• Zasady obowiązujące w świetlicy szkolnej SP2

    •  

     ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2  im. JANA PAWŁA II W ŻYCHLINIE

      

     1. Świetlica przeznaczona jest dla uczniów naszej szkoły, którym rodzice/opiekunowie  prawni nie mogą zapewnić opieki w czasie wolnym od zajęć szkolnych. Do jednej grupy świetlicowej przyjmowanych jest maksymalnie 25 dzieci.

     2. Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 do 15.30.

     3. Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się corocznie na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/opiekunów prawnych poprzez wypełnienie Karty Zgłoszenia  Dziecka do Świetlicy Szkolnej.  

     4. Rodzice mają obowiązek przyprowadzania dzieci do budynku szkolnego.

     5. Dzieci odbierane są ze świetlicy przez rodziców, opiekunów prawnych lub osoby upoważnione.

     6. Pisemne oświadczenia (załącznik nr 1) wymagane są również w przypadku samodzielnego wyjścia dziecka do domu . Upoważnienie takie powinno zawierać dokładną datę, godzinę wyjścia, deklarację, iż ponosi całkowitą odpowiedzialność za dziecko oraz czytelny podpis osoby.

     7. Rodzic nie może przez telefon polecić dziecku samodzielnego powrotu do domu.

     8. Nie podlega opiece wychowawców dziecko, które nie dotrze do świetlicy. Obowiązkiem  dziecka   jest zgłosić się u wychowawcy po wejściu do świetlicy.

     9.Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad, dotyczących przede wszystkim bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny, oraz do szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy.

     10. Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice/opiekunowie.

     11. W świetlicy przez cały rok szkolny obowiązuje zmiana obuwia.

     12. Dziecko przebywające w świetlicy każdorazowo zgłasza potrzebę wyjścia ze świetlicy u wychowawcy (np. do toalety, biblioteki, itp.)

     13. Nauczyciel  przekazujący  grupę,  informuje  przejmującego  opiekę,  o  liczbie  dzieci w grupie.        

     14. Gdy dziecko wychodzi ze świetlicy: do domu albo na zajęcia dodatkowe, ma obowiązek poinformować o tym nauczyciela.

     15. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela o odbiorze dziecka.

     16. Dziecko odebrane ze świetlicy szkolnej, nie może być w danym dniu przyjęte powtórnie.

     17. Nauczyciele świetlicy mają  wpływ  na semestralną i roczną ocenę dziecka z zachowania.

     18. Uczniowie nie przynoszą do szkoły własnych zabawek oraz wartościowych przedmiotów . Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe przedmioty przynoszone przez dzieci.

     19. Zgodnie z regulaminem szkoły obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych.

     20. Świetlica chętnie przyjmuje niepotrzebne zabawki oraz artykuły papiernicze.

     21. Dzieci będą wypuszczane ze świetlicy na zajęcia dodatkowe pozalekcyjne na podstawie pisemnej informacji od rodziców.

     22. W przypadku nieusprawiedliwionej, ciągłej nieobecności dziecka na zajęciach w świetlicy powyżej 1 miesiąca, uczeń może być skreślony z listy dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej.

     23. Rodzice dziecka (opiekunowie prawni) zobowiązani są do przestrzegania godzin otwarcia świetlicy szkolnej.