Nawigacja

Statut, Programy, Koncepcja Pracy

KONCEPCJA PRACY ZS-P

KONCEPCJA PRACY

 ZESPOŁU

SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO

W ŻYCHLINIE

na lata szkolne 2011-2016

 

Koncepcja pracy placówki została opracowana w oparciu o:

1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r.

nr 256, poz. 2572 z późn. zm. )

2. Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009r. nr 4, poz. 17).

3. Kartę Nauczyciela z dn. 26 stycznia 1982r. ( Dz. U. z 2006r.

nr 97, poz. 674 z późn. zm.).

4. Konwencję o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989r.

5. Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żychlinie.

6. Program wychowawczy SP-2 i PS-2

7. Program profilaktyczny SP-2 i PS-2

 

MISJA ZESOPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO

 W  ŻYCHLINIE

Przedszkole Samorządowe nr 2 pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki.

Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Nasze hasło to: „Dzieci są podróżnikami odkrywającymi nieznane kontynenty. Każdy dzień jest nową przygodą”.

Szkoła Podstawowa nr 2 opiera swoje działania na takich wartościach jak: mądrość, uczciwość   i szczęście.

Buduje w naszych uczniach poczucie wartości , bezpieczeństwa i dumy z własnej szkoły. Wspiera ich indywidualny rozwój. Kształtuje ucznia tolerancyjnego, wrażliwego dbającego o wartości  moralne. Przygotowuje uczniów do pełnienia ważnych ról społecznych i zawodowych. Wyposaża ich w umiejętności niezbędne do funkcjonowania w dynamicznie rozwijającym się świecie i zapewnia im dobry start. Z pasją i entuzjazmem przekazuje uczniom wiedzę. Dąży do przygotowania ucznia do samodzielnego myślenia i działania we współczesnym świecie poprzez właściwy dobór programów i metod nauczania. Na efektywność pracy naszej szkoły ma wpływ miła i serdeczna atmosfera, organizowanie zajęć dodatkowych dla uczniów mających problemy z nauką jak i uczniów uzdolnionych, sprawiedliwy system oceniania, autorytet nauczyciela i ciągłe doskonalenie się kadry pedagogicznej. Przywiązujemy ogromną wagę do zaangażowania w każde działania jakie podejmujemy i każdą decyzję dotyczącą szkoły. Jesteśmy dumni z tego co robimy i kim jesteśmy dla siebie nawzajem. Pracujemy wspólnie z rodzicami i uczniami tworząc zgrany zespół.

 

WIZJA  ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO

Istotą sprawnego funkcjonowania placówki jest przede wszystkim jej ciągła zmiana, rozwój. Natomiast niezbędnym impulsem wprowadzania zmian są marzenia. One to inspirują do stawiania dobrych celów, zadań czy poszukiwań, rozwiązań – wyznaczają nowe horyzonty. Każde marzenie może zostać impresją albo stać się ważnym postulatem w kreowaniu przyszłości. Ażeby tak się stało, marzenia ludzi powinny nabrać realistycznego kształtu, stać się wizją. Program naszego zespołu ukierunkowany jest na potrzeby dziecka, jako środowiska rodzinnego i lokalnego. Zapewnia dobre przygotowanie dziecka do następnego etapu kształcenia, jednocześnie jest podatny na modyfikacje umożliwiające wprowadzenie innowacji. Jednolity system oceniania uwzględniający zaangażowanie i wkład pracy dziecka wspiera jego rozwój i jest akceptowany przez środowisko przedszkolne i szkolne. Jasny i spójny program wychowawczy poprzez konsekwentnie realizowany system oddziaływań kształtuje pożądane zachowania, u podstaw których znajdują się powszechnie akceptowane zasady moralne. Każde dziecko ma zapewnione warunki rozwoju umiejętności i postaw, które są niezbędne w dalszym etapie nauki i kształtują wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka i środowiska. Sprzyjają temu preferowane aktywne metody pracy. Podejmowane przez placówkę działania umożliwiają dzieciom odkrywanie świata i ich miejsca w świecie w sposób niekonwencjonalny i twórczy, tworząc zintegrowany obraz rzeczywistości. Realizację tego działania zapewnia indywidualne podejście do każdego dziecka oraz przyjazna atmosfera oparta na wzajemnej akceptacji. Bezpieczne warunki rozwoju psychicznego i fizycznego oraz różnorodność zajęć pozalekcyjnych sprawiają, że dziecko jest zadowolone i ma satysfakcję z pobytu w przedszkolu lub szkole. Kolorowy wystrój wnętrz z dużą ilością zieleni pogłębia uczucie bezpieczeństwa i sprawia, że dziecko chętnie tu przebywa. Osiągane sukcesy w pracy dydaktyczno – wychowawczej są wynikiem zaangażowania wysoko wykwalifikowanej, doświadczonej, kompetentnej i otwartej na potrzeby dziecka kadry pedagogicznej, która współdziała ze środowiskiem rodzinnym dziecka w zakresie wychowania i różnych sfer rozwoju podejmując inicjatywy integrujące środowisko lokalne. Rodzice aktywnie uczestniczą w życiu placówki. Są partnerami we wszystkich podejmowanych działaniach. Na ich życzenie organizowane są nowe formy zajęć, w tym nauka języków obcych i informatyki. Przedstawiciele wszystkich środowisk  przedszkolnych i szkolnych mają prawo decydowania o obliczu przedszkola czy szkoły i podejmowanych inicjatywach. Realizacja zadań placówki możliwa jest dzięki odpowiedniej bazie materialnej: doskonale wyposażonym pracowniom, sali gimnastycznej, boiskom, nowoczesnym pomocom dydaktycznym, dostępowi do współczesnych źródeł wiedzy i poznania oraz bogatej ofercie zajęć pozalekcyjnych. Nasze dzieci mają możliwość aktywnego wypoczynku na nowoczesnym placu zabaw. Wizja jest miejscem, do którego chcemy dojść, a misja swoistym kompasem, który nie pozwala nam zagubić się w świecie ogromnych zmian

 

WIZERUNEK ABSOLWENTA PRZEDSZKOLA

Absolwent naszego przedszkola:

-   jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych,

-   ma dobrze rozwinięte procesy poznawcze,

-   potrafi współdziałać w zespole,

-   jest zainteresowany nauką i literaturą,

-   jest samodzielny,

-   jest aktywny w podejmowaniu działań,

-   lubi działania twórcze,

-   jest wrażliwy estetycznie,

-   akceptuje zdrowy styl życia,

-   ma bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym,

-   cechuje się gotowością do działania na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego,

-   czuje się Polakiem i Europejczykiem.

 

WIZERUNEK ABSOLWENTA SZKOŁY

Uczeń naszej szkoły:

-          jest świadomy swej wartości, twórczy, osiąga swój cel szanując potrzeby drugiego człowieka,

-          jest otwarty, szczery, komunikatywny,

-          umie radzić sobie ze stresem,

-          jest gotowy do bezinteresownej pomocy,

-          umie przyjąć postawę asertywną,

-          odpowiedzialnie traktuje powierzone obszary działania,

-          umie ponieść konsekwencje za swoje działania,

-          reaguje na przejawy zła,

-          umie wartościować informacje zawarte w książce, mediach i programach komputerowych,

-          zna swoje zainteresowania i możliwości,

-          propaguje zdrowy styl życia,

-          bierze udział w podejmowanych działaniach na rzecz klasy, szkoły, środowiska,

-          jest zdolny do prawidłowych relacji z innymi ludźmi, z uwzględnieniem zasad etycznych i moralnych,

-          jest obowiązkowy, słowny, konsekwentny,

-          jest odpowiedzialny za stan środowiska naturalnego,

-          zna przeszłość własnego narodu i regionu w którym mieszka.

 

MODEL WYCHOWAWCY

Do modelu wychowawcy dochodzimy pracując nad osobistymi umiejętnościami oraz na odpowiednio zaplanowanych szkoleniach.

Wychowawca:

-          stawia realistyczne wymagania, konsekwentnie je realizuje,

-          jest wrażliwy, otwarty i zawsze kieruje się zasadą życzliwej akceptacji,

-          wystrzega się porównywania uczniów, nie ośmiesza i nie wyszydza ich,

-          nie eksponuje niepowodzeń,

-          okazuje uczniom szacunek,

-          jest sprawiedliwy i obiektywny w ocenie pracy ucznia,

-          wspiera ucznia w kłopotach szkolnych i osobistych,

-          poświęca uczniom swój czas,

-          dotrzymuje obietnic,

-          jest krytyczny wobec siebie,

-          jest kreatywny i empiryczny,

-          koncentruje się na budowaniu właściwych relacji międzyludzkich,

-          jest dobrym organizatorem,

-          ma nienaganną kulturę osobistą,

-          przygotowuje uczniów do odpowiedzialnego korzystania z wolności,

-          potrafi rozwiązywać konflikty i trudne sytuacje lub szuka pomocy w ich rozwiązywaniu.

 

CEL NADRZĘDNY:

Wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia oraz wyposażenie go w niezbędną wiedzę i umiejętności  potrzebne do dalszego etapu kształcenia.

Dla realizacji tego głównego i podstawowego celu - wszelkie działania i funkcje
 w placówce pragniemy koncentrować na:

  1. Dydaktyce.
  2. Wychowaniu i opiece.
  3. Bazie i organizacji.

 

DYDAKTYKA

KRYTERIUM SUKCESU:

Szkoła zdiagnozowana na wysokim poziomie dydaktycznym,  zewnętrznymi narzędziami badawczymi, / ewaluacja zewnętrzna/.

Szkoła dostępna dla wszystkich uczniów  poprzez obiektywnie i ogólnie uznane zasady oceniania oraz zajęcia pozalekcyjne dla uczniów o różnych zdolnościach i zainteresowaniach.
Szkoła przyjazna dla dzieci i ich rodziców, silnie związana z własnym regionem.

/Działania podejmowane w placówce:/

Osiągniemy te cele poprzez kontynuację działań już podejmowanych to jest:

·         system diagnozy osiągnięć uczniów za pomocą testów przygotowanych przez różne instytucje oświatowe,

·         wewnętrzny system diagnozowania własnymi narzędziami badawczymi,

·         wnioski rady pedagogicznej do dalszej pracy (analiza wyników i realizacja),

·         ewaluacja i analiza sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych.

A także rozwinięcie inicjatyw w kierunku:

·         realizacji autorskich programów lub taki wybór, czy też konstrukcja programu aby zapewniała każdemu uczniowi ciągły postęp i sukces,

·         systematycznej analizy i weryfikacji  programów nauczania,

·         efektywnego poszukiwania nowatorskich form i metod pracy,

·         indywidualizacji procesu nauczania i wymagania względem uczniów,

·         przezwyciężania trudności dydaktycznych oraz rozwijania zainteresowań                                                                                   i uzdolnień uczniów,

·         systematycznego uczestnictwa uczniów w konkursach, olimpiadach przedmiotowych         i zawodach na szczeblu szkolnym i ponadszkolnym,

·         umiejętnego i twórczego stosowania systemu oceniania. Systematyczne ocenianie, stosując jasne kryteria, co w znaczny sposób wpłynie na podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów.

·         stworzenia systemu zajęć pozalekcyjnych w oparciu nie tylko o pracę nauczycieli, ale także chętnych rodziców (w ramach posiadanych środków finansowych),

·         wypracowania i wdrażania programów edukacyjnych oraz edukacyjno-terapeutycznych,

·         przygotowania i wdrażania własnego programu wychowania regionalnego, którego celem będzie osiągnięcie gruntownej wiedzy o swoim środowisku i regionie. Ma to zaowocować poczuciem tożsamości i przywiązaniem do „małej ojczyzny”.

WYCHOWANIE I OPIEKA

KRYTERIUM SUKCESU:

W pełni demokratyczna, samorządna i przyjazna placówka, w której zdrowy i bezpieczny uczeń czuje się dobrze, jest jej współtwórcą i współgospodarzem.
Szkoła bez agresji i zagrożeń społecznych, oferująca alternatywę wobec innych pokus.
Szkoła przygotowująca do startu w dorosłe życie.

Osiągniemy te cele poprzez kontynuację działań już podejmowanych to jest:

·         realizację działań wychowawczych i profilaktycznych,

·         włączanie się rodziców i uczniów w realizację tych programów,

·         ewaluację coroczną podejmowanych przez placówkę działań,

·         systematyczną diagnozę środowiska wychowanków,

·         skonsolidowanie rodziców i uczniów, a także innych mieszkańców wokół problemów szkoły, przedszkola i ich centralnej roli w społeczności lokalnej,

·         doskonalenie działań w organizacji uroczystości z aktywnym udziałem rodziców i członków ich rodzin, np. Dzień Babci i Dziadka, Międzynarodowy Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dzień Dziecka i Sportu, Dzień Ojca, koncert muzyczny, piknik rodzinny, uroczyste apele i inne.

 

BAZA I ORGANIZACJA

KRYTERIUM SUKCESU:  

Placówka dobrze zorganizowana, sprawnie zarządzana, funkcjonalna dla uczniów, rodziców  i pracowników. Chcąc zrealizować powyższy cel należy:

Osiągniemy te cele poprzez kontynuację działań już podejmowanych to jest:

·                na bieżąco i sukcesywnie kontynuować remont wewnątrz budynku  (wymiana oświetlenia, wymiana podłóg, malowanie sufitów i ścian, wymiana rur CO)   w granicach przyznanych środków finansowych,

·                racjonalnie gospodarować środkami finansowymi,

·                pozyskiwać dodatkowe środki finansowe - szukanie sponsorów                                                        i oszczędności w placówce,

·                doposażyć salę gimnastyczną i plac zabaw (dodatkowa piaskownica),

·                systematycznie wzbogacać bibliotekę szkolną w nowości czytelniczo – medialne np. przy współpracy z Fundacją Harmonia im. Grażyny Bacewicz,

·                opracować i wdrożyć system pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole i przedszkolu,

·                podjąć działania w celu zmiany patrona szkoły,

·                podjąć rozmowy z organem prowadzącym w celu wybudowania nowej sali gimnastycznej wraz z nowoczesnym zapleczem,

·                doskonalić procesy  wspomagania i edukacji dzieci, w tym poszerzenie nowatorstwa pedagogicznego w szkole i przedszkolu,

·                doskonalić metody i formy współpracy ze środowiskiem i rodzicami,

·                unowocześniać i aktualizować sprzęt i programy komputerowe                             w pracowniach informatycznych oraz multimedialnym centrum bibliotecznym ,

·                 pozyskiwać dodatkowe środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli,

·                 zakupić pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych”,

·                współpracować z kołem łowieckim „Jeleń”

·                nadal kontynuować zajęcia treningu piłkarskiego przy współpracy z Fundacją Widzew w ramach „Akademii Futbolu”  w cyklu trzyletnim,

·                Objęcie opieką specjalistyczną przez logopedę i psychologa uczniów                             i dzieci  we wszystkich oddziałach,

·                 pozyskiwać sponsorów na nowe inwestycje,

·                wzbogacać bazę szkoły o nowe meble, komputery i sprzęt sportowy,

·                 realizować Program Rządowy „Szklanka mleka” oraz „Owoce
w szkole”,

·                 realizować program „Szkoła Promująca Zdrowie” oraz „ Bezpieczna Szkoła”,

·                 ściśle współpracować z Radami Rodziców,

·                współpracować z instytucjami działającymi w środowisku lokalnym,

·                organizować nadzór pedagogiczny i ewaluację wewnętrzną,

·                 zapewnić uczniom bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych.

 

Główne kierunki pracy placówki

1. Integracja społeczności przedszkolnej i szkolnej.

2. Integracja oddziałów i klas, uczniów i całej społeczności szkolnej (uspołecznienie dzieci, kultura zachowania, współpraca w grupie

3. Niwelowanie wszelkich przejawów agresji i przemocy w szkole oraz uwrażliwienie na potrzeby innych.

4. Zaangażowanie rodziców w życie przedszkola i szkoły.

5. Praca z dzieckiem zdolnym.

6. Zapobieganie trudnościom w nauce (praca z uczniem z trudnościami w nauce).

 

Sposoby realizacji priorytetów:

Zadania

Sposoby realizacji

Terminy

Osoby odpowiedzialne

Uwagi

Integracja zespołów klasowych, uczniów i całej społeczności szkolnej (uspołecznienie dzieci, kultura zachowania, współpraca w grupie)

-wyjazdy na basen

 

 

-wycieczki klasowe

 

 

 

-wyjazdy do kina

 

 

-wyjścia do instytucji pozaszkolnych

 

-wyjazd na Zieloną Szkołę i wycieczki krajoznawcze

 

-uroczystości

 

 

-spotkania z pedagogiem szkolnym

 

-przedstawienia

 i inscenizacje

 w miarę mozliwości

 

-2 razy w ciągu semestru

 

 

-2 razy w ciągu roku

 

-2 razy w roku

 

 

 

-raz w roku

 

 

 

-wg harmonogramu

 

-wg harmonogramu

 

 

-wg harmonogramu

-wychowawcy

 

 

-wychowawcy

 

 

 

-wychowawcy

 

 

-wychowawcy

 

 

 

-dyrektor, wychowawcy

 

 

-nauczyciele

 

 

 

-pedagog

 

 

-nauczyciele

 

Zaangażowanie rodziców w życie przedszkola i szkoły

-spotkania integracyjne rodziców z wychowawcą      i dziećmi

 

-zaangażowanie rodziców w uroczystości klasowe i szkolne

 

-spotkania rodziców z pedagogiem

1-2 razy w ciągu roku

 

 

 

 

-wg potrzeb

 

 

 

 

-wg harmonogramu pedagoga

-wychowawcy

 

 

 

 

 

-wychowawcy

 

 

 

 

-pedagog

 

Praca z uczniem zdolnym

-atrakcyjność zajęć pozalekcyjnych

 

-praca z uczniem zdolnym podczas lekcji

 

-udział uczniów w konkursach wiedzowych i artystycznych

 

-prezentacja talentów podczas spotkań z rodzicami

 

-szkolenia nauczycieli w ramach WDN-u

-wg harmonogramu

 

-podczas każdej lekcji

 

 

-wg harmonogramu

 

 

 

-2 razy w ciągu roku

 

 

-wg harmonogramu

-osoby prowadzące

 

-nauczyciele

 

 

 

-nauczyciele

 

 

 

 

-nauczyciele

 

 

 

-dyrektor, lider WDN

 

Zapobieganie trudnościom w nauce (praca z uczniem z trudnościami w nauce)

-pedagogizacja rodziców

 

-szkolenia nauczycieli           w ramach WDN-u

 

-praca z uczniem podczas lekcji

 

-przedmiotowy system oceniania uwzględniający indywidualne możliwości ucznia

 

-zajęcia dodatkowe z uczniem mniej zdolnym

 

opracowanie indywidualnych programów dla dziecka z problemami edukacyjnymi

-wg harmonogramu

 

-wg harmonogramu

 

 

-podczas każdej lekcji

 

-podczas każdej lekcji

 

 

 

 

-w miarę potrzeb

 

 

wg potrzeb

-pedagog

 

 

-dyrektor, lider WDN

 

 

-nauczyciele

 

 

-nauczyciele

 

 

 

 

 

-nauczyciele

 

 

 

wychowawca

 

                                                                     Opracował: mgr Piotr Wysocki

Przedszkole - Dokumenty

Kontakt

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żychlinie, ul. Żeromskiego 8
    99-320 Żychlin, ul. Żeromskiego 8
  • 24 351-20-47

Galeria zdjęć