• Zasady rekrutacji do świetlicy szkolnej SP2

       •  
       • ZASADY REKRUTACJI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 im. JANA PAWŁA II W ŻYCHLINIE
       •  

     1. Do świetlicy przyjmowane są dzieci na podstawie ustaleń szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej, powołanej przez dyrektora szkoły.

     W skład komisji wchodzą;

     - wicedyrektor szkoły

     - psycholog szkolny

     - nauczyciele -wychowawcy  świetlicy.

     2. Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna przeprowadza nabór w  nowym  roku szkolnym do 15 września.

     3. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:

     - dojeżdżające

     - obojga rodziców pracujących,

     - rodziców pracujących samotnie wychowujących dzieci,

     - matek i ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, całkowitą niezdolność do pracy lub niezdolność do samodzielnego życia

     - umieszczone w rodzinach zastępczych,

     - z rodzin objętych nadzorem kuratora.

     - dzieci, które nie uczęszczają na lekcje religii

     4. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest złożenie w sekretariacie szkoły prawidłowo wypełnionego wniosku w wyznaczonym przez szkołę terminie. Karty zgłoszenia można pobrać u nauczycieli świetlicy lub u wychowawców klasy.

     5. W składanym wniosku, rodzice bądź opiekunowie prawni, powinni podać: dane osobowe dziecka, numery telefonów kontaktowych, informacje o stanie zdrowia dziecka, powód objęcia dziecka opieką świetlicową oraz informacje dotyczące odbierania dziecka ze świetlicy.

     6. O wszelkich zmianach w danych, zawartych we wniosku, dokonujących się w ciągu roku szkolnego, rodzic lub opiekun prawny, zobowiązany jest poinformować nauczycieli – wychowawców świetlicy w formie pisemnej.

     7. Rodzice lub opiekunowie prawni powinni zapoznać się i zaakceptować swoim podpisem regulamin świetlicy szkolnej.

     8. O kolejności przyjęć decyduje data wpływu - do wyczerpania miejsc.

     9. Liczba miejsc jest ograniczona. Wnioski i prośby indywidualne rozpatruje dyrektor szkoły.

     10. O przyjęciu dziecka do świetlicy w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor szkoły.

     11. W przypadku nieusprawiedliwionej, ciągłej nieobecności dziecka na zajęciach w świetlicy powyżej 1 miesiąca, uczeń może być skreślony z listy dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej.

     12. O skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej decyduje dyrektor.

      Nowy rok szkolny

     TERMINARZ:

     do 15.09. do godz. 10.00 – ostateczny termin złożenia kart zapisu do świetlicy szkolnej w sekretariacie szkoły

     16-17.09. – posiedzenie Szkolnej Komisji Rekrutacyjno- Kwalifikacyjnej

     18.09. – ogłoszenie wyników naboru, podanie listy zakwalifikowanych dzieci na tablicy informacyjnej.