• SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU

    • PROGRAM

      

     SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU

      

     W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2

      

     im. JANA PAWŁA II

     w Żychlinie

      

     Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.

      

     Jan Paweł II

      

      

      

      I PODSTAWA PRAWNA

      

           1/ Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie została opublikowana

      

     w Dz. U. z 2003 r., nr 96, poz. 873, a przepisy wprowadzające ustawę w Dz. U. z 2003 r., nr 96, poz. 974.

      

     2/ Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, opublikowana w dniu 29 maja 2003 r. w Dz. U. Nr 96 poz. 874 - w dalszej części nazywana przepisami wprowadzającymi. Przepisy obu aktów prawnych weszły w życie w dniu 29 czerwca 2003 r.

      

     3/ Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej określające warunki angażowania wolontariuszy w placówkach opiekuńczo – wychowawczych;

      

      

      

      II  POSTANOWIENIA OGÓLNE

      

     Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

      

     Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.

      

     Szkolne Koło Wolontariatu jest inicjatywą młodzieży, skierowaną do ludzi młodych, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne. Szkolne Koło Wolontariatu jest wspólnotą niezależną politycznie, całkowicie nieodpłatną i otwartą na wszystkich, którzy chcą pomagać innym. Szkolne koło wolontariatu działa pod patronatem Samorządu Uczniowskiego

      

      

      

     III CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU

      

     1/ Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie.

      

     2/ Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych.

      

     3/ Kształtowanie postaw prospołecznych.

      

     4/ Rozwijanie empatii i tolerancji.

      

     5/ Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.

      

     6/ Kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności.

      

     7/ Budowanie tradycji szkoły zgodnie z założeniami programu wychowawczego.

      

     8/ Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, tworzenie więzi ze środowiskiem.

      

     9/ Zawieranie głębokich, wartościowych przyjaźni.

      

     10/ Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.

      

     11/ Współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi.

      

     12/ Możliwość wykorzystywania własnych umiejętności i doświadczeń.

      

     14/ Rozwijanie zainteresowań.

      

     15/ Zdobywanie doświadczenia w nowych dziedzinach.

      

     16/ Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.

      

      

     IV OBSZARY DZIAŁANIA

      

     Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne i środowisko pozaszkolne

      

     1/ ŚRODOWISKO SZKOLNE

      

     organizowanie pomocy koleżeńskiej w nauce,

      

      

     organizowanie różnych akcji w zależności od pojawiających się potrzeb.

      

      

     2/ ŚRODOWISKO POZASZKOLNE

      

     akcje charytatywne wspierające instytucje, fundacje, stowarzyszenia i osoby prywatne,

      

     -    nawiązanie kontaktów z instytucjami lokalnymi i prowadzenie działań na ich rzecz.

      

      

     V SYSTEM REKRUTACJI

      

      

     1/ Zamieszczenie informacji o działalności Koła na stronie internetowej szkoły.

     2/ Zachęcanie uczniów do działań w Kole podczas rozmów prowadzonych przez nauczycieli.

      

     3/ Lekcje wychowawcze poświęcone idei wolontariatu.

      

      

      

     VI CECHY WOLONTARIUSZA

      

     1/ dużo optymizmu i chęć do działania;

      

     2/ motywacja do niesienia pomocy potrzebującym; 3/ umiejętność wygospodarowania wolnej chwili; 4/ odwaga, empatia i otwartość;

      

     5/ odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność; 6/ kultura osobista.

      

      

      VII KODEKS ETYCZNY WOLONTARIUSZA

      

     1/ Być pewnym - zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom.

      

     2/ Być przekonanym - nie oferuj swej pomocy, jeśli nie jesteś przekonany o wartości tego, co robisz.

      

     3/ Być lojalnym - zgłaszaj sugestie, nie „uderzaj” w innych.

      

     4/ Przestrzegać zasad - nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazać się, że mają swoje uzasadnienie.

      

     5/ Mówić otwarcie - pytać o rzeczy, których nie rozumiesz. Nie pozwól, by tłumione wątpliwości i frustracje odciągnęły Cię od tego, co najważniejsze, bądź zmieniły w osobę stwarzającą problem.

      

     6/ Chętnie uczyć się - rozszerzaj swoją wiedzę.

      

     7/ Stale się rozwijać - staraj się wiedzieć jak najwięcej o Twojej organizacji i pracy.

      

     8/ Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą - będziesz pracował lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to, czego od Ciebie się oczekuje.

      

     9/ Być osobą, na której można polegać - praca jest zobowiązaniem. Wykonaj to, co zgodziłeś się zrobić. Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić.

      

     10/ Działać w zespole - znajdź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na własną rękę jest mało skuteczny.

      

     VIII PRAWA I OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZA I OPIEKUNÓW

     WOLONTARIATU

      

     1/ Prawa wolontariusza:

      

     wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw;

      

     wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nieutrudniającym nauki w szkole i pomocy w domu;

      

     wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony opiekuna lub innych pracowników Szkolnego Koła Wolontariatu;

      

     wolontariusz nie powinien wykonywać prac objętych polityką etatową, czyli zastępować pracownika;

      

     wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonywanej pracy;

      

     wolontariusz ma prawo być poinformowany o trudnościach, kosztach przejazdu związanych z wykonywaną pracą;

      

     nie wolno wywierać na wolontariusza presji moralnej w związku z realizowanym zadaniem pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami;

      

     członkowie wolontariatu poświęcają się dla innych, ale nie zapominają o sobie;

      

     każdy ma prawo przystąpić do Koła jak i od niego odejść uprzedzając odpowiednio wcześniej opiekunów SKW.

      

      

      

           2/ Obowiązki wolontariusza:

      

     wolontariusz ma obowiązek systematycznie uczestniczyć w spotkaniach  i pracach SKW;

     wolontariusze są słowni i wywiązują się ze swoich obowiązków;

     wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia, ani żadnych świadczeń za swoją pracę;

     członkowie wolontariatu starają się w szkole i poza nią zachowywać kulturalnie i być wzorem dla innych uczniów;

     wolontariusz ma obowiązek respektować zasady SKW takie, jak:

      

     1. zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem;

      

     1. zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy;

      

     1. zasada troski o los słabszych;

      

     1. zasada równości;

      

     1. zasada prawdy, przyjaźni, życzliwości, szacunku.

      

     wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za niewywiązywanie się z powierzonych mu obowiązków.

      

     3/ Zadania opiekunów:

      

     utrzymywanie stałego kontaktu z organizacjami i instytucjami, z którymi współpracuje wolontariat szkolny;

      

     tworzenie atmosfery zaufania i otwartości;

      

     dawanie poczucia bezpieczeństwa, które sprzyja dobrej współpracy;

      

     organizowanie spotkań organizacyjnych, mających na celu zapoznanie młodzieży

      

     z planowanymi działaniami oraz przydziałem obowiązków;

      

     stwarzanie systemu gratyfikacji wolontariuszy zależnej od wkładu pracy;

      

     przeprowadzanie rozmowy wyjaśniającej powody powstawania zaniedbań w czasie pracy wolontariuszy;

      

     przygotowywanie rocznych sprawozdań z pracy wolontariuszy.

      

     IX MAJĄTEK I FUNDUSZE

      

     1/ Wolontariusze nie wnoszą żadnych stałych składek z tytułu przynależności do Koła.

     2/ Wszelkie koszty związane z udziałem wolontariuszy w poszczególnych akcjach ponosi SKW.

      

     3/ Pozyskiwaniem wszelkich środków potrzebnych do przeprowadzenia akcji zajmuje się zespół opiekunów.

      

     4/ Wszelkie środki finansowe będą przeznaczane tylko i wyłącznie na działalność SKW po uprzednich konsultacjach wolontariuszy i opiekunów.

      

      

     X NAGRADZANIE WOLONTARIUSZY

      

     Co najmniej raz na rok zostanie zorganizowane spotkanie nagradzająco-podsumowujące, na którym spotykają się wszyscy wolontariusze wraz z opiekunami w celu przypomnienia misji wolontariatu, celów i zasad działania oraz nagrodzenia za działalność wolontariacką.

      

     Formy nagradzania:

      

     1/ wyrażenie uznania słownego;

      

     2/ pochwała na forum szkoły;

      

     3/ umieszczenie nazwiska w sprawozdaniu organizacji, na stronie internetowej szkoły;

     4/ wręczanie listów pochwalnych i dyplomów.

      

     Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności wolontariusza.

      

     XI SPOSOBY EWALUACJI

      

     1/ Sprawozdanie z pracy SKW na koniec roku szkolnego.

      

     2/ Zdjęcia z imprez

      

     3/ Informacje na stronie internetowej szkoły

      

     4/ Podziękowania od osób i instytucji

      

     5/ Ankiety dla wolontariuszy.