Nawigacja

Statut, Programy, Regulaminy

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA

   REGULAMIN

                                       OCENIANIA ZACHOWANIA                                 

        W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2

                                             IM. JANA PAWŁA II                                       

                       W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM                 

      W ŻYCHLINIE

 

1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę, nauczycieli i uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

2.  Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

 1. ustalanie przez Radę Pedagogiczną warunków i sposobu oceniania zachowania,
 2. ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznej oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 3. ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

 1. informowanie ucznia o jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
 2. motywowanie ucznia do dalszych postępów w zachowaniu;
 3. dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach       w zachowaniu się ucznia.

4. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

5. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

6. Ocenę klasyfikacyjną zachowania (śródroczną i roczną) począwszy od klasy IV ustala się według następującej skali:

1)  wzorowe – wz;

2) bardzo dobre – bdb;

3) dobre – db;

4) poprawne – pop;

5) nieodpowiednie – ndp;

6) naganne – ng.

7. W klasach I – III ocena klasyfikacyjna zachowania śródroczna i roczna jest oceną opisową.

8. Punktem wyjścia w sześciostopniowej skali jest ocena dobra. Ocena ta wyraża przeciętne zachowanie ucznia. Ocena bardzo dobra i wzorowa to zachowanie lepsze niż przeciętne. Ocena poprawna, nieodpowiednia i naganna oznaczają zachowanie gorsze niż przeciętne.

9. Ocena wychowawcy jest oceną podsumowującą, jawną, umotywowaną uwzględniającą punktację zachowania ucznia zapisaną przez nauczycieli w kartach uwag i spostrzeżeń, opinię własną ucznia, opinię wyrażoną przez jego kolegów z klasy, opinię nauczycieli uczących w szkole oraz innych pracowników szkoły.

10. W ciągu okresu nauczyciele uczący ucznia i nie uczący w danej klasie, w tym także osoby pełniące funkcje kierownicze w szkole dokonują wpisów o pozytywnych i negatywnych przejawach zachowań ucznia w klasowych kartach uwag i spostrzeżeń. Także inni pracownicy szkoły informują wychowawcę klasy o zachowaniu ucznia.

11. Za udział w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych, apelach, akademiach i za zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły nauczyciel przyznaje do 20 punktów raz w okresie.

12. Za osiągnięcia w konkursach/zawodach  nauczyciel może przyznać do 40 punktów, w zależności od etapu  i zdobytego miejsca, też raz w okresie.

Punkty przyznają nauczyciele poszczególnych przedmiotów, nauczyciele biblioteki i świetlicy, pedagog szkolny, opiekunowie Samorządu Uczniowskiego oraz  opiekunowie innych organizacji działających na terenie szkoły. Punkty te wpisywane są do formularza, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

13. Frekwencję ucznia uznajemy za 100-procentową, jeżeli był codziennie obecny w szkole,  a zwolnienia przez rodziców nie przekroczyły 7 godzin lekcyjnych w ciągu okresu. Do 100-procentowej frekwencji zalicza się dzień wykorzystany na wizytę w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz wyjazdy na zawody sportowe i konkursy przedmiotowe.

14. Przed ustaleniem klasyfikacyjnej oceny zachowania śródrocznej i rocznej wychowawca klasy zasięga opinii nauczycieli, zwłaszcza uczących ucznia, opinii uczniów danej klasy oraz opinii ocenianego ucznia.

15. Ustalona przez wychowawcę klasy śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna  z zastrzeżeniem ust. 20.

16. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).

17. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) wychowawca uzasadnia ustaloną ocenę.

18. Ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

3) dbałość o honor i tradycje szkoły;

4) dbałość o piękno mowy ojczystej;

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

7) okazywanie szacunku innym osobom.

19. Na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej wychowawca jest zobowiązany poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów)  o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

20. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone  w terminie do 2 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych w formie pisemnej. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

W skład  komisji wchodzą:

1) dyrektor albo nauczyciel zajmujący w szkole stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;

2) wychowawca klasy,

3) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;

4) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;

5) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;

6) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego;

7) przedstawiciel Rady Rodziców.

21. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna i nie może być niższa od oceny proponowanej przez wychowawcę.

22. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) skład komisji;

2) termin posiedzenia komisji;

3) wynik głosowania;

4) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

23. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

24. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. Uchwałę o niepromowaniu ucznia do wyższej klasy lub ukończeniu szkoły przez ucznia, który otrzymał co najmniej dwa razy ocenę naganną zachowania podejmuje się w przypadkach, gdy wystąpiło przynajmniej jedno udowodnione zachowanie:

1) szczególnie lekceważący stosunek do obowiązków oraz brak poprawy mimo wcześniej zastosowanych statutowych kar porządkowych;

2) opuszczenie bez usprawiedliwienia obowiązkowych zajęć w liczbie  przekraczającej 30 % godzin przeznaczonych na te zajęcia;

3) systematyczne naruszanie nietykalności fizycznej i psychicznej uczniów, nauczycieli
i pracowników szkoły;

4) zachowania obsceniczne, czyny nieobyczajne;

5) świadome naruszanie godności, mające charakter znęcania się;

6) popełnienie czynów karalnych w świetle Kodeksu Karnego;

7) wulgarne odnoszenie się do członków społeczności szkolnej, używanie słów wulgarnych
i obraźliwych;

25. Przyjmuje się punktowy system oceniania:

 1. ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który w ciągu okresu uzyska powyżej 250 pkt.
 2. ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który w ciągu okresu uzyska od 200 do 250 pkt.
 3. ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który w ciągu okresu uzyska od 150 do 199 pkt.
 4. ocenę poprawną otrzymuje uczeń który w ciągu okresu uzyska od 100 do 149 pkt.
 5. ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który w ciągu okresu uzyska od 65 do 99 pkt
 6. ocenę naganną otrzymuje uczeń który w ciągu okresu uzyska mniej niż 65 pkt.

26. Na początku każdego okresu uczeń otrzymuje 150 punktów, ilość ta stanowi podstawę do wystawienia oceny dobrej zachowania.
 Ponadto:

 1. Uczeń, który w I okresie otrzymał ocenę naganną, nie może otrzymać oceny końcowej: wzorowej, bardzo dobrej lub dobrej.
 2. Uczeń, który w I okresie otrzymał ocenę nieodpowiednią, nie może otrzymać oceny końcowej: wzorowej lub bardzo dobrej.
 3. Uczeń, który w ciągu okresu uzyska 30 punktów ujemnych nie może otrzymać oceny wzorowej z zachowania.
 4. Uczeń, który w ciągu okresu uzyska 40 punktów ujemnych nie może otrzymać oceny wyższej niż ocena dobra z zachowania.
 5. Uczeń, który w ciągu okresu uzyska 50 punktów ujemnych nie może otrzymać oceny wyższej niż ocena poprawna z zachowania.

 

 

Karta uwag i spostrzeżeń

...............................................................................................

Imię i nazwisko ucznia

PÓŁROCZE

LP

Przedmioty i organizacje

        Udział

      Osiągnięcia

   do 20 punktów

do 40 punktów

1

Język polski

 

 

 

2

Język angielski

 

 

 

3

Historia

 

 

 

4

Matematyka

 

 

 

5

Przyroda

 

 

 

6

Zajęcia komputerowe

 

 

 

7

Muzyka

 

 

 

8

Plastyka

 

 

 

9

Zajęcia techniczne

 

 

 

10

Wychowanie fizyczne

 

 

 

11

Religia

 

 

 

12

Godzina  wychowawcza

 

 

 

13

Świetlica szkolna

 

 

 

14

Biblioteka

 

 

 

15

Pedagog szkolny

 

 

 

16

Samorząd szkolny

 

 

 

17

Inne – max 20pkt

 

 

18

100% frekwencja – 20pkt

 

 

              SUMA PUNKTÓW

 

 

Lp

Formy działania na punkty ujemne

Pkt. ujemne

Ilość punktów ujemnych

1.

Przeszkadzanie podczas lekcji

      -5

 

2.

Niewykonywanie poleceń nauczyciela

- 20

 

3.

Aroganckie zachowanie wobec nauczyciela lub pracownika szkoły

- 20

 

4.

Niewłaściwe zachowanie na przerwach

- 5

 

5.

Zaczepki słowne, ubliżanie koledze, koleżance, bójki

- 10– (-20)

 

6.

Wulgarne słownictwo

- 10

 

7.

Złe zachowanie podczas uroczystości szkolnych lub pozaszkolnych

- 20

 

8.

Umyślne niszczenie sprzętu, mebli i innego mienia szkolnego

- 20

 

9.

Nieuzasadnione spóźnienie na lekcję

- 2

 

10.

Używanie podczas zajęć telefonów komórkowych lub innych urządzeń

- 10

 

11.

Zaśmiecanie otoczenia

- 5

 

12.

Opuszczenie lekcji bez usprawiedliwienia (wagary)

 • od 5 do 15 godzin
 • od 16 do 30 godzin
 • powyżej 30 godzin

 

- 20

- 30

- 40

 

13.

Brak obuwia zmiennego

- 2

 

14.

Korygowanie ocen w dzienniku lekcyjnym

- 30

 

15.

Fałszowanie podpisów rodziców (opiekunów)

- 30

 

16.

Umieszczanie na stronach internetowych treści naruszających dobra osobiste innych.

-30

 

17.

Wyłudzanie pieniędzy

naganne zachowanie

 

18.

Kradzież

naganne zachowanie

 

19.

Posiadanie, handel, używanie, zachęcanie, prowokowanie do użycia środków odurzających oraz nikotyny i alkoholu

naganne zachowanie

 

20.

Przynoszenie na teren szkoły lub używanie niebezpiecznych narzędzi mogących zagrażać życiu lub zdrowiu innych( zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne, wycieczki)

naganne zachowanie.

 

 

RAZEM

 

Świetlica

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żychlinie, ul. Żeromskiego 8
  99-320 Żychlin, ul. Żeromskiego 8
 • 24 351-20-47

Galeria zdjęć