• SYSTEM OCENIANIA WG ŚREDNIEJ WAŻONEJ w SP nr 2 im. JP II w ŻYCHLINIE

    •  

     System oceniania wg średniej ważonej w Szkole Podstawowej nr 2 im. JP II w Żychlinie

      

     W związku z wdrożonym w SP nr 2  im. Jana Pawła II w Żychlinie dziennikiem elektronicznym, wprowadza się następujące kryteria do systemu oceniania:

     · podstawą do wystawienia oceny śródrocznej/rocznej z przedmiotów edukacyjnych jest średnia ważona uzyskanych ocen cząstkowych;

     · każda ocena cząstkowa, zdobywana przez uczniów, ma określoną wagę. Najistotniejszy wpływ na ocenę śródroczną i roczną ma ocena za samodzielną pracę na lekcji: pisanie testów, sprawdzianów i prac klasowych. Uczeń na każdym etapie nauki może śledzić ewaluację swojej oceny i precyzyjnie określić średnią ważoną z otrzymanych ocen.

     Przyjęcie w szkole WSO opartego na ocenianiu uczniów w kategoriach wagi wystawianej oceny ma na celu:

     · ujednolicenie systemu oceniania,

     · podwyższenie jakości oceniania,

     · motywowanie uczniów do kreatywnego myślenia i samodzielnej pracy.

      

     Podstawą do wystawienia oceny okresowej oraz oceny końcoworocznej w szkole podstawowej w klasach IV – VIII jest średnia ważona obliczona w następujący sposób:

     1. Każdej ocenie cząstkowej przyporządkowuje się liczbę naturalną , oznaczając jej wagę w hierarchii ocen.

     2. Średniej ważonej przyporządkowuje się ocenę szkolną następująco:

     średnia

     stopień

     1,75 i poniżej

     niedostateczny

     od 1,76 do 2,69

     dopuszczający

     od 2,70 do 3,69

     dostateczny

     od 3,70 do 4,69

     dobry

     od 4,70 do 5,50

     bardzo dobry

     od 5,51

     celujący

      

     3.Formy aktywności i ich waga:

     Formy aktywności i ich waga z wszystkich przedmiotów (z wyjątkiem wychowania fizycznego):

     L.p.

     Formy aktywności

     Waga

     Kolor

     1.

     Test /sprawdzian/ praca klasowa (w tym wypracowanie) /dyktando

     5

     czerwony

     2.

     Poprawa sprawdzianu /testu/ pracy klasowej

     4

     czerwony

     3.

     Kartkówka

     3

     zielony

     4.

     Odpowiedź ustna

     3

     zielony

     5.

     Praca domowa

     2

     niebieski

     6.

     Głośne czytanie

     2

     niebieski

     7.

     Recytacja

     2

     niebieski

     8.

     Aktywność (uczeń ma możliwość otrzymania oceny lub „+” za aktywność na lekcji. 5 plusów równa się ocenie bardzo dobrej.)

     2

     niebieski

     9.

     Praca w grupach/parach

     2

     niebieski

     10.

     Praca dodatkowa (prezentacja, projekt, referat)

     2

     niebieski

     11.

     Samodzielna praca na lekcji (karty pracy, zadania)

     2

     niebieski

     12.

     Zeszyt przedmiotowy/ zeszyt ćwiczeń

     1

     pomarańczowy

     13.

     Posługiwanie się przyrządami, dokonywanie pomiarów, czytanie mapy, mikroskopowanie, planowanie i przeprowadzanie doświadczeń, tematy realizowane metodą projektu edukacyjnego

     2

     niebieski

     14.

     Praca plastyczna (staranność, oryginalność, różnorodność wyrazu artystycznego)

     4

     różowy

     15.

     Praca techniczna

     4

     różowy

     16.

     Śpiewanie piosenek, gra na flecie

     4

     różowy

     17.

     Znajomość hymnu

     5

     czerwony

      

     18.

     Nieprzygotowanie do lekcji ( uczeń ma prawo do trzech w danym okresie zgłoszeń nieprzygotowania do lekcji. Przez nieprzygotowanie rozumiemy: brak pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi, brak pomocy niezbędnych do lekcji. Po wykorzystaniu określonego limitu uczeń otrzymuje za każde nieprzygotowanie ocenę niedostateczną.)

     2

     niebieski

     19.

     Inna

     1

     khaki

      

     Formy aktywności i ich waga z przedmiotu wychowanie fizyczne:

     L.p.

     Formy aktywności

     Waga

     Kolor

     1.

     Aktywność na lekcji wychowania fizycznego(zaangażowanie, sumienność, stosunek do współćwiczących. Uczeń ma możliwość otrzymania oceny lub „+” za aktywność na lekcji. 3 plusów równa się ocenie bardzo dobrej. Rodzic może zwolnić ucznia z czynnego uczestnictwa na lekcji wychowania fizycznego trzy razy w semestrze i nie będzie to miało wpływu na obniżenie oceny za aktywność na lekcji. Po wykorzystaniu określonego limitu, za brak czynnego uczestnictwa na lekcji, uczeń otrzymuje „ – ”. Trzy „ - ”, skutkują oceną niedostateczną)

     6

     czerwony

     2.

     Poziom umiejętności ruchowych ucznia ( gimnastyka, gry zespołowe, lekkoatletyka, itp.)

     3

     zielony

     3.

     Udział w zawodach sportowych

     6

     złoty

     4.

     Przygotowanie do lekcji wychowania fizycznego (brak stroju, uczeń ma prawo do dwóch w danym okresie zgłoszeń nieprzygotowania do lekcji. Po wykorzystaniu określonego limitu uczeń otrzymuje za każde nieprzygotowanie ocenę niedostateczną.)

     2

     niebieski

      

     Uwaga! Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki oprócz średniej ważonej nauczyciel bierze pod uwagę również wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego - także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

     4. Na podstawie ocen uzyskanych przez ucznia w I okresie nauczyciel wystawia ocenę śródroczną.

     5. Średnia ważona z pierwszego okresu powinna być liczona do 3 miejsc po przecinku i następnie zaokrąglona do 2 miejsc po przecinku.

     6. Przy zapisie ocen cząstkowych dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „–” przyporządkowując im odpowiednie wartości według skali:

     ocena

     6

     6-

     5+

     5

     5-

     4+

     4

     4-

     3+

     3

     3-

     2+

     2

     2-

     1+

     1

     wartość

     6

     5,75

     5,5

     5

     4,75

     4,5

     4

     3,75

     3,5

     3

     2,75

     2,5

     2

     1,75

     1,5

     1

      

      

     7. Uczeń ma prawo do jednorazowej poprawy testu, sprawdzianu, pracy klasowej.

     8. Jeżeli uczeń poprawił ocenę (test, sprawdzian, praca klasowa) to do obliczania średniej ważonej wpisujemy tylko ocenę poprawioną. Nauczyciel przedmiotu odznacza przy pierwszej ocenie uzyskanej przez ucznia opcję „licz do średniej ważonej”. Ocena z poprawy jest oceną ostateczną.

     9. Na ocenę śródroczną i końcoworoczną uczeń pracuje systematycznie, nie ma możliwości zmiany oceny w wyniku jednorazowego przygotowania się z określonej części materiału – wymagany jest sprawdzian wiadomości z całego okresu/roku.

     10. Średnią ważoną obliczamy w ten sposób, że mnożymy każdą ocenę przez jej wagę, sumujemy wszystkie iloczyny i dzielimy przez sumę wszystkich wag (jeśli jakaś waga została użyta kilka razy to tyle samo razy trzeba ją dodać do sumy).

     Przykład

     waga 3 oceny: 4+, 3+, 4- ,3, 4

     waga 2 oceny: 5, 4, 4+, 1, 2+, 3

     waga 1 oceny: 5, 5, 4, 4, 3+

      

     ( 4,5+ 3,5+3,75+3+4) •3 +(5+4+4,5+1+2,5+3) •2+(5+5+4+4+3,5) •1 

                                                          5•3+6•2+5•1

     = (18,75•3+20•2+21,5•1)  :  (15+12+5) =

     = (56,25+40+21,5):32 =

     = 117,75:32 =

     = 3,679…= ocena dostateczna

      

     11. Warunkiem uzyskania oceny celującej na koniec okresu lub roku szkolnego jest spełnienie co najmniej jednego z poniższych warunków:

      · uczeń uzyskał średnią ważoną (okresową lub roczną) wymaganą na ocenę celującą

      · uczeń uczestniczy w konkursach przedmiotowych na szczeblu przynajmniej wojewódzkim lub jest laureatem innych konkursów wojewódzkich uwzględnianych w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

     12. Ocena opisowa w klasach 1-3 wystawiana jest przez wychowawcę wg odrębnych kryteriów.

     13. Wobec uczniów, którzy posiadają opinię lub orzeczenie PPP, stosuje się indywidualne kryteria oceny zgodne z zaleceniami poradni.

     Wnioski:

     1. Po pierwszym półroczu przeprowadzić ewaluację opracowanych zasad.
     2. Konsekwentnie przestrzegać systemu oceniania wg średniej ważonej.