• Procedura odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej SP2

    •  

     Procedura odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 2 Im. Jana Pawła II w Żychlinie.

      

     1.Dzieci są odbierane ze świetlicy szkolnej przez rodziców /opiekunów prawnych lub  inne osoby wskazane przez rodziców, którzy są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo.

     2.Wychowawcy sprawują opiekę nad dziećmi w godzinach pracy świetlicy od 6.30 do 15.30. Za dzieci pozostawione w szkole przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu pracy świetlicy odpowiedzialność ponoszą wyłącznie rodzice/opiekunowie prawni.

     3.W przypadku, gdy dziecko ma opuścić świetlicę w innych godzinach niż zapisano w karcie zgłoszeniowej lub ma się udać do domu samodzielnie, rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany przedstawić pisemne zwolnienie dziecka z własnoręcznym podpisem i aktualna datą.

     4.Dzieci mogą być odbierane również przez inne osoby upoważnione na piśmie przez rodziców/opiekunów prawnych. Upoważnienie pozostaje w dokumentacji świetlicy. Może ono zostać w każdej chwili odwołane lub zmienione przez rodziców/ opiekunów prawnych. Rodzice/opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego ze świetlicy przez upoważnioną przez nich osobę.

     5.W sytuacjach sporadycznych odebrać dziecko ze świetlicy może inna osoba dorosła wyłącznie na pisemną prośbę rodziców/opiekunów prawnych, z własnoręcznym podpisem rodzica/opiekuna prawnego i aktualną datą.

     6. Dopuszcza się możliwość odbioru dziecka ze świetlicy przez niepełnoletnie rodzeństwo, jeśli sytuacja życiowa rodziny tego wymaga. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do złożenia pisemnego oświadczenia w tej sprawie. Rodzice/opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich dzieci w drodze ze szkoły do domu.

     7. Dziecko należy odebrać ze świetlicy do godz. 15.30.

     8.Wychowawca świetlicy powinien nie tylko wiedzieć, ale także widzieć kto odbiera dziecko ze świetlicy. Ze świetlicy lub miejsca pobytu grupy świetlicowej można pozwolić dziecku odejść dopiero wtedy, gdy rodzic/osoba upoważniona dotarł na miejsce pobytu grupy.

     9.Wychowawca może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko wskazuje na spożycie alkoholu lub zachowanie tej osoby jest agresywne. W takim przypadku wychowawca ma obowiązek zaopiekować się dzieckiem do czasu wyjaśnienia sprawy oraz skontaktować się z inną osobą upoważnioną do odbioru dziecka. O zaistniałym fakcie niezwłocznie powinna zostać poinformowana dyrekcja szkoły oraz pedagog szkolny.

     10.Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.