• KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

    • Klauzula informacyjna RODO w związku ze zdalnym nauczaniem

      

     W związku z przetwarzaniem danych osobowych wynikającego z realizacji zdalnego nauczania Dyrektor Szkoły Podstawowej, działając w imieniu Administratora danych informuje, że:

     1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żychlinie, ul. Żeromskiego 8, 99-320 Żychlin, reprezentowany przez Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żychlinie.

      

     1. By nadzorować sprawy związane z ochroną danych osobowych oraz udzielać Państwu szczegółowych informacji wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jego obowiązki pełni Pan Maciej Strycharz. Mogą Państwo skontaktować się z inspektorem drogą mailową: iod@gminazychlin.pl, telefonicznie: 24 351 20 47 lub pisemnie, kierując korespondencję na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

      

     1. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadania w interesie publicznym, którym jest organizacja i prowadzenie nauczania zdalnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 1389 ze zm.). Przepisy prawa nie określają jakie dane mają być przetwarzane w związku z realizacją tego zadania, dlatego minimalny zakres danych do realizacji tego celu przetwarzania określa Administrator i pozostaje on w zgodzie z danymi osobowymi, które szkoła przetwarza w stacjonarnym procesie kształcenia.
     2. Administrator przewiduje przetwarzanie wizerunków uczniów. Wizerunek ucznia będzie przetwarzany jedynie w związku z uczestnictwem w wideo konferencjach, w tym na lekcjach prowadzonych z użyciem aplikacji ZOOM i SKYPE.
     3. Zdalne nauczanie jest realizowane poprzez:
     • Platformę e-podręczniki – platformę edukacyjną Ministerstwa Edukacji Narodowej,
     • Platformę Wsip Net,
     • Wideo konferencje prowadzone przwykorzystaniu oprogramowania/aplikacji: ZOOM i Skype.
     • Dostawcę usług e-mail: Google
     1. Administratorem danych przetwarzanych w narzędziach, systemach, aplikacjach służących do kształcenia na odległość jest dostawca danego rozwiązania. Należy dokładnie zapoznać się z regulaminami i Politykami prywatności dostawców usług i rozwiązań służących do zdalnego nauczania, z których korzystają uczniowie i nauczyciele.
     2. Dane osobowe dzieci, rodziców i opiekunów prawnych przetwarzane są  przez okres trwania obowiązku nauki zdalnej. Następnie niezbędna dokumentacja jest dołączana do dokumentacji ucznia, przechowywane zgodnie z zapisami dla dokumentacji pedagogicznej.
     3. Dane osobowe przetwarzane w procesie zdalnej nauki nie są przetwarzane z sposób zautomatyzowany i nie podlegają profilowaniu.
     4. Dane osobowe nie są profilowane ani przetwarzane automatycznie.
     5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na realizacje ustawowego obowiązku nauki/obowiązku szkolnego.
     6. Nie przewidujemy transferu danych do Państw trzecich. Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednak zastrzegamy, że przepływy danych serwisu Facebook, Google mają charakter ponadnarodowy. Serwis ten może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednocześnie wskazujemy, iż Facebook, Google posiada certyfikat EU-US-PrivacyShield dołączony do umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską. Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat PrivacyShield.
     7. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

      Opracowała

      Iwona Chojnacka