadzenia zmian w oddziaływaniach pedagogicznych                                           i psychologicznych oraz dokonania ewaluacji typu „in - term” –  w trakcie i ewaluacji   „in - post ” – na zakończenie;

12) prowadzenie działań służących wszechstronnemu rozwojowi ucznia w sferze emocjonalnej i behawioralnej;

13) udzielanie doraźnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem zasobów ucznia, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych.

2. Wychowawca realizuje zadania poprzez:

1) bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych i bytowych, ich  potrzeb i oczekiwań;

2) rozpoznawanie i diagnozowanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych wychowanków;

3) wnioskowanie o objęcie wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną;

4) udział w pracach Zespołu dla uczniów z orzeczeniami;

5) tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny                     i psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania;

6) ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym (kl.1) oraz pomoc w rozwiązywaniu konfliktów  z rówieśnikami;

7) pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle konfliktów rodzinnych, niepowodzeń szkolnych  spowodowanych trudnościami w nauce;

8) utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonej mu klasie w celu ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec uczniów i sposobu udzielania im pomocy w nauce;

9) rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych technik uczenia się;

10) wdrażanie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności, odporności na niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego i efektywnego organizowania sobie pracy;

11) systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) uczniów w nauce: zwracanie szczególnej uwagi  zarówno na uczniów szczególnie uzdolnionych, jak  i na tych, którzy mają trudności i niepowodzenia w nauce, analizowanie wspólnie  z wychowankami, samorządem klasowym, nauczycielami i rodzicami przyczyn niepowodzeń uczniów                           w nauce, pobudzanie dobrze i średnio uczących się do dalszego podnoszenia wyników                     w nauce, czuwanie nad regularnym uczęszczaniem uczniów na zajęcia lekcyjne,  badanie przyczyn opuszczania przez wychowanków zajęć szkolnych, udzielanie wskazówek                         i pomocy   tym,   którzy (z przyczyn obiektywnych) opuścili znaczną ilość zajęć szkolnych i mają trudności w uzupełnieniu materiału;

12) tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na życzliwości i zaufaniu, m.in. poprzez organizację  zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, biwaków, rajdów, obozów wakacyjnych, zimowisk, wyjazdów na „ zielone Szkoły”;

13) tworzenie warunków umożliwiających uczniom odkrywanie i rozwijanie pozytywnych stron ich osobowości: stwarzanie uczniom warunków do wykazania się nie tylko zdolnościami poznawczymi, ale  także - poprzez powierzenie zadań na rzecz spraw   i osób drugich - zdolnościami organizacyjnymi, opiekuńczymi, artystycznymi, menedżerskimi, przymiotami ducha i charakteru;

14) współpracę z pielęgniarką szkolną, rodzicami uczniów w sprawach ich zdrowia,  organizowanie opieki i pomocy materialnej  uczniom;

15) udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, występowanie do organów Szkoły i innych instytucji z wnioskami                               o udzielenie pomocy.

§ 57.  1. Do obowiązków każdego nauczyciela w zakresie wspierania uczniów                               i świadczenia pomocy psychologiczno–pedagogicznej uczniom należy:

1) prowadzenie obserwacji w celu zdiagnozowania trudności lub uzdolnień uczniów;

2) zgłaszanie zauważonych specjalnych potrzeb uczniów wychowawcy klasy;

3) świadczenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w bieżącej pracy z uczniem;

4) dostosowanie wymagań edukacyjnych uczniom do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 

a) posiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, Szkołach                          i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych albo przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, Szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach,

b) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego orzeczenia,

c) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej - na podstawie tej opinii,

d) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 4 lit a – c, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w Szkole - na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów,                    o którym mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, Szkołach  i placówkach.

Sposób dostosowania wymagań edukacyjnych dla uczniów, o których mowa w ust. 1 pkt 4 nauczyciel odnotowuje w opracowanych wymaganiach edukacyjnych dla oddziału /grupy;

5) indywidualizowanie pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia;

6) dostosowywać metody pracy do sposobów uczenia się ucznia;

7) udział w zebraniach organizowanych przez wychowawcę klasy;

8) komunikowanie rodzicom postępów ucznia oraz efektywności świadczonej pomocy;

9) prowadzenie dokumentacji na potrzeby zajęć dodatkowych (dydaktyczno –wyrównawczych, rewalidacyjno – kompensacyjnych, pracy z uczniem zdolnym  i innych specjalistycznych);

10) współdziałanie  z innymi nauczycielami uczącymi w klasie w celu zintegrowania                       i ujednolicenia oddziaływań na ucznia oraz wymiany doświadczeń i komunikowania postępów ucznia;

11) prowadzenie działań służących wszechstronnemu rozwojowi ucznia w sferze emocjonalnej i behawioralnej;

12) udzielanie doraźnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem zasobów ucznia, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych;

13) stosowanie oceniania wspierającego ucznia.

§ 58.  Do zadań pedagoga, psychologa należy w szczególności:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, Szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci              i młodzieży;

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym                                   i pozaszkolnym uczniów;

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców klas i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

9) uczestniczenie w pracach Zespołu powołanego do opracowania Indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych;

10) wspomaganie i pomoc nauczycielom w realizacji Programu wychowawczo-profilaktycznego;

11) udział w opracowywaniu Programu wychowawczo-profilaktycznego;

12) prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 59.  Do zadań logopedy należy w szczególności:

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy uczniów;

2) organizowanie pomocy logopedycznej oraz prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;

4) wspieranie nauczycieli, wychowawców klas i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

5) utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami ucznia wymagającego intensywnych ćwiczeń – udzielanie  instruktażu dla rodziców;

6) prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 60.  Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:

1) prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych;

2) rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu Szkoły; 

3) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; 

4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów;

5) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

 1.       rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola i Szkoły,
 2.       udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

6) udział w posiedzeniach zespołów wychowawczych;

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i wychowawców;

9) prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 61.  1. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;

3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu                                    z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę                                 i placówkę;

5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań                                   w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

6) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

7) opracowanie systemu doradztwa zawodowego w Szkole;

8) prowadzenie zajęć edukacyjnych zgodnie z planem zajęć;

9) prowadzenie dokumentacji zajęć, zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. W przypadku braku doradcy zawodowego w Szkole lub placówce, Dyrektor Szkoły lub placówki wyznacza nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej lub specjalistę realizującego zadania, o których mowa w ust. 1

Rozdział 9
Nauczanie indywidualne

§ 62.  1. Uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do Szkoły obejmuje się indywidualnym nauczaniem.

2. Indywidualne nauczanie organizuje Dyrektor Szkoły. Indywidualne nauczanie organizuje się na czas określony wskazany w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania  w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

3. Dyrektor Szkoły po ustaleniach zakresu i czasu prowadzenia nauczania indywidualnego z organem prowadzącym zasięga opinii rodziców celem ustalenia czasu prowadzenia zajęć.

4. Zajęcia indywidualnego nauczania przydziela Dyrektor nauczycielom zatrudnionym
w Szkole zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami, zaś w przypadku prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania w klasach I-III zajęcia obowiązkowe powierza się jednemu lub dwóm nauczycielom.

5. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Szkoły może powierzyć prowadzenie zajęć indywidualnego nauczania nauczycielowi zatrudnionemu spoza placówki. Może to nastąpić w sytuacji braku nauczyciela do nauczania odpowiedniej edukacji, znacznej odległości miejsca prowadzenia zajęć od siedziby Szkoły lub w związku z trudnościami dojazdu nauczyciela na zajęcia.

6. Za zajęcia indywidualnego nauczania uważa się zajęcia prowadzone                                   w indywidualnym i bezpośrednim kontakcie z uczniem.

7. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia oraz zgodnie ze wskazaniami w orzeczeniu.

8. W indywidualnym nauczaniu realizuje się wszystkie obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowych planów nauczania dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia,  z wyjątkiem przedmiotów z których uczeń jest zwolniony, zgodnie                         z odrębnymi przepisami (WF, język obcy). 

9. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania Dyrektor może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków, w których zajęcia są realizowane.

10. Wniosek, o którym mowa w ust. 9 składa się w formie pisemnej wraz                                  z uzasadnieniem/ Wniosek, o którym mowa w ust. 9 wpisuje się do Dziennika indywidualnego nauczania, zaś Dyrektor Szkoły akceptuje go własnoręcznym podpisem.

11. Dzienniki indywidualnego nauczania zakłada się i prowadzi odrębnie dla każdego ucznia.

12. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanego bezpośrednio z uczniem wynosi:

1) dla uczniów klasy I-III - od 6 do 8.  prowadzonych w co najmniej 2 dniach;

2) dla uczniów klasy IV- VI - od 8 do 10, prowadzonych w co najmniej 3 dniach;

3) dla uczniów klasy VII- VIII - od 10 do 12, prowadzonych w co najmniej 3 dniach.

13. Do obowiązków nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach nauczania indywidualnego należy:

 1.     dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości ucznia;
 2.     udział w posiedzeniach Zespołu wspierającego opracowującego IPET;
 3.     prowadzenie obserwacji funkcjonowania ucznia w zakresie możliwości uczestniczenia ucznia w życiu Szkoły;
 4.     podejmowanie  działań umożliwiających kontakt z rówieśnikami;
 5.     systematyczne prowadzenie Dziennika zajęć indywidualnych.
 6.  Na podstawie orzeczenia, opinii o aktualnym stanie zdrowia ucznia oraz wniosków z obserwacji nauczycieli i w uzgodnieniu z rodzicami ucznia, Dyrektor Szkoły organizuje różne formy uczestniczenia ucznia w życiu Szkoły, w tym udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach szkolnych oraz wybranych zajęciach edukacyjnych. Wszelkie informacje o możliwościach uczestniczenia dziecka oraz stanowisko rodziców odnotowywane są w Dzienniku nauczania indywidualnego.
 7.  Dyrektor Zespołu ma prawo do zawieszenia organizacji nauczania indywidualnego w przypadku, gdy rodzice złożą wniosek o zawieszenie nauczania indywidualnego wraz z zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym czasową poprawę zdrowia ucznia, umożliwiającą uczęszczanie ucznia do Szkoły.  

16. Dyrektor Zespołu zaprzestaje organizacji nauczania indywidualnego na wniosek rodziców wraz z załączonym zaświadczeniem lekarskim, z którego wynika, że stan zdrowia ucznia umożliwia uczęszczanie ucznia do Szkoły. Dyrektor Zespołu w przypadku zawieszenia nauczania indywidualnego jest zobowiązany powiadomić poradnię pp, która wydała orzeczenie oraz organ prowadzący Szkołę.

17. Uczeń podlegający nauczaniu indywidualnemu podlega klasyfikacji i promowaniu  na zasadach określonych w wewnątrzszkolnym systemie oceniania.

Rozdział 10
Indywidualny tok nauki, indywidualny program nauki

§ 63.  1. Szkoła umożliwia realizację indywidualnego toku nauki lub realizację indywidualnego programu nauki zgodnie z rozporządzeniem. Uczeń ubiegający się o ITN powinien wykazać się:

1) wybitnymi uzdolnieniami i zainteresowaniami z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów,

 1.  oceną celującą lub bardzo dobrą z tego przedmiotu/przedmiotów na koniec roku/okresu.

2. Indywidualny tok nauki może być realizowany według programu nauczania objętego szkolnym zestawem programów nauczania lub indywidualnego programu nauki.

3. Zezwolenie na indywidualny program nauki lub tok nauki może być udzielone  po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach – po śródrocznej klasyfikacji.

4. Uczeń może realizować ITN w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, przewidzianych w planie nauczania danej klasy.

5. Uczeń objęty ITN może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program nauczania   z zakresu dwóch  lub więcej klas i może być klasyfikowany i promowany                           w czasie całego roku szkolnego.

6. Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na ITN mogą wystąpić: 

1) rodzice ucznia;

2) wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek – za zgodą rodziców.

7. Wniosek składa się do Dyrektora za pośrednictwem wychowawcy oddziału, który dołącza do wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach, oczekiwaniach i osiągnięciach ucznia.

8. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek, opracowuje program nauki lub akceptuje indywidualny program nauki opracowany poza szkołą.

9. W pracy nad indywidualnym programem nauki może uczestniczyć nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w Szkole wyższego stopnia, nauczyciel doradca metodyczny, psycholog, pedagog zatrudniony w Szkole oraz zainteresowany uczeń.

10. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 7 Dyrektor Szkoły zasięga opinii Rady Pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

11. Dyrektor Zespołu zezwala na ITN, w formie decyzji administracyjnej w przypadku pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i pozytywnej opinii publicznej poradni psychologiczno– pedagogicznej.

12. W przypadku zezwolenia na ITN, umożliwiający realizację w ciągu jednego roku szkolnego programu nauczania z zakresu więcej niż dwóch klas wymagana jest pozytywna opinia organu nadzoru pedagogicznego.

13. Zezwolenia udziela się na czas określony.

14. Uczniowi przysługuje prawo wskazania nauczyciela, pod którego kierunkiem chciałby pracować.

15. Uczniowi, któremu zezwolono na ITN, Dyrektor Szkoły wyznacza nauczyciela – opiekuna  i ustala zakres jego obowiązków, w szczególności tygodniową liczbę godzin konsultacji – nie niższą niż 1 godz. tygodniowo i nie przekraczającą 5 godz. miesięcznie.

16. Uczeń realizujący ITN może uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne do danej klasy lub do klasy programowo wyższej, w tej lub w innej Szkole, na wybrane zajęcia                                     w Szkole wyższego stopnia albo realizować program we własnym zakresie.

17. Uczeń decyduje o wyborze jednej z następujących form ITN:

1) uczestniczenie w lekcjach przedmiotu objętego ITN oraz jednej godzinie konsultacji indywidualnych;

2) zdanie egzaminu klasyfikacyjnego z przedmiotu w zakresie materiału obowiązującego wszystkich uczniów  w danym semestrze lub roku szkolnym na ocenę co najmniej bardzo dobrą i w konsekwencji uczestniczenie  tylko w zajęciach indywidualnych                                           z nauczycielem.

18. Konsultacje indywidualne mogą odbywać się w rytmie 1 godziny tygodniowo lub 2 godziny co dwa tygodnie.

19. Rezygnacja z ITN oznacza powrót do normalnego trybu pracy i oceniania.

20. Uczeń realizujący ITN jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego, przeprowadzonego w terminie ustalonym z uczniem.

21. Kontynuowanie ITN jest możliwe w przypadku zdania przez ucznia rocznego egzaminu klasyfikacyjnego na ocenę co najmniej bardzo dobrą.

22. Decyzję w sprawie ITN każdorazowo odnotowuje się w arkuszu ocen ucznia.

23. Do arkusza ocen wpisuje się na bieżąco wyniki klasyfikacyjne ucznia uzyskane                    w ITN.

24. Na świadectwie promocyjnym ucznia, w rubryce: „Indywidualny program lub tok nauki”, należy odpowiednio wymienić przedmioty wraz z uzyskanymi ocenami. Informację   o ukończeniu Szkoły lub uzyskaniu promocji w skróconym czasie należy odnotować                            w rubryce „Szczególne osiągnięcia ucznia”.

Rozdział 11
Działania Szkoły w zakresie wspierania dziecka na
I – szym etapie edukacyjnym

§ 64.  1.Działania Szkoły w zakresie wspierania dziecka na I – szym etapie edukacyjnym:

1) w zakresie organizacji Szkoły:

a) poszczególne oddziały tworzone są w zależności od daty urodzenia, z zachowaniem zasady, by w jednym oddziale były dzieci o zbliżonym wieku, liczonym także                         w miesiącach urodzenia,

b) Szkoła zapewnia bezpłatnie wyposażenie ucznia klasy I - III w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe,

c) w czerwcu organizuje się Dni Otwarte dla rodziców i uczniów klas I.                                          W wyznaczonych godzinach zaproszeni są uczniowie zapisani do klasy wraz                              z rodzicami. Spotkanie integracyjne prowadzi wychowawca klasy,

d) uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego  przeprowadza się oddzielnie dla klas I-III,

e) godziny nauczania zintegrowanego przydziela się jednemu nauczycielowi.                            W pierwszym miesiącu zajęć, nauczyciel wychowawca może być obecny na zajęciach prowadzonych przez innych nauczycieli np. religii, etyki, j. obcego,

f) organizację zajęć w ciągu dnia nauczyciel dostosowuje do samopoczucia uczniów, dyspozycji fizycznej, z zachowaniem różnorodności zajęć i ćwiczeniami fizycznymi,

g) wyposażenie pomieszczenia klasowego (stoliki, ławeczki, szafki, pomoce dydaktyczne) posiadają właściwe atesty i zapewniają ergonomiczne warunki nauki                        i zabawy,

h) grupie dzieci najmłodszych przygotowane są specjalnie dostosowane łazienki,

i) sale lekcyjne dla klas pierwszych ulokowane są w skrzydle Szkoły i są w miarę możliwości oddzielone od klas dla dzieci starszych,

j) nauczyciel sam określa przerwy w zajęciach i w czasie ich trwania organizuje zabawy i pozostaje z dziećmi,

k) świetlica dla dzieci najmłodszych w miarę możliwości jest zorganizowana                             w osobnym pomieszczeniu. Zajęcia w świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom pełne bezpieczeństwo. Rozbudzają szereg zainteresowań  z dziedziny sztuk  plastycznych, czytelnictwa, wzmacniają zachowania społeczne. Umożliwiają odpoczynek na świeżym powietrzu oraz odrobienie pracy domowej. Świetlica jest czynna od godz. 6.30 – do 15.30;

2) w zakresie sprawowania opieki:

a) w Szkole zorganizowany jest stały dyżur pracowników obsługi przy drzwiach wejściowych uniemożliwiający przebywanie osób postronnych w budynku szkolnym,

b) w pierwszym miesiącu nauki rodzice mogą odprowadzić dziecko do sali lekcyjnej;

c) w pozostałych miesiącach nauczyciel prowadzący pierwszą godzinę zajęć oczekuje na dzieci na 15 minut przed zajęciami w sali lekcyjnej,

d) nauczyciel prowadzący ostatnią lekcję każdego dnia z pierwszoklasistami dopilnowuje, aby dzieci spakowały swoje rzeczy do plecaków lub indywidualnych szafek,

e) godzina obiadowa dla klas I-III ustalona jest oddzielnie, aby umożliwić dzieciom spożywanie posiłku w atmosferze spokoju i bez pośpiechu,

f) każdy nauczyciel w Szkole (nie tylko uczący w kl.1. i dyżurujący) oraz każdy  pracownik niepedagogiczny Szkoły ma za zadanie zwracać szczególną uwagę na najmłodszych uczniów, na ich potrzeby i zachowanie i reagować w sposób adekwatny do sytuacji;

3) w zakresie prowadzenia procesu dydaktyczno- wychowawczego:

a) wyboru podręczników do klasy I dokonują nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej. Dyrektor Szkoły dopuszcza do użytku jeden podręcznik dla wszystkich oddziałów. Wybór podręcznika dokonywany jest po zapoznaniu się z zaświadczeniami                                    o gotowości szkolnej i opiniami oraz orzeczeniami złożonymi przez rodziców,

b) wyboru materiałów ćwiczeniowych dokonuje nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej z zachowaniem, że materiały ćwiczeniowe są skorelowane z przyjętym programem nauczania, a wartość kwotowa mieści się w dotacji celowej,

c) na podstawie dostarczonej przez rodziców dokumentacji przedszkolnej oraz zaświadczeń z poradni psychologiczno-pedagogicznej nauczyciel opracowuje plan pracy dydaktycznej oraz dostosowuje wymagania edukacyjne do potrzeb i możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

d) realizacja programu nauczania skoncentrowana jest na dziecku, na jego indywidualnym tempie rozwoju i możliwościach uczenia się,

e) każdy nauczyciel uczący w klasie pierwszej indywidualizując proces dydaktyczny różnicując poziom trudności ćwiczeń realizowanych nie tylko na zajęciach, ale również zadań domowych. Uczniowie w zakresie wykonywania zadań domowych mają możliwość wyboru liczby zadań i poziomu ich trudności,

f) nauczyciel rozpoznaje talenty i zainteresowania ucznia poprzez obserwację, ogląd wytworów ucznia oraz wspólnie przeprowadzoną z rodzicami diagnozę „Mam talent”,

g) edukacja wczesnoszkolna polega na kontynuacji  nauczania poprzez uzupełnianie, poszerzanie działań przedszkola, w tym m. in. pedagogikę zabawy, metodę kinezjologii edukacyjnej, metodę Weroniki Sherborne,

h) w pierwszym okresie uczniowie zapoznawani są z wymaganiami Szkoły (samodzielność w pakowaniu tornistrów,  notowanie prac domowych, samodzielność w odrabianiu prac domowych, pamiętanie o obowiązkach, wypełnianie obowiązków szkolnych),

i) umiejętności  bezpiecznego  zachowania  kształcone są w różnych sytuacjach (np. na wycieczkach, w miasteczku ruchu drogowego),

j) wewnętrzne zasady oceniania uwzględniają ocenę opisową. Ocenę opisową sporządza się po każdym okresie szkolnym. Poza oceną opisową stosuje się znaki graficzne, zrozumiałe dla dziecka, będące informacją dla rodziców o osiągnięciach dziecka,

k) każdemu dziecku Szkoła zapewnia udział w zajęciach pozalekcyjnych, zgodnie                        z zainteresowaniami. Są to koła zainteresowań: plastyczne, muzyczne, recytatorskie, teatralne, i in.,

l) każde dziecko, w przypadku posiadania opinii lub orzeczenia, a także w sytuacjach określonych w przepisach o pomocy psychologiczno-pedagogicznej obejmowane jest taką pomocą. W Szkole organizowana jest pomoc w bieżącej pracy z uczniem oraz                       w następujących formach: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, gimnastyka korekcyjna, zajęcia logopedyczne, rewalidacyjne dla uczniów z orzeczeniem, specjalistyczne;

4) w zakresie współpracy z rodzicami:

a) w Szkole respektowana jest  trójpodmiotowość oddziaływań wychowawczych                           i kształcących: uczeń-Szkoła-dom rodzinny,

b) formy kontaktu z rodzicami:  spotkania z rodzicami wg rocznego harmonogramu, dyżury nauczycieli w  pierwszy poniedziałek miesiąca na indywidualne konsultacje, zapisy w zeszytach  ucznia, kontakty telefoniczne,

c) w przypadku pilnych spraw dotyczących dziecka wszelkie informacje można przekazywać do sekretariatu Szkoły w godzinach 7.30 – 15.30,

d) do dyspozycji rodziców pozostaje pedagog szkolny i logopeda. Godziny pracy  specjalistów umieszczone są na drzwiach wejściowych do gabinetów,

e) Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Kutnie.

2. Szczególne obowiązki nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

1) nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej uczestniczą w szkoleniach, warsztatach, zespołach samokształceniowych, których celem jest systematyczne podnoszenie kompetencji w pracy z dzieckiem 6-letnim;

2) nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej tworzą stały zespół nauczycielski, którego zadania określone są w   Statucie Szkoły;

3) do najważniejszych zadań nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej należy: poszanowanie godności dziecka,  zapewnienia dziecku przyjaznych, bezpiecznych  i zdrowych warunków do nauki i zabawy, działania indywidualnego i zespołowego, rozwijania samodzielności oraz odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie, ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej, aktywności badawczej, a także działalności twórczej.

 

DZIAŁ IV
Organy szkoły i ich kompetencje 

§ 65.  1. Organami Szkoły są:

1) Dyrektor Zespołu zwanym dalej Dyrektorem;

2) Rada  Pedagogiczna Szkoły;

3) Rada Rodziców Szkoły;

4) Samorząd Uczniowski.

2. Dyrektor Zespołu jest jednocześnie Dyrektorem Szkoły i Przedszkola.

3. Zespołem kieruje Dyrektor, przy pomocy Wicedyrektorów oraz osób zajmujących inne stanowiska kierownicze.

§ 66.  Każdy z wymienionych organów w ust. 1 działa zgodnie z ustawą Prawo oświatowe oraz ustawą o systemie oświaty. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze   Statutem Szkoły.

Rozdział  1
Dyrektor szkoły

§ 67.  1. Dyrektor:

1) kieruje Szkołą;

2) jest osobą działającą w imieniu  pracodawcy;

3) sprawuje nadzór pedagogiczny nad szkołą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

4) jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;

5) wykonuje zadania administracji publicznej  w zakresie określonym przepisami obowiązującego prawa.

2. Dyrektor kieruje działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą,                                  a w szczególności:

1) kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jej jakości pracy;

2) przewodniczy Radzie Pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi posiedzenia rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej;

3) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;

4) powołuje szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną;

5) sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami;

6) przedkłada Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku ogólne wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Szkoły;

7) przedstawia do 31 sierpnia każdego roku szkolnego wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego;

8) dba o autorytet członków Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela;

9) podaje do publicznej wiadomości szkolny zestaw podręczników, który będzie obowiązywał od początku następnego roku szkolnego;

10) współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim;

11) stwarza warunki do działania w Szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i organizacji, których celem  Statutowym jest działalność wychowawcza i opiekuńcza lub rozszerzanie                       i wzbogacanie form działalności wychowawczej, opiekuńczej, dydaktycznej                                    i innowacyjnej w Szkole;

12) udziela na wniosek rodziców, po spełnieniu ustawowych wymogów zezwoleń na spełnianie obowiązku nauki, obowiązku szkolnego lub rocznego przygotowania przedszkolnego poza szkołą lub w formie indywidualnego nauczania;

13) odracza obowiązek nauki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

14) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w formach i na zasadach określonych w   Dziale III Statutu Szkoły;

15) dokonuje bilansu potrzeb, a w szczególności określa formy  pomocy psychologiczno-pedagogicznej i liczbę godzin potrzebną na ich realizację oraz występuje do organu prowadzącego o ich przydział;

16) w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje uczniom  nauczanie indywidualne na zasadach określonych w Dziale III rozdział 10 Statutu Szkoły;

17) zawiadamia w terminie do 30 września każdego roku szkolnego Dyrektora Szkoły podstawowej w obwodzie której mieszka dziecko o realizacji  obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci przyjęte do Szkoły, które temu obowiązkowi podlegają;

18) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez zamieszkałe                    w obwodzie Szkoły dzieci. W przypadku niespełnienia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki tj. opuszczenie co najmniej 50 % zajęć w miesiącu, Dyrektor wszczyna postępowanie egzekucyjne w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym                                 w administracji;

19) dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania, po zaopiniowaniu ich przez Radę Pedagogiczną. Dyrektor Szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów nauczania całości podstawy programowej kształcenia ogólnego;

20) wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem                                i zawiadamia o tym niezwłocznie organ prowadzący i nadzorujący;

21) powołuje spośród nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w Szkole zespoły przedmiotowe, problemowo-zadaniowe i zespoły ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej (Zespół Wspierający) na zasadach określonych w Statucie Szkoły;

22) zwalnia uczniów z WF-u, plastyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, technologii informatycznej, w oparciu o odrębne przepisy;

23) udziela zezwoleń na indywidualny tok nauki lub indywidualne nauczanie, zgodnie                         z zasadami określonymi w Dziale III rozdziały 9 i 10 Statutu Szkoły;

24) występuje do Dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z wnioskiem                               o zwolnienie ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających uczniowi przystąpienie do nich do 20 sierpnia danego roku. Dyrektor składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia;

25) inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych                                    i organizacyjnych;

26) opracowuje ofertę realizacji w Szkole zajęć dwóch godzin wychowania fizycznego                    w uzgodnieniu z organem prowadzącym i po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną                                       i Radę Rodziców;

27) stwarza warunki umożliwiające podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej                   i religijnej uczniom:

28) opracowuje plan doskonalenia nauczycieli, w tym tematykę Szkoleń i narad;

29) występowania z wnioskiem do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły, z zachowaniem zasad zapisanych w Dziale X rozdział 3 Statutu Szkoły;

30) wyznacza terminy egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów;

31) powołuje komisje do przeprowadzania egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych                i sprawdzających na zasadach określonych w  Dziale XIII Statutu Szkoły;

32) ustala zajęcia, które ze względu na indywidualne potrzeby edukacyjne uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym prowadzą lub uczestniczą w zajęciach zatrudnieni nauczyciele posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej oraz pomoc nauczyciela;

33) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego  ucznia;

34) współdziała ze szkołami wyższymi w sprawie organizacji praktyk studenckich;

35) prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego w formie księgi uczniów prowadzonych na zasadach określonych odrębnych przepisach;

36) na udokumentowany wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem z nauki drugiego języka obcego; ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego zwalnia na podstawie tego orzeczenia.

3. Dyrektor organizuje działalność Szkoły, a w szczególności:

1) opracowuje arkusz organizacyjny na kolejny rok szkolny i przekazuje go po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną oraz zakładowe organizacje związkowe do 21 kwietnia organowi prowadzącemu;

2) przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno- wychowawczych lub opiekuńczych;

3) określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej;

4) ustala wykaz materiałów niezbędnych nauczycielowi do wykonywania czynności wchodzących w zakres obowiązków nauczycieli, stosownie do specyfiki Szkoły;

5) organizuje świetlicę szkolną, w sytuacjach, gdy liczna grupa uczniów jest uczniami dojeżdżającymi lub jest zmuszona pozostać dłużej w Szkole z powodów organizacji pracy rodziców;

6) zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań Szkoły,                                a w szczególności należytego stanu higieniczno – sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu uczniów w budynku szkolnym i placu szkolnym;

7) dba o właściwe wyposażenie Szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne;

8) egzekwuje przestrzeganie przez pracowników Szkoły ustalonego porządku oraz dbałości o estetykę i czystość;

9) sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą Szkoły;

10) opracowuje projekt planu finansowego Szkoły i przedstawia go celem zaopiniowania Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców;

11) dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym Szkoły; ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;

12) dokonuje co najmniej  raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku i stanu technicznego urządzeń na placu zabaw;

13) organizuje prace konserwacyjno – remontowe oraz powołuje komisje przetargowe;

14) powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku Szkoły;

15) odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji Szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami.

16) organizuje i sprawuje kontrolę zarządczą zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

4. Dyrektor prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności:

1) nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami Szkoły;

2) powierza pełnienie funkcji Wicedyrektorowi i innym pracownikom na stanowiskach kierowniczych;

3) dokonuje oceny pracy nauczycieli i okresowych ocen pracy pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i urzędniczych kierowniczych w oparciu o opracowane przez siebie kryteria oceny;

4) decyduje o skierowywaniu pracownika podejmującego pracę po raz pierwszy                       w jednostkach samorządu terytorialnego do służby przygotowawczej;

5) organizuje służbę przygotowawczą pracownikom samorządowym zatrudnionym                   na stanowiskach urzędniczych w Szkole;

6) opracowuje regulamin wynagradzania pracowników samorządowych;

7) dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu na stopień awansu zawodowego;

8) przyznaje nagrody Dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom                           i pracownikom administracji i obsługi Szkoły;

9) występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli                             i pracowników;

 1.  udziela urlopów zgodnie z KN i Kpa;
 2.  załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami;

12) wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem;

13) wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego;

14) przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący;

15) dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

16) określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy;

17) odbiera ślubowania od pracowników, zgodnie z Ustawą o samorządzie terytorialnym;

18) współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków                          do opiniowania  i zatwierdzania;

19) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.

5. Dyrektor sprawuje opiekę nad uczniami:

1) tworzy warunki do samorządności, współpracuje z Samorządem Uczniowskim;

2) powołuje komisję stypendialną;

3) ustala w porozumieniu z organem prowadzącym i po zasięgnięciu opinii Komisji stypendialnej i Rady Pedagogicznej, wysokość stypendium za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe;

4) egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli postanowień Statutu Szkoły;

5) organizuje stołówkę szkolną i określa warunki korzystania z wyżywienia;

6) opracowuje na potrzeby organu prowadzącego listę osób uprawnionych                                   do „wyprawki szkolnej;”

7) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne i organizację opieki medycznej w Szkole.

6. Dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym dla Dyrektora Szkoły. Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie określonym ustawą i aktami wykonawczymi do ustawy.

Rozdział  2
Rada Pedagogiczna

§ 68.  1. W Szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem Szkoły                                   w zakresie realizacji zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole.

3. Przewodniczącym Rady jest Dyrektor.

4. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania. Datę i godzinę obrad Rady Pedagogicznej podaje przewodniczący do wiadomości zainteresowanym nie później niż 3 dni przed posiedzeniem poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim. W przypadkach wyjątkowych termin 3-dniowy nie musi być przestrzegany. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań zastępcę.

5. Do zawiadomienia o zwołaniu zebrania Rady Pedagogicznej dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał. Uzyskanie stosownych projektów i opinii od organów uprawnionych należy do przewodniczącego rady. Każdy członek Rady Pedagogicznej przed podjęciem decyzji musi mieć możliwość zgłoszenia uwag i zastrzeżeń do projektowanych uchwał, jak również otrzymania wyjaśnień.

6. W zebraniach Rady Pedagogicznej lub określonych punktach programu mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej. Przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny mogą brać udział w posiedzeniu Rady Pedagogicznej po uprzednim powiadomieniu Dyrektora Szkoły.

7. Zebrania Rady Pedagogicznej odbywają się przed rozpoczęciem roku szkolnego,                        w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników, klasyfikowaniem                          i promowaniem uczniów, po zakończeniu zajęć szkolnych oraz w miarę potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego, organu nadzorującego, Rady Rodziców lub co najmniej  1/3  jej członków.

8. W ramach kompetencji stanowiących Rada Pedagogiczna:

1) uchwala regulamin swojej działalności;

2) podejmuje uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji;

3) zatwierdza plan pracy Szkoły na każdy rok szkolny;

4) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentu pedagogicznego;

5) podejmuje uchwały w sprawie skreślenia ucznia z listy;

6) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli;

7) podejmuje uchwały w sprawie wniosku do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej Szkoły;

8) uchwala  Statut Szkoły i wprowadzane zmiany (nowelizacji) do    Statutu;

9) może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny na prośbę ucznia lub jego rodziców nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na zajęcia edukacyjne w szkolnym planie nauczania;

10) może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych;

11) ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Szkoły.

9. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji opiniujących:

1) opiniuje programy z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku;

2) wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu lub  sprawdzianu  do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia uwzględniając posiadane przez ucznia orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

3) opiniuje propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac                w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin ponadwymiarowych;

4) opiniuje wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

5) opiniuje projekt finansowy Szkoły;

6) opiniuje wniosek o nagrodę kuratora dla Dyrektora Szkoły;

7) opiniuje podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji, których celem  Statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza, opiekuńcza                           i innowacyjna;

8) wydaje opinię na okoliczność przedłużenia powierzenia  stanowiska Dyrektora;

9) opiniuje pracę Dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy;

10) opiniuje tygodniowy plan lekcji;

11) opiniuje formy realizacji  2 godzin wychowania fizycznego;

12) opiniuje kandydatów na stanowisko Wicedyrektora lub inne pedagogiczne stanowiska kierownicze.

10. Rada Pedagogiczna ponadto:

1) przygotowuje projekt zmian do Statutu i upoważnia Dyrektora do obwieszczenia tekstu jednolitego Statutu;

2) może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji                                                         Dyrektora Szkoły lub z innych funkcji kierowniczych w Szkole;

3) uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych Szkoły;

4) głosuje nad wotum nieufności dla Dyrektora Szkoły;

5) ocenia z własnej inicjatywy sytuację Szkoły oraz stan Szkoły i występuje z wnioskami do organu prowadzącego;

6) uczestniczy w tworzeniu planu doskonalenia nauczycieli;

7) wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły;

8) wybiera przedstawiciela do Zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela                              od oceny pracy;

9) zgłasza i opiniuje kandydatów na członków komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli;

10) rozpatruje wnioski i opinie samorządu uczniowskiego we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów;

11) ma prawo składania wniosku wspólnie z Radami Rodziców i Samorządem Uczniowskim o zmianę nazwy Szkoły i nadanie imienia Szkole;

12) może wybierać delegatów do Rady Szkoły, jeśli taka będzie powstawała.

11. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów                               w obecności co najmniej połowy jej członków.

12. Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.         O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

13. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w formie papierowej. Księgę protokołów przechowuje się w archiwum Szkoły, zgodnie z Instrukcją  archiwizacyjną.

14. Protokół z zebrania Rady Pedagogicznej powinien w szczególności zawierać

1) określenie numeru, daty zebrania i nazwiska przewodniczącego rady oraz osoby sporządzającej protokół;

2) stwierdzenie prawomocności obrad;

3) odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania;

4) listę obecności nauczycieli;

5) uchwalony porządek obrad;

6) przebieg obrad, a w szczególności: treść lub streszczenie wystąpień, teksty zgłoszonych i uchwalonych wniosków, odnotowanie zgłoszenia pisemnych wystąpień;

7) przebieg głosowania i jej wyniki;

8) podpis przewodniczącego i protokolanta.

15. Do protokołu dołącza się: listę zaproszonych gości, teksty uchwał przyjętych przez radę, protokoły głosowań tajnych, zgłoszone na piśmie wnioski, oświadczenia i inne dokumenty złożone do przewodniczącego Rady Pedagogicznej.

16. Protokół sporządza się w ciągu 14 dni po zakończeniu obrad.

17. Protokół z zebrania Rady Pedagogicznej wykłada się do wglądu w sekretariacie Szkoły na co najmniej 3 dni przed terminem kolejnego zebrania.

18. Poprawki i uzupełnienia do protokołu powinny być wnoszone nie później niż do rozpoczęcia zebrania Rady Pedagogicznej, na której następuje przyjęcie protokołu.

19. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

Rozdział  3
Rada Rodziców

§ 69.  1. Rada Rodziców jest kolegialnym organem Szkoły.

2. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców przed innymi organami Szkoły.

3. W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel każdego oddziału                  szkolnego.

4. Wybory reprezentantów rodziców każdego oddziału, przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym w tajnych wyborach.

5. W wyborach, o których mowa w pkt.4 jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.

6. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa szczegółowo:

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady;

2) szczegółowy tryb wyborów;

3) zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców.

7. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z zapisami niniejszego    Statutu.

8. W celu wspierania działalności  Statutowej Szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania określa Regulamin Rady Rodziców.

9. Rada Rodziców w ramach kompetencji stanowiących:

1) uchwala regulamin swojej działalności;

2) uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program wychowawczo-profilaktyczny, który obejmuje:

 1.       treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, oraz
 2.       treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb                      i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

10. Programy, o którym mowa w ust. 9 pkt 2 Rada Rodziców uchwala w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego, po wcześniejszym uzyskaniu porozumienia z Radą Pedagogiczną.

11. W przypadku, gdy w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego Rada Rodziców nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu, program ten ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

12. Rada Rodziców w ramach kompetencji opiniujących:

1) opiniuje projekt planu finansowego Szkoły składanego przez Dyrektora;

2) opiniuje podjęcie działalności organizacji i stowarzyszeń;

3) opiniuje pracę nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela        za okres stażu. Rada Rodziców przedkłada swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nie przedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania;

4) opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności wychowania i kształcenia,                   w przypadku, gdy nadzór pedagogiczny poleca taki opracować;

5) opiniuje formy realizacji 2 godzin wychowania fizycznego;

6) opiniuje dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych;

7) opiniuje ustalone przez Dyrektora podręczniki i materiały edukacyjne,
w przypadku braku zgody pomiędzy nauczycielami przedmiotu.

13. Rada Rodziców może:

1) wnioskować do Dyrektora Szkoły o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty;

2) występować do Dyrektora Szkoły, innych organów Szkoły, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Szkoły;

3) delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły;

4) delegować swojego przedstawiciela do Zespołu oceniającego, powołanego przez organ nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy.

Rozdział  4
Samorząd Uczniowski

§ 70.  1. W Szkole działa Samorząd Uczniowski wybierany przez wszystkich uczniów                     Szkoły.

2. Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły                     wnioski i opinie dotyczące wszystkich spraw Szkoły, w szczególności                     dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów takich jak:

1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią i stawianymi wymogami;

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

3) prawo do organizacji życia szkolnego;

4) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej;

5) prawo do organizowania w porozumieniu z Dyrektorem działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi;

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.

3. Samorząd ma prawo składać zapytania w sprawie szkolnej każdemu organowi Szkoły.

4. Podmiot, do którego Samorząd skierował zapytanie lub wniosek, winien ustosunkować się do treści zapytania lub wniosku w ciągu najpóźniej 14 dni. Sprawy pilne wymagają odpowiedzi niezwłocznej.

5. Samorząd ma prawo opiniować, na wniosek Dyrektora Szkoły — pracę nauczycieli Szkoły, dla których Dyrektor dokonuje oceny ich pracy zawodowej..

6. Uczniowie mają prawo odwołać organy Samorządu na wniosek podpisany przez 20% uczniów Szkoły.

7. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin                       Samorządu Uczniowskiego, który nie może być sprzeczny ze   Statutem Zespołu.

8. Uczniowie mają prawo do wysuwania kandydatury na stanowisko opiekuna Samorządu i występowania o jego zmianę. Decyzję podejmuje Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

9. Tryb postępowania o zmianę opiekuna Samorządu Uczniowskiego:

1) prezydium samorządu występuje z wnioskiem do Rady Pedagogicznej                                  z równoczesnym powiadomieniem Dyrektora;

2) termin rozpatrzenia wniosku – najbliższe zebranie Rady Pedagogicznej;

3) w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego wyznacza nowego opiekuna.

10. Społeczność uczniowska drogą wyborów powołuje Rzecznika Praw Ucznia, który Reprezentuje interesy uczniów.

11. Samorząd Uczniowski posiada własną pieczęć.

Rozdział  5
Zasady współpracy organów Szkoły

§ 71.  1. Wszystkie organy Szkoły współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ                           w granicach swoich kompetencji.

2. Każdy organ Szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być uchwalone (sporządzone) do końca września. Kopie dokumentów przekazywane są Dyrektorowi Szkoły w celu ich powielenia i przekazania kompletu każdemu organowi Szkoły.

3. Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.

4. Organa Szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.

5. Uchwały organów Szkoły prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących, oprócz uchwał personalnych, podaje się do ogólnej wiadomości w formie pisemnych tekstów uchwał umieszczanych na tablicy ogłoszeń.

6. Rodzice i uczniowie przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi Szkoły poprzez swoją reprezentację, tj. Radę Rodziców i S.U. w formie pisemnej, a Radzie Pedagogicznej w formie ustnej  na jej posiedzeniu.

7. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg                           i wniosków.

8. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki            i kształcenia dzieci.

9. Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz Szkoły, z zachowaniem drogi służbowej i zasad ujętych w § 72 niniejszego Statutu.

10. Rodzice współpracując ze szkołą mają prawo do:

1) znajomości Statutu Szkoły, a w szczególności do znajomości celów i zadań Szkoły, Programu wychowawczo - profilaktycznego Szkoły;

2) zgłaszania do  Programu wychowawczo-profilaktycznego swoich propozycji; wnioski i propozycje przekazują za pośrednictwem wychowawcy do przewodniczącego Rady Pedagogicznej;

3) współudziału w pracy wychowawczej;

4) znajomości organizacji pracy Szkoły w danym roku szkolnym. Informacje te przekazuje Dyrektor Szkoły po zebraniu Rady Pedagogicznej;

5) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania egzaminów. Przepisy te są omówione na pierwszym zebraniu rodziców
i w przypadkach wymagających ich znajomości;

6) uzyskiwania informacji na temat swojego dziecka - jego zachowania, postępów                          w nauce i przyczyn trudności (uzyskiwanie informacji ma miejsce w czasie zebrań rodziców, indywidualnego spotkania się z nauczycielem po uprzednim określeniu terminu i miejsca spotkania, telefonicznie lub pisemnie o frekwencji ucznia);

7) uzyskiwania porad i informacji w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dziecka - porad udziela wychowawca, pedagog szkolny i na ich wniosek poradnia psychologiczno- pedagogiczna;

8) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Szkoły: Dyrektorowi Szkoły, organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny za pośrednictwem Rady Rodziców.

11. Rodzice mają obowiązek:

1) dopełnienia formalności związanych ze zgłoszeniem dziecka do Szkoły;

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;

3) interesowania się postępami dziecka w nauce, jego frekwencją;

4) zaopatrzenia dziecka w niezbędne do zajęć pomoce;

5) interesowania się pracą domową oraz zapewnienia dziecku warunków, umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych;

6) przeglądanie zeszytów swoich dzieci, zachęcanie do starannego ich prowadzenia,

7) dbania o właściwy strój i higienę osobistą swojego dziecka;

8) dbania, aby dziecko spożyło posiłek w domu i w Szkole;

9) interesowania się zdrowiem dziecka i współpracowania z pielęgniarką szkolną;

10) współpracowania z nauczycielami w przezwyciężaniu trudności w nauce dziecka, trudności wychowawczych i rozwijaniu zdolności;

11) pokrywania szkód umyślnie spowodowanych przez dziecko;

12) uczestniczenia w zebraniach  zgodnie z ustalonym na dany rok szkolny harmonogramem zebrań.

Rozdział  6
Rozstrzyganie sporów między organami Szkoły

§ 72.  1. Spory między organami Zespołu rozstrzyga Dyrektor, o ile nie jest stroną.                   Wniosek przynajmniej jednej ze stron powinien zostać przedstawiony na piśmie      kierowanym do Dyrektora. Dyrektor w ciągu 14 dni podejmuje decyzję, która  powinna mieć formę pisemną. Strony mogą się odwołać w terminie 3 dni od dnia otrzymania decyzji do organu prowadzącego Szkołę lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny w zależności od charakteru sporu.

2. Spory pomiędzy Dyrektorem, a innymi organami Szkoły rozstrzyga organ       prowadzący Szkołę lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny w zależności od charakteru sporu.

DZIAŁ V
Organizacja szkoły

Rozdział 1
Podział na okresy

§ 73.  1. Termin rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

2. Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym dzielą się na dwa okresy:

1) I – od dnia rozpoczęcia zajęć dydaktyczno – wychowawczych we wrześniu do 31 stycznia;

2) II – od 1 lutego do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

 

Rozdział 2
Baza Szkoły

§ 74.  1. Szkoła posiada odpowiednie pomieszczenia do realizacji zadań wynikających z ustawy i    Statutu:

1) wyodrębnione pomieszczenia dla klas I – III;

2) gabinety dydaktyczne;

3) pomieszczenie na działalność świetlicy i stołówki z dożywianiem;

4) gabinet pielęgniarki środowiskowej;

5) gabinet pedagoga i psychologa;

6) gabinet terapii pedagogicznej;

7) archiwum;

8) szatnię;

9) bibliotekę;

10) czytelnię.

Rozdział 3
Organizacja nauczania w Szkole

§ 75.  1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział (klasa) złożony                            z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki uczą się wszystkich przedmiotów              obowiązkowych określonych planem nauczania, zgodnym z odpowiednim ramowym             planem nauczania.

2. Uczniowie w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, przewidzianych planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy i danego typu Szkoły, dopuszczonych do użytku szkolnego.

3. Przy podziale na oddziały decyduje liczba uczniów z obwodu Szkoły.

4. Podziału oddziału na grupy dokonuje się na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu
w sprawie ramowych planów nauczania.

5. Zajęcia edukacyjne w klasach I - III Szkoły podstawowej są prowadzone                                 w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów.

6. Liczba uczniów w klasach I - III może być zwiększona do 27, w przypadku konieczności przyjęcia w trakcie roku szkolnego uczniów zamieszkałych w obwodzie Szkoły.

7. W przypadkach zwiększenia liczby uczniów ponad liczbę 25 w klasach I -III Dyrektor Szkoły dokonuje:

1) podziału oddziału, po uprzednim poinformowaniu Oddziałowej Rady Rodziców lub

2) zatrudnia asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w danym oddziale bez dokonywania podziału.

8. W przypadkach, jak w ustępie 8 pkt 1, Dyrektor Szkoły może odstąpić od podziału oddziału, gdy Oddziałowa Rada Rodziców wystąpi z pisemnym wnioskiem do Dyrektora Szkoły z prośbą o niedokonywanie dzielenia grupy, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

9. Zwiększony oddział może funkcjonować do zakończenia I etapu edukacyjnego, bez konieczności corocznego postępowania, jak w ust. 9.

10. Liczebność uczniów w klasach IV – VIII określa organ prowadzący.

11. Dyrektor Szkoły odpowiada za przestrzeganie przepisów dotyczących liczby uczniów odbywających zajęcia w salach lekcyjnych. Arkusz organizacyjny jest tworzony z uwzględnieniem tych przepisów.

§ 76.  1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny opracowany przez Dyrekcję Szkoły na podstawie ramowych planów nauczania oraz planu  finansowego Szkoły. Arkusz organizacji podlega zatwierdzeniu przez organ prowadzący szkołę, po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

2. Dyrektor Szkoły przekazuje arkusz organizacji Szkoły, zaopiniowany przez radę pedagogiczną oraz zakładowe organizacje związkowe w terminie do dnia 21 kwietnia danego roku organowi prowadzącemu szkołę.

3. W arkuszu organizacji Szkoły zamieszcza się w szczególności:

1) liczbę oddziałów poszczególnych klas;

2) liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach;

3) liczbę pracowników ogółem;

4) liczbę nauczycieli wraz z informacją o ich kwalifikacjach oraz liczbie godzi zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli;

5) liczbę pracowników administracji i obsługi oraz etatów przeliczeniowych;

6) ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych lub godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę, w tym liczbę godzin zajęć realizowanych                       w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

7) liczbę zajęć świetlicowych.

4. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora na podstawie zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacyjnego z zastosowaniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

5. Dyrektor Szkoły opracowuje plan WDN – Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli.

6. W celu zapewnienia poprawnej realizacji założeń WDN Dyrektor Szkoły powołuje szkolnego lidera WDN.

7. Dyrektor Szkoły odpowiada za przestrzeganie przepisów dotyczących ilości uczniów odbywających zajęcia w salach lekcyjnych. Arkusz organizacyjny jest tworzony                                  z uwzględnieniem tych przepisów.

8. Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję o prowadzeniu zajęć dydaktyczno - wychowawczych o strukturze międzyoddziałowej lub międzyklasowej. Zajęcia,                            o których mowa w ust.12 mogą mięć różne formy - w szczególności mogą dotyczyć  przeprowadzenia zajęć edukacyjnych z jednego przedmiotu lub mogą dotyczyć np. organizacji wyjazdu o takiej strukturze.

9. W każdym przypadku organizacji zajęć o strukturze międzyklasowej lub międzyoddziałowej Dyrektor Szkoły lub upoważniony Wicedyrektor powołują koordynatora zajęć.

10. Zadaniem koordynatora jest w szczególności:

1) opracowanie szczegółowych zasad funkcjonowania danej formy zajęć międzyoddziałowych lub międzyklasowych w  warunkach organizacyjnych Szkoły;

2) bieżąca kontrola realizacji zajęć;

3) prowadzenie poprawnej dokumentacji zajęć w ramach danej formy zajęć;

4) współpraca z wychowawcami klas biorących udział w zajęciach międzyoddziałowych lub międzyklasowych;

5) kontrola wpisywania ocen klasyfikacyjnych do dzienników lekcyjnych.

11. W przypadku wyjazdów o strukturze międzyoddzialowej lub międzyklasowej koordynatorem jest kierownik wycieczki.

Rozdział 4
Działalność innowacyjna

§ 77.  1. W Szkole mogą być wprowadzane innowacje pedagogiczne. Innowacją pedagogiczną są nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne mające na celu poprawę jakości pracy Szkoły i efektywność kształcenia.

2. Innowacja może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne. Innowacja może być wprowadzona w całej Szkole lub w oddziale lub grupie.

3. Szkoła może współdziałać ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami w zakresie działalności innowacyjnej.

4. Szczegółową organizację wprowadzania innowacji w Szkole oraz współdziałania ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami w zakresie działalności innowacyjnej określa Procedura działalności innowacyjnej w szkole.

Rozdział 5
Biblioteka i Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej

§ 78.  W Szkole działa biblioteka i Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej.

2. Biblioteka jest:

1) interdyscyplinarną pracownią ogólnoszkolną w której uczniowie uczestniczą                               w zajęciach prowadzonych przez bibliotekarzy oraz indywidualnie pracują nad zdobywaniem i poszerzaniem wiedzy;

2) ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców;

3) ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej.

3. Zadaniem biblioteki i ICIM w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II jest:

1) gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych;

2) obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów biblioteki szkolnej i medioteki,

3) prowadzenie działalności informacyjnej;

4) zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych                                         i informacyjnych;

5) podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej;

6) wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania;

7) przysposabianie  uczniów  do  samokształcenia,  działanie  na  rzecz  przygotowania  uczniów  do korzystania z różnych mediów, źródeł informacji i bibliotek;

8) rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów;

9) kształtowanie ich kultury czytelniczej, zaspokajanie potrzeb kulturalnych;

10) organizacja wystaw okolicznościowych.

4. Do zadań nauczycieli bibliotekarzy należy:

1) w zakresie pracy pedagogicznej:

a) udostępnianie zbiorów biblioteki w wypożyczalni, w czytelni oraz do pracowni przedmiotowych,

b) prowadzenie działalności informacyjnej i propagującej czytelnictwo, bibliotekę i jej zbiory,

c) zapoznawanie czytelników biblioteki z komputerowym systemem wyszukiwania informacji,

d) udzielanie uczniom porad w doborze lektury w zależności od indywidualnych zainteresowań i potrzeb,

e) prowadzenie zajęć z zakresu edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej oraz związany z nią indywidualny instruktaż,

f) współpraca z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów, opiekunami organizacji szkolnych oraz kół zainteresowań, z innymi bibliotekami w realizacji zadań dydaktyczno–wychowawczych Szkoły, także w rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów i przygotowaniu ich do samokształcenia,

g) udostępnianie zbiorów zgodnie z Regulaminem  biblioteki i  medioteki;

2) w zakresie prac organizacyjno- technicznych:

 1.     przedkładanie Dyrektorowi Szkoły projektu budżetu biblioteki,
 2.    troszczenie  się o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę biblioteki,
 3.    gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem programowym Szkoły i jej potrzebami, przeprowadzanie ich  selekcji,
 4.    prowadzenie ewidencji zbiorów,
 5.    klasyfikowanie, katalogowanie, opracowywanie technicznie i konserwacja zbiorów,
 6.     organizowanie warsztatu działalności informacyjnej,
 7.    prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki, statystyki dziennej i okresowej, indywidualnego pomiaru aktywności czytelniczej uczniów,
 8.    planowanie pracy: opracowuje roczny, ramowy plan pracy biblioteki oraz terminarz zajęć bibliotecznych i imprez czytelniczych,
 9.     składanie do Dyrektora Szkoły rocznego sprawozdania z pracy biblioteki i oceny stanu czytelnictwa w Szkole,

j) ma obowiązek korzystać z dostępnych technologii informacyjnych i doskonalić własny warsztat pracy.

5. Nauczyciele bibliotekarze zobowiązani są prowadzić politykę gromadzenia zbiorów, kierując  się zapotrzebowaniem  nauczycieli  i  uczniów,  analizą  obowiązujących  w  Szkole  programów  i  ofertą  rynkową oraz możliwościami finansowymi Szkoły.

6. Godziny otwarcia biblioteki, zasady korzystania z jej zbiorów, tryb i warunki przeprowadzania zajęć dydaktycznych w bibliotece oraz zamawiania przez nauczycieli określonych usług bibliotecznych określa Regulamin biblioteki i medioteki.

7. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor Szkoły, który:

1) zapewnia pomieszczenia i ich wyposażenie warunkujące prawidłową pracę biblioteki, bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia;

2) zatrudnia bibliotekarzy z odpowiednimi kwalifikacjami bibliotekarskimi                              i pedagogicznymi według obowiązujących norm etatowych oraz zapewnia im warunki do doskonalenia zawodowego;

3) przydziela na początku każdego roku kalendarzowego środki finansowe na działalność biblioteki;

4) zatwierdza przydziały czynności poszczególnych bibliotekarzy;

5) inspiruje i kontroluje współpracę grona pedagogicznego z biblioteką w tworzeniu systemu edukacji czytelniczej, informacyjnej oraz medialnej w Szkole;

6) zarządza skontrum zbiorów biblioteki, odpowiada za ich protokolarne przekazanie przy zmianie bibliotekarza;

7) nadzoruje i ocenia pracę biblioteki.

8. Wydatki biblioteki pokrywane są z budżetu Szkoły lub dotowane przez Radę Rodziców i innych ofiarodawców.

9. Regulamin biblioteki:

1) Biblioteka szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku                                                               w godzinach przystosowanych do zajęć uczniów, co umożliwia im dostęp do jej zbiorów;

2) Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele oraz pozostali pracownicy Szkoły;

3) Wszystkich korzystających ze zbiorów bibliotecznych obowiązuje dbałość                                    o wypożyczone książki i materiały;

4) Z księgozbioru podręcznego można korzystać tylko i wyłącznie w czytelni biblioteki;

5) Czytelnik zobowiązany jest uzyskać zgodę bibliotekarza na sporządzenie kserokopii                           z materiałów bibliotecznych;

6) Jednocześnie można wypożyczyć trzy książki na okres dwóch tygodni, ale                               w szczególnie uzasadnionych przypadkach biblioteka może zwiększyć liczbę wypożyczonych książek, a także przedłużyć termin ich zwrotu;

7) Czytelnik, który w wyznaczonym terminie nie zwraca książek do biblioteki, zostanie ukarany uwagą wpisaną do dziennika lekcyjnego;

8) Czytelnik może zwrócić się do bibliotekarza o rezerwację potrzebnej mu pozycji;

9) Czytelnik może, pod nadzorem bibliotekarza, korzystać z komputerowego wyszukiwania informacji bibliograficznych;

10) Czytelnik, w przypadku zniszczenia lub zagubienia książki oraz innych materiałów, zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję lub inną wskazaną przez bibliotekarza;

11) Czytelnik zobowiązany jest zwrócić do biblioteki wszystkie wypożyczone materiały przed końcem roku szkolnego;

12) Czytelnik opuszczający szkołę zobowiązany jest do przedstawienia w sekretariacie Szkoły karty obiegowej potwierdzającej zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki;

13) Czytelnik korzystający z biblioteki i czytelni szkolnej zobowiązany jest do dbałości                   o mienie szkolne, a także ład i porządek na swoim stanowisku pracy. 

Rozdział 6
Świetlica

§ 79.  1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w Szkole ze względu na czas pracy rodziców Szkoła organizuje świetlicę.

2. Czas pracy świetlicy zależy od potrzeb rodziców, nie dłużej jednak niż do godz.15 30.

3. Szkoła posiada odpowiednie pomieszczenia i sprzęt do prowadzenia zajęć tej formy wychowawczo – opiekuńczej.

4. W czasie pobytu w świetlicy dziecko ma możliwość uczestniczenia w zajęciach plastycznych i ruchowych.

5. Teren zielony przyległy do Szkoły umożliwia zajęcia na świeżym powietrzu.

6. Nauczyciel – wychowawca świetlicy zapewnia stałą opiekę i bezpieczeństwo uczniom korzystającym ze świetlicy.

7. Rodzice deklarują sposób odbierania dziecka ze świetlicy.

8. Uczeń, który sam wychodzi ze świetlicy musi mieć pisemną zgodę rodziców.

9. Szczegółowe zasady korzystania ze świetlicy określa i reguluje Regulamin świetlicy szkolnej działającej w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  w Żychlinie.

Rozdział 7
Zespoły nauczycielskie

§ 80.  1. W Szkole działają następujące zespoły nauczycielskie:

1) wychowawcze;

2) przedmiotowe;

3) problemowo-zadaniowe;

4) zespoły do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla każdego poziomu kształcenia.

2. Wszystkie zebrania zespołów są protokołowane.

3. plany pracy wszystkich zespołów powinny być opracowane do końca września,                          a dokumenty przekazane Dyrektorowi Szkoły.

§ 81.  1. Zespoły wychowawcze.

2. W skład zespołów wychowawczych wchodzą wychowawcy danego etapu edukacyjnego. Członkowie Zespołu wychowawczego wybierają spośród siebie przewodniczącego, zaś koordynatorem wszelkich  działań jest  pedagog  szkolny.

3. Zadania Zespołu to:

1) analizowanie i ocena realizacji programów wychowawczych, które powinny być zgodne z  oczekiwaniami i potrzebami zarówno nauczycieli, uczniów, jak i rodziców oraz uwzględniać założenia Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły;

2) ocenianie efektów pracy wychowawczej;

3) ustalenie ramowych kryteriów oceny zachowania uczniów na danym poziomie klas.

4. Zespoły spotykają się jeden raz w okresie lub częściej (w razie zaistniałych problemów wychowawczych) z  inicjatywy pedagoga lub Dyrektora Szkoły.

§ 82.  1. Zespoły przedmiotowe.

2. W Szkole działają następujące zespoły:

1) edukacji wczesnoszkolnej;

2) humanistyczny;

3) matematyczno-przyrodniczy;

4) języków obcych;

5) wychowania fizycznego.

3. Zespół przedmiotowy tworzą nauczyciele danych przedmiotów, którzy wybierają przewodniczącego na bieżący rok szkolny.

4. Każdy nauczyciel należy do jednego Zespołu przedmiotowego.

5. Zadania Zespołu to:

1) ustalenie szkolnego programu nauczania danego przedmiotu oraz dobór podręczników;

2) zaplanowanie przedsięwzięć pozalekcyjnych związanych z danym przedmiotem takich jak: wystawy, konkursy, wycieczki;

3) ustalenie terminów, zakresu materiału i przeprowadzanie sprawdzianów kompetencji oraz opracowanie ich wyników;

4) udział przedstawicieli Zespołu w konferencjach metodycznych.

6. Zespoły przedmiotowe spotykają się dwa razy w okresie. Pierwsze zebranie Zespołu odbywa się w sierpniu. Ostatnie zebranie powinno w tematyce uwzględnić organizację pracy w przyszłym roku szkolnym i odbyć się z udziałem Dyrektora lub Wicedyrektora Szkoły.

§ 83.  1. Zespoły problemowe.

2. Zespoły te zostają powołane w razie zaistniałych potrzeb przez Dyrektora Szkoły.

3. Pracą Zespołu kieruje przewodniczący wybrany przez zespół lub wskazany przez Dyrektora Szkoły.

4. Przewodniczący ustala harmonogram spotkań i przydziela członkom Zespołu opracowanie poszczególnych zadań.

§ 84.  Zasady pracy oraz zadania Zespołów d.s pomocy psychologiczno-pedagogicznej opisane są w § 54 Statutu Szkoły.

Rozdział 8
Wicedyrektorzy

§ 85.  1. Stanowiska Wicedyrektora Szkoły i inne stanowiska kierownicze, w przypadkach uzasadnionych potrzebami organizacyjnymi Szkoły, tworzy Dyrektor Szkoły, za zgodą organu prowadzącego, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej oraz organu prowadzącego.

2. Dyrektor Szkoły powołuje osobę na stanowisko Wicedyrektora lub inne kierownicze.

3. Zakres obowiązków Wicedyrektorów opisany został w § 127 Zakres obowiązków wicedyrektorów. Podział zadań pomiędzy  poszczególnych Wicedyrektorów  w przypadku utworzenia więcej niż jednego stanowiska określa Dyrektor Szkoły.

Rozdział 9
Pozostałe postanowienia

§ 86.  W Szkole mogą działać stowarzyszenia, organizacje i fundacje, których celem  Statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej Szkoły. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje wyraża Dyrektor Szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej.

§ 87.  Placówki oświatowe wchodzące w skład Zespołu realizują cele i zadania  Statutowe z wykorzystaniem wszystkich  dostępnych form pracy z uczniem, osiągnięć nowoczesnej dydaktyki, uwzględniając tradycje Szkoły.  

§ 88.  Właściwy dobór różnorodnych form pracy na poszczególnych etapach edukacyjnych jest podstawą wszechstronnego i efektywnego kształcenia w Zespole Szkolno - Przedszkolnym.

§ 89.  Organizacja zajęć wyjazdowych opisana jest w Regulaminie Organizowania Wycieczek.

§ 90.  Szkoła przyjmuje słuchaczy szkół wyższych na praktyki pedagogiczne na podstawie porozumienia zawartego między zainteresowanymi jednostkami.

DZIAŁ VI
Organizacja nauczania i wychowania

Rozdział 1
Działalność dydaktyczno-wychowawcza

§ 91.  1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno – wychowawczej są:

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne realizowane zgodnie z ramowym planem nauczania;

2) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów;

3) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym:

a) dydaktyczno –wyrównawcze,

b) zajęcia specjalistyczne dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia                           w rozwoju lub pomocy psychologiczno –pedagogicznej;

4) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;

5) zajęcia edukacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 12  ust. o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z  dnia stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78, z późn. zm.4)), organizowane w trybie określonym w tych przepisach;

6) zajęcia edukacyjne, które organizuje Dyrektor Szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej  i Rady Rodziców;

7) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:

c) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany     w  ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

d) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;

§ 92.  1. Zajęcia w Szkole prowadzone są:

1) w systemie klasowo - lekcyjnym, godzina lekcyjna trwa 45 min. Dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć, o ile będzie to wynikać z założeń prowadzonego eksperymentu lub innowacji pedagogicznej;

2) w grupach  tworzonych z poszczególnych oddziałów, z zachowaniem zasad podziału na grupy, opisanych w niniejszym   Statucie

3) w strukturach międzyoddziałowych, tworzonych z uczniów z tego samego etapu edukacyjnego:  zajęcia z języków obcych, religii, etyki, zajęcia WF-u, zajęcia artystyczne, techniczne; 

4) w strukturach międzyklasowych, tworzonych z uczniów z różnych poziomów edukacyjnych: zajęcia z j. obcego, specjalistyczne z WF-u, zajęcia artystyczne, techniczne, z edukacji dla bezpieczeństwa;

5) w toku nauczania indywidualnego;

6) w formie realizacji indywidualnego toku nauczania lub programu nauczania;

7) w formach realizacji obowiązku nauki lub obowiązku szkolnego poza szkołą;

8) w formie zajęć pozalekcyjnych: koła przedmiotowe, koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze, inne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

9) w formie zblokowanych zajęć dla oddziału lub grupy międzyoddziałowej w wymiarze wynikającym z ramowego planu nauczania, ustalonego dla danej klasy w cyklu kształcenia. Dopuszcza się prowadzenie zblokowanych zajęć z: edukacji dla bezpieczeństwa, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, wychowania fizycznego, zajęć artystycznych, przyrody;

10) w systemie wyjazdowym o strukturze międzyoddziałowej i międzyklasowej: obozy naukowe, wycieczki  turystyczne i krajoznawcze, białe i zielone szkoły, wymiany międzynarodowe, obozy szkoleniowo- wypoczynkowe w okresie ferii letnich lub zimowych;

2. Dyrektor Szkoły na wniosek Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej może wzbogacić proces dydaktyczny o inne formy zajęć.

Rozdział 2
Zasady podziału na grupy i tworzenia struktur międzyddziałowych i międzyklasowych

§ 93.  1. Uczniowie klas IV-VIII w pierwszych  dwóch tygodniach roku szkolnego dokonują wyboru form realizacji 2 godzin wychowania fizycznego z ofert tych zajęć zaproponowanych przez Dyrektora Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym i zaopiniowaniu przez  Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców i uwzględnieniu bazy sportowej Szkoły, możliwości kadrowych, miejsca zamieszkania uczniów oraz tradycji sportowych danego środowiska lub Szkoły.

2. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 mogą być realizowane jako zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne lub pozaszkolne w formach:

1) zajęć sportowych;

2) zajęć rekreacyjno-zdrowotnych;

3) zajęć tanecznych;

4) aktywnych form turystyki.

3. Dopuszcza się łączenie dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego                w formie zajęć określonych w ust. 2 z zachowaniem liczby godzin przeznaczonych na te zajęcia w okresie nie dłuższym niż 4 tygodnie.

4. Na zajęciach edukacyjnych z informatyki, dokonuje się podziału oddziału na grupy w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów. Liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej.

5. Na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych  z języków obcych, w grupach o różnym stopniu zaawansowania znajomości języka, zajęcia prowadzone są w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych i międzyklasowych do 24 uczniów.

6. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących do 26 uczniów. Dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych lub międzyklasowych.

7. Zajęcia wychowania fizycznego mogą być prowadzone łącznie dla dziewcząt                          i chłopców.

§ 94.  W Szkole może być utworzony oddział integracyjny liczący od 15 do 20 uczniów, w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych.

§ 95.   Dyrektor Szkoły opracowuje ramowy plan nauczania dla danego oddziału lub klas na cały okres kształcenia z zachowaniem minimalnej liczby godzin edukacyjnych określonych  w przepisach prawa.

Rozdział 3
Organizacja nauki religii/etyki i WDŻ-u

§ 96.  1. Uczniom na życzenie rodziców Szkoła organizuje naukę religii/etyki.

2. Życzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wyrażane w formie pisemnego oświadczenia. Oświadczenie nie musi  być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może jednak zostać zmienione.

3. W przypadku, gdy na zajęcia religii konkretnego wyznania lub etyki zgłosi się mniej niż 7 uczniów z danego oddziału, zajęcia te mogą być organizowane w formie zajęć międzyoddziałowych lub międzyklasowych, zaś w przypadku, gdy w całej Szkole liczba chętnych na te zajęcia będzie mniejsza niż 7 osób, Dyrektor Szkoły przekazuje deklaracje rodziców do organu prowadzącego. Organ prowadzący organizuje naukę religii lub etyki                   w formie zajęć międzyszkolnych.

4. W sytuacjach, jak w ust. 3, podstawę wpisania ocen z religii lub etyki do arkusza ocen i na świadectwie stanowi zaświadczenie wydane przez katechetę, nauczyciela etyki prowadzących zajęcia w grupach międzyszkolnych.

5. Udział ucznia w zajęciach religii/etyki jest dobrowolny. Uczeń może uczestniczyć
w dwóch rodzajach zajęć. 

6. W przypadkach, gdy uczeń uczestniczy w dwóch rodzajach edukacji tj. religii i etyki na świadectwie i w arkuszu ocen umieszcza się każdą z ocen.

7. W przypadkach, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i etyki, do średniej ocen wlicza się każdą z ocen.

§ 97.  1. Uczniom danego oddziału lub grupie międzyoddziałowej organizuje się zajęcia                 z zakresu wiedzy o życiu seksualnym, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa w ramach godzin do dyspozycji Dyrektora w wymiarze 14 godzin w każdej klasie,  w tym po 5 godzin z podziałem na grupy chłopców i dziewcząt.

2. Uczeń Szkoły nie bierze udziału  w zajęciach, o których mowa w ust.1, jeżeli jego rodzice zgłoszą Dyrektorowi Szkoły w formie pisemnej sprzeciw wobec udziału ucznia w zajęciach.

3. Zajęcia, o których mowa w ust. 1  nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie Szkoły przez ucznia.

Rozdział 4
Zasady zwalniania uczniów z obowiązkowych zajęć - WF, drugi język obcy

§ 98.  1. Zasady zwalniania ucznia na zajęciach wychowania fizycznego:

1) w przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych, Dyrektor Szkoły, na wniosek rodzica ucznia,  zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na lekcjach wychowania fizycznego na czas określony w tej opinii.  Uczeń jest obowiązany uczestniczyć w  zajęciach wychowania fizycznego.  Nauczyciel prowadzący zajęcia                        z wychowania fizycznego dostosowuje wymagania edukacyjne do możliwości ucznia.  Zasady oceniania określają przepisy zawarte w Statucie Szkoły – Dział XIII – Wewnątrzszkolne zasady oceniania.

2) w przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o braku możliwości uczestniczenia ucznia na zajęciach wychowania fizycznego, Dyrektor Szkoły zwalania ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego. Uczeń jest obowiązany przebywać na zajęciach pod opieką nauczyciela, chyba, że rodzice ucznia złożą oświadczenie o zapewnieniu dziecku opieki na czas trwania lekcji wychowania fizycznego (zwolnienia z pierwszych i ostatnich lekcji w planie zajęć).  W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „ zwolniona”.

3) uczeń nabiera prawo do zwolnienia z określonych ćwiczeń fizycznych lub zwolnienia                 z zajęć wychowania fizycznego po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły.

2. Dyrektor Szkoły na wniosek rodziców ucznia oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej oraz na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania  zwalania do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub    z autyzmem z nauki drugiego języka nowożytnego. W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

§ 99.  Uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy z powodu swojej niepełnosprawności nie potrafią czytać lub pisać, mogą być zwolnieni przez Dyrektora Komisji Okręgowej z obowiązku przystąpienia do egzaminu na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowanych przez Dyrektora Szkoły.

§ 100.  W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu w terminie do 20 sierpnia danego roku szkolnego, Dyrektor Komisji Okręgowej, na udokumentowany wniosek Dyrektora Szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu. Dyrektor Szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia.

§ 101.  Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców ucznia,  w drodze decyzji administracyjnej może zezwolić, po spełnieniu wymaganych warunków na spełnianie obowiązku nauki lub obowiązku szkolnego poza szkołą.

§ 102.  Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu zabezpieczając dostęp do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju poprzez instalowanie oprogramowania zabezpieczającego i ciągłą jego aktualizację.

§ 103.  Przerwy trwają: trzy pierwsze 10 minut, dwie kolejne 20 minut, pozostałe pięć minut.

Rozdział 5
Dokumentacja szkolna

§ 104. Szkoła prowadzi dokumentację nauczania i działalności wychowawczej                              i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

§ 105. 1. W Szkole wprowadza się dodatkową dokumentację:

1) Teczka Wychowawcy klasy.

2. Teczkę Wychowawcy klasy zakłada się dla każdego oddziału.  Za jego prowadzenie odpowiada wychowawca klasy. W Teczce Wychowawcy  klasy mają prawo dokonywać wpisu nauczyciele prowadzący zajęcia w całym oddziale lub grupach.

3. Teczka Wychowawcy klasy zawiera:

1) Listę uczniów w oddziale;

2) Plan pracy wychowawczej na I i II okres;

3) Sprawozdania wychowawcy z realizacji programu wychowawczego                           w poszczególnych okresach szkolnych;

4) Życzenie rodziców o organizację nauki religii/etyki;

5) Sprzeciw lub jego brak na uczestnictwo w zajęciach z wychowania do życia w rodzinie;

6) Zgoda rodziców na przetwarzanie danych osobowych ucznia;

7) Zgoda rodziców na udział w zajęciach wyrównawczych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowanej przez szkołę;

8) Tematykę zebrań z rodzicami;

9) Listę obecności rodziców na zebraniach;

10) Notatki z kontaktów indywidualnych z rodzicami;

11) Karty informacyjne o przewidywanych ocenach z poszczególnych przedmiotów;

12) Karty samooceny zachowania ucznia;

13) Karty proponowanych ocen zachowania.

 1.    Teczka Wychowawcy jest własnością Szkoły.

Rozdział 6
Wolontariat w Szkole

§ 106.  1. W Szkole funkcjonuje Szkolny Klub Wolontariatu.

2. Szkolny Klub wolontariusza ma za zadanie organizować i świadczyć pomoc najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania                         w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne                            i kulturalne.

3. Członkiem Klubu może być każdy uczeń, który ukończył 13 lat i przedłożył pisemną zgodę rodzica na działalność w Klubie. Do Klubu mogą być wpisani uczniowie przed ukończeniem 13 roku życia, za zgodą rodziców, którzy mogą prowadzić działania pomocowe poza szkołą tylko pod nadzorem nauczyciela – koordynatora.

4. Cele działania szkolnego Klubu wolontariatu:

1) zapoznawanie uczniów z ideą wolontariatu;

2) angażowanie uczniów w świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomoc innym;

3) promowanie wśród dzieci i młodzieży postaw: wrażliwości na potrzeby innych, empatii, życzliwości, otwartości i bezinteresowności w podejmowanych działaniach;

4) organizowanie aktywnego działania w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, kulturalnej na terenie Szkoły i w środowisku rodzinnym oraz lokalnym;

 1.  tworzenie przestrzeni dla służby wolontarystycznej poprzez organizowanie konkretnych sposobów pomocy i tworzenie zespołów wolontariuszy do ich realizacji;

6) pośredniczenie we włączaniu dzieci i młodzieży do działań o charakterze wolontarystycznym w działania pozaszkolne, promowanie i komunikowanie o akcjach prowadzonych w środowisku lokalnym, akcjach ogólnopolskich i podejmowanych przez inne organizacje;

7) wpieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej;

8) promowanie idei wolontariatu;

9) prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy i chętnych do przystąpienia do Klubu lub chętnych do włączenia się do akcji niesienia pomocy;

 1.            angażowanie się w miarę potrzeb do pomocy w jednorazowych imprezach o charakterze charytatywnym.

5. Wolontariusze:

1) wolontariusz, to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu;

2) wolontariuszem może być każdy uczeń, który na ochotnika i bezinteresownie niesie pomoc, tam, gdzie jest ona potrzebna;

3) warunkiem wstąpienia do Klubu wolontariatu jest złożenie w formie pisemnej deklaracji, do której obowiązkowo jest załączana pisemna zgoda rodziców;

4) po wstąpieniu do Klubu wolontariatu uczestnik podpisuje zobowiązanie przestrzegania zasad wolontariatu i regulaminu, obowiązującego w Szkole;

5) członkowie Klubu mogą podejmować pracę wolontarystyczną w wymiarze, który nie utrudni im nauki i pozwoli wywiązywać się z obowiązków domowych;

6) członek Klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych;

7) członek Klubu wywiązuje się sumiennie z podjętych przez siebie zobowiązań;

8) każdy członek Klubu systematycznie wpisuje do „Dzienniczka Wolontariusza” wykonane prace. Wpisów mogą dokonywać także koordynatorzy oraz osoba lub przedstawiciel instytucji, na rzecz której wolontariusz działa;

9) członek Klubu systematycznie uczestniczy w pracy Klubu, a także w spotkaniach                          i warsztatach dla wolontariuszy;

 1.            każdy członek Klubu stara się aktywnie włączyć w działalność Klubu oraz wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie zgłaszać własne propozycje i inicjatywy;
 2.            każdy członek Klubu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, godnie reprezentować swoją szkołę oraz być przykładem dla innych;
 3.            każdy członek Klubu jest zobowiązany przestrzegać zasad zawartych w Kodeksie Etycznym oraz Regulaminie Klubu;
 4.            wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie regulaminu szkolnego Klubu wolontariusza. O skreśleniu z listy decyduje opiekun szkolnego Klubu wolontariusza, po zasięgnięciu opinii zarządu Klubu.

§107. 1. Klubem wolontariusza opiekuje się nauczyciel – koordynator, który zgłosił akces do opieki nad tym Klubem i uzyskał akceptację Dyrektora Szkoły.

2. Opiekun Klubu ma prawo angażować do koordynowania lub sprawowania opieki w czasie zaplanowanych akcji pozostałych chętnych pracowników pedagogicznych lub deklarujących pomoc – rodziców;

3. Na walnym zebraniu członków Klubu w głosowaniu jawnym wybiera się spośród członków -zarząd Klubu, składający się z pojedynczych osób reprezentujących odpowiednie poziomy klasowe;

4. Wybory do zarządu przeprowadza się we wrześniu każdego roku szkolnego.

5. Do każdej akcji charytatywnej wyznacza się spośród członków wolontariusza-koordynatora.

6. Na koniec każdego okresu odbywa się walne zebranie w celu podsumowania działalności, przedłożenia wniosków, dokonania oceny efektywności prowadzonych akcji, wskazanie obszarów dalszej działalności;

7. Klub wolontariusza prowadzi dziennik aktywności. Wpisów do dziennika aktywności mogą dokonywać wychowawcy klas w przypadku, gdy pomoc realizowana była przez pojedynczych uczniów na rzecz kolegi lub koleżanki np. pomoc w nauce.

§108. 1.Formy działalności Klubu:

1) działania na rzecz środowiska szkolnego;

2) działania na rzecz środowiska lokalnego;

3) udział w akcjach ogólnopolskich za zgodą Dyrektora Zespołu.     

2. Na każdy rok szkolny koordynator Klubu wspólnie z członkami opracowuje plan pracy.

3. Plan pracy oraz inne dokumenty regulujące działalność Klubu podawane są do publicznej wiadomości na tablicy w holu na pierwszym piętrze lub w zakładce na stronie internetowej Szkoły.

§109. Regulacje świadczeń wolontariuszy i zasady ich bezpieczeństwa:

 1.    wiadczenia wolontariuszy są wykonywane w zakresie, w sposób i w czasie określonych w porozumieniu z korzystającym. Porozumienie powinno zawierać postanowienie  o możliwości jego rozwiązania;
 2.    na żądanie wolontariusza lub Dyrektora Szkoły korzystający jest obowiązany potwierdzić na piśmie treść porozumienia, o którym mowa w pkt 1, a także wydać pisemne zaświadczenie o wykonaniu świadczeń przez wolontariusza, w tym o zakresie wykonywanych świadczeń;
 3.     na prośbę wolontariusza korzystający może przedłożyć pisemną opinię o wykonaniu świadczeń przez wolontariusza lub dokonać wpisu w dzienniczku wolontariusza;
 4.     jeżeli świadczenie wolontariusza wykonywane jest przez okres dłuższy niż 30 dni, porozumienie powinno być sporządzone na piśmie. Porozumienie w imieniu wolontariusza podpisuje Dyrektor Szkoły. W przypadku, gdy działania w ramach wolontariatu wykonywane są na terenie Szkoły lub poza szkołą pod nadzorem nauczyciela można odstąpić od sporządzenia porozumienia;
 5.    do porozumień zawieranych między korzystającym a wolontariuszem w zakresie nieuregulowanym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;
 6.    korzystający może zapewnić wolontariuszowi ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie wykonywanych świadczeń;
 7.    wolontariusz ma prawo do informacji o przysługujących mu prawach i ciążących obowiązkach, a także o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami;
 8.    korzystający zapewnia wolontariuszowi bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania przez niego świadczeń, w tym – w zależności od rodzaju świadczeń i zagrożeń związanych z ich wykonywaniem – odpowiednie środki ochrony indywidualnej.  W przypadku świadczenia wolontariatu na rzecz Szkoły obowiązek ten ciąży na Dyrektorze Szkoły, a w przypadku, gdy wolontariat organizowany jest poza Szkołą odpowiedzialność ponosi opiekun prowadzący uczniów na działania;
 9.    wolontariuszowi, który wykonuje świadczenia przez okres nie dłuższy niż 30 dni, korzystający zobowiązany jest zapewnić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 10.        korzystający może pokrywać koszty Szkoleń wolontariuszy w zakresie wykonywanych przez nich świadczeń określonych w porozumieniu, o którym mowa w pkt 1;
 11.        w wyjątkowych sytuacjach Szkoła może przyjąć na siebie obowiązek prowadzenia spraw formalnych oraz koszty ubezpieczenia.
 12.        w przypadku, gdy wolontariusz podejmuje się działań poza godzinami szkolnymi, bez uzgodnienia z opiekunem Szkolnego Klubu Wolontariatu Szkoła nie ponosi

§110. 1. Nagradzanie wolontariuszy ma charakter motywujący, podkreślający uznanie dla jego  działalności;

2. Wychowawca klasy uwzględnia zaangażowanie ucznia w działalność wolontarystyczną i społeczną na rzecz Szkoły przy ocenianiu zachowania ucznia, zgodnie                       z zasadami opisanymi  w Dziale XIII  Statutu Szkoły;

3. Formy nagradzania:

1) pochwała Dyrektora na szkolnym apelu;

2) przyznanie dyplomu;

3) wyrażenie słownego uznania wobec zespołu klasowego;

4) pisemne podziękowanie do rodziców;

5) wpisanie informacji o działalności społecznej w ramach wolontariatu na świadectwie ukończenia Szkoły. Wpis na świadectwie uzyskuje uczeń, który przez trzy lata nauki brał udział w co najmniej trzech akcjach pozaszkolnych oraz systematycznie w każdym roku szkolnym uczestniczył w co najmniej czterech działaniach szkolnych.

§111. 1. Szczegółową organizacje wolontariatu w Szkole określa regulamin wolontariatu.

2. Każdy uczeń, który nie przystąpił do Klubu wolontariusza może podejmować działania pomocowe na zasadach określonych w § 108 Statutu Szkoły.

3. W Szkole uroczyście obchodzony jest w dniu 5 grudnia każdego roku szkolnego Światowy Dzień Wolontariusza.

Rozdział 7
Współpraca z rodzicami

§ 112.  Formy współpracy Szkoły z rodzicami.

1. Dyrektora Zespołu z rodzicami:

1) zapoznawanie rodziców z głównymi założeniami zawartymi w   Statucie Szkoły, m.in. organizacją Szkoły, zadaniami i zamierzeniami dydaktycznymi, wychowawczymi                         i opiekuńczymi na  zebraniach   informacyjnych organizowanych dla rodziców i uczniów przyjętych do klas I;

2) udział Dyrektora Zespołu w zebraniach Rady Rodziców — informowanie o bieżących problemach Szkoły, zasięganie opinii rodziców o pracy Szkoły;

3) przekazywanie informacji za pośrednictwem wychowawców klas o wynikach pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej podczas śródrocznych spotkań z rodzicami;

4) rozpatrywanie wspólnie z rodzicami indywidualnych spraw uczniowskich podczas dyżurów Dyrektora;

5) współdziałanie w zakresie:

a) doskonalenia organizacji pracy Szkoły, procesu dydaktycznego i wychowawczego,

b) poprawy warunków pracy i nauki oraz wyposażenia Szkoły,

c) zapewnienia pomocy materialnej uczniom;

6) wyjaśnianie problemów wychowawczych, przyjmowanie wniosków, wskazówek  dotyczących pracy Szkoły bezpośrednio przez członków Dyrekcji:

a) za pośrednictwem Oddziałowych Rad Rodziców,

b) za pośrednictwem Rady Rodziców;

 1.   Formy współdziałania rodziców i nauczycieli:

a) rozmowy indywidualne z rodzicami uczniów klas pierwszych na początku roku szkolnego w celu nawiązania ścisłych kontaktów, poznania środowiska rodzinnego, zasięgniecie dokładnych informacji o stanie zdrowia dziecka, jego możliwościach                      i problemach;

7) spotkania z rodzicami (według harmonogramu opracowanego przez Dyrekcję Szkoły):

a) przekazywanie informacji o ocenach uczniów i problemach wychowawczych,

b) ustalenie form pomocy,

c) wprowadzenie rodziców w system pracy wychowawczej w klasie i Szkole,

d) wspólne rozwiązywanie występujących problemów, uwzględnianie propozycji rodziców, współtworzenie  zadań wychowawczych do realizacji w danej klasie,

e) omawianie czytelnictwa uczniów i innych spraw dotyczących uczniów i Szkoły,

f) zapraszanie rodziców do udziału w spotkaniach okolicznościowych (np. z okazji  rozpoczęcia roku szkolnego, imprezy klasowej,  zakończenia roku szkolnego, pożegnania absolwentów itp.),

g) udział rodziców w zajęciach pozalekcyjnych: wycieczkach, rajdach, biwakach, imprezach  sportowych,

h) zapoznanie z procedurą oceniania i klasyfikowania uczniów oraz zasadami usprawiedliwiana nieobecności przez uczniów;

8) indywidualne kontakty:

a) wizyty wychowawcy w domach uczniów stwarzających problemy wychowawcze,

b) kontakty wychowawcy i nauczycieli z rodzicami uczniów osiągających bardzo słabe wyniki w nauce poprzez rozmowy telefoniczne, korespondencję, przekazywanie informacji w zeszytach przedmiotowych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów, kontakty osobiste,

c) udział  rodziców w wychowawczych lekcjach otwartych,

d) udzielanie rodzicom pomocy pedagogicznej, kierowanie (za zgodą rodziców) do Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej,

e) obowiązkowe informowanie rodziców przez wychowawcę, po konsultacji                              z nauczycielami, o przewidywanej dla ucznia ocenie niedostatecznej z zajęć edukacyjnych  według warunków określonych w  Wewnątrzszkolnym Systemie  Oceniania.

Rozdział 8
Pomoc materialna i ubezpieczenie

§ 113.  1. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków rodzinnych i losowych poprzez:

1) udzielanie pomocy materialnej w formach określonych w Regulaminie udzielania pomocy materialnej uczniom Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Żychlinie

2) występowania o pomoc do Rady Rodziców, sponsorów i organizacji.

§ 114.  1. Każdy rodzic ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego ubezpieczenia swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków.

4. Szkoła pomaga w zawieraniu w/w ubezpieczenia, przedstawiając Radzie Rodziców oferty towarzystw ubezpieczeniowych. Decyzję o wyborze ubezpieczyciela podejmuje Rada Rodziców.

5. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodzica lub wychowawcy klasy, Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję o sfinansowaniu kosztów ubezpieczenia ze środków finansowych Szkoły.

DZIAŁ VII
 System doradztwa zawodowego

Rozdział 1
Założenia programowe

§115. 1. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego ma na celu koordynację działań podejmowanych w Szkole w celu przygotowania uczniów do wyboru kierunku kształcenia i zawodu.

2. Podejmowane działania mają pomóc uczniom w rozpoznawaniu zainteresowań i zdolności, zdobywaniu informacji o zawodach i pogłębianiu wiedzy na temat otaczającej ich rzeczywistości społecznej. W przyszłości ma to ułatwić młodemu człowiekowi podejmowanie bardzo ważnych wyborów edukacyjnych i zawodowych, tak aby te wybory były dokonywane świadomie, zgodnie z predyspozycjami i zainteresowaniami.

3. Planowanie własnej drogi edukacyjno-zawodowej jest procesem długotrwałym. Już na poziomie Szkoły podstawowej należy wdrażać uczniom poczucie odpowiedzialności za własną przyszłość, uczyć myślenia perspektywicznego i umiejętności planowania, a w klasach VII-VIII należy organizować zajęcia związane z wyborem kształcenia   i kariery zawodowej.

4. Decyzja dotycząca wyboru przyszłej Szkoły ponadpodstawowej i zawodu, żeby była trafną, wymaga pomocy ze strony wielu osób i instytucji, między innymi Szkoły i rodziców.

5. Planowane zadania i treści przekazywane na lekcjach wychowawczych oraz w edukacjach przedmiotowych w klasach I-VI mają za zadanie rozbudzać ciekawość poznawczą dzieci oraz motywację do nauki, kształtować umiejętności i postawy do naturalnej w tym wieku aktywności dzieci, umożliwiać poznawanie interesujących dzieci zawodów, kształtować gotowość do wyborów edukacyjnych np. drugiego języka, rodzaju zajęć technicznych, wyboru kółek zainteresowań, wyboru lektur i czasopism.

6. System określa zadania osób uczestniczących w jego realizacji, czas i miejsce realizacji, oczekiwane efekty i metody pracy.

7. Głównym celem systemu jest pomoc w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji uczniów ważnych przy dokonywaniu w przyszłości wyborów edukacyjnych  i zawodowych.

8. Cele szczegółowe:

 1.     w klasach I-IV szkoły podstawowej:
 1.      wyjaśnienie znaczenia pracy w życiu człowieka,
 2.      zapoznanie uczniów z różnorodnością zawodów, jakie człowiek może wykonywać,
 3.      uruchomienie kreatywności uczniów na temat swojej przyszłości,
 4.      zapoznanie uczniów ze znaczeniem własnych zainteresowań i predyspozycji               w wyborze właściwego zawodu,
 5.      poszukiwanie przez uczniów odpowiedzi na pytanie: jakie są moje możliwości, uzdolnienia, umiejętności, cechy osobowości, stan zdrowia
 6.       rozwijanie umiejętności oceny swoich możliwości;
 1.    w klasach VI-VIII szkoły podstawowej:
 1.      odkrywanie i rozwijanie świadomości zawodowej uczniów, planowanie drogi edukacyjno-zawodowej na każdym etapie edukacji,
 2.      motywowanie uczniów do podejmowania dyskusji i refleksji nad wyborem przyszłej szkoły i zawodu.
 3.      rozbudzanie aspiracji zawodowych i motywowanie do działania,
 4.      wdrażanie uczniów do samopoznania,
 5.      wyzwalanie wewnętrznego potencjału uczniów,
 6.       kształcenie umiejętności analizy swoich mocnych i słabych stron,
 7.      rozwijanie umiejętności pracy zespołowej i współdziałania w grupie,
 8.      wyrabianie szacunku dla samego siebie,
 9.       poznanie możliwych form zatrudnienia,
 10.       poznanie lokalnego rynku pracy,
 11.      poznanie możliwości dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego,
 12.       poznawanie struktury i warunków przyjęć do szkół ponadpodstawowych,
 13.    diagnoza preferencji i zainteresowań zawodowych,
 14.      poznawanie różnych zawodów,
 15.      udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

9. Główne zadania Szkoły w zakresie doradztwa zawodowego:

 1.     wspieranie uczniów w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej;
 2.     wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych na rzecz młodzieży;
 3.     rozpoznawanie zapotrzebowania uczniów na informacje dotyczące edukacji i kariery;
 4.     gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjnych  i zawodowych;
 5.     udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom;
 6.     prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących wspierających uczniów  w świadomym wyborze szkoły;
 7.     wspieranie działań Szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny  i zawodowy uczniów;
 8.     współpraca z instytucjami wspierającymi realizację wewnętrznego systemu doradztwa zawodowego;
 9.     w zakresie współpracy z rodzicami:
 1.      podnoszenie umiejętności komunikowania się ze swoimi dziećmi,
 2.      doskonalenie umiejętności wychowawczych,
 3.      przedstawianie aktualnej oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych,
 4.      indywidualne spotkania z rodzicami, którzy zgłaszają potrzebę doradztwa zawodowego.

 

Rozdział 2
Sposoby realizacji działań doradczych

 

§116. 1. Działania z zakresu doradztwa zawodowego realizowane są w formach:

 1.     zajęć grupowych w klasach VII -VIII ze szkolnym doradcą w wymiarze 10 godzin w jednym roku szkolnym;
 2.     pogadanki, warsztaty, projekcja filmów edukacyjnych, prezentacje realizowane na godzinach wychowawczych;
 3.     spotkania z przedstawicielami wybranych zawodów;
 4.     wycieczki zawodoznawcze do zakładów pracy i instytucji kształcących;
 5.     konkursy;
 6.     udzielanie informacji w zakresie wyboru kierunku dalszego kształcenia zawodu i planowania dalszej kariery zawodowej;
 7.     udzielanie indywidualnych porad i konsultacji dla uczniów, rodziców  i nauczycieli,
 8.     giełdy szkół ponadpodstawowych;
 9.     obserwacja zajęć praktycznych w szkołach zawodowych;
 10.     praca z komputerem – śledzenie danych statystycznych, korzystanie   z zasobów Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej    i Ustawicznej, korzystanie z publikacji EUROGAIDANCE, wykorzystywanie wyszukiwarki „Informator o zawodach”;
 11.     zakładka informacyjna na stronie internetowej Szkoły (np. broszury dla rodziców, broszury dla uczniów);
 12.     wywiady i spotkania z absolwentami.

2. Poradnictwo zawodowe w ramach pracy z uczniami obejmuje:

 1.     pomoc w wyborze szkoły ponadpodstawowej;
 2.     poznawanie siebie, zawodów;
 3.     analizę rynku pracy i możliwości zatrudnienia;
 4.     indywidualna pracę z uczniami mającymi problemy z wyborem szkoły;
 5.     pomoc w planowaniu rozwoju zawodowego;
 6.     konfrontowanie samooceny uczniów z wymaganiami szkół i zawodów;
 7.     przygotowanie do samodzielności w trudnych sytuacjach życiowych.

§117. Zadania szkolnego doradcy zawodowego: 

 1.     systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc                       w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,
 2.     gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu i kierunku kształcenia,
 3.     wskazywanie osobom zainteresowanym (młodzieży, rodzicom, nauczycielom) źródeł dodatkowej, rzetelnej informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym na temat:
 1.    rynku pracy,
 2.    trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia,
 3.    możliwości wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w różnych  

     obszarach świata pracy,

 1.    instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych  

     w życiu codziennym i zawodowym,

 1.    alternatywnych        możliwości     kształcenia     dla       młodzieży                           

     z  problemami emocjonalnymi i niedostosowaniem społecznym,

 1.     programów edukacyjnych Unii Europejskiej,
 2.    porównywalności dyplomów i certyfikatów zawodowych.,
 1.     udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom;
 2.     prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej;
 3.     kierowanie, w sprawach trudnych, do specjalistów: doradców zawodowych  w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i urzędach pracy, lekarzy itp.;
 4.      koordynowanie działalności informacyjno – doradczej Szkoły;
 5.      wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie im informacji   i materiałów do pracy z uczniami itp.;
 6.     współpraca z Radą Pedagogiczną  w zakresie:
 1.      tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu 

      doradztwa, zgodnie ze   Statutem Szkoły,

 1.    realizacji zadań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi

      zawodowej, zawartych w programie wychowawczo-proflaktycznym Szkoły

10)systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji;

11)wzbogacanie warsztatu pracy o nowoczesne środki przekazu informacji (internet, CD, wideo itp.) oraz udostępnianie ich osobom zainteresowanym;

12)współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa: kuratoria oświaty, centra informacji i planowania kariery zawodowej, poradnie psychologiczno – pedagogiczne, powiatowe urzędy pracy, wojewódzkie komendy OHP, zakłady doskonalenia zawodowego, izby rzemieślnicze i małej przedsiębiorczości, organizacje zrzeszające pracodawców itp.;

13)stworzenie Szkolnego punktu informacji zawodowej w bibliotece szkolnej – gromadzenie i aktualizowanie informacji dotyczących wyborów zawodowo-edukacyjnych (broszury dla uczniów, rodziców, nauczycieli, scenariusze zajęć, poradniki, foldery informacyjne, prezentacje multimedialne, filmy, pomoce dydaktyczne);

14)stworzenie zakładki na stronie internetowej Szkoły z treściami z zakresu doradztwa zawodowego (zamieszczanie broszur dla uczniów i rodziców, bieżących informacji o rynku pracy, materiałów poradnikowych dla uczniów i rodziców, linków do stron związanych z doradztwem zawodowym).

 

Rozdział 3
Osoby odpowiedzialne i zakres ich odpowiedzialności

 

§118. 1. Działania z zakresu doradztwa zawodowo-edukacyjnego realizowane są przez:

 1.     wychowawców;
 2.     nauczycieli przedmiotu;
 3.     pedagoga szkolnego;
 4.     bibliotekarzy;
 5.     szkolnego lidera doradztwa zawodowego;
 6.     pracowników instytucji wspierających doradczą działalność Szkoły (np. poradni psychologiczno-pedagogicznej, powiatowego urzędu pracy, mobilnego centrum informacji zawodowej);
 7.     rodziców lub osoby zaproszone prezentujące praktyczne aspekty dokonywania wyborów zawodowo-edukacyjnych.

2. Odbiorcami działań z zakresu doradztwa zawodowo-edukacyjnego są uczniowie Szkoły oraz ich rodzice.

3. Zakres odpowiedzialności nauczycieli i wychowawców:

 1.     Rady Pedagogicznej, pracowników instytucji wspierających działania doradcze:
 1.      utworzenie i zapewnienie ciągłości działania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego zgodnie z systemem doradztwa zawodowego i planu pracy na każdy rok szkolny,
 2.      realizacja działań z zakresu przygotowania ucznia do wyboru drogi edukacyjno-zawodowej;
 1.     w klasach I-VI: 
 1.      prowadzenie z uczniami zajęć psychoedukacyjnych, rozmów indywidualnych celem rozpoznania przez uczniów znaczenia zmiany w życiu, sposobów radzenia sobie ze stresem, roli motywacji oraz umiejętności współpracy
 2.      zaprezentowanie rodzicom założeń pracy informacyjno – doradczej na rzecz uczniów,
 1.     w klasach VI-VIII:
 1.      zapoznanie uczniów z różnymi rodzajami ludzkiej działalności zawodowej,
 2.      prowadzenie z uczniami zajęć psychoedukacyjnych dotyczących samopoznania, samoakceptacji, rozpoznawania swoich mocnych i słabych stron,
 3.      prowadzenie indywidualnej pracy z uczniami, którzy mogą mieć problemy z wyborem Szkoły i zawodu,
 4.      podejmowanie wstępnych decyzji przez uczniów,
 5.      prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych dotyczących podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych,
 6.       prowadzenie pracy dotyczącej przekazu informacji zawodowej:

-   pogłębianie informacji o zawodach,

-   zapoznanie ze strukturą szkolnictwa ponadpodstawowego,

-   zapoznanie z ofertą edukacyjną szkolnictwa ponadpodstawowego;

 1.      konfrontacja samooceny z wymaganiami szkół i zawodów,
 2.      podejmowanie decyzji edukacyjnych i zawodowych,
 3.       indywidualna praca z uczniami, którzy mają problemy decyzyjne, intelektualne, zdrowotne, emocjonalne, rodzinne.
 4.       współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

 

Rozdział 4
Przewidywane rezultaty

 

§119. Przewidywane rezultaty w odniesieniu do Rady Pedagogicznej.                           

Nauczyciele:

 1.     potrafią wprowadzić treści doradztwa zawodowego do swoich planów pracy;
 2.     rozumieją potrzebę realizacji zadań z doradztwa zawodowego w ramach realizowania własnych planów pracy;
 3.     potrafią współpracować w środowisku lokalnym na rzecz rozwoju zawodowego uczniów;
 4.     poznają metody, techniki i formy prowadzenia zajęć z doradztwa zawodowego;
 5.     potrafią realizować treści zawodoznawcze na swoich lekcjach, na zebraniach                       z rodzicami oraz podczas spotkań indywidualnych z rodzicami.

§120. Przewidywane rezultaty w odniesieniu do uczniów.                                                

Uczniowie:

 1.     znają czynniki niezbędne do podjęcia prawidłowej decyzji wyboru zawodu,
 2.     potrafią dokonać samooceny w aspekcie czynników decydujących o trafności wyboru zawodu i dalszej drogi edukacyjnej,
 3.     potrafią wskazać swoje predyspozycje, słabe i mocne strony,
 4.    znają świat pracy, potrafią dokonać podziału zawodów na grupy  i przyporządkować siebie do odpowiedniej grupy, a także wiedzą, gdzie szukać informacji na ten temat,
 5.    potrafią samodzielnie planować ścieżkę własnej kariery zawodowej i podjąć prawidłowe decyzje edukacyjne i zawodowe.

§121. Przewidywane rezultaty w odniesieniu do rodziców.                                                  

Rodzice:

 1.     znają czynniki niezbędne do podjęcia prawidłowej decyzji wyboru zawodu przez swoje dziecko;
 2.     rozumieją potrzebę uwzględnienia czynników: zainteresowań, uzdolnień, cech charakteru, temperamentu, stanu zdrowia, możliwości psychofizycznych, rynku pracy przy planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej swojego dziecka;
 3.     wiedzą, gdzie szukać informacji i wsparcia w procesie wyboru drogi zawodowej dziecka;
 4.     znają świat pracy i ofertę szkolnictwa ponadpodstawowego;
 5.     potrafią wskazać predyspozycje, mocne i słabe strony dziecka;
 6.     potrafią pomóc swoim dzieciom w podejmowaniu decyzji.

 

DZIAŁ VIII
Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

Rozdział 1
Nauczyciele

§ 122. 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

2. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:

1) dbałość o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć organizowanych przez Szkołę;

2) prawidłowe organizowanie procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego  programu nauczania danego przedmiotu, wybór optymalnych  form organizacyjnych i metod nauczania w celu maksymalnego ułatwienia uczniom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień, motywowanie uczniów do aktywnego udziału w lekcji, formułowania własnych opinii        i sądów,  wybór odpowiedniego podręcznika i poinformowanie o nim uczniów;

3) kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;

4) dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;

5) tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, wykonywanie pomocy dydaktycznych wspólnie z uczniami, udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych (zgłaszanie  Dyrekcji zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałość o pomoce i sprzęt szkolny;

6) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych, a w szczególności rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,       ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w nauce, rozpoznawanie i rozwijanie predyspozycji i uzdolnień ucznia;

7) prowadzenie zindywidualizowanej pracy z uczniem o specjalnych potrzebach, na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach;

8) wnioskowanie do Dyrektora Szkoły o objęcie opieką Zespołu d.s pomocy psychologiczno-pedagogicznej ucznia, w przypadkach, gdy podejmowane przez nauczyciela działania nie przyniosły oczekiwanych zmian lub, gdy nauczyciel zdiagnozował wybitne uzdolnienia;

9) aktywny udział w pracach Zespołu d.s pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych do, których nauczyciel należy;

10) dostosowanie wymagań edukacyjnych z nauczanego przedmiotu (zajęć) do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

a) posiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania  i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach                       i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych albo przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach   i oddziałach oraz w ośrodkach,

b) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego orzeczenia,

c) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej - na podstawie tej opinii,

d) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w lit. a – c , który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w Szkole - na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, Szkołach i placówkach;

e) posiadających opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania określonych ćwiczeń na wychowaniu fizycznym;

11) bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie bieżące wiedzy                 i umiejętności  uczniów z zachowaniem wspierającej i motywującej funkcji oceny;

12) uzasadnianie wystawianych ocen w sposób określony w wewnątrzszkolnym systemie oceniania;

13) zachowanie jawności ocen dla ucznia i rodzica;

14) udostępnianie pisemnych prac uczniów zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania;

15) informowanie rodziców o przewidywanych rocznych klasyfikacyjnych ocenach według formy ustalonej w  wewnątrzszkolnym systemie oceniania;

16) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, m.in. poprzez pomoc w rozwijaniu szczególnych uzdolnień i zainteresowań przygotowanie do udziału w konkursach, olimpiadach  przedmiotowych, zawodach;

17) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniów, rozpoznanie możliwości i potrzeb ucznia w porozumieniu z wychowawcą;

18) współpraca z wychowawcą i samorządem klasowym;

19) indywidualne kontakty z rodzicami uczniów;

20) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, aktywny udział  we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej i udział w lekcjach koleżeńskich, uczestnictwo w  konferencjach  metodycznych oraz innych formach doskonalenia organizowanych przez OKE  lub  inne instytucje w  porozumieniu z Dyrekcją Szkoły zgodnie ze szkolnym planem WDN;

21) aktywny udział w życiu Szkoły: uczestnictwo w uroczystościach i imprezach organizowanych  przez Szkołę, opieka nad uczniami skupionymi w organizacji, kole przedmiotowym, kole  zainteresowań lub innej  formie organizacyjnej;

22) przestrzeganie dyscypliny pracy: aktywne pełnienie dyżuru przez całą przerwę międzylekcyjną, natychmiastowe informowanie dyrekcji o nieobecności w pracy, punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć  oraz innych zapisów  KN, K.p;

23) prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej, terminowe dokonywanie prawidłowych wpisów do dziennika, arkuszy ocen i innych dokumentów (np. Teczki  Wychowawcy, Dziennika Zajęć pozalekcyjnych), a także potwierdzanie własnoręcznym podpisem odbytych zajęć;

24) kierowanie się w swoich działaniach dobrem ucznia, a także poszanowanie godności osobistej  ucznia;

25) przestrzeganie tajemnicy służbowej;

26) przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze;

27) dokonanie wyboru podręczników i programu nauczania lub opracowanie własnego programu nauczania i zapoznanie z  nimi uczniów i rodziców, po uprzednim przedstawieniu ich do zaopiniowania przez Radę Pedagogiczną;

28) uczestniczenie w przeprowadzaniu sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.

3. W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:

1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio                                 z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym przepisami dla danego stanowiska;

2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań  Statutowych Szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów, z tym że w ramach tych zajęć:

a) nauczyciel szkoły podstawowej  jest obowiązany prowadzić zajęcia opieki świetlicowej lub zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji Dyrektora Szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze      2 godzin w tygodniu,

b) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem                            i doskonaleniem zawodowym."

4. Nauczyciel jest obowiązany rejestrować i rozliczać w okresach tygodniowych odpowiednio w dziennikach lekcyjnych lub w dziennikach zajęć działania wymienione                    w  pkt 1 i 2.

5. Nauczyciel jest obowiązany rejestrować i rozliczać zajęcia i czynności wymienione  w  ust. 3 pkt 2 lit.  a  w okresach półrocznych w dziennikach zajęć pozalekcyjnych.

§ 123. 1. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności: 

1) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych, ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w nauce, rozpoznawanie i rozwijanie predyspozycji i uzdolnień ucznia, tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie                                i społeczeństwie;

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

2. Wychowawca realizuje zadania poprzez:

1) bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych i bytowych, ich  potrzeb i oczekiwań;

2) rozpoznawanie i diagnozowanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych wychowanków;

3) wnioskowanie o objęcie wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną;

4) planowanie i koordynowanie udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

5) tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny                  i psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania;

6) ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym  oraz pomoc w rozwiązywaniu konfliktów  z rówieśnikami;

7) pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle konfliktów rodzinnych, niepowodzeń szkolnych  spowodowanych trudnościami w nauce;

8) organizowanie życia codziennego wychowanków w Szkole, wdrażanie ich do współpracy i współdziałania z nauczycielami i wychowawcą;

9) realizację planu zajęć do dyspozycji wychowawcy;

10) czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w klasie oraz nad wymiarem i rozkładem prac zadawanych im do samodzielnego wykonania w domu;

11) utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonej mu klasie w celu ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec uczniów i sposobu udzielania im pomocy w nauce;

12) rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych technik uczenia się;

13) wdrażanie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności, odporności na niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego i efektywnego organizowania sobie pracy;

14) systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) uczniów w nauce: zwracanie szczególnej uwagi  zarówno na uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i na tych, którzy mają trudności i niepowodzenia w nauce, analizowanie wspólnie z wychowankami, samorządem klasowym, nauczycielami i rodzicami przyczyn niepowodzeń uczniów                        w nauce, pobudzanie dobrze i średnio uczących się do dalszego podnoszenia wyników                    w nauce, czuwanie nad regularnym uczęszczaniem uczniów na zajęcia lekcyjne,  badanie przyczyn opuszczania przez wychowanków zajęć szkolnych, udzielanie wskazówek                     i pomocy   tym,   którzy (z przyczyn obiektywnych) opuścili znaczną ilość zajęć szkolnych i mają trudności w uzupełnieniu materiału;

15) wdrażanie wychowanków do społecznego działania oraz kształtowania właściwych postaw moralnych, kształtowanie właściwych stosunków miedzy uczniami — życzliwości, współdziałania, wzajemnej pomocy, wytwarzanie atmosfery sprzyjającej rozwijaniu wśród nich koleżeństwa i przyjaźni, kształtowanie umiejętności wspólnego gospodarowania na terenie klasy, odpowiedzialności za ład, czystość estetykę klas, pomieszczeń i terenu Szkoły,  rozwijanie samorządności i inicjatyw uczniowskich;

16) podejmowanie działań umożliwiających pożyteczne i wartościowe spędzanie czasu wolnego, pobudzanie do różnorodnej działalności i aktywności sprzyjającej wzbogacaniu osobowości i kierowanie tą  aktywnością, rozwijanie zainteresowań i zamiłowań, wspieranie udziału uczniów w życiu Szkoły, konkursach, olimpiadach, zawodach, interesowanie się ich działalnością w kołach i organizacjach;

17) tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na życzliwości i zaufaniu, m.in. poprzez organizację  zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, biwaków, rajdów, obozów wakacyjnych, zimowisk, wyjazdów na „ zielone szkoły”, itp.;

18) unikanie złośliwości i przesady w ocenie błędów i wad uczniów;

19) tworzenie warunków umożliwiających uczniom odkrywanie i rozwijanie pozytywnych stron ich osobowości: stwarzanie uczniom warunków do wykazania się nie tylko zdolnościami poznawczymi, ale  także - poprzez powierzenie zadań na rzecz spraw          i osób drugich - zdolnościami organizacyjnymi, opiekuńczymi, artystycznymi, menedżerskimi, przymiotami ducha i charakteru;

 1.  wdrażanie uczniów do dbania o zdrowie, higienę osobistą i psychiczną, o stan higieniczny otoczenia oraz  do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w Szkole i poza Szkołą;
 2.  współpraca z pielęgniarką szkolną, rodzicami, opiekunami uczniów w sprawach    ich zdrowia,  organizowanie opieki i pomocy materialnej  uczniom; udzielanie pomocy, rad                  i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, występowanie do organów Szkoły i innych instytucji  z   wnioskami o udzielenie pomocy.

3. Wychowawca ustala ocenę zachowania swoich wychowanków po zasięgnięciu opinii ucznia, jego kolegów i nauczycieli, wnioskuje w sprawie przyznawania nagród                            i udzielania kar, ma prawo ustanowić przy współpracy z Klasową Radą Rodziców własne formy nagradzania i motywowania wychowanków.

4. Wychowawca zobowiązany jest do wykonywania czynności administracyjnych dotyczących klas:

1) prowadzi dziennik lekcyjny, arkusze ocen, teczkę wychowawcy;

2) sporządza zestawienia statystyczne dotyczące klasy;

3) nadzoruje prowadzenie ewidencji wpłat składek przez skarbnika klasowego;

4) wypisuje świadectwa szkolne;

5) wykonuje inne czynności administracyjne dotyczące klasy, zgodnie z zarządzeniami  władz  szkolnych,  poleceniami Dyrektora  Szkoły oraz uchwałami Rady Pedagogicznej. 

§ 124. Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, nad którymi sprawuje opiekę podczas zajęć edukacyjnych organizowanych przez szkołę.

§ 125. Nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy                        i zarządzenia odnośnie bhp i p/poż., a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu.

§ 126. 1. Nauczyciel jest zobowiązany pełnić dyżur w godzinach i miejscach wyznaczonych przez Dyrektora Szkoły. W czasie dyżuru nauczyciel jest zobowiązany do:

1) punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności w miejscu podlegającym jego nadzorowi;

2) aktywnego pełnienia dyżuru – reagowania na wszelkie przejawy zachowań odbiegających od przyjętych norm. W szczególności powinien reagować na niebezpieczne, zagrażające bezpieczeństwu uczniów zachowania (agresywne postawy wobec kolegów, bieganie, siadanie na poręcze schodów, parapety okienne i inne). Nauczyciel nie może zajmować się sprawami postronnymi, jak przeprowadzanie rozmów z rodzicami i innymi osobami i czynnościami, które przeszkadzają w czynnym spełnianiu dyżuru;

3) przestrzegania zakazu otwierania okien na korytarzach, obowiązku zamykania drzwi do sal lekcyjnych;

4) dbania, by uczniowie nie śmiecili, nie brudzili, nie dewastowali ścian, ławek i innych urządzeń szkolnych oraz by nie niszczyli roślin i dekoracji;

5) zwracania uwagi na przestrzeganie przez uczniów ustalonych zasad wchodzenia do budynku szkolnego lub sal lekcyjnych;

6) egzekwowania, by uczniowie nie opuszczali terenu Szkoły podczas przerw;

7) niedopuszczanie do palenia papierosów na terenie Szkoły – szczególnie w toaletach szkolnych;

8) natychmiastowego zgłoszenia Dyrekcji Szkoły faktu zaistnienia wypadku i podjęcia działań zmierzających do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki oraz zabezpieczenia miejsca wypadku.

2. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa i poinformowania o tym fakcie Dyrektora Szkoły lub Wicedyrektora.

3. Nauczyciel obowiązany jest zapewnić właściwy nadzór i bezpieczeństwo uczniom biorącym udział w pracach na rzecz Szkoły i środowiska. Prace mogą być wykonywane po zaopatrzeniu uczniów w odpowiedni do ich wykonywania sprzęt, urządzenia i środki ochrony indywidualnej.

4. Nauczyciel jest zobowiązany do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia                           z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć.

5. Zaznajamiania uczniów przed dopuszczeniem do zajęć przy  urządzeniach technicznych i w  pracowniach z zasadami i metodami pracy zapewniającymi bezpieczeństwo i higienę pracy przy wykonywaniu czynności na stanowisku roboczym. Rozpoczęcie zajęć może nastąpić po sprawdzeniu i upewnieniu się przez prowadzącego zajęcia, iż stan urządzeń technicznych, instalacji elektrycznej i narzędzi pracy, a także inne warunki środowiska pracy nie stwarzają zagrożeń dla bezpieczeństwa uczniów.

6. Nierozpoczynania zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których mają być prowadzone zajęcia stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa.

7. Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania                       i kończenia zajęć edukacyjnych oraz respektowania prawa uczniów do pełnych przerw międzylekcyjnych.

8. Nauczyciel ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w Szkole.

9. Nauczyciel organizujący wyjście uczniów ze Szkoły lub wycieczkę ma obowiązek przestrzegać zasad ujętych w procedurze Organizacji wycieczek szkolnych, obowiązującej                         w Szkole.

10. Nauczyciel w trakcie prowadzonych zajęć w klasie:

1) ma obowiązek wejść do sali pierwszy , by sprawdzić czy warunki do prowadzenia lekcji nie zagrażają bezpieczeństwu uczniów  i nauczyciela . Jeżeli sala lekcyjna nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do Dyrektora Szkoły celem usunięcia usterek;

2) podczas zajęć nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez żadnej opieki;

3) w razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia, jeśli stan jego zdrowia pozwala , należy skierować go  w towarzystwie drugiej osoby do pielęgniarki szkolnej. Jeśli zaistnieje taka potrzeba udzielić mu pierwszej pomocy. O zaistniałej sytuacji należy powiadomić rodziców ucznia niepełnoletniego. Jeśli jest to nagły wypadek, powiadomić Dyrektora Szkoły;

4) nauczyciel powinien kontrolować właściwą postawę uczniów w czasie zajęć. Korygować zauważone błędy i dbać o czystość, ład i porządek podczas trwania lekcji i po jej zakończeniu;

5) po skończonej lekcji nauczyciel powinien sam otworzyć drzwi, by nie dopuścić do gwałtownego ich otwarcia przez wybiegających uczniów;

6) uczniów chcących skorzystać z toalety nauczyciel zwalnia pojedynczo;

7) przed rozpoczęciem lekcji nauczyciel zobowiązany jest do wywietrzenia sali lekcyjnej, zapewnienia właściwego oświetlenia i temperatury;

8) nauczyciel ustala zasady korzystania z sali lekcyjnej.

11. Wychowawcy klas są zobowiązani zapoznać uczniów z:

1) zasadami postępowania w razie zauważenia ognia;

2) sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia;

3) z planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych;

4) zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami w czasie zagrożenia.

§ 127. 1. Do zadań Wicedyrektora ds. Szkoły należy w szczególności:

1) pełnienie funkcji Dyrektora  w przypadku jego nieobecności w placówce:

2) przygotowanie projektów następujących dokumentów Szkoły:

a) rocznego planu pracy Szkoły w części dotyczącej działalności wychowawczo opiekuńczej, bazy materialno – technicznej,

b) społecznej integracji Szkoły,

c) tygodniowego rozkładu zajęć Szkoły,

d) kalendarza Szkoły,

e) informacji o stanie pracy Szkoły w zakresie mu przydzielonym;

3) organizowanie i koordynowanie toku działalności pedagogicznej wychowawców świetlicy, biblioteki i pedagoga szkolnego;

4) współpraca ze szkolną służbą zdrowia oraz rejonową poradnią psychologiczną – pedagogiczną;

5) pełnienie bieżącego nadzoru wychowawczego i pedagogicznego nad całą szkołą;

6) sprawowanie bieżącego nadzoru nad pracą administracji i obsługi;

7) Wicedyrektor Szkoły ma prawo formułowania projektu oceny pracy podległych bezpośrednio nauczycieli;

8) odpowiada przed Dyrektorem za prawidłowe funkcjonowanie Szkoły.

 

Rozdział 2
Pracownicy szkoły

 

§128. 1. Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w szkole są pracownikami samorządowymi i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych.

2. Pracownik zatrudniony w szkole zobowiązany jest przestrzegać szczegółowego zakresu obowiązków na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków jest potwierdzane podpisem pracownika.

3. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności:

 1.     przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa;
 2.     wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;
 3.     udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania;
 4.     dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;
 5.     zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami;
 6.     zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;
 7.     stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
 8.     sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego;
 9.     złożenie oświadczenia przez pracowników na stanowiskach urzędniczych o prowadzeniu działalności gospodarczej, zgodnie z wymogami ustawy;
 10.  złożenie przez pracownika na stanowiskach urzędniczych, na życzenie dyrektora szkoły, oświadczenia o stanie majątkowym.
 11.    Pracownicy niepedagogiczni mają prawo do:
 12.     szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych, jak i uczniów;
 13.     wolności głoszenia własnych poglądów, nienaruszających godności innych ludzi, udziału w życiu szkoły;
 14.     wnoszenia wniosków, uwag, spostrzeżeń do pracy Szkoły.

§129. Zakresy zadań na poszczególnych stanowiskach pracy określa regulamin organizacyjny szkoły.

DZIAŁ IX
Obowiązek szkolny

§ 130. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.

§ 131. 1. Na wniosek rodziców naukę w Szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.

2. Dyrektor Szkoły podstawowej przyjmuje dziecko, o którym mowa w ust. 1, jeżeli dziecko:

1) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w Szkole podstawowej, albo

2) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w Szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 ustawy prawo oświatowe oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

3. Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej, jest zwolnione                     z obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

4. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do Szkoły;

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie do zajęć szkolnych.

§ 132. Odroczenie obowiązku szkolnego.

1. Odroczenie obowiązku szkolnego dokonuje Dyrektor Szkoły podstawowej do której zostało przyjęte dziecko.

2. Odroczenia dokonuje się na wniosek rodziców złożony w roku kalendarzowym,                    w którym dziecko kończy 7 lat, nie później niż do 31 sierpnia.

3. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego.

4. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego obowiązek szkolny może być odroczony nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

5. Odroczenia obowiązku szkolnego dla dzieci posiadających orzeczenie                            o potrzebie kształcenia specjalnego dokonuje Dyrektor Szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców złożony w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

6. W przypadku potrzeby dalszego odroczenia obowiązku dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia rodzice są zobowiązani złożyć ponowny wniosek w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.

7. Wnioski, o których mowa w ust. 5 i 6 składa się nie później niż do 31 sierpnia.

8. Do wniosku, o którym mowa w ust. 5 i 6 rodzic jest zobowiązany dołączyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym.

9. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego zgodnie z ust. 5, kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

§ 133.  Inne formy spełniania obowiązku szkolnego.

1. Obowiązek szkolny może być także spełniany przez dziecko poza szkołą na podstawie decyzji administracyjnej Dyrektora Szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka i na wniosek rodzica. Sposób postępowania w tym zakresie reguluje ustawa Prawo oświatowe.

2. Dziecko spełniając odpowiednio obowiązek szkolny w formie, jak w ust. 1 otrzymuje świadectwo ukończenia poszczególnych klas Szkoły lub ukończenia tej Szkoły na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez szkołę, której Dyrektor zezwolił na taka formę spełniania obowiązku szkolnego lub nauki.

3. Niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

4. Przez niespełnienie obowiązku szkolnego rozumie się nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w Szkole podstawowej.

5. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do Szkoły;

2) zapewnienia regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne;

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć;

4) informowania w terminie do 30 września każdego roku Dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie których dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą obwodową.

 

DZIAŁ X
Prawa i obowiązki członków społeczności szkolnej

Rozdział 1
Członek społeczności szkolnej

§ 134. Członek społeczności szkolnej.

1. Członkiem społeczności Szkoły staje się każdy, kto został przyjęty do Szkoły                         w określony przez zasady przyjmowania sposób.

2. Wraz z zakończeniem nauki lub pracy w Szkole traci się członkostwo społeczności szkolnej.

§ 135. Żadne prawa obowiązujące w Szkole nie mogą być sprzeczne                                           z międzynarodowymi prawami człowieka i dziecka. 

§ 136. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej są równi wobec prawa bez względu na różnice rasy, płci, religii, poglądów  politycznych  czy  innych  przekonań,  narodowości,  pochodzenia  społecznego,  majątku,  urodzenia  lub  jakiekolwiek inne.

§ 137. Traktowanie członków. 

1. Nikt nie może być poddawany okrutnemu, nieludzkiemu, upokarzającemu traktowaniu lub karaniu.

2. Żaden członek społeczności Szkoły nie może podlegać arbitralnej i bezprawnej ingerencji w sferę jego życia prywatnego.

3. Szerzenie nienawiści lub pogardy, wywoływanie waśni lub poniżanie członka społeczności Szkoły ze względu  na różnice narodowości, rasy, wyznania jest zakazane                              i karane.

4. Nikogo nie wolno zmuszać do uczestniczenia lub nieuczestniczenia w czynnościach, obrzędach religijnych lub  nauce religii.

Rozdział 2
Prawa i obowiązki uczniów

§ 138.  Każdy uczeń w Zespole ma prawo do:

1) Opieki zarówno podczas lekcji, jak i podczas przerw międzylekcyjnych;

2) Maksymalnie efektywnego wykorzystania czasu spędzanego w Szkole;

3) Indywidualnych konsultacji ze wszystkimi nauczycielami;

4) Pomocy w przygotowaniu do konkursów i olimpiad przedmiotowych;

5) Zapoznania się z programem nauczania, zakresem wymagań na poszczególne oceny;

6) Jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, zgodnie z zasadami wewnątrzszkolnego systemu oceniania;

7) Życzliwego, podmiotowego traktowania ze strony wszystkich członków społeczności szkolnej;

 1.  Reprezentowania Szkoły w konkursach, olimpiadach, przeglądach i zawodach zgodnie ze swoimi    możliwościami i umiejętnościami;
 2.  Realizacji autorskiego programu wychowawczego opracowanego przez wychowawcę klasy;
 3.  Indywidualnego toku nauki, po spełnieniu wymagań określonych w odrębnych przepisach;

11) Korzystania z poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i zawodowego;

12) Korzystania z bazy Szkoły podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych według zasad określonych przez Dyrektora Szkoły;

 1.  Wpływania na życie Szkoły poprzez działalność samorządową;

14) Zwracania się do Dyrekcji, wychowawcy klasy i nauczycieli w sprawach osobistych oraz oczekiwania pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień;

15) Swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeżeli nie naruszają one praw innych;

16) Wypoczynku podczas przerw świątecznych i ferii szkolnych bez konieczności odrabiania pracy domowej;

 1.  Do zwolnienia z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki i technologii informacyjnej po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły wydanej na podstawie zaświadczenia lekarskiego stanowiącego wniosek o takie zwolnienie;

18) Być wybieranym i brać udział w wyborach do Samorządu.

§ 139. 1. Uczeń zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki lub technologii informacyjnej, drugiego języka ma prawo do zwolnienia z zajęć z tego przedmiotu po spełnieniu warunków:

1) lekcje wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej, drugi język z których uczeń ma być zwolniony umieszczone są w planie zajęć jako pierwsze lub ostatnie w danym dniu;

2) rodzice ucznia wystąpią z podaniem do Dyrektora Zespołu, w którym wyraźnie zaznaczą, że przejmują odpowiedzialność za ucznia w czasie jego nieobecności na zajęciach.

2. Uczeń zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki lub technologii informacyjnej, drugiego języka ma obowiązek  uczęszczać na lekcje tego przedmiotu, jeżeli w tygodniowym planie zajęć są one umieszczone w danym dniu pomiędzy innymi zajęciami lekcyjnymi.

3. Uczeń nabiera uprawnień do zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej, drugiego języka  po otrzymaniu decyzji Dyrektora Zespołu.

Każdemu uczniowi oraz jego rodzicom przysługuje prawo złożenia skargi                                           w przypadku naruszenia praw ucznia.

3. Skargę w formie pisemnej składa się do Dyrektora Szkoła w ciągu 14 dniu od wystąpienia naruszenia praw ucznia.

4. W przypadku gdy osobą naruszającą prawa ucznia jest Dyrektor, skargę składa się do Łódzkiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem Dyrektora Szkoły w terminie 14 dni od wystąpienia sytuacji naruszającej prawa ucznia

§ 140. W ostatnim tygodniu nauki  (VIII klasa i zmiana Szkoły) uczeń ma obowiązek rozliczyć się ze szkołą.

§ 141. Uczeń zagrożony uzależnieniem ma obowiązek na wniosek pedagoga uczestniczyć w zajęciach profilaktyczno- terapeutycznych.

§ 142. Podstawowym obowiązkiem ucznia jest pogłębianie swojej wiedzy poprzez systematyczną naukę.

§ 143. Każdy uczeń szkoły podstawowej ma obowiązek:

1) Przestrzegania postanowień zawartych w   Statucie;

 1.  Godnego, kulturalnego zachowania się w Szkole i poza nią;
 2.  Systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych, uczestniczenia                                w obowiązkowych i wybranych przez siebie zajęciach;
 3.  Bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom Dyrektora Zespołu, Wicedyrektorów, nauczycieli oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego Szkoły lub klasy;
 4.  Przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego, w tym:

a)okazywania szacunku dorosłym i kolegom,

b)szanowania godności osobistej, poglądów i przekonań innych ludzi,

c)przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności.

6) Troszczenia się o mienie Szkoły i jej estetyczny wygląd;

7) Punktualnego przychodzenia na lekcje i inne zajęcia;

8) Usprawiedliwiania nieobecności według zasad określonych w § 147;

 1.  Uczęszczania na zajęcia w estetycznym stroju; strój galowy obowiązuje uczniów podczas uroczystości szkolnych, egzaminów, egzaminów próbnych;
 2.  Uczestniczenia w imprezach i uroczystościach szkolnych i klasowych, udział traktowany jest na równi z uczestnictwem na zajęciach szkolnych;

11) Dbania o zabezpieczenie mienia osobistego w Szkole, w tym w szatni szkolnej;

 1.  Stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości;

13) Dbać o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegać się wszelkich szkodliwych nałogów: nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie używać środków odurzających;

14) Pomagać kolegom w nauce, a szczególnie tym , którzy mają trudności powstałe                                z przyczyn od nich niezależnych;

15) Przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o estetykę ubioru oraz indywidualnie dobranej fryzury;

16) Posiadać aktualne wyniki okresowych badań lekarskich wykonywanych wg harmonogramu badań.

§ 144. Uczniom nie wolno:

1. Przebywać w Szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków                              o podobnym działaniu.

2. Wnosić na teren Szkoły papierosów, alkoholu, narkotyków i innych środków                               o podobnym działaniu.

3. Wnosić na teren Szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu.

4. Wychodzić poza teren Szkoły w czasie trwania planowych zajęć.

5. Spożywać posiłków w czasie zajęć dydaktycznych.

6. Rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy                     i zgody   zainteresowanych,

 1.  Używać podczas zajęć edukacyjnych i przerw telefonów komórkowych.                              W sytuacjach nagłych informacje przekazywane są za pośrednictwem sekretariatu Szkoły lub za zgodą nauczyciela dopuszcza się możliwość skorzystania z telefonu przez ucznia.

8. Zapraszać  obcych osób do Szkoły.

§ 145. 1. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej odpowiadają za dobra materialne zgromadzone w Szkole. 

2. W przypadku ich zniszczenia każdy ponosi koszty materialne naprawy.

3. Uczeń i jego rodzice odpowiadają materialnie za świadomie wyrządzone przez ucznia szkody.

§ 146. Wszyscy uczniowie naszej Szkoły mają obowiązek troszczyć się o honor Szkoły i kultywować jej tradycje.

§ 147. Zasady zwalniania uczniów i usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach szkolnych 

1. Usprawiedliwiona nieobecność ucznia może być spowodowana chorobą lub ważną przyczyną losową.

2. Uczeń nie ma prawa samowolnie opuszczać zajęć dydaktycznych  w czasie trwania oraz samowolnie oddalać się z terenu Szkoły.

3. Zwolnienia (tylko z przyczyn istotnych/losowych) z zajęć lekcyjnych udziela wychowawca klasy. W przypadku jego nieobecności uczeń zobowiązany jest uzyskać zgodę każdego uczącego w danym dniu nauczyciela lub Wicedyrektora Szkoły pełniącego dyżur kierowniczy.

4. Nieobecności uczniów na zajęciach szkolnych usprawiedliwia wychowawca klasy na podstawie oświadczenia rodziców, informującego o przyczynie nieobecności.

5. Uczeń zobowiązany jest przedłożyć wychowawcy usprawiedliwienie swojej nieobecności w Szkole do siódmego dnia obecności w Szkole po okresie obejmującym dni (godziny) opuszczonych zajęć edukacyjnych.

6. Usprawiedliwienia dostarczone w późniejszym terminie nie będą honorowane.

7. Każdorazowo wychowawca klasy decyduje, czy przedstawiony przez rodziców powód jest istotny i może być uwzględniony jako przyczyna nieobecności.

 1.  Wychowawca ma prawo odmówić usprawiedliwienia nieobecności ucznia, jeżeli                   w usprawiedliwieniu podana jest inna przyczyna niż podana w punkcie 1.

9. Na dłuższą nieobecność ucznia w zajęciach szkolnych, spowodowaną wyjątkową sytuacją zezwala wyłącznie Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii wychowawcy (na podstawie pisemnego wniosku rodziców).

10. Wychowawca klasy ma prawo zwolnić ucznia z części zajęć w danym dniu tylko                              i wyłącznie na podstawie umotywowanego pisemnego wniosku rodziców.

11. Każdorazowe zorganizowane wyjście uczniów w czasie trwania zajęć dydaktycznych (pod opieką nauczyciela) wymaga uzyskania zgody Dyrektora lub Wicedyrektora Szkoły.

12. Obowiązkiem wychowawcy jest miesięczne rozliczenie frekwencji swoich wychowanków( do 10 dnia kolejnego miesiąca).

13. Wychowawca powinien gromadzić usprawiedliwienia.

14. W przypadku opuszczenia przez ucznia 25% zajęć edukacyjnych danego przedmiotu w okresie (licząc łącznie godziny usprawiedliwione i nieusprawiedliwione) nauczyciel ma prawo przeprowadzić pisemny sprawdzian frekwencyjny z materiału programowego na miesiąc przed końcem okresu.

15. Jeżeli nieobecność ucznia spowodowana jest pobytem w szpitalu z powodu choroby lub urazu, to frekwencja tej osoby nie wlicza się do ogólnej frekwencji oddziału.

16. Dyrektor Szkoły ma prawo zawiadomić Sąd Rodzinny, jeżeli uczeń systematycznie nie uczęszcza na zajęcia dydaktyczne, a tym samym nie realizuje prawidłowo obowiązku nauki/obowiązku szkolnego.

17. Wychowawca klasy zobowiązany jest przekazywać na bieżąco Dyrektorowi Szkoły informacje związane z frekwencją uczniów.

§ 148. 1. Szkoła zobowiązuje uczniów do noszenia estetycznego i schludnego stroju uczniowskiego w odpowiednim stonowanym kolorze. Strój nie powinien zwracać szczególnej uwagi i wzbudzać kontrowersji.

2. Zabrania się: noszenia zbyt krótkich spódnic, strojów odkrywających biodra, brzuch, ramiona oraz z dużymi dekoltami.

3. Zabrania się: farbowania włosów, niestosownej fryzury, makijażu, malowania paznokci, noszenia dużej ilości biżuterii.

4. Ubranie nie może zawierać wulgarnych i obraźliwych nadruków - również w językach obcych oraz zawierać niebezpiecznych elementów.

5. Strój na wychowanie fizyczne to biała koszulka i ciemne spodenki oraz obuwie sportowe z bezpieczną podeszwą.

6. Uczeń zobowiązany jest nosić na terenie Szkoły odpowiednie obuwie zmienne.

7. Podczas uroczystości z okazji rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego oraz dnia edukacji, narodowego święta niepodległości, święta konstytucji 3 Maja,  obowiązuje uczniów strój galowy tj. elegancka biała bluzka lub koszula, spodnie lub spódnica w kolorze granatowym lub czarnym. Strój galowy obowiązuje także w przypadku innych ważnych uroczystości, o których uczniowie i rodzice są informowani odpowiednio wcześniej.

Rozdział 3
Kary i nagrody

§ 149. Nagradzanie uczniów.

2. Uczeń może otrzymać nagrodę za:

1) najwyższe oceny z poszczególnych przedmiotów i zachowania;

2) szczególnie wyróżniające się zachowanie;

3) wybitne osiągnięcia w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i imprezach  sportowych;

4) nienaganną frekwencję;

5) wzorową działalność na rzecz klasy lub Szkoły.

3. Rodzaje nagród:

1) pochwała wychowawcy klasy wobec klasy;

2) pochwała Dyrektora  Zespołu wobec klasy;

3) pochwała Dyrektora Zespołu wobec uczniów całej Szkoły;

4) dyplom uznania;

5) list pochwalny do rodziców ucznia;

6) nagroda rzeczowa.

4. Uczniom, rodzicom oraz osobie nagrodzonej przysługuje prawo do wniesienia zastrzeżeń do przyznanej nagrody. Zastrzeżenie do nagrody wnosi się do osoby, która przyznała nagrodę (wychowawca, Dyrektor Zespołu) w terminie siedmiu dni od ogłoszenia informacji o przyznanej nagrodzie, w formie pisemnej.

5. Wniesione zastrzeżenie  rozpatruje  Komisja  w  składzie  wychowawca,  pedagog  szkolny,  w  terminie   do 14 dni od dnia wniesienia tego zastrzeżenia.

6. Decyzja komisji jest ostateczna.

§ 150. Karanie uczniów.

2. W przypadku udowodnienia winy uczeń może otrzymać karę za:

1) Nieprzestrzeganie zapisów Statutu;

2) Nieusprawiedliwione nieobecności na lekcjach;

3) Posiadanie, używanie i rozprowadzanie środków odurzających;

4) Zastraszenie, wymuszenie, zastosowanie przemocy fizycznej, kradzież mienia;

5) Wykroczenie zagrażające życiu i zdrowiu innych członków społeczności Szkoły. 

3. Rodzaje kar: 

1) upomnienie wychowawcy klasy;

2) upomnienie Dyrektora Szkoły;

3) nagana Dyrektora Szkoły udzielona w obecności rodziców;

4) nietypowanie  ucznia  do  udziału  w  konkursach  i  imprezach  organizowanych  przez  Szkołę  do   momentu zniesienia kary przez Dyrektora Szkoły na wniosek wychowawcy;

5) nietypowanie  ucznia  do  reprezentowania  Szkoły  do  momentu  zniesienia  kary  przez  Dyrektora   na  wniosek wychowawcy;

6) zakaz udziału w wycieczce klasowej lub innych zajęciach wyjazdowych;

7) przeniesienie do równoległej klasy;

8) przeniesienie do innej Szkoły.

4. Przy zastosowaniu  kary bierze  się  pod  uwagę  w  szczególności  stopień  winy ucznia,  rodzaj  i  stopień  naruszonych obowiązków,  rodzaj  i  rozmiar  ujemnych  następstw  przewinienia,  dotychczasowy  stosunek  ucznia  do  ciążących  na  nim obowiązków,  zachowanie  się  po  popełnieniu  przewinienia  oraz  cele  zapobiegawcze  i  wychowawcze,  które  kara  ma zrealizować.

5. Uczeń może otrzymać za to samo przewinienie tylko jedną karę.

6. Kara nie może naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia. 

7. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu ucznia.

8. W razie popełnienia przez ucznia przewinienia zagrożonego karą określoną w  ust. 3 pkt 1:

1) wysłuchania dokonuje wychowawca klasy;

2) udzielenie upomnienia odnotowuje w dzienniku lekcyjnym.

8. W razie popełnienia przez ucznia przewinienia zagrożonego karą określoną            w ust. 3 pkt. 2-8:

1) wysłuchania dokonuje Dyrektor Zespołu;

2) czynności wysłuchania przeprowadza się w obecności wychowawcy;

3) z  czynności  wysłuchania  sporządza  się  notatkę,  którą  podpisują:  Dyrektor Szkoły,  uczeń  oraz wychowawca.

9. O  zastosowanej  karze Dyrektor Zespołu  zawiadamia  na  piśmie  ucznia oraz rodziców lub osobę, pod której opieką prawną lub faktyczną uczeń pozostaje.

10. Odpis zawiadomienia o ukaraniu składa się do akt ucznia.

11. Zawiadomienie  o  ukaraniu  poza  opisem  popełnionego  przez  ucznia  przewinienia  i  daty  jego  popełnienia  winno zawierać informacje o prawie wniesienia odwołania oraz terminie i sposobie odwołania.

12. Ukaranemu, rodzicom ukaranego przysługuje prawo wniesienia odwołania.

 1.  Odwołanie wnosi się w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

14. Odwołanie wniesione przez osobę nieuprawnioną lub po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

15. Odwołanie wnosi się do Dyrektora Szkoły za pośrednictwem wychowawcy.

16. Odwołanie  rozpatruje  komisja  w  składzie  wychowawca,  pedagog  szkolny,  Rzecznik Praw  Ucznia  w  terminie   do 14 dni od dnia wniesienia odwołania.

17. Decyzja komisji jest ostateczna.

18. Wykonanie kary może zostać zawieszone na czas próby od pół roku do roku.

19. O zawieszeniu  wykonania  kary  rozstrzyga  podmiot,  który  jej  udzielił  na  wniosek  wychowawcy,  pedagoga  lub samorządu uczniowskiego.

20. Karę  uważa  się  za  niebyłą,  a  odpis  zawiadomienia  o  ukaraniu  usuwa  się  z  akt  ucznia  po  roku  nienagannego zachowania.

§ 151.  1. Rada  Pedagogiczna   Szkoły    może  podjąć uchwałę o  rozpoczęcie  procedury  przeniesienia  do  innej  Szkoły. Decyzję w sprawie przeniesienia do innej szkoły podejmuje Łódzki Kurator Oświaty.

2. Wykroczenia stanowiące podstawę do  złożenia wniosku  o  przeniesienie  do  innej  szkoły:

1) świadome  działanie  stanowiące  zagrożenie  życia  lub  skutkujące  uszczerbkiem  zdrowia  dla innych  uczniów lub  pracowników Szkoły;

2) rozprowadzanie i używanie środków odurzających;

3) świadome  fizyczne  i  psychiczne  znęcanie  się  nad  członkami  społeczności  szkolnej  lub naruszanie   godności, uczuć  religijnych lub narodowych;

4) dewastacja i celowe niszczenie mienia szkolnego;

5) kradzież;

6) wyłudzanie (np. pieniędzy), szantaż, przekupstwo;

7) wulgarne odnoszenie się do nauczycieli i innych członków społeczności szkolnej;

8) czyny nieobyczajne;

9) stwarzanie sytuacji zagrożenia publicznego, np. fałszywy alarm o podłożeniu  bomby;

10) notoryczne łamanie postanowień    Statutu Szkoły mimo zastosowania wcześniejszych środków dyscyplinujących;

11) zniesławienie Szkoły, np. na stronie internetowej;

12) fałszowanie dokumentów szkolnych;

13) popełnienie innych czynów karalnych w świetle Kodeksu Karnego.

3. Wyniki  w  nauce  nie  mogą  być  podstawą  do    wnioskowania  o przeniesienie do innej szkoły.

4. Przeniesienie do innej szkoły może nastąpić po wcześniejszym zastosowaniu następujących środków: 

1) powiadomienie rodziców o zaistniałym zdarzeniu;

2) udzieleniu nagany Dyrektora Szkoły;

3) karnym  przeniesieniu do innej klasy (opcjonalnie).

5. Podstawą wszczęcia postępowania jest sporządzenie notatki o zaistniałym zdarzeniu oraz protokołu zeznań świadków  zdarzenia.  Jeśli  zdarzenie  jest  karane  z  mocy prawa  (kpk),  Dyrektor  niezwłocznie  powiadamia organa ścigania;

6. Dyrektor  Szkoły,  po  otrzymaniu  informacji  i  kwalifikacji  danego  czynu,  zwołuje  posiedzenie  Rady Pedagogicznej danej Szkoły.

7. Uczeń  ma  prawo wskazać swoich rzeczników obrony. Rzecznikami  ucznia  mogą  być wychowawca klasy, pedagog  (psycholog)  szkolny,  Rzecznik  Praw  Ucznia.  Uczeń  może  się  również  zwrócić  o  opinię  do  Samorządu Uczniowskiego.

8. Wychowawca  ma  obowiązek przedstawić Radzie  Pedagogicznej  pełną  analizę  postępowania  ucznia  jako       członka  społeczności  szkolnej.  Podczas  przedstawiania  analizy  wychowawca  klasy  zobowiązany  jest zachować  obiektywność.  Wychowawca  klasy  informuje  Radę Pedagogiczną  o  zastosowanych  dotychczas  środkach wychowawczych i dyscyplinujących, zastosowanych karach regulaminowych, rozmowach ostrzegawczych, ewentualnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej itp.

 1.  Rada Pedagogiczna w głosowaniu tajnym, po wnikliwym wysłuchaniu stron,  podejmuje uchwałę dotyczącą danej sprawy. 
 2.  Rada Pedagogiczna powierza wykonanie uchwały Dyrektorowi Zespołu.

11. Dyrektor Szkoły informuje Samorząd Uczniowski o decyzji Rady Pedagogicznej celem uzyskania opinii. Brak opinii  samorządu w terminie 7 dni od zawiadomienia nie wstrzymuje wykonania uchwały Rady Pedagogicznej.

12. W przypadku niepełnoletniego ucznia Szkoły Dyrektor kieruje sprawę do Łódzkiego Kuratora  Oświaty.

13. Jeżeli  uczeń  nie  jest  pełnoletni,  decyzję  o  przeniesieniu  ucznia  odbierają                                                     i  podpisują  rodzice. 

14. Uczniowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji do organu wskazanego w  pouczeniu zawartym w decyzji w terminie 14 dni od jej doręczenia.

15. W  trakcie  całego  postępowania  odwoławczego  uczeń  ma  prawo  uczęszczać  na  zajęcia  do  czasu otrzymania  ostatecznej  decyzji,  chyba  że  decyzji  tej  nadano  rygor  natychmiastowej  wykonalności.  Rygor natychmiastowej wykonalności obowiązuje                               w sytuacjach wynikających z art. 108  k.p.a.

Rozdział 4
Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń

§ 152.  Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie Szkoły.

1. Uczeń  na odpowiedzialność swoją i rodziców przynosi do Szkoły telefon komórkowy lub inne urządzenia elektroniczne np. odtwarzacz MP3.

2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie tego rodzaju sprzętu.

3. W czasie lekcji i przerw obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych                      i innych urządzeń elektronicznych np. dyktafonów, odtwarzaczy MP3.

4. Poprzez „używanie" należy rozumieć (w wypadku telefonu komórkowego):

1) nawiązywanie połączenia telefonicznego;

2) redagowanie lub wysyłanie wiadomości typu sms, mms lub podobnej;

3) rejestrowanie materiału audiowizualnego;

4) odtwarzanie materiału audiowizualnego lub dokumentacji elektronicznej;

5) transmisja danych;

6) wykonywania obliczeń.

5. W przypadku innych urządzeń elektronicznych np. odtwarzaczy MP3 pojęcie „używanie” dotyczy wszystkich w/w punktów możliwych do wykonania na danym urządzeniu.

6. Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu jest możliwe jedynie za zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia.

7. W razie konieczności skontaktowania się z rodzicami czy omówienia ważnej sprawy uczeń ma obowiązek zwrócić się do nauczyciela z prośbą o pozwolenie na włączenie telefonu lub może skorzystać z telefonu szkolnego znajdującego się w sekretariacie Szkoły.

8. W przypadku łamania przez ucznia regulaminu na  lekcjach lub na terenie Szkoły:

1) nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniczku/zeszycie ucznia;

2) nauczyciel zobowiązuje ucznia do natychmiastowego zadzwonienia z jego telefonu do rodziców w celu przekazania informacji o zaistniałej sytuacji i wspólnej (rodzica i nauczyciela) decyzji w sprawie dalszego postępowania;

3) w razie niemożności skontaktowania się tą drogą z rodzicem, telefon ucznia zostaje przekazany do „depozytu” znajdującego się  u wychowawcy klasy;

9. Informacja o depozycie (od wychowawcy klasy lub nauczyciela) musi trafić do rodziców ucznia.

10. Pracownik Szkoły odbierający uczniowi telefon i przekazujący go do „depozytu” ma obowiązek wyłączyć go przy właścicielu.

11. Uczeń może odebrać aparat po zakończeniu zajęć edukacyjnych w danym dniu, jeżeli tak zostało ustalone z nauczycielem lub Wicedyrektorem. W przeciwnym wypadku rodzic jest zobowiązany osobiście odebrać aparat lub inne urządzenie elektroniczne.

12. Odmówienie przez ucznia oddania telefonu lub innego urządzenia elektronicznego skutkuje odpowiednim wpisem w zeszycie uwag i upomnieniem Dyrektora Szkoły. W skrajnych sytuacjach uczeń może otrzymać naganę Dyrektora Szkoły.

13. Zakaz korzystania z telefonów komórkowych obowiązuje także nauczycieli                      i innych pracowników Szkoły podczas zajęć edukacyjnych, narad i posiedzeń Rady Pedagogicznej (nie dotyczy to sytuacji, gdy nauczyciel spodziewa się ważnej rozmowy telefonicznej dotyczącej sprawy służbowej).

14. W przypadku naruszenia zasad korzystania z telefonów komórkowych przez nauczycieli i pracowników Szkoły Dyrektor udziela upomnienia.

 

DZIAŁ XI
Warunki bezpiecznego pobytu uczniów w szkole

§ 153.  1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami oraz innymi przejawami patologii społecznej w obiekcie szkolnym, nadzór nad tym, kto wchodzi na teren Szkoły sprawują: pracownicy obsługi Szkoły oraz dyżurujący nauczyciele. 

2. Wszyscy uczniowie mają obowiązek dostosowania się do poleceń nauczycieli dyżurnych oraz pracowników obsługi Szkoły podczas wchodzenia do budynku, korzystania                    z szatni, podczas przerw międzylekcyjnych.

3. Szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w czasie organizowanych przez nauczycieli zajęć na terenie Szkoły oraz poza jej terenem w trakcie wycieczek:

1) podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych za bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. Zobowiązany jest on również do niezwłocznego poinformowania Dyrektora Szkoły o każdym wypadku, mającym miejsce podczas zajęć;

2) podczas przerwy dyżur na korytarzach pełnią wyznaczeni nauczycieli zgodnie                                 z harmonogramem dyżurów;

3) podczas zajęć poza terenem Szkoły pełną odpowiedzialność za zdrowie i  bezpieczeństwo uczniów ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek szkolnych - kierownik wycieczki wraz z opiekunami.

4. W miejscach o zwiększonym ryzyku wypadku – sala gimnastyczna, pracownie: informatyki, salka zabaw i inne, opiekun pracowni lub inny pracownik odpowiedzialny za prowadzenie zajęć, opracowuje regulamin pracowni  i na początku roku zapoznaje z nim uczniów.

5. Budynek Szkoły jest monitorowany całodobowo (na zewnątrz).

6. Szkoła na stałe współpracuje z policją.

7. Uczniowie powinni przestrzegać godzin wyjścia/wejścia do Szkoły.

8. Ucznia może zwolnić z danej lekcji Dyrektor Szkoły, wychowawca klasy lub nauczyciel danych zajęć edukacyjnych – na pisemny wniosek rodziców, w którym podano przyczynę zwolnienia oraz dzień i godzinę wyjścia ze Szkoły.

9. W przypadku nieobecności nauczyciela, można odwołać pierwsze lekcje, a zwolnić uczniów z ostatnich.

10. Opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć) jest możliwe pod warunkiem, że Dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad klasą przejmuje inny pracownik Szkoły.

11. W razie zaistnienia wypadku uczniowskiego, nauczyciel, który jest jego świadkiem, zawiadamia pielęgniarkę szkolną oraz Dyrektora Szkoły.

12. Dyrektor Szkoły powiadamia o wypadku zaistniałym na terenie Szkoły pogotowie ratunkowe  (w razie potrzeby), rodziców oraz organ prowadzący.

13. O wypadku śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym powiadamiany jest prokurator                      i kurator oświaty, a o wypadku w wyniku zatrucia – państwowy inspektor sanitarny.

14. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń który, nie ukończył 18 lat, używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji, pracownicy Szkoły postępują zgodnie z „Procedurą postępowania nauczycieli w sytuacji zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją„.

15. Podstawowe zasady bezpieczeństwa na wycieczkach stanowi Regulamin organizowania wycieczek szkolnych w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II                            w Żychlinie.

16. Podstawowe zasady bezpieczeństwa w sali gimnastycznej i na boisku szkolnym określają odpowiednie regulaminy.

 

DZIAŁ XIII
Wewnątrzszkolne zasady oceniania

§ 154.  1. Ocenianiu podlegają:

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia.

2) zachowanie ucznia;

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w Szkole programów nauczania;

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w Szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w   Statucie Szkoły.

5. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1) informowanie ucznia  o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz                         o postępach w tym zakresie;

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien dalej się uczyć;

3) udzielanie uczniowi wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;

4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

5) monitorowanie bieżącej pracy ucznia;

6) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce                     i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;

7) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-
-wychowawczej.

6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych  śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych                               i dodatkowych  zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem zindywidualizowanych wymagań wobec uczniów objętych  pomocą psychologiczno-pedagogiczną w Szkole;

2) ustalanie kryteriów zachowania;

3) ustalanie ocen bieżących i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych                                     z obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w  formach  przyjętych w Szkole;

4) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  i  dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w § 161 i § 164;

5) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających;

6) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywane rocznych ocen  klasyfikacyjnych z  obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i  trudnościach  ucznia w nauce oraz zasad wglądu do dokumentacji oceniania i pisemnych prac uczniów.

7. Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe postawione przez nauczyciela, nie jest karą ani  nagrodą.

8. Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 155.  1. W  ocenianiu obowiązują zasady:

1) zasada jawności ocen zarówno dla ucznia jak jego rodziców;

2) zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie. Ocena końcowa nie jest średnią ocen cząstkowych;

3) zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice znają kryteria oceniania, zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie;

4) zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu;

5) zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżnicowany  poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen.

6) zasada otwartości – wewnątrzszkolne oceniania podlega weryfikacji i modyfikacji                       w oparciu o okresową ewaluację;

§ 156.  Obowiązki nauczycieli w procesie oceniania uczniów.

1. Każdy nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców  o:

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych  śródrocznych                  i rocznych  ocen  klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych  zajęć edukacyjnych, wynikających z  realizowanego  programu nauczania;

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

2. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i ich rodziców o:

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach zachowania;

2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

3. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2. przekazywane i udostępniane są:

1) w formie ustnej na pierwszym zebraniu rodziców w miesiącu wrześniu;

2) w formie wydruku papierowego umieszczonego w teczce wychowawcy – dostęp w godzinach pracy wychowawcy i wyznaczonych godzinach przeznaczonych na konsultacje dla rodziców;

3) w formie wydruku papierowego umieszczonego w bibliotece – dostęp do informacji możliwy jest w godzinach pracy biblioteki szkolnej;

4) w trakcie indywidualnych spotkań rodziców z nauczycielem lub wychowawcą.

4. Nauczyciel jest obowiązany na podstawie pisemnej opinii publicznej lub niepublicznej  poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia,                     u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, z zastrzeżeniem ust. 6.

5. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

§ 157.  Rodzaje ocen szkolnych.

1. W trakcie nauki w Szkole uczeń otrzymuje oceny:

1) bieżące;

2) klasyfikacyjne:

a) śródroczne – na koniec pierwszego okresu i roczne – na zakończenie roku szkolnego,

b) końcowe – są to oceny po zakończeniu cyklu nauczania danej edukacji. Oceny końcowe są równoważne ocenie rocznej w ostatnim roku kształcenia lub ustalone są                    w wyniku egzaminu poprawkowego lub sprawdzającego w ostatnim roku nauczania danej edukacji oraz na podstawie konkursów uprawniających do uzyskania oceny celującej. Ocenę końcową zachowania stanowi ocena klasyfikacyjna w klasie programowo najwyższej.

§ 158.  Jawność ocen.

1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.

2. Każda ocena z ustnych form sprawdzania umiejętności lub wiadomości ucznia podlega wpisaniu do dziennika oraz dzienniczka/zeszytu ucznia  bezpośrednio po jej ustaleniu i ustnym poinformowaniu ucznia o jej skali.

3. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne i inne formy pisemnego sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów  przedstawiane są do wglądu uczniom na zajęciach dydaktycznych.  Ocena wpisywana jest do dziennika lekcyjnego oraz do dzienniczka/zeszytu ucznia.

4. Rodzice mają możliwość wglądu w pisemne prace swoich dzieci:

1) na najbliższym po sprawdzianie dyżurze nauczycieli;

2) na zebraniach ogólnych;

3) w czasie konsultacji w wyznaczonych godzinach i dniach tygodnia;

4) podczas indywidualnych spotkań z nauczycielem;

§ 159.  Uzasadnianie ocen.

 1.  Nauczyciel uzasadnia każdą bieżącą ocenę szkolną.
 2.  Oceny z ustnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności nauczyciel uzasadnia ustnie w obecności klasy, wskazując dobrze opanowaną wiedzę lub sprawdzaną umiejętność, braki                      w nich oraz przekazuje zalecenia do poprawy.
 3.  Wszystkie oceny z  pisemnych form sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia uzasadniane są pisemnie. Nauczyciel przekazuje uczniowi recenzję pracy zawierającą następujące treści:
 4.    wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia;
 5.    odnotowanie tego, co wymaga poprawy lub dodatkowej pracy;
 6.    wskazówki, w jaki sposób poprawić pracę i jak uczeń powinien pracować dalej.

4. W przypadku kartkówek pisemne uzasadnienie oceny nie jest wymagane, ale powinno być opatrzone komentarzem, w jaki sposób uczeń powinien nadrobić braki. 

5. W przypadku wątpliwości uczeń i rodzic mają  prawo do uzyskania dodatkowego uzasadnienia oceny, o której mowa w ust. 3. Dodatkowe uzasadnienie nauczyciel przekazuje bezpośrednio zainteresowanej osobie w czasie konsultacji w wyznaczonych godzinach i dniach tygodnia lub podczas indywidualnych spotkań z rodzicem.

§ 160.  Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego - także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

§ 161.  Zasady oceniania z zajęć edukacyjnych w klasach IV –VIII.

1. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne ustala się w stopniach według skali:

1) stopień celujący – 6;

2) stopień bardzo dobry – 5;

3) stopień dobry – 4;

4) stopień dostateczny – 3;

5) stopień dopuszczający – 2;

6) stopień niedostateczny – 1.

2. Stopnie bieżące zapisuje się w dokumentacji pedagogicznej w postaci cyfrowej, stopnie klasyfikacyjne w pełnym brzmieniu. W ocenianiu klasyfikacyjnym śródrocznym dopuszcza się stosowanie zapisu ocen w formie skrótu: cel, bdb, db, dst, dop, ndst.

3. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie „+” i „–”, gdzie „+” oznacza osiągnięcia ucznia bliższe wyższej kategorii wymagań, „-” – niższej kategorii wymagań.

4. Dopuszcza się dodatkowo stosowanie: plus (+) oraz minus (-) za nieprzygotowanie do lekcji, aktywność, zadania domowe lub ich brak oraz cząstkowe odpowiedzi. (Sposób przeliczania plusów i minusów na poszczególne oceny jest określony przez Przedmiotowe Systemy Oceniania z poszczególnych przedmiotów. Przyjmuje się, że do otrzymania oceny bardzo dobrej wymagana jest taka sama ilość plusów, co do otrzymania oceny niedostatecznej minusów).

 1.  Ustala się następujące ogólne kryteria stopni:

1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który opanował treści i umiejętności wykraczające poza program danej klasy, czyli:

a) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,

b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów  teoretycznych lub praktycznych w ramach programu danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe,

c) rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania,

 1.  osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach  sportowych i innych, kwalifikując się do finałów (w Szkole i poza nią);

 

2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który opanował treści i umiejętności określone na poziomie wymagań dopełniających, czyli:

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie,

b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy  teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania,

c) potrafi zastosować posiadaną wiedzę i umiejętności do rozwiązania zadań, problemów w nowych sytuacjach;

3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań rozszerzających, czyli:

a) poprawnie stosuje wiedzę i umiejętności,

 1.  rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne

4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań podstawowych, czyli:

a) opanował wiadomości i umiejętności stosunkowo łatwe, użyteczne w życiu codziennym i absolutnie niezbędne do kontynuowania nauki na wyższym poziomie

5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań koniecznych, czyli:

a) opanował wiadomości i umiejętności umożliwiające świadome korzystanie                        z lekcji,

 1.  rozwiązuje z pomocą nauczyciela podstawowe zadania teoretyczne                                i praktyczne;

6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował poziomu wymagań koniecznych.

6. Stopień ze znakiem plus (+) otrzymuje uczeń, którego wiadomości i umiejętności wykraczają nieznacznie ponad wymagania dla danego stopnia.

7. Stopień ze znakiem minus (-) otrzymuje uczeń, którego wiadomości i umiejętności wykazują drobne braki w zakresie wymagań dla danego stopnia.

8. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki, plastyki - brany będzie pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

§ 162.  Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

1. Na zajęciach ocenie mogą podlegać następujące rodzaje aktywności uczniów:

1) prace pisemne:

a) sprawdzian, czyli zapowiedziana z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem pisemna wypowiedź ucznia obejmująca określony przez nauczyciela zakres materiału trwająca nie dłużej niż 2 godziny lekcyjne,

b) kartkówka - pisemna wypowiedź ucznia obejmująca zagadnienia co najwyżej z 3 ostatnich lekcji, może być niezapowiedziana,

c) referaty,

d) zadania domowe ;

2) wypowiedzi ustne:

a) odpowiedzi i wypowiedzi na lekcji,

b) wystąpienia (prezentacje),

c) samodzielne prowadzenie elementów lekcji;

3) sprawdziany praktyczne;

4) projekty grupowe;

5) wyniki pracy w grupach;

6) samodzielnie wykonywane przez ucznia inne prace np. modele, albumy, zielniki,  prezentacje, plakaty, itp.;

7) aktywność poza lekcjami np. udział w konkursach, olimpiadach, zawodach;

8) przygotowanie do uczestnictwa w lekcji (posiadanie zeszytu, książki, przyrządów, długopisu itp.);

2. Przyjmuje się następującą ilość ocen w okresie dla przedmiotów realizowanych                 w wymiarze tygodniowym:

1) jedna godzina tygodniowo- minimum 3 oceny;

2) dwie godziny tygodniowo- minimum 4  oceny;

3) trzy godziny tygodniowo- minimum 5 ocen;

4) cztery i więcej godziny tygodniowo- minimum 6 ocen.

3. Przy ocenianiu prac pisemnych nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania punktów na ocenę:

1) poniżej 30% możliwych do uzyskania punktów – niedostateczny;

2) 30% - 49% - dopuszczający;

3) 50% - 74% - dostateczny;

4) 75% - 89% - dobry;

5) 90% - 99% - bardzo dobry;

6) wymagania na ocenę bardzo dobrą i zadanie dodatkowe – celujący. 

4. Przy ocenianiu prac pisemnych uczniów mających obniżone kryteria oceniania nauczyciel dostosowuje indywidualnie zasady przeliczania punktów na ocenę dla ucznia.

5. W nauczaniu dzieci niepełnosprawnych możliwości ucznia są punktem wyjścia do formułowania wymagań, dlatego ocenia się przede wszystkim postępy i wkład pracy oraz wysiłek włożony w przyswojenie wiadomości przez danego ucznia.

6. Zapowiedziane sprawdziany nie powinny być bez szczególnie ważnych powodów przekładane.

7. Każdy sprawdzian uczeń musi zaliczyć w terminie uzgodnionym z nauczycielem – nie później jednak niż do dwóch tygodni od daty sprawdzianu lub powrotu do Szkoły po czasowej nieobecności. W przypadku ponownej nieobecności ucznia w ustalonym terminie uczeń pisze sprawdzian po powrocie do szkoły. Zaliczenie polega na pisaniu sprawdzianu o tym samym stopniu trudności. W sytuacjach uzasadnionych nauczyciel może zwolnić ucznia z zaliczania zaległego sprawdzianu.

8. Odmowa odpowiedzi ustnej przez ucznia jest równoznaczna z wystawieniem mu oceny ndst.

9. Dopuszcza się stosowanie następujących skrótów w dzienniku lekcyjnym:

1) np – uczeń nieprzygotowany;

2) bz – brak zadania;

3) nb – uczeń nie pisał pracy pisemnej. 

10. Uczeń może poprawić ocenę w terminie do dwóch tygodni od jej otrzymania lub                       w terminie ustalonym przez nauczyciela:

1) z odpowiedzi ustnej, kartkówki, sprawdzianu w przypadku przedmiotów odbywających się w wymiarze 1 lub 2 godzin tygodniowo – szczegółowe  zasady określają Przedmiotowe systemy oceniania;

2) ze sprawdzianu, w przypadku pozostałych przedmiotów.

11. Przy poprawianiu oceny obowiązuje zakres materiału, jaki obowiązywał w dniu pisania sprawdzianu, kartkówki lub odpowiedzi ustnej.

12. Nauczyciel określa w Przedmiotowym systemie oceniania zasady poprawiania ocen                                          z przedmiotu, którego uczy.

13. Uczniowi przysługuje co najmniej jedno „nieprzygotowanie” (np) lub „brak zadania” (bz) bez podania przyczyny z wyłączeniem zajęć, na których odbywają się zapowiedziane kartkówki i sprawdziany. Uczeń zgłasza nieprzygotowanie (np) lub brak zadania (bz) na początku lekcji. Szczegółowe zasady określają Przedmiotowe Systemy Oceniania.

14. W tygodniu nie mogą odbywać się więcej niż dwa sprawdziany w klasach I-VI, w klasach VII-VIII nie więcej niż trzy, a w jednym dniu nie więcej niż jeden sprawdzian.

15. Nauczyciel ma obowiązek podać oceny ze sprawdzianu do wiadomości uczniów                       w terminie do 2 tygodni od dnia jego napisania. Dopuszcza się przesunięcie terminu zwrotu prac pisemnych w sytuacjach losowych - o czas nieobecności nauczyciela oraz w okresach świąt, ferii.

 

§ 163.  Zasady oceniania na I etapie edukacyjnym.

1. W klasach I – III oceny: bieżąca oraz klasyfikacyjna: śródroczna i roczna, są opisowe z wyjątkiem j. angielskiego i religii. Ocena opisowa to ustna bądź pisemna informacja nauczyciela na temat wykonywania zadań szkolnych przez ucznia.                               Ta informacja może dotyczyć zarówno procesu wykonywania zadania, jak i efektu działalności ucznia. Ocenianie ma na celu:

1) poinformowanie ucznia o postępie i poziomie jego osiągnięć edukacyjnych;

2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju;

3) motywowanie ucznia do dalszej pracy;

4) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia;

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

 1.  Ocena opisowa daje możliwość rzetelnej informacji na temat rezultatów aktywności szkolnej ucznia oraz wskazówki jak samodzielnie pokonać trudności. Nauczyciel na bieżąco informując ucznia o tym jak wykonał zadanie szkolne, podkreśla najpierw to, co zostało dobrze zrobione, a później wskazuje błędy i pomaga je poprawić. Ocena opisowa służy doskonaleniu procesu uczenia się poprzez różnicowanie nauczania                    w zależności od indywidualnego rytmu zdobywania wiadomości i umiejętności wynikającego z rozwoju ucznia.

3. Śródrocz i roczną ocenę opisową, nauczyciel sporządza na podstawie obserwacji, analiz prac ucznia, wypowiedzi. Oceny cząstkowe wpisywane do dziennika lekcyjnego zawierają informacje dotyczące:

1) rozwoju intelektualnego, osiągnięcia w zakresie edukacji polonistycznej, matematycznej i przyrodniczej oraz języka obcego, ze szczególnym uwzględnieniem: czytania, jego tempa, techniki i rozumienia, pisania, jego tempa, techniki, poprawności, mówienia i słuchania oraz wiedzy o języku, umiejętności matematycznych, znajomości przyrody i opisywania składników przyrody;

2) społeczno – moralnego z uwzględnieniem zachowań wobec ludzi, siebie oraz zachowań wobec wytworów kultury;

3) fizycznego jako dostrzeganie związku przyrody z życiem i zdrowiem człowieka, postawa ciała, sprawność i zdrowie.

4. Śródroczna ocena opisowa sporządzona jest w dwóch egzemplarzach, jeden                              w dzienniku lekcyjnym, drugi - dla rodziców. Roczną ocenę opisową wpisuje się                                  w dzienniku lekcyjnym, na świadectwo szkolne oraz do arkusza ocen.

5. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się obok oceny opisowej stosowanie oceny w postaci symboli liczbowych i słownych w zależności od decyzji nauczyciela. Stopnie zapisywane będą w dzienniku lekcyjnym, zeszytach uczniów oraz na pracach pisemnych (karty pracy, sprawdziany, testy).

6. Oceny opisowe bieżące wyrażane są stopniem według skali:

1) stopień celujący – 6;

2) stopień bardzo dobry – 5;

3) stopień dobry – 4;

4) stopień dostateczny – 3;

5) stopień dopuszczający – 2;

6) stopień niedostateczny – 1.

7. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie „+” i „–”, gdzie „+” oznacza osiągnięcia ucznia bliższe wyższej kategorii wymagań, „-” – niższej kategorii wymagań.

8. Rodzice otrzymują informacje o postępach dziecka poprzez ustne rozmowy z wychowawcą, uwagi pisemne w zeszytach, pisemną śródroczną ocenę opisową oraz                              w toku comiesięcznych konsultacji.

9. Przy ocenianiu osiągnięć ucznia z dodatkowych zajęć edukacyjnych, języka angielskiego i religii stosuje się ocenę wyrażoną stopniem zgodnie z zasadami oceniania obowiązującymi w klasach IV – VIII. W ocenie bieżącej pracy ucznia można stosować ocenę:

1) słowną wyrażoną ustnie;

2) pisemną;

3) wyrażoną symbolem graficznym;

4) stopniem – zgodnie z zasadami oceniania obowiązującymi w klasach IV – VIII.

10. W wyjątkowych przypadkach uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III Szkoły podstawowej. Wniosek o niepromowanie składa wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii rodziców lub rodzic ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.

§ 164.  Zasady oceniania zachowania.

1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę, nauczycieli i uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

 

 1.  Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
 2.        ustalanie przez Radę Pedagogiczną warunków i sposobu oceniania zachowania,
 3.        ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznej oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 4.    ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny       klasyfikacyjnej zachowania.

3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

 1.    informowanie ucznia o jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
 2.    motywowanie ucznia do dalszych postępów w zachowaniu;
 3.    dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach w zachowaniu się ucznia.

4. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

5. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

6. Ocenę klasyfikacyjną zachowania (śródroczną i roczną) począwszy od klasy IV ustala się według następującej skali:

 

 1.  wzorowe – wz;

2) bardzo dobre – bdb;

3) dobre – db;

4) poprawne – pop;

5) nieodpowiednie – ndp;

6) naganne – ng.

 

7. W klasach I – III ocena klasyfikacyjna zachowania śródroczna i roczna jest oceną      opisową.

8. Punktem wyjścia w sześciostopniowej skali jest ocena dobra. Ocena ta wyraża przeciętne zachowanie ucznia. Ocena bardzo dobra i wzorowa to zachowanie lepsze niż przeciętne. Ocena poprawna, nieodpowiednia i naganna oznaczają zachowanie gorsze niż przeciętne.

9. Ocena wychowawcy jest oceną podsumowującą, jawną, umotywowaną uwzględniającą punktację zachowania ucznia zapisaną przez nauczycieli w kartach uwag                       i spostrzeżeń, opinię własną ucznia, opinię wyrażoną przez jego kolegów z klasy, opinię nauczycieli uczących w Szkole oraz innych pracowników Szkoły.

10. W ciągu okresu nauczyciele uczący ucznia i nie uczący w danej klasie, w tym także osoby pełniące funkcje kierownicze w Szkole dokonują wpisów o pozytywnych i negatywnych przejawach zachowań ucznia w klasowych kartach uwag i spostrzeżeń. Także inni pracownicy Szkoły informują wychowawcę klasy o zachowaniu ucznia.

 

11. Za udział w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych, apelach, akademiach i za zaangażowanie w pracę na rzecz Szkoły oraz wolontariat nauczyciel przyznaje do 20 punktów raz w okresie.

 

12. Za osiągnięcia w konkursach/zawodach  nauczyciel może przyznać do 40 punktów, w zależności od etapu  i zdobytego miejsca, też raz w okresie.

Punkty przyznają nauczyciele poszczególnych przedmiotów, nauczyciele biblioteki                  i świetlicy, pedagog szkolny, opiekunowie Samorządu Uczniowskiego oraz  opiekunowie innych organizacji działających na terenie Szkoły. Punkty te wpisywane są do formularza, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

 

13. Frekwencję ucznia uznajemy za 100-procentową, jeżeli był codziennie obecny                w Szkole,  a zwolnienia przez rodziców nie przekroczyły 7 godzin lekcyjnych w ciągu okresu. Do 100-procentowej frekwencji zalicza się dzień wykorzystany na wizytę w poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz wyjazdy na zawody sportowe i konkursy przedmiotowe.

 

14. Przed ustaleniem klasyfikacyjnej oceny zachowania śródrocznej i rocznej wychowawca klasy zasięga opinii nauczycieli, zwłaszcza uczących ucznia, opinii uczniów danej klasy oraz opinii ocenianego ucznia.

15. Ustalona przez wychowawcę klasy śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna  z zastrzeżeniem ust. 20.

16. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców.

17. Na wniosek ucznia lub jego rodziców wychowawca uzasadnia ustaloną ocenę.

18. Ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

3) dbałość o honor i tradycje Szkoły;

4) dbałość o piękno mowy ojczystej;

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

6) godne, kulturalne zachowanie się w Szkole i poza nią;

7) okazywanie szacunku innym osobom.

19. Na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej wychowawca jest zobowiązany poinformować ucznia i jego rodziców  o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

20. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych w formie pisemnej. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

W skład  komisji wchodzą:

1) Dyrektor albo nauczyciel zajmujący w Szkole stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;

2) wychowawca klasy,

3) wskazany przez Dyrektora Szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;

4) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w Szkole;

5) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w Szkole;

6) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego;

7) przedstawiciel Rady Rodziców.

21. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna i nie może być niższa od oceny proponowanej przez wychowawcę.

22. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) skład komisji;

2) termin posiedzenia komisji;

3) wynik głosowania;

4) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.


Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

23. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie Szkoły.

24. Przyjmuje się punktowy system oceniania:

 1.        ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który w ciągu okresu uzyska powyżej 250 pkt.
 2.        ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który w ciągu okresu uzyska od 200 do 250 pkt.
 3.        ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który w ciągu okresu uzyska od 150 do 199 pkt.
 4.        ocenę poprawną otrzymuje uczeń który w ciągu okresu uzyska od 100 do 149 pkt.
 5.        ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który w ciągu okresu uzyska od 65 do 99 pkt.
 6.        ocenę naganną otrzymuje uczeń który w ciągu okresu uzyska mniej niż 65 pkt.

25. Na początku każdego okresu uczeń otrzymuje 150 punktów, ilość ta stanowi podstawę do wystawienia oceny dobrej zachowania.

26. Ponadto:

 1.    Uczeń, który w I okresie otrzymał ocenę naganną, nie może otrzymać oceny końcowej: wzorowej, bardzo dobrej lub dobrej;
 2.    Uczeń, który w I okresie otrzymał ocenę nieodpowiednią, nie może otrzymać oceny końcowej: wzorowej lub bardzo dobrej;
 3.    Uczeń, który w ciągu okresu uzyska 30 punktów ujemnych nie może otrzymać oceny wzorowej z zachowania;
 4.    Uczeń, który w ciągu okresu uzyska 40 punktów ujemnych nie może otrzymać oceny wyższej niż ocena dobra z zachowania;
 5.    Uczeń, który w ciągu okresu uzyska 50 punktów ujemnych nie może otrzymać oceny wyższej niż ocena poprawna z zachowania.

 

Karta uwag i spostrzeżeń

...............................................................................................

Imię i nazwisko ucznia

PÓŁROCZE

LP

Przedmioty i organizacje

        Udział

      Osiągnięcia

   do 20 punktów

do 40 punktów

1.

Język polski

 

 

2.

Język angielski

 

 

3.

Historia

 

 

4.

Matematyka

 

 

5.

Przyroda

 

 

6.

Zajęcia komputerowe

 

 

7

Muzyka

 

 

8

Plastyka

 

 

9

Zajęcia techniczne

 

 

10.

Wychowanie fizyczne

 

 

11.

Religia

 

 

12.

Godzina  wychowawcza

 

13.

Świetlica szkolna

 

14.

Biblioteka

 

15.

Pedagog szkolny

 

16.

Samorząd szkolny

 

17

Wolontariat –max 20pkt

 

17

Inne – max 20pkt

 

18

100% frekwencja – 20pkt

 

              SUMA PUNKTÓW

 

 

Lp

Formy działania na punkty ujemne

Pkt. ujemne

Ilość punktów ujemnych

1.

Przeszkadzanie podczas lekcji

      -5

 

2.

Niewykonywanie poleceń nauczyciela

- 20