• PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY - SP2

    • SZKOLNY PROGRAM

     WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

     SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2

     IM. JANA PAWŁA II W ŻYCHLINIE

      

      

     „W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem (…),

     ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich.”

      

     JAN PAWEŁ II

      

      

      

     ROK SZKOLNY 2022/2023

      

     I. WPROWADZENIE

      

     Pierwszymi wychowawcami swoich dzieci są rodzice. Nauczyciele wspomagają ich wszechstronny i harmonijny rozwój, a uczeń akceptuje siebie i jest otwarty na potrzeby drugiego człowieka, żyje nie tylko z drugim, ale i dla drugich.

     Wychowanie to proces wspomagania człowieka w rozwoju, ukierunkowany na osiągnięcie pełni dojrzałości fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej.

     Profilaktyka to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczenie i likwidowanie czynników blokujących i zaburzających zdrowe życie. Profilaktyka winna wspomagać proces wychowania, a wychowanie tworzy integralną całość z wiedzą i kreowaniem umiejętności, poprzez które formuje się osobowość młodego człowieka. Nie wolno ich rozdzielać, gdyż wychowanie musi posiłkować się wiedzą, w której zapisane jest doświadczenie.                                                                                                

     Program Wychowawczo – Profilaktyczny szkoły dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb naszego środowiska lokalnego i obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym.

     Chcemy, aby nasza szkoła była bezpieczna, panował w niej klimat sprzyjający pracy uczniów i nauczycieli. Dążymy do tego, aby nasi uczniowie byli kulturalni, odpowiedzialni, komunikatywni, kreatywni i empatyczni, aby panowało poczucie przynależności do grupy (klasy, szkoły), którą łączą więzi koleżeństwa i przyjaźni.

      

     Program przeznaczony jest do realizacji przez wychowawców klas podczas godzin  z wychowawcą we współpracy z nauczycielami wszystkich przedmiotów, pedagogiem, psychologiem, pielęgniarką szkolną i pozostałymi pracownikami szkoły, w zależności od stanu zasobów, potrzeb klasy oraz przy współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

     Szkolny Program Wychowawczo- Profilaktyczny realizowany w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Żychlinie opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez radę pedagogiczną, radę rodziców i samorząd uczniowski, wynikających z przyjętej w szkole koncepcji pracy. Treści Szkolnego Programu Wychowawczo- Profilaktycznego są spójne ze statutem szkoły i wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta na założeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. Rolą szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny. Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. Proces wychowania jest wzmacniany i uzupełniany poprzez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.

     Program Wychowawczo- Profilaktyczny szkoły tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem programów nauczania i uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej.

     Szkolny Program Wychowawczo- Profilaktyczny określa sposób realizacji celów kształcenia oraz zadań wychowawczych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, uwzględniając kierunki i formy oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem  są działania profilaktyczne skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli.

     Program Wychowawczo - Profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, w tym czynników i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych.

      

     Przy realizacji Programu Wychowawczo- Profilaktycznego w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Żychlinie szczególny nacisk kładziony będzie na:

     • wspieranie ucznia we wszechstronnym rozwoju, ukierunkowanym na osiągnięcie pełni dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży oraz zapobieganie zachowaniom problemowym, ryzykownym,
     • wzmocnienie wychowawczej roli szkoły,
     • kultywowanie tradycji i ceremoniału szkoły,
     • podejmowanie przez szkołę działań związanych z poznawaniem przez uczniów miejsc ważnych dla pamięci narodowej, z wykorzystaniem różnych form upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłości, a także obchodami najważniejszych świąt narodowych  i kultywowaniem symboli państwowych,
     • stałą bezpośrednią współpracę z rodzicami oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą działalność szkoły,
     • kształtowania u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym.

      

      II. PODSTAWA PRAWNA

      1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997. (Dz. U. z 1997 r. nr 78, poz.483 ze zm.),
      2. Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r., nr 120, poz. 526)
      3. Ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.)
      4. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 ze zm.)
      5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.).
      6.  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz.U. z 2019 r., poz. 852 ze zm.). Š
      7. Ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. po. 487 ze zm.),
      8. Ustawa z 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1446 ze zm.),
      9.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz.1449),
      10. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023.
      11. Statut Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żychlinie.

      

      

      

     III. PODSTAWOWE ZASADY REALIZACJI SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO OBEJMUJĄ:

     • powszechną znajomość założeń programu – przez uczniów, rodziców i wszystkich pracowników szkoły,
     • zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności i współpracę w realizacji zadań określonych w programie,
     • respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji organów szkoły (dyrektor, rada rodziców, samorząd uczniowski),
     • współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym szkoły (np. udział organizacji i stowarzyszeń wspierających działalność wychowawczą i profilaktyczną szkoły),
     • współodpowiedzialność za efekty realizacji programu,

      

     1. MISJA SZKOŁY

     Misją szkoły jest kształcenie i wychowanie w duchu wartości i poczuciu odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata, kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, także przedstawicielami innych kultur. Szkoła zapewnia pomoc we wszechstronnym rozwoju uczniów w wymiarze intelektualnym, psychicznym i społecznym, zapewnia pomoc psychologiczną i pedagogiczną uczniom, rodzicom i nauczycielom.                                            

      Misją szkoły jest uczenie wzajemnego szacunku i uczciwości jako postawy życia  w społeczeństwie i w państwie, w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych, a także budowanie pozytywnego obrazu szkoły poprzez kultywowanie i tworzenie jej tradycji. Misją szkoły jest także przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych oraz troska o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i rodziców.

      

     1. SYLWETKA ABSOLWENTA

     Celem oddziaływań wychowawczo - profilaktycznych w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Żychlinie jest przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania w życiu społecznym oraz podejmowania samodzielnych decyzji w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój.                                                                            Uczeń kończący szkołę, posiada następujące cechy:

     • kieruje się w codziennym życiu zasadami etyki i moralności,
     • zna i stosuje zasady dobrych obyczajów i kultury bycia,
     • szanuje siebie i innych, jest odpowiedzialny za siebie i innych,
     • zna historię i kulturę własnego narodu i regionu oraz tradycje szkoły,
     • przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny życia, a także ochrony przed chorobami zakaźnymi,
     • zna i rozumie zasady współżycia społecznego,
     • jest tolerancyjny,
     • korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji, racjonalnie wykorzystuje narzędzia i technologie informatyczne,
     • jest ambitny, kreatywny, odważny i samodzielny,
     • posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych, podejmuje odpowiedzialne decyzje w trosce o bezpieczeństwo własne i innych,
     • zna zasady ochrony zdrowia psychicznego,
     • rozumie związek pomiędzy pogorszeniem się stanu zdrowia psychicznego a podejmowaniem zachowań ryzykownych i problemów z tym związanych  (np. stosowanie substancji psychoaktywnych, przemocy, uzależnień behawioralnych),
     • szanuje potrzeby innych i jest chętny do niesienia pomocy,
     • jest odporny na niepowodzenia,
     • integruje się z rówieśnikami i prawidłowo funkcjonuje w zespole.

      

     VI. CELE SZCZEGÓŁOWE:

      

     Działalność wychowawcza w szkole i placówce polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

      

     1. fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych,
     2. psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności, ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi uczniów, zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej, poszerzenie kompetencji i świadomości znaczenia wsparcia w sytuacji kryzysowej osób z najbliższego otoczenia uczniów (rodziców, nauczycieli, wychowawców, specjalistów w zakresie pomocy psychologiczno - pedagogicznej, rówieśników),
     3. społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz dokonywania wyborów, a także doskonaleniu umiejętności wypełniania ról społecznych, kreowanie postaw prospołecznych w sytuacji kryzysowej,
     4. aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia, rozwijanie poczucia odpowiedzialności społecznej w sytuacjach kryzysowych zagrażających całemu społeczeństwu.

      

     Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności:

      

      1. współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy, umiejętności i postaw określonych w sylwetce absolwenta,
      2. kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność za własny rozwój należą do jednych z najważniejszych wartości w życiu , a decyzje w tym zakresie podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych,
      3. współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu wartości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i promowania zdrowego stylu życia oraz zachowań proekologicznych,
      4. wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną,
      5. kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, wychowanków i wychowawców, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami,
      6. doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów,
      7. wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub opiekunów,
      8. kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym,
      9. przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej,
      10. wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych,
      11. wykształcenie u uczniów, nauczycieli i rodziców postrzegania sytuacji kryzysowych jako szansy na „zmianę” mogącą przynieść trwałe wartości, np. umiejętność zapobiegania bezradności będącej początkiem pogorszenia kondycji psychicznej człowieka i jej negatywnych skutków.

      

     Działalność edukacyjna w szkole polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy i umiejętności u uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia.

      

     Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności:  

      

     1. poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania w tego typu przypadkach,
     2. rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów,
     3. doskonalenie kompetencji nauczycieli, wychowawców, rodziców w zakresie profilaktyki oraz rozpoznawania wczesnych symptomów depresji u dzieci i młodzieży,
     4. poszerzanie wiedzy uczniów, nauczycieli, rodziców na temat wpływu sytuacji kryzysowej na funkcjonowanie każdego człowieka oraz możliwości uzyskania pomocy w szkole i poza szkołą,
     5. kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji,
     6. kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków w konstruktywnym podejmowaniu decyzji  w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu,
     7. prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, oraz podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej,
     8. doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego.

      

     Działalność informacyjna w szkole polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych informacji, dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców, na temat zagrożeń i rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych skierowanych do uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów, a także nauczycieli i wychowawców oraz innych pracowników szkoły.

      

     Działalność informacyjna obejmuje w szczególności:

      

     1. dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych i innych zagrożeń cywilizacyjnych,
     2. udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,
     3. przekazanie informacji uczniom i wychowankom, ich rodzicom lub opiekunom oraz nauczycielom i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
     4. informowanie uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz o metodach współpracy szkół i placówek z Policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią.

      

     Działalność profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej.

      

     Działalność profilaktyczna obejmuje:

      

     1. wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,
     2. wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na ryzyko zachowań ryzykownych,
     3. wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano wczesne objawy używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych lub występowania innych zachowań ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia,
     4. wspieranie uczniów, u których rozpoznano objawy depresji lub obniżenia kondycji psychicznej, a także prowadzenie działań profilaktycznych wobec wszystkich uczniów szkoły.

      

     Działania te obejmują w szczególności:

     1. realizowanie wśród uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych do potrzeb indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych, rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji, o którym mowa w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii,
     2. przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne potrzeby,  w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji życiowej,
     3. kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych,
     4. poszerzenie kompetencji nauczycieli, wychowawców, rodziców i specjalistów w zakresie wczesnego rozpoznawania objawów depresji,
     5. doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów zachowań ryzykownych,
     6. włączanie, w razie potrzeby, w indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny,  o którym mowa w art. 127 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, działań z zakresu przeciwdziałania używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych.

      

     VII. Struktura oddziaływań wychowawczych

      

     1. Dyrektor szkoły:
     • stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole,
     • sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
     • inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań   w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów,
     • stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły,
     • współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem/pedagogiem specjalnym, psychologiem szkolnym, oraz Samorządem Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań,
     • czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego,
     • nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły,
     • motywuje nauczycieli i specjalistów do opracowania modelu wsparcia i pomocy uczniom przeżywającym trudności psychiczne,
     • stwarza warunki do poszukiwania optymalnych rozwiązań w zakresie budowania systemu działań wspierających kondycję psychiczną uczniów,
     • inspiruje wszystkie grupy społeczności szkolnej do budowania dobrych wzajemnych relacji w środowisku szkolnym, jako czynnika zwiększającego skuteczność i efektywność udzielanego wsparcia,
     • stwarza warunki do przestrzegania w szkole „Wytycznych MEiN, MZ i GIS”, zapewnia równowagę pomiędzy wymaganiami reżimu sanitarnego a działaniami chroniącymi zdrowie psychiczne uczniów,
     • dostosowuje ofertę zajęć pozalekcyjnych do oczekiwań uczniów w celu stworzenia warunków do realizacji pasji, udziału w zajęciach sportowych, kontaktu z przyrodą, a także kontaktu bezpośredniego uczniów ze sobą, z zachowaniem zasad sanitarnych,
     • dokonuje analizy obciążeń nauczycieli, wychowawców i pedagogów czynnościami formalnymi, w miarę możliwości redukuje ich ilość, analizuje dotychczasowe procedury i regulaminy, aby odciążyć kadrę na rzecz tworzenia warunków do nawiązywania indywidualnych relacji z uczniami i klasami,
     • czuwa nad wykorzystaniem lekcji z wychowawcą do budowania systemu wsparcia psychicznego uczniów,
     • czuwa nad intensyfikowaniem współpracy nauczycieli i wychowawców  z pedagogiem/pedagogiem specjalnym, psychologiem szkolnym oraz pracownikami poradni psychologiczno - pedagogicznych w celu szybkiego i skutecznego reagowania na zaobserwowane problemy uczniów,
     • czuwa nad wykonywaniem zadań przez specjalistów szkoły – pedagog/pedagog specjalny, psycholog i inni specjaliści powinni aktywnie włączać się do bezpośredniej pracy profilaktycznej i bezpośredniego wsparcia uczniów i rodziców, służyć doradztwem dla nauczycieli, wspierać ich w identyfikowaniu problemów uczniów i prowadzeniu z uczniami zajęć wspierających, integracyjnych, profilaktycznych,
     • inicjuje tworzenie systemu wsparcia nauczycieli, wychowawców, psychologów, pedagogów, którym trudno jest wspierać uczniów z uwagi na to, że sami przeżywają stan silnego przygnębienia, przemęczenia lub przechodzą inny kryzys psychiczny,
     • nadzoruje realizację Szkolnego Programu Wychowawczo- Profilaktycznego.

      

     1. Rada Pedagogiczna:
     • uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań profilaktycznych, w tym w zakresie działań wspierających kondycję psychiczną uczniów,
     • dokonuje wyboru programów profilaktycznych wspierających uczniów psychicznie i uczących umiejętności radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi,
     • opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego i uchwala go w porozumieniu z Radą Rodziców, uwzględniając uwagi rodziców,
     • opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością oraz depresją,
     • uczestniczy w realizacji i ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczo - Profilaktycznego.

      

     1. Nauczyciele:
     • współpracują z wychowawcami klas, innymi nauczycielami, pedagogiem/pedagogiem specjalnym, psychologiem i innymi specjalistami w zakresie realizacji zadań wychowawczych i profilaktycznych, uczestniczą w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,
     • reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla ucznia,
     • reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów,
     • przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością, a także depresją,
     • udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,
     • zapewniają atmosferę współpracy, zaufania, otwartości, wzajemnego wspomagania,
     • kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji,
     • rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce na swoich zajęciach,
     • wspierają zainteresowania, pasje i rozwój osobowy uczniów.

      

     1. Wychowawcy klas:
     • diagnozują sytuację wychowawczą w klasie, zapewniają atmosferę współpracy, zaufania, otwartości, wzajemnego wspomagania,
     • rozpoznają potrzeby uczniów w zakresie ochrony zdrowia psychicznego,
     • rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe uczniów, w tym czynników chroniących i czynnik ów ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych,
     • na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w Szkolnym Programie Wychowawczo-Profilaktycznym opracowują plan pracy wychowawczej dla klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego i potrzeby uczniów,
     • przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do dalszej pracy,
     • zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły,
     • oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami,
     • współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, pedagogiem szkolnym/pedagogiem specjalnym oraz specjalistami pracującymi  z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
     • wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji,
     • rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców,
     • dbają o dobre relacje uczniów w zespole klasowym, utrzymywanie kontaktów rówieśniczych, rozwijanie wzajemnej pomocy i współpracy grupowej,
     • podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom uczniów,
     • współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży,
     • podejmują działania w zakresie poszerzania własnych kompetencji wychowawczych.

      

     1. Zespół wychowawców/nauczycieli:
     • opracowuje projekty procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością, zasad współpracy z instytucjami i osobami działającymi na rzecz uczniów, propozycje modyfikacji zasady usprawiedliwiania nieobecności, karania, nagradzania, wystawiania ocen zachowania i innych,
     • analizuje i rozwiązuje bieżące problemy wychowawcze,
     • ustala potrzeby w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych nauczycieli,  w tym rozpoczynających pracę w roli wychowawcy,
     • przygotowuje analizy i sprawozdania w zakresie działalności wychowawczej i profilaktycznej szkoły,
     • uczestniczy w poszukiwaniu nowych rozwiązań na rzecz budowania szkolnego systemu ochrony zdrowia psychicznego uczniów.

      

     1. Pedagog szkolny /pedagog specjalny /psycholog:

      

     • diagnozuje środowisko wychowawcze, w tym stan kondycji psychicznej uczniów,
     • uczestniczy w poszukiwaniu nowych rozwiązań na rzecz budowania szkolnego systemu ochrony zdrowia psychicznego uczniów,
     • zapewnia uczniom pomoc psychologiczną w odpowiednich formach,
     • współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski wychowawczej lub stałej opieki, wsparcia psychologicznego,
     • zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów,
     • współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów,
     • współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły i poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym w tym z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
     • wspiera nauczycieli, wychowawców oraz inne osoby pracujące z uczniami  w identyfikacji problemów uczniów, w tym wczesnych objawów depresji, a także  w udzielaniu im wsparcia,
     • rozwija współpracę z nauczycielami, wychowawcami, a także pracownikami poradni psychologiczno - pedagogicznych w celu szybkiego i skutecznego reagowania na zaobserwowane problemy uczniów,
     • aktywnie włącza się do bezpośredniej pracy profilaktycznej i bezpośredniego wsparcia uczniów i rodziców, służy doradztwem dla nauczycieli, wspiera ich w identyfikowaniu problemów uczniów i prowadzeniu z uczniami zajęć wspierających, integracyjnych, profilaktycznych,
     • wspiera nauczycieli i wychowawców, innych specjalistów, którym trudno jest wspierać uczniów  w związku z tym, że sami przeżywają stan silnego przygnębienia, przemęczenia lub przechodzą inny kryzys psychiczny,
     • promuje budowanie dobrych, wzajemnych relacji

      

     1. Rodzice:
     • współtworzą Szkolny Program Wychowawczo- Profilaktyczny,
     • uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły,
     • uczestniczą w poszukiwaniu nowych rozwiązań na rzecz budowania szkolnego systemu ochrony zdrowia psychicznego uczniów,
     • uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę,
     • zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole,
     • współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie,
     • dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów,
     • Rada Rodziców uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkolny Program Wychowawczo- Profilaktyczny.

      

     1. Samorząd Uczniowski:
     • jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie  z własnymi potrzebami  i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,
     • uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły,
     • uczestniczy w poszukiwaniu nowych rozwiązań na rzecz budowania szkolnego systemu ochrony zdrowia psychicznego uczniów,
     • współpracuje z Zespołem Wychowawców i Radą Pedagogiczną,
     • prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów,
     • reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego,
     • propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji,
     • dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję,
     • może podejmować działania z zakresu wolontariatu.

      

     VIII. Kalendarz uroczystości szkolnych w roku szkolnym 2022/2023

      

     • obchody uroczystości związanej z 82 rocznicą wybuchu II Wojny Światowej - 01.09.2022 r.
     •  rozpoczęcie roku szkolnego - 01.09.2022 r.
     • ślubowanie klas pierwszych - 01.09.2022 r.
     • Dzień Edukacji Narodowej - 14.10.2022 r.
     • szkolne obchody Narodowego Święta Niepodległości - 10.11.2022 r.
     • udział w gminnych obchodach Narodowego Święta Niepodległości - 11.11.2022 r.
     • andrzejki klasowe - 30.11.2022 r.
     • mikołajki klasowe - 06.12.2022 r.
     • jasełka i klasowe spotkania opłatkowe - 22.12.2022 r.
     • Dzień Ziemi - 22.04.2023 r.
     • Święto Patrona Szkoły - 18.05.2023 r.
     • szkolne obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja –28.04.2023 r.
     • Dzień Dziecka - 01.06.2023 r.
     • zakończenie roku szkolnego - 23.06.2023 r.

      

     X. SZCZEGÓŁOWE CELE WYCHOWAWCZE DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

      

     Cele priorytetowe :

     1. Kontynuowanie działań wychowawczych w kierunku wzmacniania pozytywnego klimatu szkoły i wzmocnienia stopnia integracji zespołów klasowych.
     2. Promowanie zdrowego stylu życia, w tym wzmacnianie kondycji psychicznej uczniów, zapobieganie uzależnieniom, poprzez realizację programów profilaktyki uniwersalnej, w tym również uwzględniających tematykę związaną z uzależnieniami behawioralnymi, problematykę nowych środków psychoaktywnych.
     3.  Realizacja działań mających na celu rozwijanie kompetencji emocjonalno - społecznych uczniów oraz naukę konstruktywnych sposobów rozwiązywania konfliktów.
     4. Zintensyfikowanie działań w zakresie zwiększenia poczucia bezpieczeństwa uczniów, przeciwdziałanie przemocy, w tym w cyberprzestrzeni.
     5. Wychowanie do wartości i kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych.
     6. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny.

      

      

     W bieżącym roku szkolnym najważniejsze działania w pracy wychowawczej są ukierunkowane na:

     • wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej,
     • wzbudzanie poczucia przynależności do grupy
     • umacnianie u uczniów prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej w szkole, klasie,
     • rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości,
     • budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej,
     • przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom,
     • przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych,
     • troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i rodziców.

      

     Zadania profilaktyczne programu to:

     • zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole,
     • znajomość zasad ruchu drogowego – bezpieczeństwo w drodze do i ze szkoły,
     • promowanie zdrowego stylu życia,
     • kształtowanie nawyków prozdrowotnych,
     • rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków psychoaktywnych (lekarstw bez wskazań lekarskich, papierosów, e – papierosów, alkoholu i narkotyków),
     • eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej,
     • niebezpieczeństwa związane z nadużywaniem komputera, Internetu, telefonów komórkowych i telewizji,
     • wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych doświadczeń życiowych, pomagających młodym ludziom ukształtować pozytywną tożsamość,
     • uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem, uczenie dbałości o zdrowie psychiczne oraz wzmacnianie poczucia oparcia w najbliższym środowisku (rodzina, nauczyciele, specjaliści) w sytuacjach trudnych
      

     XI. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

      

     Cel priorytetowy

      

      

     Cele szczegółowe

      

      

     Zadania

      

      

     Osoby odpowiedzialne

     Termin realizacji

     Wzmacnianie pozytywnego klimatu szkoły   i stopnia integracji zespołów klasowych.

     Uczeń umie nawiązywać                    i podtrzymywać relacje oparte na szacunku oraz współpracować w zespole.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Uczeń traktuje innych                      z szacunkiem, zmniejszenie ilości wykluczeń z grupy rówieśniczej

     Wszyscy członkowie społeczności szkolnej: doskonalą wzajemne relacje: nauczyciel - uczeń, nauczyciel - rodzic, nauczyciel - nauczyciel

      

      

      

      

      

      

     Uczeń zna normy i zasady obowiązujące w grupie oraz prawa i obowiązki wynikające z roli ucznia i członka społeczności szkolnej

     1.Integrowanie uczniów w klasach:

     a) w I i IV klasie - jeden dzień poświęcony na zajęcia integracyjne

      

     b) przeprowadzenie zajęć integracyjnych na godzinach wychowawczych     w kl. I i IV

      

     c)  w pozostałych klasach przeprowadzenie  zajęć dotyczących integracji klasy i budowania satysfakcjonujących relacji z innymi na godzinach wychowawczych lub podczas wyjazdu lub wyjścia klasowego.

      

     d) reagowanie na każde sygnały dotyczące wykluczenia z grupy rówieśniczej, agresji, przemocy.

      

     e) współpraca nauczycieli, wychowawców i specjalistów – w realizacji oddziaływań integrujących zespoły klasowe

      

     f)  podejmowanie działań integrujących zespoły klasowe – wspólne celebrowanie tradycji szkolnych, wspólne rozwiązywanie problemów klasowych, wyjazdy, wyjścia itp.

      

      

     a) przeprowadzenie we wszystkich klasach lekcji wychowawczej na temat szacunku i tolerancji

      

     b) organizacja Dnia Tolerancji w szkole

     2.Doskonalenie współpracy rodzic - wychowawca oraz wychowawca/nauczyciel - rodzic - pedagog/psycholog

      

      

     3.Organizowanie konsultacji  nauczycieli i specjalistów dla rodziców.

      

      

      

      

      

      

      

     5.Przypomnienie uczniom i rodzicom norm i zasad zachowania obowiązujących w szkole.

      

     6. Przeprowadzenie w każdej klasie godziny do dyspozycji wychowawcy „Uczeń - moje obowiązki i prawa”

     Wychowawcy

      

      

     Pedagog/psycholog

      

     Wychowawcy

      

      

      

     Wychowawcy, nauczyciele

      

     Wychowawcy, nauczyciele, specjaliści

     Wychowawcy

      

      

      

      

     Wychowawcy

      

      

     Pedagog

     Wychowawcy, nauczyciele, specjaliści, rodzice

     Nauczyciele, wychowawcy, specjaliści

      

      

      

      

      

     Wychowawcy

      

      

     Wychowawcy

     Wrzesień

      

      

     Wrzesień - październik

      

     I okres

      

      

      

     Cały rok            na bieżąco

      

     Cały rok na bieżąco

      

     Cały rok,  na bieżąco

      

      

      

     I okres

      

     Listopad

     Cały rok na bieżąco

      

      

     Godziny konsultacji nauczycieli z rodzicami - zgodnie z harmonogramem spotkań

     Wrzesień

      

      

     I okres

     Zwiększenie bezpieczeństwa uczniów, zapobieganie przemocy,                   w tym w cyberprzestrzeni

      

     Uczeń zna zasady bezpieczeństwa obowiązujące w szkole i poza nią, przestrzega obowiązujących norm zachowania.

      

     Uczeń potrafi kontrolować swoje zachowanie, bierze odpowiedzialność za swoje postępowanie

      

     Uczeń zna zasady bezpiecznego poruszania się w cyberprzestrzeni, wie jak odpowiedzialnie korzystać            z zasobów Internetu

      

      

      

      

     Rodzice:

     1.Wiedzą, jak odpowiedzialnie korzystać z zasobów Internetu

     2.Posiadają aktualne                           i rzetelne informacje na zagrożeń występujących                   w cyberprzestrzeni.

      

     1.Zapoznanie uczniów i rodziców z funkcjonującymi w szkole procedurami postępowania w przypadku łamania regulaminu szkolnego oraz systematyczne ich przypominanie.

     2. Przeprowadzenie w każdej klasie cyklu zajęć w zakresie profilaktyki agresji i przemocy.

      

     3.Monitorowanie zachowania uczniów i uwag.

      

     4.Konsekwentne stosowanie nagród i kar  statutowych.

      

     5.Monitorowanie zachowania uczniów z oceną nieodpowiednią i naganną                  z zachowania.

      

     6. Prowadzenie zajęć  poświęconych nauce bezpiecznego i odpowiedzialnego poruszania się w cyberprzestrzeni oraz krytycznej analizie informacji zamieszczanych w Internecie.

      

     7.Organizacja Dnia Bezpiecznego Internetu

      

      

     1.Przekazanie informacji rodzicom  na temat zagrożeń  występujących                 w cyberprzestrzeni. 

      

      

      

      

      

     2. Zamieszczenie informacji w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu na stronie internetowej szkoły.

      

     3. Aktualizacja strony www szkoły – zamieszczanie informacji o działaniach podejmowanych w szkole.

     Wychowawcy

      

      

     Wychowawcy, pedagog, psycholog

     Wychowawcy

      

     Wychowawcy

      

     Wychowawcy, pedagog

      

     Nauczyciele informatyki                  w ramach zajęć

      

     Nauczyciele informatyki

      

     Wychowawcy

      

      

      

      

      

      

     Nauczyciele informatyki

      

     Administrator strony

     Wrzesień

      

      

     Cały rok

      

      

     Cały rok na bieżąco

     Cały rok na bieżąco

     Cały rok na bieżąco

      

     I okres

      

      

      

     Luty

      

      

     W ramach zebrań z rodzicami - zgodnie z harmonogramem zebrań.

     Listopad

      

      

     Cały rok,  na bieżąco

      

      

      

      

     Wychowanie do wartości i kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych

     Uczeń buduje swój system wartości.

      

     Uczeń aktywnie uczestniczy w uroczystościach szkolnych i miejskich, imprezach kulturalnych.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Uczeń angażuje się                         w działania wolontarystyczne, samorządu uczniowskiego

                                                                                  

      

      

      

      

      

      

      

      

     Uczeń dba o środowisko naturalne.

     1. Realizowanie w każdym roku 2 godzin do dyspozycji wychowawcy poświęconych wartościom przyjętym w szkole oraz dobru i prawdzie.

      

     2.Organizowanie uroczystości i imprez historycznych, patriotycznych            i  kulturalnych w szkole oraz wyjść na uroczystości miejskie związane                ze świętami i upamiętnianiem wydarzeń historycznych.

      

      

     3. Organizowanie wycieczek do muzeów, teatrów, bibliotek, regionalnych miejsc kulturalnych, miejsc pamięci narodowej. Poznawanie historii miasta i najbliższej okolicy.

      

      

     4. Utrwalanie wśród uczniów znajomości norm społecznych, umiejętności odpowiedniego zachowywania się w różnych sytuacjach społecznych, znajomości savoir – vivru.

      

     5. Przygotowanie do podejmowania wyborów w sferze edukacyjnej i zawodowej – zajęcia z doradcą zawodowym.

      

     6.Prowadzenie działalności Samorządu Uczniowskiego.

      

      

      

     7. Organizacja wolontariatu w szkole.

      

      

      

      

     8. Organizowanie akcji charytatywnych, pomocy koleżeńskiej.

      

     9. Prowadzenie współpracy z instytucjami i organizacjami pozarządowymi.

      

     10.Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne - zajęcia w ramach realizacji podstawy programowej, organizowanie konkursów                o tematyce proekologicznej.

     Wychowawcy

      

      

     Wychowawcy, nauczyciele

      

      

      

     Wychowawcy,   nauczyciele

      

      

      

     Wychowawcy, nauczyciele

      

      

     Doradca zawodowy

      

     Opiekun Samorządu Uczniowskiego

      

     Opiekun Szkolnego Klubu Wolontariusza

      

     Wychowawcy, opiekun SKW

     Nauczyciele

      

     Wychowawcy, wyznaczeni nauczyciele

     listopad, styczeń,

      

     Cały rok - zgodnie z harmonogramem uroczystości

     Cały rok - zgodnie z harmonogramem wycieczek

     Cały rok,  na bieżąco

      

      

     Zajęcia wg harmonogramu.

     Cały rok na bieżąco

      

      

     Cały rok na bieżąco

      

      

      

     Cały rok na bieżąco

     Cały rok na bieżąco

     Cały rok             na bieżąco

      

     Wspomaganie wychowawczej roli rodziny.

     Rodzice - doskonalą kompetencje wychowawcze

     1.Udzielanie konsultacji i pomocy w trudnych sytuacjach wychowawczych.

      

      

     2. Pomoc w sytuacjach trudnych - przekazywanie informacji, gdzie można uzyskać pomoc.

      

     3.Organizacja spotkań zespołów nauczycieli z udziałem rodziców                w przypadku powtarzających się zachowań niepożądanych ucznia.

      

      

     4.Przekazywanie rodzicom materiałów edukacyjnych na temat problemów dzieci i młodzieży oraz sposobów postępowania zgodnie                                             z zapotrzebowaniem.

      

     5. Organizowanie przez specjalistów zajęć  i prelekcji dla rodziców podczas zebrań klasowych.

      

     Wychowawcy

     specjaliści

      

     Specjaliści

      

      

     Wychowawcy, nauczyciele, specjaliści

      

     Wychowawcy, specjaliści

      

      

     Wychowawcy, specjaliści

     Cały rok według potrzeb

     Cały rok według potrzeb

     Cały rok według potrzeb

      

     Cały rok według potrzeb

      

     Cały rok, zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez wychowawców i rodziców.

     Promowanie zdrowego stylu życia, w tym zdrowia psychicznego, zapobieganie uzależnieniom.

     Rozwijanie kompetencji emocjonalno – społecznych uczniów. Nauka konstruktywnych sposobów rozwiązywania konfliktów.

     1.zna zasady zdrowego stylu życia:

     a) wie jak prawidłowo i zdrowo się odżywiać

     b) ma świadomość roli aktywności fizycznej w zdrowym życiu człowieka

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     2.Wie jak dbać o zdrowie psychiczne:

     a) zna swoje zasoby, mocne strony oraz słabości,

     b) wie jak radzić sobie w trudnych sytuacjach

     c) umie podejmować decyzje, które gwarantują utrzymanie zdrowia fizycznego i psychicznego

     d) zna konsekwencje zdrowotne palenia papierosów, e-papierosów

      

     Rodzice i nauczyciele:

     a)posiadają aktualne i rzetelne informacje na temat:

     - wspierania kondycji psychicznej uczniów

     - substancji psychoaktywnych i pierwszych objawów używania substancji psychoaktywnych

      

     1.Przeprowadzenie godziny do dyspozycji wychowawcy na temat „Bezpiecznie w szkole - zasady funkcjonowania w szkole ”

      

     2.Realizacja treści wychowawczo - profilaktycznych dotyczących zdrowia  w edukacji wczesnoszkolnej, na przyrodzie, biologii, wychowaniu fizycznym, edukacji dla bezpieczeństwa, godzinach do dyspozycji wychowawcy.

      

     3. Poszerzanie wiedzy uczniów na temat wpływu sytuacji kryzysowej na funkcjonowanie w szkole oraz możliwości uzyskania pomocy w szkole i poza szkołą

      

     4.Wspieranie uczniów, u których rozpoznano objawy depresji lub obniżenia kondycji psychicznej

      

     5.Wzmacnianie u uczniów prawidłowych relacji w grupie klasowej, poczucia wspólnoty.

      

      

     6. Organizowanie imprez rekreacyjnych i zawodów sportowych, konkursów przedmiotowych.

      

     7. Realizacja programów edukacyjno - profilaktycznych - Programu dla szkół: (Mleko, Owoce i warzywa w szkole) oraz programów rekomendowanych przez PSSE, MZ, MEiN (Trzymaj formę, Bieg po zdrowie, Dopalaczom mówimy STOP, wybieramy zdrowie, Spójrz inaczej)

      

      

     8.Przeprowadzenie godziny do dyspozycji wychowawcy „Jak dbać o zdrowie psychiczne”

      

     9.Przeprowadzenie cyklu zajęć na temat sposobów radzenia sobie ze stresem i  w trudnych sytuacjach w klasach IV - VIII

      

      

     10.Udzielanie opieki i wsparcia psychologiczno - pedagogicznego uczniom w sytuacjach kryzysowych.

      

     11. Udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej

      

      

     12.Udzielanie bieżącej pomocy uczniom w trudnej sytuacji życiowej, materialnej.

      

      

      

      

      

      

      

     13. Przygotowanie dla rodziców i nauczycieli materiałów edukacyjnych na temat wzmacniania kondycji psychicznej uczniów

      

     14.Dostarczanie informacji rodzicom o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i ich rodzin w przypadku używania środków i substancji powodujących uzależnienie (profilaktyka wskazująca i selektywna)

      

     Wychowawcy

      

      

     Nauczyciele

      

      

      

      

     Wychowawcy, pedagog, psycholog

      

     Psycholog, pedagog

      

     Wychowawcy

      

      

      

     Wychowawcy, nauczyciele 

      

     Wychowawcy, wyznaczeni nauczyciele, pedagog

      

      

     Wychowawcy

      

      

     Wychowawcy, pedagog, psycholog

      

     Wychowawcy, specjaliści

      

     Wychowawcy, specjaliści

      

     Wychowawcy, specjaliści

      

      

      

      

      

      

      

     Psycholog

      

      

     Wychowawcy pedagog, psycholog

     wrzesień

      

      

     Cały rok na bieżąco

      

      

      

     Cały rok na bieżąco

      

      

     Cały rok wg potrzeb

      

     Wrzesień- październik

      

      

     Cały rok

      

      

     Cały rok na bieżąco

      

      

      

      

     Październik

      

      

     Cały rok

      

      

      

     Cały rok             na bieżąco

      

     Cały rok             na bieżąco

      

     Cały rok  wg potrzeb

      

      

      

      

      

      

      

     Listopad

      

      

     Cały rok wg potrzeb

      

      

     XII. TREŚCI WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE DO REALIZACJI                        NA POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTACH ORAZ GODZINACH DO DYSPOZYCJI WYCHOWAWCY

      

     I ETAP EDUKACYJNY – KLASY I -III

      

     Edukacja wczesnoszkolna

     Edukacja wczesnoszkolna obejmuje pierwsze trzy lata nauki dziecka w szkole i ma za zadanie stopniowo przygotować dziecko do uczestnictwa w życiu społeczności szkolnej i środowiska lokalnego, a w dalszej perspektywie – do pełnoprawnego uczestnictwa w życiu społecznym. Cele wychowania i sposób ich realizacji w niższych klasach szkoły podstawowej powinny być dostosowane do indywidualnych możliwości intelektualnych, emocjonalnych, społecznych i zdrowotnych dziecka będącego w młodszym wieku szkolnym.

     Zakres wiadomości i umiejętności, jakimi ma dysponować uczeń kończący klasę III szkoły pod­stawowej oraz postaw, które ma przejawiać, ustalono tak, aby nauczyciel mógł organizować odpowiednie sytuacje dydaktyczno-wychowawcze w przeciętnych warunkach edukacyjnych.    Jest to ważne założenie, gdyż wiadomości, umiejętności i postawy ukształtowane w klasach I – III szkoły podstawowej stanowią bazę i punkt wyjścia do prowadzenia procesu wychowawczo - profilaktycznego na dalszych etapach kształcenia. Realizacja celów wychowania i profilaktyki na I etapie kształcenia powinna być tak zorganizowana, aby wszyscy uczniowie, niezależnie od poziomu ich rozwoju psychofizycznego, mieli możliwość zrozumienia podstawowych procesów społecznych zachodzących w najbliższym i dalszym otoczeniu oraz przejawiania adekwatnego do danej sytuacji zachowania.

      

     Treści wychowawczo - profilaktyczne do realizacji w klasach I – III

      

      

     OBSZAR

      

     ZADANIA – KLASY I – III

      

      

     Zdrowie– edukacja zdrowotna

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     • zapoznanie z podstawowymi zasadami dbałości o zdrowie własne i innych, kształtowanie umiejętności kreowania środowiska sprzyjającego zdrowemu stylowi życia,
     • zasady zdrowego stylu życia, prawidłowe odżywianie, rola aktywności fizycznej w zdrowym życiu człowieka.
     • zapoznanie z zasadami zdrowego, racjonalnego odżywiania się, higieny osobistej i aktywności fizycznej,
     • przygotowanie do podejmowania działań mających na celu zdrowy styl życia w aspekcie fizycznym i psychicznym,
     • kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie,
     • rozwijanie umiejętności podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku,
     • kształtowanie umiejętności analizy zjawisk przyrodniczych, rozumowania przyczynowo-skutkowego,
     • uświadomienie wpływu przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin,
     • kształtowanie wytrwałości w działaniu i dążeniu do celu, umiejętności adekwatnego zachowania się w sytuacjach zwycięstwa i porażki.

      

      

      

     Relacje– kształtowanie postaw społecznych

      

      

     • kształtowanie podstawowych umiejętności komunikacyjnych,
     • rozwijanie umiejętności formułowania prostych wniosków na podstawie obserwacji i własnych doświadczeń,
     • kształtowanie umiejętności przestrzegania obowiązujących reguł,
     • kształtowanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji z rówieśnikami, rozpoznawania ich potrzeb, zgodnej współpracy z innymi, z zachowaniem obowiązujących norm i reguł kultury osobistej,
     • przygotowanie do sprawiedliwego i uczciwego oceniania zachowania własnego i innych ludzi,
     • zapoznanie z podstawowymi prawami i obowiązkami wynikającymi z roli ucznia oraz członka szkolnej społeczności, rodziny i kraju,
     • rozwijanie empatii, umiejętności podejmowania działań mających na celu pomoc słabszym i potrzebującym, umiejętności rozwiązywania konfliktów i sporów

      

     Kultura– wartości, normy, wzory zachowań

      

     • kształtowanie umiejętności właściwego komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych, dbałość o język i kulturę wypowiadania się,
     • kształtowanie umiejętności analizy prostych sytuacji wychowawczych, odróżniania dobra od zła,
     • kształtowanie gotowości do uczestnictwa w kulturze, poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także poszanowania innych kultur i tradycji, określanie swojej przynależności kulturowej poprzez kontakt z wybranymi dziełami sztuki, zabytkami i tradycją w środowisku rodzinnym, szkolnym i lokalnym, uczestniczenie w życiu kulturalnym środowiska rodzinnego, szkolnego, lokalnego oraz wydarzeniach organizowanych przez najbliższą społeczność,
     • kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt z dziełami literackimi i wytworami kultury, zapoznanie z wybranymi dziełami architektury i sztuk plastycznych należących do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury, wyzwalanie potrzeby kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci,
     • kształtowanie postaw wyrażających szacunek dla ludzi, niezależnie od religii, statusu materialnego, wieku, wyglądu, poziomu rozwoju intelektualnego i fizycznego oraz respektowanie ich praw, podejmowanie działań  w celu zapobiegania dyskryminacji,
     • inspirowanie do podejmowania aktywności i inicjatyw oraz pracy zespołowej, wspomaganie działań służących kształtowaniu własnego wizerunku i otoczenia,
     • przygotowanie do radzenie sobie w sytuacjach codziennych wymagających umiejętności praktycznych, budzenie szacunku dla pracy ludzi różnych zawodów,
     • przygotowanie do podejmowania działań mających  na celu identyfikowanie i rozwijanie własnych zainteresowań,
     • wstępne kształtowanie postaw wyrażających szacunek do symboli i tradycji narodowych oraz tradycji związanych z rodziną, szkołą i społecznością lokalną,
     • kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji  w różnych formach ekspresji,
     • kształtowanie poczucia własnej wartości dziecka, podtrzymywanie ciekawości poznawczej, rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości oraz brania odpowiedzialności za swoje decyzje i działania,
     • kształtowanie świadomości odmienności osób niepełnosprawnych, innej narodowości, wyznania, tradycji kulturowej oraz ich praw

      

     Bezpieczeństwo– profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych)

      

      

     • zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa   w różnych sytuacjach życiowych, kształtowanie właściwego zachowania się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia oraz sytuacjach nadzwyczajnych,
     • kształtowanie umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych, kształtowanie świadomości negatywnego wpływu pracy przy komputerze na zdrowie i kontakty społeczne oraz niebezpieczeństw wynikających z anonimowości kontaktów, respektowanie ograniczeń dotyczących korzystania z komputera, Internetu i multimediów,
     • przygotowanie do bezpiecznego i rozsądnego korzystania z narzędzi i urządzeń technicznych, bezpiecznego organizowania zajęć ruchowych i poruszania się po drogach,
     • przygotowanie do bezpiecznego korzystania ze środków komunikacji, zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom problemowym,
     • kształtowanie umiejętności utrzymywania ładu i porządku wokół siebie, w miejscu nauki i zabawy.

      

      

      

     II ETAP EDUKACYJNY – KLASY  IV -VIII

      

     Treści wychowawczo-profilaktyczne do realizacji podczas godzin do dyspozycji wychowawcy w klasach IV – VIII

      

     OBSZARY

     ZADANIA

     KLASA IV

     KLASA V

     KLASA VI

     KLASA VII

     KLASA VIII

      

      

      

      

     Zdrowie - edukacja zdrowotna

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Zasady zdrowego stylu życia, prawidłowe odżywianie, rola aktywności fizycznej w zdrowym życiu człowieka.

      

     Wpływ sytuacji kryzysowej na funkcjonowanie dziecka oraz możliwości uzyskania pomocy w szkole i poza szkołą.

      

     Kształtowanie umiejętności właściwej komunikacji, stanowiącej podstawę współdziałania.

      

      

     Kształtowanie umiejętności asertywnego wyrażania własnych potrzeb.

      

      

     Rozwijanie wrażliwości na potrzeby i trudności innych ludzi.

      

      

     Kształtowanie postawy szacunku                                  i zrozumienia wobec innych osób.

      

     Rozwijanie zdolności do inicjowania                         i podtrzymywania znaczących głębszych relacji.

      

     Budowanie atmosfery wzajemnego szacunku w społeczności szkolnej.

      

     Zasady zdrowego stylu życia, prawidłowe odżywianie, rola aktywności fizycznej             w zdrowym życiu człowieka.

      

     Wpływ sytuacji kryzysowej na funkcjonowanie dziecka oraz możliwości uzyskania pomocy w szkole i poza szkołą.

      

      

     Rozwijanie umiejętności rozumienia innych, która sprzyja efektywnej współpracy.

      

      

      

     Wyzwalanie chęci do działania na rzecz innych osób w celu poprawy ich sytuacji (wolontariat).

      

      

     Rozwijanie poczucia przynależności do grupy (samorząd uczniowski, klub, drużyna, wspólnota).

      

     Kształtowanie otwartości na doświadczenia innych ludzi, ich sposobów rozwiązywania problemów, na nową wiedzę.

      

     Rozwijanie świadomości dotyczącej roli osób znaczących                               i autorytetów.

     Zasady zdrowego stylu życia, prawidłowe odżywianie, rola aktywności fizycznej               w zdrowym życiu człowieka.

      

     Wpływ sytuacji kryzysowej na funkcjonowanie dziecka oraz możliwości uzyskania pomocy w szkole i poza szkołą.

      

      

     Kształtowanie umiejętności współpracy w dążeniu do osiągnięcia celu.

      

      

      

     Uwrażliwianie na różne obszary ludzkich problemów i potrzeb poprzez krzewienie potrzeby udzielania pomocy (wolontariat).

     Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych:               wyrażanie własnych opinii, przekonań                    i poglądów.

      

     Rozwijanie świadomości roli i wartości rodziny   w życiu człowieka.

      

     Rozwijanie samorządności.

     Zasady zdrowego stylu życia, prawidłowe odżywianie, rola aktywności fizycznej             w zdrowym życiu człowieka.

      

     Wpływ sytuacji kryzysowej na funkcjonowanie dziecka oraz możliwości uzyskania pomocy w szkole i poza szkołą.

      

     Kształtowanie umiejętności wchodzenia                             w interakcje z ludźmi    w sposób zapewniający zadowolenie obydwu stron.

     Kształtowanie umiejętności szukania inspiracji, rozwijanie własnej kreatywności.

      

      

     Rozwijanie odpowiedzialności za siebie i innych (wolontariat).

      

      

      

      

     Zasady zdrowego stylu życia, prawidłowe odżywianie, rola aktywności fizycznej               w zdrowym życiu człowieka.

      

     Wpływ sytuacji kryzysowej na funkcjonowanie dziecka oraz możliwości uzyskania pomocy w szkole i poza szkołą.

      

      

     Rozwijanie umiejętności poszukiwania takich rozwiązań, które stwarzają korzyści dla obydwu stron.

      

      

     Rozwijanie umiejętności dostrzegania pozytywnych aspektów działania zespołowego poprzez docenienie różnic zdań i wiedzy, doświadczeń, specjalizacji,                  kompetencji.

      

     Rozwijanie potrzeby ciągłego doskonalenia siebie jako jednostki, członka rodziny i społeczeństwa.

      

     Kultura– wartości, normy i wzory zachowań

      

     Zapoznanie z rolą zainteresowań w życiu człowieka.

      

     Uwrażliwianie                          na kwestie moralne,                np. mówienia prawdy, sprawiedliwego traktowania.

      

     Kształtowanie pozytywnego stosunku do procesu kształcenia.

      

     Kształtowanie potrzeby uczestnictwa                            w kulturze.

      

      

      

     Rozwijanie zainteresowań i pasji uczniów.

      

     Budowanie samoświadomości dotyczącej praw, wartości, wpływów oraz postaw.

      

     Rozwijanie umiejętności wyrażania własnych emocji.

      

     Rozwijanie umiejętności właściwego zachowania się z uwzględnieniem sytuacji i miejsca.

      

      

     Rozwój zainteresowań, poszerzenie autonomii            i samodzielności.

      

     Rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia   w kontekście analizy wpływów rówieśników   i mediów na zachowanie.

      

     Dokonywanie analizy postaw, wartości, norm społecznych, przekonań   i czynników które na nie wpływają.

      

     Rozwijanie szacunku dla kultury i dorobku narodowego.

     Popularyzowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego.

     Rozwijanie pozytywnego stosunku do procesu kształcenia   i samokształcenia, zaangażowania                    w zdobywanie wiedzy   i umiejętności.

      

     Rozwijanie takich cech jak: pracowitość, odpowiedzialność, prawdomówność, rzetelność i wytrwałość.

      

     Umacnianie więzi ze społecznością lokalną.

     Popularyzowanie wiedzy o różnicach kulturowych oraz rozwijanie umiejętności korzystania z niej w kontakcie  z przedstawicielami innych narodowości.

      

     Popularyzowanie wiedzy i rozwijanie świadomości na temat zasad humanitaryzmu.

      

     Rozwijanie poczucia odpowiedzialności społecznej poprzez podejmowanie działań na rzecz lokalnej społeczności.

     Bezpieczeństwo– profilaktyka zachowań                        ryzykownych (problemowych)

      

     Redukowanie agresywnych zachowań poprzez uczenie sposobów konstruktywnego  rozwiązywania problemów.

      

     Budowanie atmosfery otwartości                                 i przyzwolenia                      na dyskusję.

      

     Uświadamianie zagrożeń wynikających                           z korzystania                           z nowoczesnych technologii informacyjnych.

      

     Zwiększanie wiedzy  na temat środków uzależniających            i zagrożeń z nimi związanych oraz uzależnień behawioralnych.

      

     Rozwijanie umiejętności troski      o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi.

      

      

      

      

     Rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy w sytuacji konfliktu – podstawy negocjacji i mediacji.

      

      

     Rozwijanie umiejętności identyfikowania przyczyn własnego postępowania.

      

     Dokonywanie analizy wpływu nastawienia do siebie i innych na motywację do podejmowania różnorodnych zachowań.

      

     Rozwijanie poczucia osobistej odpowiedzialności, zachęcanie do angażowania się w prawidłowe i zdrowe zachowania.

      

     Doskonalenie umiejętności rozpoznawania symptomów uzależnienia                             od komputera                             i Internetu.

      

      

      

     Dostarczanie wiedzy             na temat osób i instytucji świadczących pomoc w trudnych sytuacjach.

      

      

      

     Budowanie atmosfery wsparcia i zrozumienia w sytuacji problemowej oraz promowanie rzetelnej wiedzy mającej na celu zredukowanie lęku.

      

     Rozwijanie umiejętności radzenia sobie                             z własnymi negatywnymi emocjami oraz                                     z zachowaniami agresywnymi.

      

     Kształtowanie przekonań dotyczących znaczenia posiadanych informacji, których wykorzystanie pomaga w redukowaniu lęku w sytuacjach kryzysowych.

      

     Rozwijanie świadomości dotyczącej prawa                   do prywatności, w tym do ochrony danych osobowych oraz ograniczonego zaufania do osób poznanych                  w sieci.

     Rozwijanie postaw opartych na odpowiedzialności                             za dokonywane wybory  i postępowanie.

      

      

     Dostarczenie wiedzy             z zakresu prawa dotyczącego postępowania w sprawach nieletnich.

      

     Przeciwdziałanie ryzykownym zachowaniom seksualnym.

      

     Rozwijanie umiejętności reagowania                          w sytuacjach kryzysowych, niesienia pomocy dotkniętym nimi osobom oraz minimalizowania ich negatywnych skutków.

      

     Rozwijanie umiejętności lepszego rozumienia siebie poprzez poszukiwanie      i udzielanie odpowiedzi na pytania: Kim jestem? Jakie są moje cele i zadania życiowe?

      

     Propagowanie wiedzy              na temat prawnych                         i moralnych skutków posiadania, zażywania              i rozprowadzania środków psychoaktywnych.

      

     Rozwijanie umiejętności wykorzystywania elementów negocjacji             i mediacji w sytuacji rozwiązywania konfliktów.

      

     Rozwijanie umiejętności podejmowania działań zgodnych ze zweryfikowanymi źródłami wiedzy.

      

     Utrwalanie umiejętności oceny konsekwencji podejmowanych działań dla siebie i dla innych – określanie alternatywnych rozwiązań problemu.

      

     Rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy                 w sytuacji konfliktu – podstawy negocjacji                 i mediacji.

      

     XIV. Treści dotyczące obszarów wychowania i profilaktyki zawarte w podstawach programowych przedmiotów kształcenia ogólnego.

      

     1. Zdrowie – edukacja zdrowotna

      

      

     Przedmiot

      

      

     Wymagania szczegółowe. Uczeń:

      

      

     Edukacja wczesnoszkolna

      

      

      

     • dba o higienę oraz estetykę własną i otoczenia,
     • ma świadomość znaczenia odpowiedniej diety dla utrzymania zdrowia człowieka,
     • posługuje się numerami telefonów alarmowych, formułuje komunikat wezwanie o pomoc: Policji, Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej,
     • posługuje się danymi osobowymi w kontakcie ze służbami mundurowymi i medycznymi, w sytuacji zagrożenia zdrowia  i życia,
     • reaguje stosownym zachowaniem w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa, zdrowia jego lub innej osoby,
     • wymienia wartości odżywcze produktów żywnościowych,  ma świadomość znaczenia odpowiedniej diety dla utrzymania zdrowia, ogranicza spożywanie posiłków o niskich wartościach odżywczych i niezdrowych, zachowuje umiar w spożywaniu produktów słodzonych, zna konsekwencje zjadania ich  w nadmiarze,
     • przygotowuje posiłki służące utrzymaniu zdrowia,
     • ubiera się odpowiednio do stanu pogody, poszukuje informacji na temat pogody, wykorzystując np. Internet,
     • ma świadomość, iż nieodpowiedzialne korzystanie  z technologii ma wpływ na utratę zdrowia człowieka

     Informatyka

     • w sposób odpowiedzialny posługuje się technologią dostosowaną do jego predyspozycji psychofizycznych  i zdrowotnych

     Biologia

     • analizuje związek pomiędzy własnym postępowaniem  a zachowaniem zdrowia oraz rozpoznaje sytuacje wymagające konsultacji lekarskiej,
     • uzasadnia konieczność ochrony przyrody,
     • opisuje i prezentuje postawę i zachowania człowieka odpowiedzialnie korzystającego z dóbr przyrody

      

     Wychowanie fizyczne

     • opisuje, jakie znaczenie ma aktywność fizyczna dla zdrowia,
     • opisuje piramidę żywienia i aktywności fizycznej,
     • opisuje zasady zdrowego odżywiania,
     • przestrzega zasad higieny osobistej i czystości odzieży,
     • przyjmuje prawidłową postawę ciała w różnych sytuacjach,
     • omawia sposoby postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia,
     • wymienia czynniki, które wpływają pozytywnie i negatywnie na zdrowie i samopoczucie oraz wskazuje te, na które może mieć wpływ,
     • omawia sposoby redukowania nadmiernego stresu i radzenia sobie z nim w sposób konstruktywny,
     • wymienia przyczyny i skutki otyłości oraz nieuzasadnionego odchudzania się i używania sterydów w celu zwiększenia masy mięśni,
     • wyjaśnia wymogi higieny wynikające ze zmian zachodzących w organizmie w okresie dojrzewania

      

     Wiedza                       o społeczeństwie

     • rozpoznaje przypadki wymagające postaw asertywnych,
     • podaje przykłady trudnych społecznie sytuacji, w których należy zachować się asertywnie,
     • uzasadnia, że można zachować dystans wobec nieaprobowanych przez siebie zachowań innych ludzi lub przeciwstawić się im,
     • przedstawia różne formy zachowań asertywnych

      

     Przyroda

     • kształtowanie umiejętności właściwego reagowania na niebezpieczeństwa zagrażające życiu i zdrowiu,
     • doskonalenie umiejętności dbałości o własne ciało, jak i najbliższe otoczenie,
     • poznawanie siebie, swoich zdolności i rozwijanie zainteresowań sprzyjających motywacji do uczenia się,

      

     Edukacja dla bezpieczeństwa

      

     • wyjaśnia zależności między zdrowiem fizycznym, psychicznym, emocjonalnym a społecznym; wyjaśnia wpływ stresu na zdrowie,
     • wymienia zachowania, które sprzyjają zdrowiu (prozdrowotne), zagrażają zdrowiu oraz wskazuje te, które szczególnie często występują wśród nastolatków; odróżnia czynniki środowiskowe i społeczne (korzystne i szkodliwe), na które człowiek może mieć wpływ  od takich, na które nie może mieć wpływu,
     • omawia krótkoterminowe i długoterminowe konsekwencje zachowań sprzyjających (prozdrowotnych) i zagrażających zdrowiu,
     • dobiera i demonstruje umiejętności komunikacji interpersonalnej istotne dla zdrowia  i bezpieczeństwa (odmowa, zachowania asertywne, negocjowanie),
     • wymienia rzetelne źródła informacji o zdrowiu, chorobach, świadczeniach i usługach zdrowotnych,
     • ocenia własne zachowania związane ze zdrowiem, ustala indywidualny plan działania na rzecz własnego zdrowia,
     • ustala, co sam może zrobić, aby tworzyć warunki środowiskowe i społeczne, które są korzystne dla zdrowia (ochrona środowiska przyrodniczego, wsparcie społeczne, komunikacja interpersonalna, współpraca osób, instytucji                    i organizacji na rzecz zdrowia itp.)

     Technika

     • przyjmuje postawy odpowiedzialności za współczesny i przyszły stan środowiska,
     • kształtuje umiejętności segregowania i wtórnego wykorzystania odpadów znajdujących się  w najbliższym otoczeniu

     Wychowanie do życia w rodzinie

     • radzi sobie w sytuacji konfliktu, presji grupy, stresu

      

     1. Relacje – kształtowanie postaw społecznych

      

      

     Przedmiot

      

      

     Wymagania szczegółowe. Uczeń:

      

      

     Edukacja wczesnoszkolna

      

      

      

     • identyfikuje się z grupą społeczną, do której należy: rodzina, klasa w szkole, drużyna sportowa, społeczność lokalna, naród; respektuje normy i reguły postępowania w tych grupach,
     • przyjmuje konsekwencje swojego uczestnictwa w grupie i własnego w niej postępowania w odniesieniu do przyjętych norm i zasad,
     • współpracuje z uczniami, wymienia się z nimi pomysłami i doświadczeniami, wykorzystując technologię,
     • dostrzega, że każdy powinien brać odpowiedzialność za swoje wybory,
     • dostrzega, że lepiej poznaje siebie, bardziej się rozwija i czerpie szczęście w relacji z innymi osobami niż w samotności,
     • odkrywa, że współtworzy różne wspólnoty osób, np. rodzinę, klasę, państwo,
     • ma świadomość, że każdej osobie ludzkiej, także jemu, należy się szacunek, że szacunkiem należy obdarzać także wspólnoty osób – rodzinę, klasę, naród (ojczyznę), w tym wspólnotę religijną – a także symbole tych wspólnot,
     • szanuje godność każdej osoby ludzkiej oraz swoją, wyraża swoim komunikatem werbalnym i niewerbalnym,
     • uwzględnia coraz częściej godność i dobro innych osób, podejmując decyzję o działaniu,
     • wyraża szacunek wobec osób, wspólnot osób oraz ich symboli w sytuacjach codziennych  i uroczystych, przejawiając właściwe zachowanie,
     • wchodzi w relacje z innymi osobami (rówieśnikami, nauczycielami), szanując to, co jest wartością dla nich, i nazywając to, co jest wartością dla niego,
     • naśladuje i przyjmuje jako własne zachowania dobre na podstawie doświadczeń ze świata realnego oraz przykładów płynących z tekstów literackich, filmów i innych źródeł,
     • przestrzega zasad obowiązujących we wspólnocie osób, której jest członkiem

     Informatyka

     • uczestniczy w zespołowym rozwiązaniu problemu, posługując się technologią taką jak: poczta elektroniczna, forum, wirtualne środowisko kształcenia, dedykowany portal edukacyjny,
     • identyfikuje i docenia korzyści płynące ze współpracy nad wspólnym rozwiązywaniem problemów,
     • bierze udział w różnych formach współpracy, jak: programowanie w parach lub w zespole, realizacja projektów, uczestnictwo w zorganizowanej grupie uczących się; projektuje, tworzy i prezentuje efekty wspólnej pracy

      

     Wychowanie fizyczne

     • uczestniczy w sportowych rozgrywkach klasowych w roli zawodnika, stosując zasady „czystej gry”: szacunku dla rywala, respektowania przepisów gry, podporządkowania się decyzjom sędziego; potrafi właściwie zachować się w sytuacji zwycięstwa i porażki, podziękować za wspólną grę,
     • pełni rolę organizatora, sędziego i kibica w ramach szkolnych zawodów sportowych,
     • wyjaśnia zasady kulturalnego kibicowania,
     • wyjaśnia, jak należy zachować się w sytuacjach związanych z aktywnością taneczną,
     • omawia znaczenie dobrych relacji z innymi ludźmi, w tym  z rodzicami oraz rówieśnikami tej samej i odmiennej płci,
     • identyfikuje swoje mocne strony, budując poczucie własnej wartości, planuje sposoby rozwoju oraz ma świadomość słabych stron, nad którymi należy pracować,
     • wykazuje kreatywność w poszukiwaniu rozwiązań sytuacji problemowych,
     • wykazuje umiejętność adekwatnej samooceny swoich możliwości psychofizycznych,
     • współpracuje w grupie szanując poglądy i wysiłki innych ludzi, wykazując asertywność i empatię,
     • motywuje innych do udziału w aktywności fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem osób o niższej sprawności fizycznej i specjalnych potrzebach edukacyjnych (np. osoby niepełnosprawne, osoby starsze)

      

     Wiedza                       o społeczeństwie

     • współpracuje z innymi – dzieli się zadaniami i wywiązuje się z nich,
     • wykazuje konieczność współdziałania w życiu społecznym  i wyjaśnia istotę samorządności,
     • uzasadnia, że człowiek jest istotą społeczną; rozumie znaczenie potrzeb społecznych człowieka (kontaktu, przynależności, uznania),
     • przedstawia zasady komunikowania się; wyjaśnia zasady skutecznej autoprezentacji – kształtowania swojego wizerunku,
     • wymienia cechy grup społecznych; charakteryzuje grupę koleżeńską i grupę nastawioną na realizację określonego zadania; uzasadnia, że efektywna współpraca przynosi różne korzyści; przedstawia różne formy współpracy w grupie,
     • rozpoznaje sytuacje wymagające podjęcia decyzji indywidualnej i grupowej; wyjaśnia i stosuje podstawowe sposoby podejmowania wspólnych decyzji,
     • rozpoznaje sytuacje wymagające podjęcia decyzji indywidualnej i grupowej; wyjaśnia i stosuje podstawowe sposoby podejmowania wspólnych decyzji,
     • przedstawia cele i przykłady działania organizacji społecznych skupiających młodych ludzi w Polsce; wyjaśnia ideę wolontariatu i przedstawia formy działalności wolontariuszy

      

     Przyroda

     • zachęcanie do działania na rzecz środowiska lokalnego,
     • doskonalenie umiejętności w zakresie komunikowania się, współpracy i działania oraz pełnienia roli lidera w zespole

     Biologia

     • prezentuje postawę szacunku wobec siebie i wszystkich istot żywych

     Wychowanie             do życia w rodzinie

     • zna i stosuje zasady savoir-vivre'u w różnych sytuacjach społecznych,
     • rozumie zasady komunikacji werbalnej i niewerbalnej i jej znaczenie w relacjach interpersonalnych; przyjmuje odpowiedzialność za manifestowane reakcje, wypowiadane  i pisane słowa,
     • kształtuje i wyraża postawy asertywne, gdy nie może lub nie powinien czegoś wykonać, stara się odmawiać tak, by nie ranić drugiego,
     • bierze udział w życiu społecznym przez: wolontariat, stowarzyszenia, grupy nieformalne i aktywność indywidualną; ujawnia wrażliwość na osoby potrzebujące pomocy i zna konkretne sposoby jej udzielania

      

      

     1. Kultura – wartości, normy i wzory zachowań

      

      

     Przedmiot

      

      

     Wymagania szczegółowe. Uczeń:

      

      

     Edukacja wczesnoszkolna

      

      

      

     • ocenia swoje postępowanie i innych osób, odnosząc się do poznanych wartości, takich jak: godność, honor, sprawiedliwość, obowiązkowość, odpowiedzialność, przyjaźń, życzliwość, umiar, powściągliwość, pomoc, zadośćuczynienie, przepraszanie, uznanie, uczciwość, wdzięczność oraz inne respektowane przez środowisko szkolne,
     • szanuje zwyczaje i tradycje różnych grup społecznych i narodów, przedstawia i porównuje zwyczaje ludzi, np. dotyczące świąt w różnych regionach Polski, a także w różnych krajach,
     • określa, co jest dobre, a co jest złe, w otaczającym go świecie  i w świecie poznawanych tekstów oraz podaje uzasadnienie swojego zdania,
     • odróżnia szczęście od doraźnie odczuwanej przyjemności i poznaje, że dobro jest źródłem szczęścia własnego oraz innych osób,
     • odkrywa, że wspólnota osób, której jest członkiem, ustanawia swoje zasady (normy) i oczekuje ich respektowania

      

     Język polski

     • kształtuje umiejętność uczestniczenia w kulturze polskiej i europejskiej, szczególnie w jej wymiarze symbolicznym i aksjologicznym,
     • rozwija zdolności dostrzegania wartości: prawdy, dobra, piękna, szacunku dla człowieka i kierowania się tymi wartościami,
     • kształci postawy szacunku dla przeszłości i tradycji literackiej jako podstawy tożsamości narodowej,
     • rozwija zainteresowania kulturą w środowisku lokalnym                      i potrzeby uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych,
     • rozwija szacunek dla wiedzy, wyrabia pasję poznawania świata i zachęca do praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości,
     • rozwija umiejętność samodzielnego docierania do informacji, dokonywania ich selekcji, syntezy oraz wartościowania,
     • rozwija umiejętność rzetelnego korzystania ze źródeł wiedzy,  w tym stosowania cudzysłowu, przypisów i odsyłaczy, oraz szacunku dla cudzej własności intelektualnej,
     • kształci nawyki systematycznego uczenia się oraz porządkowania zdobytej wiedzy i jej pogłębiania,
     • jest zachęcany do rozwijania swoich uzdolnień przez udział           w różnych formach poszerzania wiedzy, na przykład w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i wykładach, oraz rozwijania umiejętności samodzielnej prezentacji wyników swojej pracy

     Historia

     • poznaje historię i tradycje swojej okolicy i ludzi dla niej szczególnie zasłużonych; zna lokalne zabytki i opisuje ich dzieje

     Muzyka

     • poznaje i popularyzuje przykłady muzycznej twórczości ludowej, obrzędy, zwyczaje, tradycje swojego regionu,
     • zna repertuar kulturalnego człowieka, orientując się                            w sztandarowych utworach z dziejów historii muzyki                               i współczesnej kultury muzycznej oraz wartościowej muzyki popularnej,
     • zna i wymienia instytucje upowszechniające kulturę muzyczną we własnym regionie, kraju i na świecie oraz ich działalność,              a także śledzi wydarzenia artystyczne,
     • uczestniczy w tworzeniu artystycznych projektów edukacyjnych o charakterze interdyscyplinarnym (również                 z wykorzystaniem technologii informacyjnej),
     • angażuje się w kreowanie kultury artystycznej swojej szkoły               i najbliższego środowiska,
     • uczestniczy realnie lub wirtualnie w różnorodnych wydarzeniach muzycznych,
     • stosuje zasady wynikające ze świadomego korzystania i uczestniczenia w dorobku kultury muzycznej: odpowiednie zachowanie podczas koncertu, przedstawienia operowego itp., tolerancja dla preferencji muzycznych innych osób oraz szacunek dla twórców i wykonawców

     Plastyka

     • zna dziedzictwo kulturowe najbliższego otoczenia, wymienia zabytki i dzieła architektury (historycznej i współczesnej),
     • zapoznaje się z twórczością artystów w obrębie „małej ojczyzny”

     Wiedza                                o społeczeństwie

     • uzasadnia, że konflikt w grupie może wynikać z różnych przyczyn (sprzeczne interesy, inne cele); przedstawia sposoby rozwiązywania konfliktów oraz analizuje ich zalety i wady,
     • podaje cnoty obywatelskie (odpowiedzialność, troska o dobro wspólne, aktywność, przedsiębiorczość, solidarność, roztropność, tolerancja, odwaga cywilna); wykazuje, odwołując się do działań wybitnych Polaków, znaczenie ich urzeczywistnienia dla pożytku publicznego,
     • wymienia mieszkające w Polsce mniejszości narodowe i etniczne, grupę posługującą się językiem regionalnym oraz grupy migrantów (w tym uchodźców) i lokalizuje miejsca ich zwartego zamieszkiwania; przedstawia – za Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej – prawa przysługujące etnicznym grupom mniejszościowym,
     • uzasadnia, że można pogodzić różne tożsamości społeczno-kulturowe (regionalną, narodową/etniczną, państwową/obywatelską, europejską); rozpoznaje przejawy ksenofobii, w tym rasizmu, szowinizmu i antysemityzmu, oraz uzasadnia potrzebę przeciwstawiania się tym zjawiskom,
     • planuje dalszą edukację, uwzględniając własne zainteresowania, zdolności i umiejętności oraz rady innych osób i sytuację na rynku pracy

     Przyroda

     • kształtuje postawy związane z tożsamością kulturową regionu

     Geografia

     • łączy racjonalność naukową z refleksją nad pięknem i harmonią świata przyrody oraz dziedzictwem kulturowym ludzkości,
     • przyjmuje postawy szacunku do środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz rozumienie potrzeby racjonalnego w nim gospodarowania,
     • rozwija w sobie poczucie tożsamości oraz wykazywanie postawy patriotycznej, wspólnotowej i obywatelskiej,
     • ma poczucie dumy z piękna ojczystej przyrody i dorobku narodu (różnych obiektów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego własnego regionu i Polski, krajobrazów Polski, walorów przyrodniczych, kulturowych, turystycznych oraz sukcesów polskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej),
     • kształtuje pozytywne – emocjonalne i duchowe – więzi z najbliższym otoczeniem, krajem ojczystym, a także z całą planetą Ziemią,
     • rozwija postawy współodpowiedzialności za stan środowiska geograficznego, kształtowanie ładu przestrzennego oraz przyszłego rozwoju społeczno- kulturowego i gospodarczego „małej ojczyzny”, własnego regionu i Polski,
     • przełamuje stereotypy i kształtuje postawy szacunku, zrozumienia, akceptacji i poszanowania innych kultur przy jednoczesnym zachowaniu poczucia wartości dziedzictwa kulturowego własnego narodu i własnej tożsamości

     Informatyka

     • opisuje kwestie etyczne związane z wykorzystaniem komputerów i sieci komputerowych, takie jak: bezpieczeństwo, cyfrowa tożsamość, prywatność, własność intelektualna, równy dostęp do informacji dzielenie się informacją,
     • postępuje etycznie w pracy z informacjami

     Wychowanie do życia w rodzinie

     • jest odpowiedzialny za własny rozwój i samowychowanie

      

      

     1. Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych)

      

      

     Przedmiot

      

      

     Wymagania szczegółowe. Uczeń:

      

      

     Edukacja wczesnoszkolna

      

      

      

     • wyjaśnia, iż wszyscy ludzie posiadają prawa i obowiązki, wymienia własne prawa i obowiązki, przestrzega ich i stosuje  je w codziennym życiu,
     • rozróżnia podstawowe znaki drogowe, stosuje przepisy bezpieczeństwa w ruchu drogowym i miejscach publicznych; przestrzega zasad zachowania się środkach publicznego transportu zbiorowego,
     • stosuje się do zasad bezpieczeństwa w szkole, odnajduje drogę ewakuacyjną, rozpoznaje znaki i symbole informujące o różnych rodzajach niebezpieczeństw oraz zachowuje się zgodnie z informacją w nich zawartą; stosuje zasady bezpiecznej zabawy w różnych warunkach i porach roku,
     • ma świadomość istnienia zagrożeń ze środowiska naturalnego, np. nagła zmiana pogody, huragan, ulewne deszcze, burza, susza oraz ich następstwa: powódź, pożar, piorun; określa odpowiednie sposoby zachowania się człowieka w takich sytuacjach,
     • stosuje zasady bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń cyfrowych, rozumie i respektuje ograniczenia związane               z   czasem pracy z takimi urządzeniami, oraz stosuje zasady etykiety,
     • rozróżnia pożądane i niepożądane zachowania innych osób (również uczniów) korzystających z technologii, zwłaszcza             w sieci Internet

     Informatyka

     • rozróżnia pozytywne i negatywne zachowania innych osób (również uczniów) korzystających z technologii, w tym zwłaszcza w sieci Internet,
     • przestrzega ogólnie przyjęte zasady związane                                       z bezpieczeństwem w Internecie,
     • posługuje się technologią zgodnie z przyjętymi zasadami                      i prawem; przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
     • uznaje i respektuje prawo do prywatności danych i informacji oraz prawo do własności intelektualnej,
     • wymienia zagrożenia związane z powszechnym dostępem do technologii oraz do informacji i opisuje metody wystrzegania się ich,
     • stosuje profilaktykę antywirusową i potrafi zabezpieczyć przed zagrożeniem komputer wraz z zawartymi w nim informacjami,
     • ocenia krytycznie informacje i ich źródła, w szczególności              w sieci, pod względem rzetelności i wiarygodności                   w odniesieniu do rzeczywistych sytuacji, docenia znaczenie otwartych zasobów w sieci i korzysta z nich

     Wychowanie fizyczne

     • omawia zasady bezpiecznego zachowania się nad wodą              i w górach w różnych porach roku,
     • omawia konsekwencje zdrowotne stosowania używek                       w odniesieniu do podejmowania aktywności fizycznej,
     • wymienia zasady bezpiecznego korzystania ze sprzętu sportowego,
     • wymienia najczęstsze przyczyny oraz okoliczności wypadków  i urazów w czasie zajęć ruchowych, omawia sposoby zapobiegania im,
     • wskazuje zagrożenia związane z uprawianiem niektórych dyscyplin sportu

     Wiedza                                  o społeczeństwie

     • rozpoznaje zachowania związane z przemocą fizyczną                      i psychiczną, w tym werbalną, wobec siebie i innych; wymienia osoby i instytucje, które należy powiadomić w takich sytuacjach,
     • przedstawia korzyści i zagrożenia wynikające z korzystania                z zasobów Internetu; rozpoznaje przemoc w cyberprzestrzeni               i wyjaśnia, jak należy na nią reagować,
     • wyjaśnia, na jakich zasadach nieletni odpowiadają za popełnienie wykroczeń i przestępstw,
     • przedstawia uprawnienia policjantów i funkcjonariuszy innych służb porządkowych oraz swoje prawa w kontakcie z tymi służbami

     Technika

     • przewiduje zagrożenia płynące z niewłaściwego użytkowania sprzętu technicznego,
     • analizuje sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu podczas pracy              z narzędziami i urządzeniami (procedura postępowania podczas wypadku przy pracy; umiejętność udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej w typowych sytuacjach zagrożenia)

     Edukacja dla bezpieczeństwa

     • wymienia przykłady nadzwyczajnych zagrożeń (pochodzenia naturalnego i wywołane przez człowieka),
     • wymienia zasady ostrzegania ludności o zagrożeniach; rozróżnia poszczególne sygnały alarmowe i środki alarmowe; omawia zasady właściwego zachowania się w razie uruchomienia sygnałów alarmowych

     Wychowanie do życia w rodzinie

     • świadomie i odpowiedzialnie korzysta ze środków społecznego przekazu, w tym z Internetu, dokonując wyboru określonych treści i limitując czas im poświęcany

      

      

      

      

      

     XIV. Ewaluacja programu

     Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu wychowawczo-profilaktycznego. Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez:

     1.  obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian,
     2.  analizę dokumentacji (dzienniki zajęć, sprawozdania wychowawców i specjalistów), raporty z przeprowadzanych w ciągu roku szkolnego badań ankietowych, badania ankietowe,
     3.  dokonywanie corocznej diagnozy czynników chroniących i czynników ryzyka,
     4.  rozmowy z rodzicami,
     5.  wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli.

      

      

     Program Wychowawczo-Profilaktyczny został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkoły Podstawowej  Nr 2 im. Jana Pawła II w Żychlinie w dniu 16.09.2022 r.