Nawigacja

Regulamin Stołówki w ZSP w Żychlinie

 

REGULAMIN  STOŁÓWKI  PRZY  SZKOLE PODSTAWOWEJ  NR 2

W  ZESPOLE  SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM  W  ŻYCHLINIE

 

I.  PODSTAWA PRAWNA

Na podstawie art.67a ustawy z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późniejszymi zmianami), w porozumieniu z burmistrzem Gminy Żychlin ustalam regulamin korzystania ze stołówki szkolnej, będącej zadaniem statutowym Szkoły

§ 1

Regulamin określa zasady korzystania ze stołówki szkolnej oraz zasady odpłatności za korzystanie z  posiłków w niej wydawanych

 

II.  UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

§ 2

1. Stołówka szkolna jest miejscem zbiorowego korzystania z posiłków, w którym pracownicy stołówki przygotowują i wydają posiłki dla:

a) dzieci przedszkolnych i uczniów wnoszących opłaty indywidualnie lub dzieci przedszkolnych i uczniów, których dożywianie jest dofinansowywane lub refundowane przez Ośrodki Pomocy Społecznej zgodnie z miejscem zamieszkania dziecka/ucznia,

b) pracowników szkół i przedszkoli,

c) osób kierowanych przez MGOPS w Żychlinie.

 2. Wyżej wymienieni, zapisywani są na posiłki na początku lub w trakcie roku szkolnego, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu intendentowi stołówki.

§ 3

Osoby wymienione w § 2 pkt. c) przyjmowane są w miarę możliwości organizacyjnych stołówki.

 

III.   ODPŁATNOŚĆ ZA POSIŁKI

§ 4

Koszt jednego posiłku ustala dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego zgodnie
z niniejszym regulaminem.

§ 5

Cena posiłku dla dziecka/ucznia uwzględnia tylko koszt surowca – tzw. wsadu do kotła.

§ 6

1. Wysokość opłaty za posiłek dla osób wymienionych w § 2 ust.1 pkt. b) i c) uwzględnia:

a) koszt surowca – tzw. wsad do kotła,

b) koszty utrzymania stołówki,

c) koszty wynagrodzeń pracowników stołówki oraz składek naliczanych od tych wynagrodzeń.

§ 7

1.Korzystający ze stołówki ponoszą koszty surowca ustalone na podstawie obliczeń dokonywanych w danej placówce po uwzględnieniu cen rynkowych produktów oraz liczby stołujących się.

2.Koszt tzw. wsadu do kotła ustala dyrektor szkoły na bieżąco.

§ 8

Koszt posiłków na dany rok szkolny ustala dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego wg zasad zgodnych z niniejszym regulaminem. Koszt posiłku na dany rok stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

§ 9

Dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności za posiłki w związku ze zmianą kosztów w trakcie roku szkolnego, po poinformowaniu korzystających ze stołówki z miesięcznym wyprzedzeniem.

§ 10

Cenę posiłku podaje do publicznej wiadomości dyrektor szkoły w terminach podanych w § 7 pkt. 2 poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń przy stołówce.

§ 11

1. Korzystający z obiadu dokonują wpłat za posiłki intendentowi w jego pomieszczeniu za dany miesiąc do 5 dnia każdego miesiąca z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Jeżeli korzystanie z obiadu następuje w trakcie miesiąca, korzystający z posiłku dokonuje wpłaty intendentowi za dany miesiąc w terminie trzech dni od rozpoczęcia korzystania.

3. Jeżeli korzystającym z obiadu jest osoba kierowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej mająca pełne lub częściowe dofinansowanie do posiłku, wpłat za posiłki dokonuje Ośrodek przelewem na konto szkoły w terminach określonych w ust. 1 i 2 lub w terminie określonym w porozumieniu zawartym pomiędzy szkołą, a ośrodkiem.

4. Jeżeli korzystającym z obiadu jest osoba kierowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej mająca częściowe dofinansowanie do posiłku, osoba korzystająca wpłat za posiłki dokonuje  w kasie Urzędu Gminy z dopiskiem szkoły, której dotyczy lub w Banku na konto szkoły, w której korzysta z posiłku w terminach określonych w ust. 1 i 2.

5. W przypadku nie dokonania wpłat w terminach, o których mowa wyżej naliczane będą odsetki ustawowe za czas opóźnienia.

§ 12

1. Rodzic (prawny opiekun) dziecka może być zwolniony z całości lub z części opłat za korzystanie przez dziecko z posiłków.

2. Zwolnienia, o którym mowa w ust.1 udziela organ prowadzący szkołę.

§ 13

1. Organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców dziecka/ucznia z całości lub części opłat                 w następujących przypadkach:  

a) w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny,

b) w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych,

2. Organ prowadzący szkołę może upoważnić do udzielania zwolnień, dyrektora szkoły.

 

IV.  WYDAWANIE POSIŁKÓW

§ 14

Kuchnia wydaje trzy posiłki dziennie od poniedziałku do piątku w godzinach:

·         śniadanie 8:00

·         obiad 11:00, 11:30, 12:00, 12:30

·         podwieczorek 14:00

§ 15

Obiady wydawane są wyłącznie na podstawie ważnego imiennego dowodu wpłaty (abonamentu). Zagubienie dowodu wpłaty należy zgłosić intendentowi.

§ 16

Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia.

§ 17

Żywienie dzieci w stołówce odbywa się dla grupy powyżej 10 osób.

§ 18

Jeżeli na dany dzień w przedszkolu zapisanych będzie 10 lub mniej dzieci, rodzice zapewniają dziecku suchy prowiant a przedszkole gorący napój.

§ 19

W stołówce na tablicy informacyjnej wywieszany jest aktualny jadłospis na daną dekadę (okres 10 dni).

§ 20

Uczeń może zgłaszać propozycje dań do jadłospisu.

§ 21

W przypadku nieobecności dziecka/ucznia w szkole/przedszkolu lub pracownika Zespołu Szkolno-Przedszkolnego uprawnionego do korzystania z posiłku w stołówce szkolnej istnieje możliwość zabrania posiłku na wynos przez rodzica (prawnego opiekuna) lub upoważnioną osobę po okazaniu karty abonamentowej.

 

V.   ZWROTY ZA OBIADY

§ 22

Każdy korzystający z obiadów ma obowiązek zgłoszenia swojej nieobecności w dniu poprzedzającym posiłek, jeżeli chce skorzystać z odpisu wskazanego w § 23. Zgłoszenia można dokonać telefonicznie pod numer telefonu (024)2854974 lub osobiście u intendentki szkolnej w godzinach od 700 do 1500.

§ 23

Odpisu za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu dokonuje się w następnym miesiącu rozliczeniowym poza grudniem w którym wypłacany jest zwrot w kasie Banku Spółdzielczego w Żychlinie, jeśli został spełniony warunek wymieniony w § 22. Nie będą odliczane nieobecności nie zgłoszone lub zgłoszone po terminie. Jeżeli dzieci uczestniczą w wycieczce (wyjściu), to odliczenie odbywa się automatycznie na podstawie listy sporządzonej przez nauczyciela - organizatora wycieczki (wyjścia).

§ 24

Dopuszcza się możliwość zwrotu dziennej wysokości opłaty za korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej za pierwszy dzień rezygnacji z posiłku w przypadku, gdy nieobecność lub rezygnacja zostaną zgłoszone nie później niż w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym nieobecność lub rezygnację z posiłku.

§ 25

Rezygnację z obiadów lub zmianę terminów korzystania z obiadów należy zgłosić intendentce szkolnej do ostatniego dnia poprzedniego miesiąca.

 

VI.   ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE

§ 26

Podczas wydawania posiłków w stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek.

§ 27

Przed okienkiem, w którym wydaje się obiady, obowiązuje kolejka w jednym szeregu.

§ 28

W stołówce szkolnej uczeń powinien:

-  spokojnie poruszać się po stołówce,

-  zachować porządek przy odbiorze drugiego dania oraz przy odbiorze naczyń,

-  zachowywać się cicho,

-  zostawić po sobie porządek (odnieść talerze, zostawić czyste miejsce na stoliku i pod nim, zasunąć krzesło),

-  szanować naczynia, sztućce, i nakrycie stołu (nie wyginać sztućców, nie dziurawić i nie malować cerat).

§ 29

Wnoszenie odzieży, obuwia i plecaków jest zabronione.

§ 30

W stołówce szkolnej obowiązuje obuwie zmienne.

§ 31

Nad bezpieczeństwem uczniów przebywających w stołówce czuwają wychowawcy świetlicy; należy przestrzegać poleceń wydawanych przez osoby dyżurujące.

§ 32

O nagannym zachowaniu ucznia w stołówce będzie poinformowany wychowawca, rodzice oraz dyrektor szkoły.

§ 33

Wszelkich zmian w niniejszym regulaminie dokonuje dyrektor w postaci pisemnego aneksu.

§ 34

Regulamin jest podawany do ogólnej wiadomości poprzez wywieszenie go na tablicy informacyjnej.

§ 35

W przypadku nieprzestrzegania regulaminu korzystający może zostać pozbawiony prawa do korzystania z posiłków.

§ 36

Traci moc Regulamin Stołówki przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Żychlinie wprowadzony zarządzeniem nr1/2008/2009 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w  Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żychlinie.

§ 37

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2013  roku, zgodnie z zarządzeniem Nr 9/2012/2013 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w  Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żychlinie.

 

 

 

 

Przedszkole - Dokumenty

Kontakt

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żychlinie, ul. Żeromskiego 8
    99-320 Żychlin, ul. Żeromskiego 8
  • 24 351-20-47

Galeria zdjęć