• SYSTEM OCENIANIA WG ŚREDNIEJ WAŻONEJ w SP nr 2 im. JP II w ŻYCHLINIE

    •  

     System oceniania wg średniej ważonej w Szkole Podstawowej nr 2 im. JP II w Żychlinie

      

     W związku z wdrożonym w SP nr 2  im. Jana Pawła II w Żychlinie dziennikiem elektronicznym, wprowadza się następujące kryteria do systemu oceniania:

     · podstawą do wystawienia oceny śródrocznej/rocznej z przedmiotów edukacyjnych jest średnia ważona uzyskanych ocen cząstkowych;

     · każda ocena cząstkowa, zdobywana przez uczniów, ma określoną wagę. Najistotniejszy wpływ na ocenę śródroczną i roczną ma ocena za samodzielną pracę na lekcji: pisanie testów, sprawdzianów i prac klasowych. Uczeń na każdym etapie nauki może śledzić ewaluację swojej oceny i precyzyjnie określić średnią ważoną z otrzymanych ocen.

     Przyjęcie w szkole WSO opartego na ocenianiu uczniów w kategoriach wagi wystawianej oceny ma na celu:

     · ujednolicenie systemu oceniania,

     · podwyższenie jakości oceniania,

     · motywowanie uczniów do kreatywnego myślenia i samodzielnej pracy.

      

     Podstawą do wystawienia oceny okresowej oraz oceny końcoworocznej w szkole podstawowej w klasach IV – VIII jest średnia ważona obliczona w następujący sposób:

     1. Każdej ocenie cząstkowej przyporządkowuje się liczbę naturalną , oznaczając jej wagę w hierarchii ocen.

     2. Średniej ważonej przyporządkowuje się ocenę szkolną następująco:

     średnia

     stopień

     1,75 i poniżej

     niedostateczny

     od 1,76 do 2,69

     dopuszczający

     od 2,70 do 3,69

     dostateczny

     od 3,70 do 4,69

     dobry

     od 4,70 do 5,50

     bardzo dobry

     od 5,51

     celujący

      

     3.Formy aktywności i ich waga:

     Formy aktywności i ich waga z wszystkich przedmiotów (z wyjątkiem wychowania fizycznego):

     L.p.

     Formy aktywności

     Waga

     Kolor

     1.

     Test /sprawdzian/ praca klasowa (w tym wypracowanie) /dyktando

     5

     czerwony

     2.

     Poprawa sprawdzianu /testu/ pracy klasowej

     5

     czerwony

     3.

     Kartkówka

     3

     zielony

     4.

     Odpowiedź ustna

     3

     zielony

     5.

     Praca domowa

     2

     niebieski

     6.

     Głośne czytanie

     2

     niebieski

     7.

     Recytacja

     2

     niebieski

     8.

     Aktywność (uczeń ma możliwość otrzymania oceny lub „+” za aktywność na lekcji. 5 plusów równa się ocenie bardzo dobrej.)

     2

     niebieski

     9.

     Praca w grupach/parach

     2

     niebieski

     10.

     Praca dodatkowa (prezentacja, projekt, referat)

     2

     niebieski

     11.

     Samodzielna praca na lekcji (karty pracy, zadania)

     2

     niebieski

     12.

     Zeszyt przedmiotowy/ zeszyt ćwiczeń

     1

     pomarańczowy

     13.

     Posługiwanie się przyrządami, dokonywanie pomiarów, czytanie mapy, mikroskopowanie, planowanie i przeprowadzanie doświadczeń, tematy realizowane metodą projektu edukacyjnego

     2

     niebieski

     14.

     Praca plastyczna (staranność, oryginalność, różnorodność wyrazu artystycznego)

     4

     różowy

     15.

     Praca techniczna

     4

     różowy

     16.

     Śpiewanie piosenek, gra na flecie

     4

     różowy

     17.

     Znajomość hymnu

     5

     czerwony

      

     18.

     Nieprzygotowanie do lekcji ( uczeń ma prawo do trzech w danym okresie zgłoszeń nieprzygotowania do lekcji. Przez nieprzygotowanie rozumiemy: brak pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi, brak pomocy niezbędnych do lekcji. Po wykorzystaniu określonego limitu uczeń otrzymuje za każde nieprzygotowanie ocenę niedostateczną.)

     2

     niebieski

     19.

     Inna

     1

     khaki

      

     Formy aktywności i ich waga z przedmiotu wychowanie fizyczne:

     L.p.

     Formy aktywności

     Waga

     Kolor

     1.

     Aktywność na lekcji wychowania fizycznego(zaangażowanie, sumienność, stosunek do współćwiczących. Uczeń ma możliwość otrzymania oceny lub „+” za aktywność na lekcji. 3 plusów równa się ocenie bardzo dobrej. Rodzic może zwolnić ucznia z czynnego uczestnictwa na lekcji wychowania fizycznego trzy razy w semestrze i nie będzie to miało wpływu na obniżenie oceny za aktywność na lekcji. Po wykorzystaniu określonego limitu, za brak czynnego uczestnictwa na lekcji, uczeń otrzymuje „ – ”. Trzy „ - ”, skutkują oceną niedostateczną)

     6

     czerwony

     2.

     Poziom umiejętności ruchowych ucznia ( gimnastyka, gry zespołowe, lekkoatletyka, itp.)

     3

     zielony

     3.

     Udział w zawodach sportowych

     6

     złoty

     4.

     Przygotowanie do lekcji wychowania fizycznego (brak stroju, uczeń ma prawo do dwóch w danym okresie zgłoszeń nieprzygotowania do lekcji. Po wykorzystaniu określonego limitu uczeń otrzymuje za każde nieprzygotowanie ocenę niedostateczną.)

     2

     niebieski

      

     Uwaga! Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki oprócz średniej ważonej nauczyciel bierze pod uwagę również wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego - także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

     4. Na podstawie ocen uzyskanych przez ucznia w I okresie nauczyciel wystawia ocenę śródroczną.

     5. Średnia ważona z pierwszego okresu powinna być liczona do 3 miejsc po przecinku i następnie zaokrąglona do 2 miejsc po przecinku.

     6. Przy zapisie ocen cząstkowych dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „–” przyporządkowując im odpowiednie wartości według skali:

     ocena

     6

     6-

     5+

     5

     5-

     4+

     4

     4-

     3+

     3

     3-

     2+

     2

     2-

     1+

     1

     wartość

     6

     5,75

     5,5

     5

     4,75

     4,5

     4

     3,75

     3,5

     3

     2,75

     2,5

     2

     1,75

     1,5

     1

      

      

      

     7. Nauczyciel wpisuje każdą zdobytą przez ucznia ocenę do dziennika.

     8. Uczeń ma prawo do jednorazowej poprawy testu, sprawdzianu, pracy klasowej. Ocena z poprawy ma taką samą wagę co ocena z testu. Do wpisania oceny z poprawy nauczyciel wykorzystuje kategorię „poprawa testu/sprawdzianu/pracy klasowej”- dodatkowe informacje umieszcza w komentarzu do oceny. OCENA Z POPRAWY JEST OCENĄ OSTATECZNĄ.        

     9. Na ocenę śródroczną i końcoworoczną uczeń pracuje systematycznie, nie ma możliwości zmiany oceny w wyniku jednorazowego przygotowania się z określonej części materiału – wymagany jest sprawdzian wiadomości z całego okresu/roku.

     10. Średnią ważoną obliczamy w ten sposób, że mnożymy każdą ocenę przez jej wagę, sumujemy wszystkie iloczyny i dzielimy przez sumę wszystkich wag (jeśli jakaś waga została użyta kilka razy to tyle samo razy trzeba ją dodać do sumy).

     Przykład

      waga 3 oceny: 4+, 3+, 4- ,3, 4

     waga 2 oceny: 5, 4, 4+, 1, 2+, 3

      waga 1 oceny: 5, 5, 4, 4, 3+

      

     ( 4,5+ 3,5+3,75+3+4) •3 +(5+4+4,5+1+2,5+3) •2+(5+5+4+4+3,5) •1 

                                                          5•3+6•2+5•1

     =       (   18,75•3+20•2+21,5•1)  :  (15+12+5)  =

     =(56,25+40+21,5):32=

     =117,75:32=

     =3,679…=ocena dostateczna

      

     11. Warunkiem uzyskania oceny celującej na koniec okresu lub roku szkolnego jest spełnienie co najmniej jednego z poniższych warunków:

      · uczeń uzyskał średnią ważoną (okresową lub roczną) wymaganą na ocenę celującą

      · uczeń uczestniczy w konkursach przedmiotowych na szczeblu przynajmniej wojewódzkim lub jest laureatem innych konkursów wojewódzkich uwzględnianych w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

     12. Ocena opisowa w klasach 1-3 wystawiana jest przez wychowawcę wg odrębnych kryteriów.

     13. Wobec uczniów, którzy posiadają opinię lub orzeczenie PPP, stosuje się indywidualne kryteria oceny zgodne z zaleceniami poradni.

     Wnioski:

     1. Po pierwszym półroczu przeprowadzić ewaluację opracowanych zasad.
     2. Konsekwentnie przestrzegać systemu oceniania wg średniej ważonej.