Nawigacja

ZARZĄDZENIE DYREKTORA ZS-P NR 22/2019/2020

ZARZĄDZENIE DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO-PREDSZKOLNEGO W ŻYCHLINIE NR 22/2019/2020

 z dnia 25.03.2020r.

w sprawie określenia procedury kształcenia na odległość.

Na podstawie

 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r.w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania  jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 20 marca 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

zarządzam co następuje :   

§ 1.

 1. Od 25.03.2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żychlinie prowadzi kształcenie na odległość.
 2. Wszyscy nauczyciele realizują  podstawę programową.
 3. Nauczyciele kształcenia zintegrowanego, nauczyciele przedmiotów (w oddziałach klas IV-VIII) przygotowując materiały edukacyjne do kształcenia na odległość dokonują weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość.
 4. Uwzględniając zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów ze sprzętu elektronicznego (ograniczenia czasowe w korzystaniu z komputera, telewizora czy telefonu i ich dostępność w domu), wiek, etap rozwoju, możliwości psychofizyczne oraz sytuację rodzinną – nauczyciele zobowiązani są do zaplanowania realizacji podstawy programowej w sposób nie obciążający zbyt dużą ilością zadań z danego przedmiotu.
 5. Materiały do realizacji podstawy programowej z przedmiotu nauczyciele przesyłają w ustalonej z uczniami i rodzicami formie (mail, aplikacja Classroom, Messenger, strona WSiP, aplikacje rekomendowane przez MEN itp.)
 6. Tematy realizowanych zajęć zapisywane są na stronie internetowej szkoły.
 7. Realizacja podstawy programowej może odbywać się w formie on-line (o ile jest to możliwe w danej klasie).
 8. Mając na uwadze możliwości techniczne, ograniczenia w dostępie do szybkiego łącza internetowego itp. Materiały mogą mieć formę: filmów instruktażowych,  kart pracy,  zadań do wykonania w zeszycie lekcyjnym (na podstawie poleceń zawartych w podręczniku lub zeszycie ćwiczeń),  zadań interaktywnych przesyłanych bezpośrednio do uczniów za pomocą poczty elektronicznej lub komunikatorów, materiałów rekomendowanych przez MEN, Centralnej i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, emitowanych programów telewizyjnych i radiowych, itp.
 9. Monitorowanie zdobytej przez uczniów wiedzy i umiejętności (projekty, prezentacje, karty pracy, zeszyty ćwiczeń, inne) nadsyłane przez uczniów do nauczycieli za pomocą poczty elektronicznej, komunikatorów, mms (zdjęcia pracy ucznia). Nauczyciele mogą takie prace oceniać, a także zwracać w wygodny sposób uczniom do poprawy i ponownego odesłania.
 10.  Nauczyciel, przekazując uczniom zadania zobowiązany jest do poinformowania o możliwości oceniania pracy.
 11. W oddziałach klas I-III formy oceniania i sprawdzania wiedzy ustalają nauczyciele.
 12. Nauczyciel ma obowiązek archiwizowania przesyłanych materiałów oraz prac uczniów. Dopuszcza się formę archiwizacji elektronicznej lub papierowej.
 13. Chcąc zapewnić bezpieczeństwo w sieci zgodnie z zaleceniami RODO nauczyciele zobowiązują się do wykorzystywania podanych przez rodziców i uczniów adresów e-mailowych wyłącznie do kontaktów związanych z kształceniem na odległość.
 14. Nauczyciel w godzinach pracy (tak jak w tygodniowym rozkładzie zajęć i konsultacji) tworzy materiały dydaktyczne, ocenia przesłane prace oraz odpowiada na indywidualne zapytania uczniów.
 15. W klasach I-III formy i terminy kontaktów z rodzicami ustala wychowawca klasy określając ścisłe ramy czasowe.
 16. W każdą środę w godz. od 16.00 do 17.00 każdy nauczyciel umożliwia rodzicom indywidualne kontakty i konsultacje (telefonicznie lub przez media społecznościowe, maile)
 17. Nauczyciele prowadzący zajęcia w świetlicy, bibliotece przygotowują 1-2 razy w tygodniu   zestaw zabaw i ćwiczeń, które uatrakcyjnią uczniom czas spędzany w domu, propozycje ciekawych lektur wskazując ich źródło i umieszczają informacje na stronie internetowej  szkoły.
 18. Pedagog szkolny, psycholog, logopeda powinien pozostać w kontakcie z rodzicami lub bezpośrednio z uczniami, którzy są objęci pomocą psychologiczno- pedagogiczną za pośrednictwem strony internetowej ( udostępnienie wygodnej formy kontaktu, np. telefon, poczta elektroniczna, komunikator).

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisana.

Przedszkole - Dokumenty

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żychlinie, ul. Żeromskiego 8
  99-320 Żychlin, ul. Żeromskiego 8
 • 24 351-20-47

Galeria zdjęć