• Misja naszej szkoły

    •         Staramy sie być szkołą otwartą, a więc taką, której działania, zarówno dydaktyczne, jak i wychowawcze wykraczają poza przysłowiowy"mur" placówki. Próbujemy być mediatorem - pośredniczyć między szkołą, domem i środowiskiem lokalnym. W naszym modelu szkoły nie ma miejsca na sztywny podział: MY  (dyrekcja, nauczyciele) i ONI (uczniowie, rodzice).

            Wszyscy staramy się być otwarci na współpracę i współodpowiedzialni za sukcesy i porażki naszych działań. Pragniemy tworzyć szkołę przyjazną dzieciom i akceptowaną w środowisku. Sprawnie działająca Dyrekcja współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców oraz Samorządem Uczniowskim. Sprawia to, że każda ważna decyzja stanowi równocześnie wyraz zgody osób działajacych w szkole, toteż jest postrzegana nie jako "dyktatorska" i "narzucana", ale "nasza" i "wybrana", a ciężar odpowiedzialności za szkołę i poziom jej edukacji spoczywa nie tylko na Dyrekcji, lecz na całej społeczności szkolnej.

           Staramy się nie tylko wyposażać ucznia w konieczny zasób wiadomości i umiejętności, ale także rozbudzać i rozwijać jego zainteresowania. Organizujemy wycieczki krajobrazowo-turystyczne oraz spotkania z ciekawymi ludźmi. Nasi uczniowie biorą udział i osiągają sukcesy w konkursach, zawodach sportowych, współrywalizacji klas.

          Próbujemy również przygotować wychowanków do życia w społeczeństwie i uwrażliwić na potrzeby drugiego człowieka. Dużą rolę odgrywa w tym względzie Samorząd Uczniowski, włączając sie do różnego rodzaju akcji, organizując zbiórki na cele charytatywne. Młodzież naszej szkoły zawsze pozytywnie odpowiada na apele i prośby niesienia pomocy potrzebującym.

         Uwrażliwiamy na tradycje i obyczaje: wspólny opłatek, jasełka; pamiętamy o ludziach chorych i cierpiacych. Uczymy szacunku i niesienia pomocy osobom starszym. Integrujemy dzieci zdrowe i niepełnosprawne, wpajając im akceptację , wzajemną pomoc i współpracę.

        Nasza szkoła, realizując swoją wizję edukacji, stara sie również doskonalić formy pracy z uczniami zdolnymi oraz mającymi trudności w nauce i sprawiającymi problemy wychowawcze. Pragniemy dawać dziecku możliwość poszerzania i ciągłego rozwoju swoich zdolności, ale także szansę poprawy, ukazując drogi dojścia ku dobremu i ku zmianie nieakceptowanego sposobu zachowania. Chodzi nam o to, by widzieć trudne sprawy oczyma nie tylko nauczyciela, ale także ucznia. W związku z tym udzielamy pomocy i porad szkolnego pedagoga-psychologa oraz współpracujemy z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną.

          Wszystkie wymienione wyżej działania podejmujemy wspólnie, kierując się dobrem naszych uczniów. Wychowanków uczymy wiary we własne siły, a także perspektywicznego spojrzenia w przyszlość.