• Regulamin świetlicy szkolnej SP2

    •  

     REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
     DZIAŁAJĄCEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. JANA PAWŁA II W ŻYCHLINIE

      

     § 1

     Postanowienia ogólne

     1. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele  i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym . 
     W świetlicy zadania realizowane są według tygodniowego rozkładu zajęć opracowanego w oparciu o roczny plan pracy szkoły.

     2. Regulamin świetlicy opracowywany jest przez wychowawców świetlicy (modyfikowany w miarę potrzeb),  zatwierdzany przez dyrektora szkoły oraz przedstawiany do akceptacji wychowankom i ich rodzicom.

      § 2

     Cele i zadania świetlicy
     Wychowawcy w świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom:

     1. Prowadzą współpracę z rodzicami, wychowawcami klas, a także
      pedagogiem szkolnym celem rozwiązywania napotkanych trudności
      wychowawczych.
     2. Współpracują i współdziałają ze szkołą, domem oraz środowiskiem lokalnym.
     3. Organizują właściwy i kulturalny wypoczynek dzieci;
     4. Udzielają pomocy uczniom mającym trudności w nauce;
     5. Rozwijają zainteresowania oraz zdolności wychowanków;
     6. Kształtują nawyki kultury osobistej i współżycia w grupie;
     7. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno – moralnej (odpowiednie zachowanie się w szkole, domu i środowisku lokalnym);
     8. Organizację zespołowej nauki, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej; 
     9. Zorganizowaną opiekę wychowawczą;

     Do zadań świetlicy należy:

     • organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy;
     • organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny;
     • odkrywanie i rozwijanie zainteresowań;
     • stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego;
     • upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny
      i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia;
     • rozwijanie samodzielności i samorządności;
     • współdziałanie z nauczycielami, rodzicami oraz instytucjami społecznymi;

      § 3

     Założenia organizacyjne:

     1.Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy codziennie w godz. 6.30 do15.30.

     2.Do świetlicy w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:

                    ● dojeżdżające,

                    ● obojga rodziców pracujących,

                    ● rodziców pracujących samotnie wychowujących dzieci,

              ● matek i ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, całkowitą niezdolność do pracy lub niezdolność do samodzielnego życia,

                    ● umieszczone w rodzinach zastępczych,

                    ● dzieci, które nie uczęszczają na lekcje religii.

     3. Warunkiem przyjęcia do świetlicy jest złożenie  w sekretariacie szkoły prawidłowo wypełnionego wniosku w wyznaczonym terminie.

     Karty zgłoszenia można pobrać u nauczycieli świetlicy, sekretariacie szkoły oraz ze strony internetowej szkoły.

     (Załącznik nr 1)

     4. W karcie zgłoszenia, rodzice/prawni opiekunowie powinni podać: dane osobowe dziecka, numery telefonów kontaktowych, informację o stanie zdrowia dziecka, powód objęcia dziecka opieką świetlicową oraz informacje dotyczące odbierania dziecka ze świetlicy.

     5. O wszelkich zmianach w danych, zawartych we wniosku, dokonujących się w ciągu roku szkolnego, rodzic/opiekun prawny, zobowiązany jest poinformować nauczycieli- wychowawców świetlicy w formie pisemnej.

     6. Rodzice/opiekunowie prawni powinni zapoznać się i zaakceptować swoim podpisem Zasady Obowiązujące w Świetlicy Szkolnej. (Załącznik nr 2)

     7.O naborze do świetlicy decyduje komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna, powoływana przez dyrektora szkoły, która swoje  decyzje podejmuje w oparciu o  Zasady Rekrutacji.

     8. Liczba miejsc jest ograniczona. Wnioski i prośby indywidualne rozpatruje  dyrektor szkoły.

     9. O przyjęciu dziecka do świetlicy w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor szkoły.

     10. W przypadku nieusprawiedliwionej, ciągłej nieobecności dziecka na zajęciach  w świetlicy powyżej 1 miesiąca, uczeń może być skreślony z  listy dzieci uczęszczających do świetlicy.

     11. O skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej decyduje dyrektor.

      § 4

     Wychowankowie świetlicy:

     - do świetlicy w pierwszej kolejności przyjmuje się uczniów rodziców pracujących, dojeżdżających, sieroty, rodzin zaniedbanych wychowawczo, rodzin zastępczych i dzieci nauczycielskich;

     -  w świetlicy szkolnej mogą przebywać uczniowie danej klasy, skierowani do niej przez dyrektora lub wicedyrektora szkoły w wyjątkowej sytuacji, np. gdy zaistnieje nagła potrzeba zorganizowania zastępstwa za nieobecnego na lekcji nauczyciela;

     - wychowawcy świetlicy otaczają szczególną opieką dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce i zachowaniu;

     - z wyposażenia świetlicy można korzystać wyłącznie pod opieką i za zgodą wychowawcy świetlicy, którego obowiązkiem jest dbałość o jego właściwe wykorzystanie i zabezpieczenie.

     Rodzice ucznia, który dokonał celowego zniszczenia wyposażenia świetlicy, mogą zostać obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony lub uszkodzony sprzęt.
      

     Prawa uczestnika świetlicy
     Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do:

     • wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami;
     • korzystania z pomocy wychowawcy w odrabianiu zadań;
     • wpływa na planowanie pracy w świetlicy;

     Obowiązki uczestnika świetlicy
     Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązany jest do:

     • systematycznego udział w zajęciach,
     • usprawiedliwienia swojej nieobecności,
     • nieopuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy, (osoby, które chcą zwolnić się z zajęć świetlicowych muszą dostarczyć pisemną zgodę rodziców),
     • dbania o porządek i wystrój świetlicy,
     • poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy,
     • kulturalnego zachowanie się w trakcie zajęć świetlicowych, respektowania poleceń nauczyciela-wychowawcy,
     • przestrzegania regulaminu świetlicy oraz zakazu używania telefonów komórkowych.

      

     Uwaga!

     Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione na niej przedmioty.

      § 5

     Nagrody i wyróżnienia

     • Wyróżnienie wobec wszystkich dzieci przez wychowawcę,
     • Pochwała przekazana opiekunom.
     • Drobny upominek np.: plan lekcji, naklejka.

     Kary

     • Upomnienie, nagana udzielona przez wychowawcę w obecności wszystkich uczniów.
     • Poinformowanie rodziców o złym zachowaniu (w kontakcie bezpośrednim, pisemnie lub telefonicznie)
     • Nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy.
     • Nagana udzielona przez Dyrektora szkoły.
     • Skreślenie z listy uczestników świetlicy.

     Nauczyciele świetlicy mają wpływ na semestralną i roczną ocenę dziecka z zachowania.

      § 6

     Współpraca z rodzicami
     1.Bezpośrednia (codzienny kontakt i rozmowy – odbierają dzieci ze świetlicy osobiście).
     Korespondencja z rodzicami.
     Rozmowy telefoniczne.

      § 7

     Dokumentacja świetlicy

     1. Roczny plan pracy dydaktyczno –wychowawczej zatwierdzony przez dyrektora szkoły na początku roku szkolnego.
     2. Dziennik zajęć.
     3. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej.

     4. Roczne  sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej.

     5. Regulamin świetlicy.

     6. Zasady rekrutacji do świetlicy.

     7. Procedura odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej.

     8. Procedura postępowania w sytuacji nie odebrania dziecka ze świetlicy szkolnej po godzinach jej pracy.

     9. Procedura postępowania w sprawie zapewnienia opieki nad uczniem w dni wolne od zajęć dydaktycznych.