• REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA

    •  

     REGULAMIN

     OCENIANIA ZACHOWANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. JANA PAWŁA II W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W ŻYCHLINIE

      

     1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę, nauczycieli i uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

     2.  Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

     • ustalanie przez Radę Pedagogiczną warunków i sposobu oceniania zachowania;
     • ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznej oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
     • ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

      

     3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

     • informowanie ucznia o jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
     • motywowanie ucznia do dalszych postępów w zachowaniu;
     • dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach w zachowaniu się ucznia.

     4. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

     5. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

     6. Ocenę klasyfikacyjną zachowania (śródroczną i roczną) począwszy od klasy IV ustala się według następującej skali:

     1)  wzorowe – wz;

     2) bardzo dobre – bdb;

     3) dobre – db;

     4) poprawne – pop;

     5) nieodpowiednie – ndp;

     6) naganne – ng.

     7. W klasach I – III ocena klasyfikacyjna zachowania śródroczna i roczna jest oceną opisową.

     8. Punktem wyjścia w sześciostopniowej skali jest ocena dobra. Ocena ta wyraża przeciętne zachowanie ucznia. Ocena bardzo dobra i wzorowa to zachowanie lepsze niż przeciętne. Ocena poprawna, nieodpowiednia i naganna oznaczają zachowanie gorsze niż przeciętne.

     9. Ocena wychowawcy jest oceną podsumowującą, jawną, umotywowaną uwzględniającą punktację zachowania ucznia zapisaną przez nauczycieli w kartach uwag i spostrzeżeń, opinię własną ucznia, opinię wyrażoną przez jego kolegów z klasy, opinię nauczycieli uczących w szkole oraz innych pracowników szkoły.

     10. W ciągu okresu nauczyciele uczący ucznia i nie uczący w danej klasie, w tym także osoby pełniące funkcje kierownicze w szkole dokonują wpisów o pozytywnych i negatywnych przejawach zachowań ucznia w klasowych kartach uwag i spostrzeżeńTakże inni pracownicy szkoły informują wychowawcę klasy o zachowaniu ucznia.

     11. Za udział w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych, apelach, akademiach i za zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły nauczyciel przyznaje do 20 punktów raz w okresie.

     12. Za osiągnięcia w konkursach/zawodach  nauczyciel może przyznać do 40 punktów, w zależności od etapu  i zdobytego miejsca, też raz w okresie.

     Punkty przyznają nauczyciele poszczególnych przedmiotów, nauczyciele biblioteki i świetlicy, pedagog szkolny, opiekunowie Samorządu Uczniowskiego oraz  opiekunowie innych organizacji działających na terenie szkoły. Punkty te wpisywane są do formularza, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

     13. Frekwencję ucznia uznajemy za 100-procentową, jeżeli był codziennie obecny w szkole,  a zwolnienia przez rodziców nie przekroczyły 7 godzin lekcyjnych w ciągu okresu. Do 100-procentowej frekwencji zalicza się dzień wykorzystany na wizytę w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz wyjazdy na zawody sportowe i konkursy przedmiotowe.

     14. Przed ustaleniem klasyfikacyjnej oceny zachowania śródrocznej i rocznej wychowawca klasy zasięga opinii nauczycieli, zwłaszcza uczących ucznia, opinii uczniów danej klasy oraz opinii ocenianego ucznia.

     15. Ustalona przez wychowawcę klasy śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna  z zastrzeżeniem ust. 20.

     16. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).

     17. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) wychowawca uzasadnia ustaloną ocenę.

     18. Ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

     1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

     2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

     3) dbałość o honor i tradycje szkoły;

     4) dbałość o piękno mowy ojczystej;

     5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

     6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

     7) okazywanie szacunku innym osobom.

     19. Na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej wychowawca jest zobowiązany poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów)  o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

     20. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone  w terminie do 2 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych w formie pisemnej. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

     W skład  komisji wchodzą:

     1) dyrektor albo nauczyciel zajmujący w szkole stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;

     2) wychowawca klasy,

     3) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;

     4) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;

     5) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;

     6) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego;

     7) przedstawiciel Rady Rodziców.

     21. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna i nie może być niższa od oceny proponowanej przez wychowawcę.

     22. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

     1) skład komisji;

     2) termin posiedzenia komisji;

     3) wynik głosowania;

     4) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

     Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

     23. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

     1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,

     2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

     24. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. Uchwałę o niepromowaniu ucznia do wyższej klasy lub ukończeniu szkoły przez ucznia, który otrzymał co najmniej dwa razy ocenę naganną zachowania podejmuje się w przypadkach, gdy wystąpiło przynajmniej jedno udowodnione zachowanie:

     1) szczególnie lekceważący stosunek do obowiązków oraz brak poprawy mimo wcześniej zastosowanych statutowych kar porządkowych;

     2) opuszczenie bez usprawiedliwienia obowiązkowych zajęć w liczbie  przekraczającej 30 % godzin przeznaczonych na te zajęcia;

     3) systematyczne naruszanie nietykalności fizycznej i psychicznej uczniów, nauczycieli
     i pracowników szkoły;

     4) zachowania obsceniczne, czyny nieobyczajne;

     5) świadome naruszanie godności, mające charakter znęcania się;

     6) popełnienie czynów karalnych w świetle Kodeksu Karnego;

     7) wulgarne odnoszenie się do członków społeczności szkolnej, używanie słów wulgarnych
     i obraźliwych;

     25. Przyjmuje się punktowy system oceniania:

     1. ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który w ciągu okresu uzyska powyżej 250 pkt.
     2. ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który w ciągu okresu uzyska od 200 do 250 pkt.
     3. ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który w ciągu okresu uzyska od 150 do 199 pkt.
     4. ocenę poprawną otrzymuje uczeń który w ciągu okresu uzyska od 100 do 149 pkt.
     5. ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który w ciągu okresu uzyska od 65 do 99 pkt
     6. ocenę naganną otrzymuje uczeń który w ciągu okresu uzyska mniej niż 65 pkt.

     26. Na początku każdego okresu uczeń otrzymuje 150 punktów, ilość ta stanowi podstawę do wystawienia oceny dobrej zachowania.
      Ponadto:

     1. Uczeń, który w I okresie otrzymał ocenę naganną, nie może otrzymać oceny końcowej: wzorowej, bardzo dobrej lub dobrej.
     2. Uczeń, który w I okresie otrzymał ocenę nieodpowiednią, nie może otrzymać oceny końcowej: wzorowej lub bardzo dobrej.
     3. Uczeń, który w ciągu okresu uzyska 30 punktów ujemnych nie może otrzymać oceny wzorowej z zachowania.
     4. Uczeń, który w ciągu okresu uzyska 40 punktów ujemnych nie może otrzymać oceny wyższej niż ocena dobra z zachowania.
     5. Uczeń, który w ciągu okresu uzyska 50 punktów ujemnych nie może otrzymać oceny wyższej niż ocena poprawna z zachowania.

      

      

     Karta uwag i spostrzeżeń

     ...............................................................................................

     Imię i nazwisko ucznia

     PÓŁROCZE

     LP

     Przedmioty i organizacje

             Udział

           Osiągnięcia

        do 20 punktów

     do 40 punktów

     1

     Język polski

      

      

      

     2

     Język angielski

      

      

      

     3

     Historia

      

      

      

     4

     Matematyka

      

      

      

     5

     Przyroda

      

      

      

     6

     Zajęcia komputerowe

      

      

      

     7

     Muzyka

      

      

      

     8

     Plastyka

      

      

      

     9

     Zajęcia techniczne

      

      

      

     10

     Wychowanie fizyczne

      

      

      

     11

     Religia

      

      

      

     12

     Godzina  wychowawcza

      

      

      

     13

     Świetlica szkolna

      

      

      

     14

     Biblioteka

      

      

      

     15

     Pedagog szkolny

      

      

      

     16

     Samorząd szkolny

      

      

      

     17

     Inne – max 20pkt

      

      

     18

     100% frekwencja – 20pkt

      

      

                   SUMA PUNKTÓW

      

      

     Lp

     Formy działania na punkty ujemne

     Pkt. ujemne

     Ilość punktów ujemnych

     1.

     Przeszkadzanie podczas lekcji

                 -5

      

     2.

     Niewykonywanie poleceń nauczyciela

     - 20

      

     3.

     Aroganckie zachowanie wobec nauczyciela lub pracownika szkoły

     - 20

      

     4.

     Niewłaściwe zachowanie na przerwach

     - 5

      

     5.

     Zaczepki słowne, ubliżanie koledze, koleżance, bójki

     - 10 (do -20)

      

     6.

     Wulgarne słownictwo

     - 10

      

     7.

     Złe zachowanie podczas uroczystości szkolnych lub pozaszkolnych

     - 20

      

     8.

     Umyślne niszczenie sprzętu, mebli i innego mienia szkolnego

     - 20

      

     9.

     Nieuzasadnione spóźnienie na lekcję

     - 2

      

     10.

     Używanie podczas zajęć telefonów komórkowych lub innych urządzeń

     - 10

      

     11.

     Zaśmiecanie otoczenia

     - 5

      

     12.

     Opuszczenie lekcji bez usprawiedliwienia (wagary)

     • od 5 do 15 godzin
     • od 16 do 30 godzin
     • powyżej 30 godzin

      

     - 20

     - 30

     - 40

      

     13.

     Brak obuwia zmiennego

     - 2

      

     14.

     Korygowanie ocen w dzienniku lekcyjnym

     - 30

      

     15.

     Fałszowanie podpisów rodziców (opiekunów)

     - 30

      

     16.

     Umieszczanie na stronach internetowych treści naruszających dobra osobiste innych.

     -30

      

     17.

     Nieprzestrzeganie procedur bezpieczeństwa obowiązujących w szkole w czasie trwania pandemii COVID-19 (brak maseczki)

     -5

      

     18.

     Wyłudzanie pieniędzy

     -150

      

     19.

     Kradzież

     -150

      

     20.

     Posiadanie, handel, używanie, zachęcanie, prowokowanie do użycia środków odurzających oraz nikotyny i alkoholu

     -150

      

     21.

     Przynoszenie na teren szkoły lub używanie niebezpiecznych narzędzi mogących zagrażać życiu lub zdrowiu innych( zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne, wycieczki)

     -150

      

     22.

     Umyślne niszczenie mienia innych osób (zniszczenie cudzej rzeczy, uszkodzenie jej lub uczynienie jej niezdatną do użytku)

     -40

      

     23.

     Naruszenie nietykalności cielesnej innych osób (umyślne spowodowanie uszczerbku na zdrowiu, uderzenie, szarpanie, popychanie,przytrzymywanie, kłucie, oplucie, oblanie płynem, rzucanie w pokrzywdzonego)

     -50 (do -150)

      

     24.

     inne

     -5 (do-50)

      

      

     RAZEM

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Ostateczną ocenę śródroczną i końcoworoczną z zachowania wystawia wychowawca klasy, uwzględniając punktację zachowania ucznia zapisaną przez nauczycieli w kartach uwag i spostrzeżeń, opinię własną, opinię wyrażoną przez jego kolegów z klasy, opinię nauczycieli uczących w szkole oraz innych pracowników szkoły.