Nawigacja

Świetlica, Biblioteka

Zasady rekrutacji do Świetlicy

ZASADY REKRUTACJI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ  W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 im. JANA PAWŁA II W ŻYCHLINIE

 


1. Do świetlicy przyjmowane są dzieci na podstawie ustaleń szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej, powołanej przez dyrektora szkoły.

W skład komisji wchodzą;

- wicedyrektor szkoły

- psycholog szkolny

- nauczyciele -wychowawcy  świetlicy.


2. Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna przeprowadza nabór w  nowym  roku szkolnym do 15 września.

 
3. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:

 

-dojeżdżające

-obojga rodziców pracujących,

-rodziców pracujących samotnie wychowujących dzieci,

- matek i ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, całkowitą niezdolność do pracy lub niezdolność

 do samodzielnego życia

-umieszczone w rodzinach zastępczych,

-z rodzin objętych nadzorem kuratora.

-dzieci, które nie uczęszczają na lekcje religii


4. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest złożenie w sekretariacie szkoły prawidłowo wypełnionego wniosku w wyznaczonym przez szkołę terminie. Karty zgłoszenia można pobrać u nauczycieli świetlicy lub u wychowawców klasy.

 

5.W składanym wniosku, rodzice bądź opiekunowie prawni, powinni podać:

 dane osobowe dziecka, numery telefonów kontaktowych, informacje o stanie

zdrowia dziecka, powód objęcia dziecka opieką świetlicową oraz informacje

dotyczące odbierania dziecka ze świetlicy.

 

6. O wszelkich zmianach w danych, zawartych we wniosku, dokonujących się

 w ciągu roku szkolnego, rodzic lub opiekun prawny, zobowiązany jest

poinformować nauczycieli – wychowawców świetlicy w formie pisemnej.

 

7. Rodzice lub opiekunowie prawni powinni zapoznać się i zaakceptować

swoim podpisem regulamin świetlicy szkolnej.

 

8. O kolejności przyjęć decyduje data wpływu - do wyczerpania miejsc.

 

9. Liczba miejsc jest ograniczona. Wnioski i prośby indywidualne rozpatruje dyrektor szkoły.

 

10. O przyjęciu dziecka do świetlicy w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor szkoły.

 

11. W przypadku nieusprawiedliwionej, ciągłej nieobecności dziecka na zajęciach w świetlicy powyżej 1 miesiąca, uczeń może być skreślony z listy dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej.

 

12. O skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej decyduje dyrektor.

 

 

                        Nowy rok szkolny

 

TERMINARZ:

 

do 15.09. do godz. 10.00 – ostateczny termin złożenia kart zapisu do świetlicy szkolnej w sekretariacie szkoły

 

16-17.09. – posiedzenie Szkolnej Komisji Rekrutacyjno- Kwalifikacyjnej

 

18.09. – ogłoszenie wyników naboru, podanie listy zakwalifikowanych dzieci na tablicy informacyjnej.

 

Przedszkole - Dokumenty

Kontakt

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żychlinie, ul. Żeromskiego 8
    99-320 Żychlin, ul. Żeromskiego 8
  • 24 351-20-47

Galeria zdjęć