Nawigacja

Statut, Programy, Regulaminy

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY - PS2

 

PROGRAM

WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY

PRZEDSZKOLA NR 2 IM. JANA PAWŁA II W ŻYCHLINIE

 

 „W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem (…),

ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich.”

 

JAN PAWEŁ II

 

 

Rok szkolny 2020/2021

 

Wstęp

            Przedszkole to instytucja wspomagająca i wspierająca rodziców lub opiekunów  w wychowaniu ich dzieci - to pierwsze ogniwo edukacji wzajemnego współżycia w grupie rówieśniczej, to nauka relacji, zasad, ról jakie pełnią poszczególni członkowie małej społeczności.

            Wychowanie wymaga wiedzy, umiejętności i zaangażowania zarówno ze strony rodziców, jak i nauczycieli. Należy pamiętać, że w tym procesie bardzo ważne jest wspólne podejmowanie działań i dążenie do ich ujednolicenia na terenie domu i placówki.

            Wszystkie obszary oddziaływań w wychowaniu przedszkolnym łączą się w integralną całość, gdyż dziecko potrzebuje nie tylko ochrony ze strony dorosłych - wsparcia, zrozumienia, wzorów do naśladowania, pokonywania swoich słabości i nieśmiałości, ale przede wszystkim przewodnictwa w odkrywaniu tajemnic otaczającego świata, kreatywności i aktywności.

        Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się,  co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

           Program wychowawczo - profilaktyczny ma na celu poprawę jakości pracy edukacyjnej, uwzględnia potrzeby społeczności przedszkolnej, tj. dzieci, rodziców, środowiska lokalnego oraz pracowników. Integruje nauczycieli i rodziców w realizowaniu celów wychowawczo - profilaktycznych. Niezbędnym elementem programu jest profilaktyka związana zarówno z wszechstronnym i harmonijnym rozwojem dziecka, jak i wzmacnianiem czynników ochronnych przy jednoczesnej redukcji czynników ryzyka, mogących zaburzyć prawidłowy proces wychowania. Mając na uwadze konieczność stosowania działań profilaktycznych już od najmłodszych lat, formy i metody działań niniejszego programu dostosowane zostały do wieku i możliwości intelektualnych wychowanków. Uwzględniają one potrzeby zarówno dzieci zdolnych, jak i tych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  Program Wychowawczo - Profilaktyczny Przedszkola Nr 2 im. Jana Pawła II                 w Żychlinie odpowiada na realne potrzeby, problemy i zagrożenia pojawiające się w przedszkolu i środowisku społecznym, które otacza wychowanków naszej placówki. Wierzymy, że dzięki wspólnemu wysiłkowi i zaangażowaniu każde dziecko poradzi sobie       w trudnej sytuacji i osiągnie sukces na miarę swoich możliwości.

 1. Podstawa prawna programu wychowawczo-profilaktycznego

 

  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59).
  2.  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 783). 
  3.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2018 r.,poz. 214).
  4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 3).
  5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
  6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
  7. Kierunki polityki oświatowej Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2020/2021,
  8. Statut Przedszkola Nr 2 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żychlinie.

 

 1. Założenia programu

Celem Programu Wychowawczo - Profilaktycznego Przedszkola Nr 2 im. Jana Pawła II  w Żychlinie jest kształtowanie środowiska sprzyjającego harmonijnemu rozwojowi dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem jego wrodzonego potencjału oraz możliwości twórczych  i intelektualnych, a także przeciwdziałanie wszelkim okolicznościom, które mogą ten proces zakłócić.

Cele szczegółowe programu wychowawczo-profilaktycznego:

 • uświadamianie dzieciom ich praw i obowiązków,
 • budowanie harmonii i równowagi psychicznej,
 •  kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, a także postawy poszanowania drugiego człowieka, jego własności i opinii,
 • kształtowanie odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,
 • profilaktyka występowania sytuacji trudnych  i radzenie sobie z nimi,
 • budowanie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia wartości zdrowia oraz poczucia sensu istnienia,
 • kształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia swojego i innych, w tym kształtowanie postaw w obliczu zagrożenia zdrowia i życia,
 • wspieranie wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia,
 • wdrożenie do przestrzegania zasad warunkujących bezpieczeństwo własne i innych,
 • kształtowanie poczucia przynależności do wspólnoty - małej i wielkiej ojczyzny oraz tożsamości narodowej i regionalnej,
 • wzmacnianie wśród wychowanków więzi z przedszkolem i społecznością lokalną,
 • zdobywanie przez dzieci podstawowych informacji z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych, relacji wychowanek – nauczyciel oraz nauczyciel – rodzic,
 • kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie wychowanków  w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych,
 • wspieranie dzieci, które ze względu na swoją sytuację rodzinną bądź środowiskową, są w wyższym stopniu narażone na rozwój zachowań ryzykownych,
 • kształtowanie u dzieci poczucia więzi z najbliższym środowiskiem, z ich małą ojczyzną, poprzez poznanie historii, kultury, tradycji i zwyczajów,
 • wdrażanie nowej podstawy programowej, rozwijanie samodzielności, pomysłowości, kreatywności dzieci oraz umiejętności przejawiania inicjatywy i podejmowania decyzji,
 • kształtowanie u dzieci umiejętności bezpiecznego i efektywnego korzystania z Internetu,
 • współdziałanie instytucjami wspierającymi proces wychowawczo – profilaktyczny w celu tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.

 

 1. Szczegółowy zakres tematyczny podejmowanych działań wychowawczo – profilaktycznych

 

  1. Chcemy być kulturalni

Kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania w różnych sytuacjach

 • Dostarczanie dzieciom wzorów właściwego zachowania, w tym utrwalanie nawyków kulturalnego zachowania w miejscach publicznych oraz w trakcie ważnych uroczystości bądź wydarzeń kulturalnych.
 • Wykształcenie nawyku stosowania zwrotów grzecznościowych.
 • Uwrażliwienie na potrzeby innych, m.in. osób starszych, rodziców, młodszych kolegów.
 • Uczenie przestrzegania zasad dotyczących porządku i poszanowania zieleni w bliższym i dalszym otoczeniu; kształcenie do poszanowania wartości życia  w zgodzie z naturą.
 • Rozwijanie umiejętności kulturalnego zachowania się przy stole.
 • Zaznajomienie dzieci z podstawowymi zasadami „savoir-vivre’u”.

 

  1. Zróbmy to razem

Wzmacnianie kompetencji społeczno – emocjonalnych

 • Przedstawienie dzieciom zasad zgodnego współżycia w przedszkolu poprzez wprowadzenie kodeksu dobrych zachowań.
 • Rozwijanie umiejętności wyrażania swoich emocji oraz rozumienia emocji wyrażanych przez inne osoby.
 • Przeprowadzenie zajęć na temat praw dziecka.
 • Kształtowanie umiejętności pomocy potrzebującym oraz wrażliwości na cudzą krzywdę.
 • Wdrażanie dzieci do zgodnej i bezpiecznej zabawy z kolegami.
 • Rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych poprzez szukanie rozwiązań w postaci kompromisu.
 • Integrowanie dzieci poprzez wspólne gry i zabawy, a także udział w uroczystościach.
 • Wyrabianie poczucia współodpowiedzialności za najbliższe otoczenie.
 • Wspieranie rozwoju społecznego poprzez nawiązywanie nowych kontaktów społecznych.
 • Wyrabianie u dzieci pozytywnego nastawienia na rzeczy nowe i nieznane sytuacje.

 

  1.  Ładnie mówimy

Profilaktyka logopedyczna

 • Stymulowanie procesu nabywania przez dziecko sprawności, od których zależy prawidłowy rozwój kompetencji językowych i komunikatywnych.
 • Zapobieganie powstawaniu wad oraz wspomaganie rozwoju mowy dziecka, między innymi poprzez wykształcenie umiejętności prawidłowego sposobu połykania, odpowiedniego toru oddechowego oraz gospodarowania powietrzem.
 • Doskonalenie mowy dziecka oraz zapobieganie dysharmoniom rozwojowym dzięki usprawnianiu pracy narządów artykulacyjnych, rozwijaniu i uwrażliwianiu percepcji słuchowej, wykonywaniu ćwiczeń ortofonicznych, fonacyjnych, rytmicznych i dykcyjnych.
 • Stymulowanie rozwoju poznawczo – językowego oraz wzbogacanie czynnego  i biernego słownictwa dzieci.

 

  1. Chcemy być bezpieczni

Zwiększenie bezpieczeństwa dzieci na terenie przedszkola i poza nim

 • Tworzenie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu  i bezpieczeństwu dzieci na drodze i w przedszkolu.
 • Zapoznanie dzieci z kodeksem grupy i zasadami zachowania w przedszkolu.
 • Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom podczas zajęć, zabaw, imprez.
 • Uwrażliwienie dzieci na zagrożenia, które mogą spotkać w drodze do przedszkola i domu.
 • Pogłębianie wiedzy na temat zagrożeń pochodzących ze świata zwierząt i roślin.
 •  Uwrażliwienie na zagrożenia ze strony dorosłych obcych osób.
 • Uczenie zasad postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.
 •  Wskazywanie na negatywne skutki związane z  używaniem określonych substancji.

 

 

  1. Stop agresji

Ograniczenie zachowań agresywnych i przemocy w przedszkolu

 • Uświadomienie dzieciom, czym jest agresja i przemoc oraz jak sobie z nim radzić.
 • Wdrażanie działań na rzecz ograniczania agresji i przemocy, kształtowanie umiejętności asertywnych.
 • Kształtowanie umiejętności zastępowania agresji, wnioskowania moralnego oraz kontroli emocji.
 • Kształtowanie poczucia odpowiedzialności oraz troski za zdrowie  i bezpieczeństwo swoje i innych.
 • Rozwijanie empatii oraz promowanie zachowań prospołecznych.
 • Rozwijanie wiedzy rodziców na temat przyczyn i sposobów niwelowania zachowań agresywnych wśród dzieci poprzez spotkania informacyjne i rozmowy indywidualne.

 

  1. Szanujemy zdrowie swoje i innych

Rozszerzenie działań na rzecz propagowania zdrowego trybu życia

 • Kształtowanie właściwych umiejętności, przyzwyczajeń i nawyków prozdrowotnych.
 • Organizowanie zajęć, zabaw, wycieczek, konkursów o tematyce prozdrowotnej.
 • Realizacja programów edukacyjno – profilaktycznych.
 • Popularyzacja aktywnych sposobów spędzania wolnego czasu zarówno wśród dzieci, jak i wśród rodziców.
 • Uświadomienie konieczności zachowania ergonomii i higieny pracy (np. w postaci dbania o ciszę).
 • Pogłębienie wiedzy dzieci na temat przyczyn i skutków nieprawidłowego odżywiania.
 • Kształtowanie nawyków dbania o zdrowie i higienę osobistą.
 • Pogłębianie wiedzy dzieci z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zdrowego stylu życia.

 

  1. Znamy swoje  prawa.

Dzieci w przedszkolu  mają  prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka.

Mam prawo do:

 • właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo - wychowawczo -   

            dydaktycznego zgodnie z zasadami pracy umysłowej,

 • indywidualnego tempa rozwoju,
 • zaspokajania potrzeb rozwojowych, a szczególnie potrzeby bezpieczeństwa i akceptacji,
 • życzliwego, podmiotowego traktowania i akceptacji,
 • zdrowego odżywiania,
 • zaspokajania ciekawości i poznawania otaczającej rzeczywistości,
 • badania i odkrywania,
 • kontaktu i zabawy z innymi, wyboru towarzyszy zabaw,
 • rozwijania zainteresowań i własnych możliwości twórczych,
 • decydowania i dokonywania wyborów, wyrażania własnego zdania, sądów i oczekiwań,
 • poznawania, nazywania i wyrażania własnych emocji,
 • zrozumiałego dla siebie systemu wyróżnień, nagród i logicznych  konsekwencji.

 

  1. Znamy  swoje obowiązki:

Mam obowiązek:

 • przestrzegać zasad i norm współżycia w grupie,
 • nie oddalać się od grupy bez pozwolenia dorosłych,
 • zgłaszać swoje dolegliwości i złe samopoczucie,
 • nie przeszkadzać innym w zabawie, gdy sam nie mam na nią ochoty,
 • po skończonej zabawie  posprzątać miejsce zabawy,
 • szanować prawo do zabawy wszystkich koleżanek i kolegów,
 • umieć dzielić się z innymi zabawkami,
 • zachowywać zasady bezpieczeństwa podczas zabawy,
 • poprawnie zachowywać się w miejscach publicznych.

 

 

 

  1. Jesteśmy  Polakami

Poznawanie tradycji rodzinnych, regionalnych i narodowych.

 

 • Poznawanie piękna własnego kraju, regionu, miasta.
 • Zapoznanie z historią Żychlina, ciekawymi osobami, miejscami i najważniejszymi zabytkami miasta.
 • Wzbogacanie wiedzy poprzez przekazywanie ciekawostek i interesujących historii, legend związanych z tradycjami rodzinnymi i regionalnymi.
 • Wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez udział rodziców, dziadków, innych członków rodzin w zajęciach otwartych, uroczystościach przedszkolnych i środowiskowych.
 • Rozwijanie szacunku i miłości do własnego kraju.
 • Kształtowanie postaw obywatelsko – patriotycznych.
 • Udział dzieci w uroczystościach o charakterze patriotycznym i rodzinnym.
 • Poznawanie pracy zawodowej rodziców oraz zawodów ważnych dla środowiska: strażak, policjant, lekarz, nauczyciel.
 • Poznawanie tradycji i zwyczajów związanych z obchodami świąt narodowych  i uroczystości rodzinnych.
 • Uświadomienie dzieciom ich przynależności narodowej - jesteśmy Polakami, mówimy po polsku, rozumiemy znaczenie słowa ojczyzna.
 • Zapoznanie z barwami narodowymi, godłem, hymnem, mapą Polski.
 • Ukazanie dzieciom piękna sztuki ludowej.
 • Uczestnictwo w wycieczkach do organizacji użyteczności publicznej - muzeum, biblioteka, straż pożarna, poczta, a także w spotkaniach z osobami zasłużonymi  dla regionu.

 

  1. Poznaję przyrodę ojczystą

 

Pogłębianie wiedzy przyrodniczej i rozbudzanie zainteresowań związanych z ochroną środowiska przyrodniczego

 • Ukazanie i wyeksponowanie walorów przyrodniczych najbliższej i dalszej okolicy.
 • Budowanie więzi emocjonalnej dziecka z otaczającą go przyrodą poprzez podejmowanie konkretnych działań na rzecz środowiska.
 • Poznanie sposobów ochrony przyrody.
 • Uwrażliwianie na przejawy degradacji środowiska.
 • Zainteresowanie problematyką ekologiczną środowiska lokalnego poprzez udział  w konkursach i akcjach proekologicznych.
 • Nabywanie podstawowych wiadomości o ekosystemach i zjawiskach przyrodniczych występujących w najbliższej okolicy.
 • Podejmowanie prób samodzielnego eksperymentowania, doświadczania, formułowania wniosków  z przeprowadzonych badań na podstawie zdobytych wiadomości.

 

  1. Przedszkole bez nałogów

Profilaktyka uzależnień

 • Rozwijanie postawy asertywności wśród dzieci oraz umiejętności szukania pomocy  w sytuacjach trudnych.
 • Rozpoznanie sytuacji domowej wychowanków oraz diagnozowanie jej pod kątem potencjalnych zagrożeń dla zdrowia fizycznego i psychicznego dziecka.
 • Działania profilaktyczne zmierzające do przeciwdziałania problemowi nikotynizmu, narkomanii, lekomanii, uzależnieniu od komputera, gier, telewizji oraz telefonu komórkowego - ukazanie zagrożeń, jakie niesie za sobą korzystanie z Internetu.
 • Zapoznanie dzieci z podstawowymi zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu.
 • Działania profilaktyczne zmierzające do przeciwdziałania problemowi palenia papierosów i picia alkoholu.
 • Kształtowanie potrzeby samorozwoju oraz budowanie satysfakcji życiowej poprzez rozwijanie zainteresowań i uzdolnień jako alternatywy dla zachowań ryzykownych.
 • Poszerzenie wiedzy rodziców na temat profilaktyki uzależnień, uświadomienie roli rodzica jako wzorca postawy wobec uzależnień.

 

 1. Procedury osiągania celów

Działania ze strony wychowawcy warunkujące optymalne czynniki właściwego rozwoju dziecka:

 • uwzględnienie indywidualnych potrzeb dziecka,
 • zapewnienie każdemu dziecku równych szans,
 • zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w bezpiecznym,

 przyjaznym i zdrowym środowisku,

 • umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągnięcia sukcesu,
 • stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenie  do  osiągania celów,
 • uczenie podejmowania odpowiedzialności za siebie i innych,
 • rozwijanie wrażliwości moralnej,
 • wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej i kulturowej dziecka,
 • kształtowanie umiejętności obserwacji oraz ułatwianie rozumienia  

 zjawisk zachodzących w bliskim otoczeniu dziecka (przyrodniczym,

 społecznym, kulturowym),

 • rozbudzanie ciekawości poznawczej,
 • zachęcanie do aktywności badawczej oraz wyrażania własnych myśli        

 i przeżyć,

 • rozwijanie wrażliwości estetycznej – tworzenie warunków do rozwoju 

wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej,

 • zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego.

Metody pracy:

 • podające (opowiadania, wiersze, piosenki, pogadanki, historyjki obrazkowe, baśnie i bajki o charakterze relaksacyjnym, psychoedukacyjnym i psychoterapeutycznym),
 • aktywizujące (inscenizacje, „burza mózgów”, gry dydaktyczne, metaplany, drama),
 • eksponujące i poglądowe (spacery, wycieczki, pokazy, filmy, teatrzyki, zabawy parateatralne, pantomima, wystawy prac plastycznych, ilustracje, prezentacje multimedialne),
 • praktyczne (metoda projektów badawczych, zabawy ruchowe, zabawy dydaktyczne, doświadczenia i eksperymenty).

Formy pracy:

 • praca indywidualna z dzieckiem (w trakcie zajęć edukacyjnych z nauczycielem oraz zajęć specjalistycznych),
 • praca w małych grupach lub zespołach,
 • praca z całą grupą,
 • udział w konkursach, uroczystościach przedszkolnych, akcjach charytatywnych i ekologicznych,
 • spacery, wycieczki, obserwacje i warsztaty przyrodnicze,
 • zajęcia grupowe ze specjalistami, obserwacje i diagnozy.

Współpraca  ze środowiskiem rodzinnym dziecka:

 • Poznawanie środowiska rodzinnego wychowanków.
 • Współdziałanie obu środowisk w celu ujednolicenia działań wychowawczych.
 • Prowadzenie pedagogizacji rodziców.
 • Stwarzanie pozytywnej atmosfery we wzajemnych kontaktach.
 • Inspirowanie i motywowanie rodziców do współpracy na rzecz grupy i przedszkola.
 • Przekazywanie rzetelnych informacji na temat dziecka, jego postępów, przyczyn trudności, udzielanie informacji o sposobach pomocy dziecku.
 • Przedstawianie pozytywnych zachowań i osiągnięć dziecka, a dopiero w drugiej kolejności uwag negatywnych.

 

Współpraca ze środowiskiem lokalnym:

 • Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kutnie oraz poradnie specjalistyczne,
 • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kutnie,
 • Komisariat Policji,
 • Ochotnicza Straż Pożarna,
 • Ośrodek Zdrowia (lekarz, pielęgniarka, stomatolog),
 • Kontynuowanie współpracy z placówkami oświatowymi i organizacjami społecznymi działającymi na terenie Żychlina poprzez udział w przygotowywanych imprezach  i akcjach charytatywnych,
 • Organizowanie imprez kulturalnych dla rodziców i środowiska lokalnego,
 • Współdziałanie w pozyskiwaniu sponsorów na potrzeby związane z wychowaniem dzieci.

 

 

 1. Sposoby realizacji programu

 

  1. W stosunku do dziecka:

Systematyczne oddziaływanie i kształtowanie postaw społecznych poprzez:

 • rozmowy i dyskusje,
 • rozwiązywanie konfliktów na drodze porozumienia,
 • czytanie i wspólna analiza opowiadań przedstawiających różne wzorce zachowań społecznych,
 • omawianie historyjek obrazkowych przedstawiających konflikty społeczne,
 • stworzenie kodeksu właściwych zachowań dla prawidłowego współżycia w grupie  ze zwróceniem szczególnej uwagi na konieczność ich przestrzegania,
 • ustalenie środków zaradczych stosowanych w przypadku nierespektowania ustalonych zasad,
 • konstruowanie zajęć tematycznych poświęconych takim tematom jak zdrowe żywienie czy pierwsza pomoc,
 • spotkania ze specjalistami: lekarz, pielęgniarka, stomatolog, policjant, strażak itp.
 • zajęcia profilaktyczne i specjalistyczne z logopedą, psychologiem i pedagogiem.

 

  1. Działania skierowane do rodziców

 

 • Współpraca w opracowaniu Programu Wychowawczo - Profilaktycznego Przedszkola Nr 2  im. Jana Pawła II w Żychlinie oraz z zasad i reguł obowiązujących  w przedszkolu.
 • Poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów ma temat prawidłowości rozwoju  i zaburzeń zdrowia psychicznego bądź fizycznego dzieci oraz ich rozpoznawania.
 • Organizowanie dla rodziców warsztatów z psychologiem/pedagogiem w celu uświadomienia konieczności ujednolicenia oddziaływań wychowawczo-profilaktycznych w domu i przedszkolu.
 • Udział rodziców w zebraniach, spotkaniach indywidualnych oraz zajęciach otwartych.

 

  1. Działanie skierowane do nauczycieli:

 

 • Prowadzenie zajęć otwartych.
 • Wymiana koleżeńska w zakresie doświadczeń i scenariuszy zajęć.
 • Integracja nauczycieli podczas przygotowywania zajęć i opracowywania kodeksu zachowań.
 • Ujednolicenie oddziaływań wychowawczych wszystkich nauczycieli w relacjach nauczyciel – dziecko.
 • Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie profilaktyki zaburzeń zdrowia fizycznego i psychicznego dzieci.
 • Współpraca ze specjalistami: logopedą, psychologiem, pedagogiem.

 

 1. Pożądane efekty działań wychowawczo-profilaktycznych

 

Dziecko trzyletnie:

 • ma poczucie bezpieczeństwa,
 • ma dużo swobody – potrafi dostrzec konsekwencje swojego zachowania,
 • potrafi samodzielnie decydować o wyborze zabawki, podejmując z pomocą nauczycieli, różnorodną aktywność zgodnie ze swoimi zainteresowaniami,
 • współdziała z osobą dorosłą w prostych czynnościach samoobsługowych i porządkowych,
 • uczestniczy w rozmowach prowadzonych przez nauczyciela indywidualnie lub  w małych grupach,
 • stosuje się do najważniejszych zasad obowiązujących w zabawie i wzajemnym współżyciu,
 • stara się ufnie i bezpośrednio odnosić do osób dorosłych,
 • dostrzega związek między zdrowiem a chorobą,
 • zna szkodliwość niektórych produktów spożywczych,
 • rozumie pojęcie – higiena; stosuje higienę na co dzień: myje ręce przed posiłkiem, po korzystaniu z toalety, po kontakcie ze zwierzętami., po powrocie ze spaceru, ze stołówki itp.,
 • wie, że nie może samodzielnie stosować lekarstw i środków chemicznych,
 • bierze aktywny udział w zabawach logopedycznych organizowanych przez nauczyciela.

 Dziecko czteroletnie:

 • zna zasady zgodnego współżycia z innymi dziećmi i przestrzega ich,
 • potrafi wyrazić swoje potrzeby w kontaktach z dorosłymi i innymi dziećmi,
 • potrafi poprosić o pomoc w trudnej sytuacji,
 • rozpoznaje i nazywa podstawowe uczucia u siebie i innych,
 • sprawnie wykonuje czynności samoobsługowe, współdziała z rówieśnikami,
 • nie okazuje zdziwienia wobec dzieci z niepelnosprawnościami,
 • uczestniczy w opiekowaniu się nowo przybyłymi kolegami,
 • potrafi zaprezentować rodzicom własne umiejętności,
 • nie oddala się poza wyznaczony teren bez wiedzy i zgody dorosłych,
 • poznaje schemat piramidy zdrowego żywienia,
 • orientuje się w zasadach zdrowego żywienia,
 • wie, na czym polega profilaktyka zdrowotna np. szczepienia ochronne,
 • poznaje przyczyny i skutki nieprawidłowego odżywiania (m.in. otyłość, próchnica, brak witamin, niska odporność organizmu),
 • przezwycięża niechęć do spożywania  niektórych potraw,
 • wymawia prawidłowo większość głosek.

Dziecko pięcioletnie:

 • radzi sobie z własnymi emocjami, właściwie reaguje na przejawy emocji u innych,
 • zna swoje upodobania, zainteresowania, poszukuje różnych form aktywności,
 • potrafi wyrazić słowami swój problem oraz samodzielnie lub z pomocą nauczyciela zdecydować, jak go rozwiązać,
 • wyraża się w jasny i zrozumiały dla otoczenia sposób i potrafi wysłuchać wypowiedzi innych,
 • współdziała w zespole podczas zabaw i prac porządkowych,
 • współdziała z dorosłymi w opiekowaniu się młodszymi dziećmi,
 • próbuje samodzielnie rozwiązywać konflikty zgodnie z ustalonymi normami postępowania,
 • rozumie wartość koleżeństwa, dobroci, uczciwości, obowiązkowości,
 • przeciwstawia się objawom samolubstwa, okrucieństwa, przezywania bądź dokuczania innym,
 • jest świadome niebezpieczeństw związanych z uzależnieniami,
 • wie, co sprzyja uzależnieniom człowieka (alkohol, papierosy, komputer, telewizja, narkotyki).

Dziecko sześcioletnie

 • rozumie, jak odnosić się do innych i okazywać szacunek,
 • potrafi być samodzielne, aktywne, obowiązkowe w podejmowaniu czynności samoobsługowych,
 • potrafi rozróżniać i wartościować normy i zasady dobrego i złego postępowania własnego i kolegów,
 • umie ponieść odpowiedzialność za swoje postępowanie,
 • nawiązuje poprawne kontakty z innymi,
 • potrafi jasno wyrażać myśli i potrzeby, rozwija zainteresowanie pięknem i bogactwem naszego kraju,
 • okazuje szacunek dla wszystkich pracowników przedszkola,
 • jest świadome wartości koleżeństwa, sprawiedliwości i dobroci na podstawie przykładów z życia grupy, literatury itp.

 

Rodzice i nauczyciele:

 • są świadomi zagrożeń i kontrolują to, co dziecko ogląda w telewizji, w jakie gry komputerowe gra, a także jakie treści przegląda w Internecie,
 • znają zależności pomiędzy agresją, nadpobudliwością dzieci a niektórymi programami telewizyjnymi i grami komputerowymi,
 • prowadzą dyskusje z dziećmi na temat oglądanych przez nie programów telewizyjnych i gier,
 • kształtują przyjazny klimat w przedszkolu, budują prawidłowe relacje rówieśnicze,
 • poszerzają wiedzę na temat prawidłowości i zaburzeń psychicznego rozwoju dzieci  i młodzieży,
 • doskonalą kompetencje w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania przez dzieci środków i substancji psychoaktywnych,
 • nauczyciele podnoszą swoją wiedzę i kompetencje cyfrowe w celu atrakcyjnego prowadzenia zajęć z dziećmi.

 

 1. Ewaluacja programu:

 

 • Analiza dokumentów: dzienniki zajęć, plany miesięczne, sprawozdania nauczycieli i specjalistów.
 • Ankiety dla rodziców i nauczycieli.
 • Ocena realizacji Programu Wychowawczo- Profilaktycznego na radze pedagogicznej podsumowującej rok szkolny.
 • Wyniki przeprowadzonych analiz są wyznacznikiem do pracy wychowawczo – profilaktycznej w kolejnych latach.

 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny został uchwalony przez Radę Rodziców  w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Przedszkola  Nr 2 im. Jana Pawła II w Żychlinie w dniu 29.09.2020 r.

 

Świetlica

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żychlinie, ul. Żeromskiego 8
  99-320 Żychlin, ul. Żeromskiego 8
 • 24 351-20-47

Galeria zdjęć