• SZKOŁA - Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Żychlinie z dnia 29.01.2021r.

    • Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Żychlinie

     z dnia 29.01.2021 r.

     o rekrutacji dzieci do klasy pierwszej w szkole podstawowej w roku szkolnym 2021/2022

                                

     podstawa prawna: ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.- Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) , ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ,1954, 1985, 2169 i z 2017 r. poz. 60) oraz zarządzenia nr 5/21 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 21stycznia 2021r.

      

            Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2  im. Jana Pawła II w Żychlinie  informuje, że rekrutacja dzieci do klasy pierwszej , do szkoły w roku szkolnym 2021/2022 będzie prowadzona w szkole w  terminie od 08 lutego 2021 roku do 19 lutego 2021 roku.

      

     Dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Żychlinie przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców w terminie od 08 lutego 2021 roku do 19 lutego 2021 roku w sekretariacie szkoły.

      

     Do obwodu Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Żychlinie  należą ulice, miejscowości, sołectwa : a) miasto Żychlin ulice: Dąbrowskiego, Ignacego Krasickiego, Marii Konopnickiej, Mikołaja Reja, Narutowicza od nr 69 do nr 102, Łąkowa, Prusa, inż. Zygmunta Okoniewskiego, Sienkiewicza, Waryńskiego, Żeromskiego, Spacerowa, Tuwima, Fabryczna,

     b) miejscowości: Wola Popowa ulice Budzyńska, Polna, Żeromskiego,

     c) sołectwa: Budzyń, Grabie, Zgoda (miejscowości: Zgoda, Śleszynek, Oleszcze), Kruki (miejscowości: Kruki, Zarębów, Balików), Tretki (Tretki, Gajew, Dzwonków, Stanisławów).

      

     Dzieci zamieszkałe poza obwodem Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Żychlinie mogą być przyjęte na podstawie wniosku rodziców/prawnych opiekunów po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. Wnioski rodzice składają  w terminie od 08 lutego 2021 roku do 19 lutego 2021 roku w sekretariacie szkoły.

     Druki  można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej www.zspzychlin.edupage.org .

      

     Żychlin, dn. 29.01.2021 r.