• STATUT ZS-P

    • STATUT ZESPOŁU

     SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO

     W ŻYCHLINIE

     Stan prawny na 1 września 2017 r.

      

      

     ROZDZIAŁ 1

     O ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM

     § 1.  1. Zespół Szkolno-Przedszkolny, zwany dalej zespołem, jest placówką publiczną:

     1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej kształcenia ogólnego i wychowania przedszkolnego;

     2) przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;

     3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;

     4) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego i wychowania przedszkolnego;

     5) realizuje ustalone przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.

      

     2. Siedzibą zespołu jest budynek przy ulicy Żeromskiego 8 w Żychlinie.

      

     3. W skład zespołu wchodzą:

     1) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Żychlinie, zwana dalej szkołą;

     2) Przedszkole Nr 2 im. Jana Pawła II w Żychlinie, zwane dalej przedszkolem.

      

     4. Organem prowadzącym Zespół jest Gmina Żychlin.

      

     5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Łódzki Kurator Oświaty.

      

     6. Zespół używa nazwy: Zespół Szkolno-Przedszkolny.

      

     7. Zespół Szkolno-Przedszkolny jest jednostką budżetową.

      

     8. Jednostki wchodzące w skład zespołu posiadają:

      

     1) osobne Rady Pedagogiczne;

     2) osobne Rady Rodziców.

      

     9. W szkole działa Samorząd Uczniowski.

      

     10. Dyrektor Zespołu w porozumieniu z Gminą Żychlin oraz Radami Pedagogicznymi szkoły i przedszkola, powołuje wicedyrektorów Zespołu (w tym jeden ds. szkoły, drugi ds. przedszkola), określając im jednocześnie zakres obowiązków.

      

     11. Szkole został nadany statut pod nazwą Statut Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Żychlinie.

      

     12. Przedszkolu został nadany statut pod nazwą Statut Przedszkola Nr 2 im. Jana Pawła II w Żychlinie.

      

     13. W statucie szkoły oraz przedszkola zostały określone w szczególności odpowiednio ich:

     1.    cele i zadania oraz sposoby ich organizacji;
     2.    organizację;
     3.    prawa i obowiązki pracowników pedagogicznych, uczniów, wychowanków;
     4.   przypadki, w których uczeń może zostać przeniesiony do innej szkoły, a wychowanek skreślony z listy przedszkola;
     5.   organy oraz ich kompetencje;
     6.   zasady współpracy z rodzicami;
     7.  w przypadku szkoły – zasady organizacji wolontariatu, system doradztwa zawodowego, wewnątrzszkolne zasady oceniania uczniów, ceremoniał szkolny.

      

      

      

     ROZDZIAŁ 2

     MISJA ZESPOŁU I MODEL ABSOLWENTA

      

     § 2. 1. Zespół opracował Misję Szkoły i Misję Przedszkola, Wizję Zespołu Szkolno–Przedszkolnego, Model Absolwenta Szkoły i Model Absolwenta Przedszkola oraz Model Wychowawcy. Stanowią one integralną cześć oferty edukacyjnej, a osiągnięcie zawartych w nich założeń jest jednym z głównych celów Zespołu. 

     2. Misja Przedszkola.

     1) Przedszkole nr 2 im. Jana Pawła II w Żychlinie pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki.

     2) Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

     3) Nasze hasło to: „Dzieci są podróżnikami odkrywającymi nieznane kontynenty. Każdy dzień jest nową przygodą”.

     3. Misja Szkoły.

     1) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Żychlinie opiera swoje działania na takich wartościach jak: mądrość, uczciwość  i szczęście.

     2) Buduje w naszych uczniach poczucie wartości, bezpieczeństwa i dumy z własnej szkoły. Wspiera ich indywidualny rozwój. Kształtuje ucznia tolerancyjnego, wrażliwego, dbającego o wartości  moralne. Przygotowuje uczniów do pełnienia ważnych ról społecznych i zawodowych. Wyposaża ich w umiejętności niezbędne do funkcjonowania w dynamicznie rozwijającym się świecie i zapewnia im dobry start. Z pasją i entuzjazmem przekazuje uczniom wiedzę. Dąży do przygotowania ucznia do samodzielnego myślenia i działania we współczesnym świecie poprzez właściwy dobór programów i metod nauczania. Na efektywność pracy naszej szkoły ma wpływ miła i serdeczna atmosfera, organizowanie zajęć dodatkowych dla uczniów mających problemy z nauką, jak i uczniów uzdolnionych, sprawiedliwy system oceniania, autorytet nauczyciela i ciągłe doskonalenie się kadry pedagogicznej. Przywiązujemy ogromną wagę do zaangażowania w każde działania jakie podejmujemy i każdą decyzję dotyczącą szkoły. Jesteśmy dumni   z tego, co robimy i kim jesteśmy dla siebie nawzajem. Pracujemy wspólnie z rodzicami i uczniami tworząc zgrany zespół.

      

     4. Wizja Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Żychlinie.

     1) Istotą sprawnego funkcjonowania placówki jest przede wszystkim jej ciągła zmiana, rozwój, natomiast niezbędnym impulsem wprowadzania zmian są marzenia. One to inspirują do stawiania dobrych celów, zadań czy poszukiwań, rozwiązań – wyznaczają nowe horyzonty. Każde marzenie może zostać impresją albo stać się ważnym postulatem w kreowaniu przyszłości. Ażeby tak się stało, marzenia ludzi powinny nabrać realistycznego kształtu, stać się wizją. Program naszego Zespołu ukierunkowany jest na potrzeby dziecka, jako środowiska rodzinnego i lokalnego. Zapewnia dobre przygotowanie dziecka do następnego etapu kształcenia, jednocześnie jest podatny na modyfikacje umożliwiające wprowadzenie innowacji. Jednolity system oceniania uwzględniający zaangażowanie i wkład pracy dziecka wspiera jego rozwój i jest akceptowany przez środowisko przedszkolne i szkolne. Jasny i spójny program wychowawczy poprzez konsekwentnie realizowany system oddziaływań kształtuje pożądane zachowania, u podstaw których znajdują się powszechnie akceptowane zasady moralne. Każde dziecko ma zapewnione warunki rozwoju umiejętności i postaw, które są niezbędne w dalszym etapie nauki i kształtują wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka i środowiska. Sprzyjają temu preferowane aktywne metody pracy. Podejmowane przez placówkę działania umożliwiają dzieciom odkrywanie świata i ich miejsca w świecie w sposób niekonwencjonalny i twórczy, tworząc zintegrowany obraz rzeczywistości. Realizację tego działania zapewnia indywidualne podejście do każdego dziecka oraz przyjazna atmosfera oparta na wzajemnej akceptacji. Bezpieczne warunki rozwoju psychicznego i fizycznego oraz różnorodność zajęć pozalekcyjnych sprawiają, że dziecko jest zadowolone i ma satysfakcję z pobytu w przedszkolu lub szkole. Kolorowy wystrój wnętrz z dużą ilością zieleni pogłębia uczucie bezpieczeństwa i sprawia, że dziecko chętnie tu przebywa. Osiągane sukcesy w pracy dydaktyczno – wychowawczej są wynikiem zaangażowania wysoko wykwalifikowanej, doświadczonej, kompetentnej i otwartej na potrzeby dziecka kadry pedagogicznej, która współdziała ze środowiskiem rodzinnym dziecka w zakresie wychowania i różnych sfer rozwoju, podejmując inicjatywy integrujące środowisko lokalne. Rodzice aktywnie uczestniczą w życiu placówki. Są partnerami we wszystkich podejmowanych działaniach. Na ich życzenie organizowane są nowe formy zajęć, w tym nauka języków obcych i informatyki. Przedstawiciele wszystkich środowisk  przedszkolnych i szkolnych mają prawo decydowania o obliczu przedszkola czy szkoły i podejmowanych inicjatywach. Realizacja zadań placówki możliwa jest dzięki odpowiedniej bazie materialnej: doskonale wyposażonym pracowniom, sali gimnastycznej, boiskom, nowoczesnym pomocom dydaktycznym, dostępowi do współczesnych źródeł wiedzy i poznania oraz bogatej ofercie zajęć pozalekcyjnych. Nasze dzieci mają możliwość aktywnego wypoczynku na nowoczesnym placu zabaw. Wizja jest miejscem, do którego chcemy dojść, a misja swoistym kompasem, który nie pozwala nam zagubić się w świecie ogromnych zmian.

     5. Model Absolwenta Przedszkola.

     1) Absolwent naszego przedszkola:

     a) jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych,

     b) ma dobrze rozwinięte procesy poznawcze,

     c) potrafi współdziałać w zespole,

     d) jest zainteresowany nauką i literaturą,

     e) jest samodzielny,

     f) jest aktywny w podejmowaniu działań,

     g) lubi działania twórcze,

     h) jest wrażliwy estetycznie,

     i) akceptuje zdrowy styl życia,

     j) ma bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym,

     k) cechuje się gotowością do działania na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego,

     l) czuje się Polakiem i Europejczykiem.

     6. Model Absolwenta Szkoły.

     1) Uczeń naszej szkoły:

     a) jest świadomy swej wartości, twórczy, osiąga swój cel szanując potrzeby drugiego człowieka,

     b) jest otwarty, szczery, komunikatywny,

     c) umie radzić sobie ze stresem,

     d) jest gotowy do bezinteresownej pomocy,

     e) umie przyjąć postawę asertywną,

     f) odpowiedzialnie traktuje powierzone obszary działania,

     g) umie ponieść konsekwencje za swoje działania,

     h) reaguje na przejawy zła,

     i) umie wartościować informacje zawarte w książce, mediach i programach komputerowych,

     j) zna swoje zainteresowania i możliwości,

     k) propaguje zdrowy styl życia,

     l) bierze udział w podejmowanych działaniach na rzecz klasy, szkoły, środowiska,

     m) jest zdolny do prawidłowych relacji z innymi ludźmi, z uwzględnieniem zasad etycznych i moralnych,

     n) jest obowiązkowy, słowny, konsekwentny,

     o) jest odpowiedzialny za stan środowiska naturalnego,

     p) zna przeszłość własnego narodu i regionu w którym mieszka.

     1.  Model Wychowawcy.

     1) Wychowawca:

     a) stawia realistyczne wymagania, konsekwentnie je realizuje,

     b) jest wrażliwy, otwarty i zawsze kieruje się zasadą życzliwej akceptacji,

     c) wystrzega się porównywania uczniów, nie ośmiesza i nie wyszydza ich,

     d) nie eksponuje niepowodzeń,

     e) okazuje uczniom szacunek,

     f) jest sprawiedliwy i obiektywny w ocenie pracy ucznia,

     g) wspiera ucznia w kłopotach szkolnych i osobistych,

     h) poświęca uczniom swój czas,

     i) dotrzymuje obietnic,

     j) jest krytyczny wobec siebie,

     k) jest kreatywny i empiryczny,

     l) koncentruje się na budowaniu właściwych relacji międzyludzkich,

     m) jest dobrym organizatorem,

     n) ma nienaganną kulturę osobistą,

     o) przygotowuje uczniów do odpowiedzialnego korzystania z wolności,

     p) potrafi rozwiązywać konflikty i trudne sytuacje lub szuka pomocy w ich rozwiązywaniu.

      

      

     ROZDZIAŁ 3
     PRACOWNICY SAMORZĄDOWI

      

     § 3. 1. Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w szkole są pracownikami samorządowymi i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych.

     2. Pracownik zatrudniony w szkole zobowiązany jest przestrzegać szczegółowy zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków jest potwierdzane podpisem pracownika.

     3. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności:

     1) przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa;

     2) wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;

     3) udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania;

     4) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;

     5) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami;

     6) zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;

     7) stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;

     8) sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego;

     9) złożenie oświadczenia przez pracowników na stanowiskach urzędniczych o prowadzeniu działalności gospodarczej, zgodnie z wymogami ustawy.

     4. Zakresy zadań na poszczególnych stanowiskach pracy ujęte są w Regulaminie Organizacyjnym Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Żychlinie.

     § 4. 1. W Zespole Szkolno - Przedszkolnym obowiązuje Regulamin Pracy, ustalony przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi działającymi w placówce.

     2. Każdy pracownik szkoły jest obowiązany znać i przestrzegać postanowień zawartych w Regulaminie Pracy. Fakt zapoznania się z Regulaminem Pracy pracownik szkoły potwierdza własnoręcznym podpisem.

     3. W szkole mogą działać, zgodnie ze swoimi statutami i obowiązującymi w tym względzie przepisami prawnymi związki zawodowe zrzeszające nauczycieli lub innych pracowników szkoły.

      

     ROZDZIAŁ 4
     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

      

     § 5.  Zespół używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

     § 6.  Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

     § 7.  Zasady prowadzenia przez Zespół gospodarki finansowej i materialnej określają  odrębne przepisy .

     § 8.  Rada Pedagogiczna szkoły i przedszkola przygotowuje projekt statutu Zespołu lub jego zmian uchwala go.

     § 9. 1. Tryb wprowadzania zmian (nowelizacji) statutu.

     1. Zmiany (nowelizacja) w Statucie mogą być wprowadzane na wniosek:
      1. organów szkoły;
      2. organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny w przypadku zmiany przepisów.

     § 10.  O zmianach (nowelizacji) w statucie dyrektor szkoły powiadamia organy szkoły, organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

     § 11.  Szkoła publikuje tekst ujednolicony statutu najpóźniej po trzech nowelizacjach.