Nawigacja

Statut, Programy, Koncepcja Pracy

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

SZKOLNY PROGRAM

WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2

IM.JANA PAWŁA II W ŻYCHLINIE

 

 

ROK SZKOLNY 2018/2019

 

 

 „W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem (…),

ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich.” JAN PAWEŁ II

 

I. WPROWADZENIE

 

Pierwszymi wychowawcami swoich dzieci są rodzice. Nauczyciele wspomagają ich wszechstronny i harmonijny rozwój, a uczeń akceptuje siebie i jest otwarty na potrzeby drugiego człowieka, żyje nie tylko z drugim, ale i dla drugich.

Wychowanie to proces wspomagania człowieka w rozwoju, ukierunkowany na osiągnięcie pełni dojrzałości fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej.

Profilaktyka to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczenie i likwidowanie czynników blokujących i zaburzających zdrowe życie. Profilaktyka winna wspomagać proces wychowania, a wychowanie tworzy integralną całość z wiedzą i kreowaniem umiejętności, poprzez które formuje się osobowość młodego człowieka. Nie wolno ich rozdzielać, gdyż wychowanie musi posiłkować się wiedzą, w której zapisane jest doświadczenie.

Program Wychowawczo - Profilaktyczny szkoły dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb naszego środowiska lokalnego i obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym.

Chcemy, aby nasza szkoła była bezpieczna, panował w niej klimat sprzyjający pracy uczniów i nauczycieli. Dążymy do tego, aby nasi uczniowie byli kulturalni, odpowiedzialni, komunikatywni, kreatywni i empatyczni, aby panowało poczucie przynależności do grupy (klasy, szkoły), którą łączą więzi koleżeństwa i przyjaźni.

Program przeznaczony jest do realizacji przez wychowawców klas podczas godzin z wychowawcą we współpracy z nauczycielami wszystkich przedmiotów, pedagogiem, psychologiem, pielęgniarką szkolną i pozostałymi pracownikami szkoły, w zależności od stanu zasobów, potrzeb klasy oraz przy współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny realizowany w Szkole Podstawowej nr II im. Jana Pawła II w Żychlinie opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez radę pedagogiczną, radę rodziców i samorząd uczniowski, wynikających z przyjętej w szkole koncepcji pracy. Treści szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego są spójne ze statutem szkoły i wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta na złożeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. Rolą szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny. Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. Proces wychowania jest wzmacniany i uzupełniany poprzez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem programów nauczania i uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej.

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny określa sposób realizacji celów kształcenia oraz zadań wychowawczych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, uwzględniając kierunki i formy oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem są działania profilaktyczne skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli.

Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb i problemów występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem:

•           wyników ewaluacji (np. wewnętrznej, zewnętrznej),

•           wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora,

•           ewaluacji wcześniejszego programu wychowawczo - profilaktycznego realizowanego w roku szkolnym 2017/2018,

•           wniosków i analiz (np. wnioski z pracy zespołów zadaniowych, zespołów przedmiotowych, zespołów wychowawczych itp.),

•           innych dokumentów i spostrzeżeń ważnych dla szkoły (np. koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły opracowana przez dyrektora, uwagi, spostrzeżenia, wnioski nauczycieli, uczniów, rodziców).

 

 Przy realizacji programu wychowawczo-profilaktyczny w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Żychlinie szczególny nacisk kładziony będzie na:

 

 • Wspieranie ucznia we wszechstronnym rozwoju, ukierunkowanym na osiągnięcie pełni dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży oraz zapobieganie zachowaniom problemowym, ryzykownym.
 • Wzmocnienie wychowawczej roli szkoły.
 • Kultywowanie tradycji i ceremoniału szkoły.
 • Podejmowanie przez szkołę działań związanych z poznawaniem przez uczniów miejsc ważnych dla pamięci narodowej, z wykorzystaniem różnych form upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłości, a także obchodami najważniejszych świąt narodowych i kultywowaniem symboli państwowych.
 • Stała bezpośrednia współpraca z rodzicami oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w edukacyjną, wychowawczą   i opiekuńczą działalność szko­ły.
 • Kształtowania u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczest­nictwu uczniów w życiu społecznym.

 

 

 1.   PODSTAWA PRAWNA
 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.).
 • Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526).
 • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1189).
 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.).
 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).
 • Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487).
 • Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 783).
 • Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 957).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2015 r. poz. 1249).
 • Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2017/2018.
 • Statut Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Żychlinie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żychlinie.

 

 

IV. PODSTAWOWE ZASADY REALIZACJI SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO OBEJMUJĄ:

 

 • powszechną znajomość założeń programu – przez uczniów, rodziców i wszystkich pracowników szkoły,
 • zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności i współpracę w realizacji zadań określonych w programie,
 • respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji organów szkoły (dyrektor, rada rodziców, samorząd uczniowski),
 • współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym szkoły (np. udział organizacji i stowarzyszeń wspierających działalność wychowawczą i profilaktyczną szkoły),
 • współodpowiedzialność za efekty realizacji programu,
 • inne (ważne dla szkoły, wynikające z jej potrzeb, specyfiki) 

 

 1.   MISJA SZKOŁY

Misją szkoły jest kształcenie i wychowanie w duchu wartości i poczuciu odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy I świata, kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, także przedstawicielami innych kultur. Szkoła zapewnia pomoc we wszechstronnym rozwoju uczniów w wymiarze intelektualnym, psychicznym i społecznym, zapewnia pomoc psychologiczną i pedagogiczną uczniom. Misją szkoły jest uczenie wzajemnego szacunku i uczciwości jako postawy życia w społeczeństwie i w państwie, w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych, a także budowanie pozytywnego obrazu szkoły poprzez kultywowanie i tworzenie jej tradycji. Misją szkoły jest także przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych oraz troska o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i rodziców.

 

 1.   SYLWETKA ABSOLWENTA

Dążeniem Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Żychlinie jest przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania w życiu społecznym oraz podejmowania samodzielnych decyzji w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój. Uczeń kończący szkołę, posiada następujące cechy:

   • kieruje się w codziennym życiu zasadami etyki i moralności,
   • zna i stosuje zasady dobrych obyczajów i kultury bycia,
   • szanuje siebie i innych,
   • jest odpowiedzialny,
   • zna historię i kulturę własnego narodu i regionu oraz tradycje szkoły, przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny życia,
   • zna i rozumie zasady współżycia społecznego,
   • jest tolerancyjny,
   • korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji, racjonalnie wykorzystuje narzędzia i technologie informatyczne,
   • jest ambitny,
   • jest kreatywny,
   • jest odważny,
   • jest samodzielny,
   • posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych, podejmuje odpowiedzialne decyzje w trosce o bezpieczeństwo własne i innych,
   • szanuje potrzeby innych i jest chętny do niesienia pomocy,
   • jest odporny na niepowodzenia,
   • integruje się z rówieśnikami i prawidłowo funkcjonuje w zespole.

 

 

VII. CELE SZCZEGÓŁOWE:

 

Działalność wychowawcza w szkole i placówce polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

 

 1.     fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych,
 2.     psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności, ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi uczniów, zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej,
 3.     społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz dokonywania wyborów, a także doskonaleniu umiejętności wypełniania ról społecznych,
 4.     aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.

Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności:

1) współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy, umiejętności i postaw określonych w sylwetce absolwenta,

2) kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność za własny rozwój należą do jednych z najważniejszych wartości w życiu , a decyzje w tym zakresie podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych,

3) współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu wartości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i promowania zdrowego stylu życia oraz zachowań proekologicznych,

4) wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną,

5) kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, wychowanków i wychowawców, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami,

6) doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów,

7) wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub opiekunów,

8) kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym,

9) przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej,

10) wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych.

 

Działalność edukacyjna w szkole polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy i umiejętności                  u uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia.

 

Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności:

 1.     poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania w tego typu przypadkach,
 2.     rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów,
 3.     kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji,
 4.     kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu,
 5.     prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, oraz podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej,
 6.     doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego.

 

Działalność informacyjna w szkole polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych informacji, dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców, na temat zagrożeń i rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych skierowanych do uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów, a także nauczycieli i wychowawców oraz innych pracowników szkoły.

 

Działalność informacyjna obejmuje w szczególności:

 

 1.     dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych i innych zagrożeń cywilizacyjnych,
 2.     udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,
 3.     przekazanie informacji uczniom i wychowankom, ich rodzicom lub opiekunom oraz nauczycielom i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
 4.     informowanie uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz o metodach współpracy szkół i placówek z Policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią.

 

Działalność profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej.

 

 

Działalność profilaktyczna obejmuje:

 1.     wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,
 2.     wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na ryzyko zachowań ryzykownych,
 3.     wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano wczesne objawy używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych lub występowania innych zachowań ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia.

 

Działania te obejmują w szczególności:

 1.     realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych do potrzeb indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych, rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji, o którym mowa w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii,
 2.     przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne potrzeby, w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji życiowej,
 3.     kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych,
 4.     doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów i wychowanków zachowań ryzykownych,
 5.     włączanie, w razie potrzeby, w indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, o którym mowa w art. 71b ust. 1b ustawy o systemie oświaty, działań z zakresu przeciwdziałania używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych.

 

W bieżącym roku szkolnym najważniejsze działania w pracy wychowawczej są ukierunkowane na:

.

 

 • 100 rocznicę odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów;
 • kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów;
 • rozwój doradztwa zawodowego;
 • rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci;
 • wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej,
 • przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej (szkole, klasie),
 • wzbudzanie poczucia przynależności do grupy,
 • rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości,
 • przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom,
 • troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo podopiecznych, nauczycieli i rodziców.

 

Zadania profilaktyczne programu to:

 • zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole,
 • znajomość zasad ruchu drogowego – bezpieczeństwo w drodze do szkoły,
 • promowanie zdrowego stylu życia,
 • kształtowanie nawyków prozdrowotnych,
 • rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków psychoaktywnych (lekarstw bez wskazań lekarskich, papierosów, alkoholu i narkotyków),
 • przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej,
 • niebezpieczeństwa związane z nadużywaniem komputera, Internetu, telefonów komórkowych i telewizji,
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych doświadczeń życiowych, pomagających młodym ludziom ukształtować pozytywną tożsamość,
 • uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem.

 

VIII. Struktura oddziaływań wychowawczych

 

 1.     Dyrektor szkoły:
 • stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole,
 • sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
 • inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów,
 • stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły,
 • współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem, psychologiem szkolnym, oraz Samorządem Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań,
 • czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego,
 • nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły,
 • nadzoruje realizację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

 

 1.     Rada pedagogiczna:
 • uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań profilaktycznych,
 • opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego i uchwala go w porozumieniu z Radą Rodziców ,
 • opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością
 • uczestniczy w realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego,
 • uczestniczy w ewaluacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

 

 1.     Nauczyciele:
 • współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych, uczestniczą w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,
 • reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla ucznia,
 • reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów,
 • przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością,
 • udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,
 • kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji,
 • rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce na swoich zajęciach,
 • wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia,

 

 1.     Wychowawcy klas:
 • diagnozują sytuację wychowawczą w klasie,
 • rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów,
 • na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w Szkolnym Programie Wychowawczo-Profilaktycznym opracowują plan pracy wychowawczej dla klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego i potrzeby uczniów,
 • przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do dalszej pracy,
 • zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły,
 • oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami,
 • współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, pedagogiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych potrzebach,
 • wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji,
 • rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców,
 • dbają o dobre relacje uczniów w klasie,
 • podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom podopiecznych,
 • współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży,
 • podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych

 

 1.     Zespół wychowawców:
 • opracowuje projekty procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością, zasad współpracy z instytucjami i osobami działającymi na rzecz uczniów, propozycje modyfikacji zasady usprawiedliwiania nieobecności, karania, nagradzania, wystawiania ocen zachowania i innych,
 • analizuje i rozwiązuje bieżące problemy wychowawcze,
 • ustala potrzeby w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych nauczycieli, w tym rozpoczynających pracę w roli wychowawcy,
 • przygotowuje analizy i sprawozdania w zakresie działalności wychowawczej i profilaktycznej szkoły,
 • inne, wynikające ze specyfiki potrzeb danej szkoły. 

 

 1.     Pedagog szkolny/psycholog:
 • diagnozuje środowisko wychowawcze,
 • zapewnia uczniom pomoc psychologiczną w odpowiednich formach,
 • współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski wychowawczej lub stałej opieki,
 • zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów,
 • współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów,
 • współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły i poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym w tym z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,

 

 1.     Rodzice:
 • współtworzą szkolny program wychowawczo-profilaktyczny,
 • uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły,
 • uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę,
 • zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole,
 • współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie,
 • dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów,
 • Rada Rodziców uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.

 

 1.     Samorząd Uczniowski:
 • jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,
 • uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły,
 • współpracuje z Zespołem Wychowawców i Radą Pedagogiczną,
 • prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów,
 • reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego,
 • propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji,
 • dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję,
 • może podejmować działania z zakresu wolontariatu.

 

IX. Kalendarz uroczystości szkolnych w roku szkolnym

 

 • obchody uroczystości związanej z 76 rocznicą II Wojny Światowej - 01.09.2018 r.
 • uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego - 03.09.2018 r.
 • ślubowanie klas pierwszych - 03.09.2018 r.
 • Dzień Edukacji Narodowej - 15.10.2018r.
 • Narodowe Święto Niepodległości - 9.11.2018r.
 • udział w gminnych obchodach Narodowego Święta Niepodległości - 11.11.2018r.
 • andrzejki klasowe - 30.11.2018r.
 • mikołajki klasowe - 06.12.2018 r.
 • jasełka i klasowe spotkania opłatkowe - 21.12.2018 r.
 • pierwszy dzień wiosny - 20.03.2019 r.
 • Dzień Ziemi - 24.04.2018r.
 • Święto Patrona Szkoły - 17.05.2019 r.
 • szkolne obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja - 26.04.2019r.
 • Dzień Sportu - 01.06.2019 r.
 • zakończenie roku szkolnego - 21.06.2019 r.

 

 1.   1. Wyniki diagnozy środowiska:

 

Na podstawie analizy dokumentacji wychowawców klas, wynika, że 102 uczniów  posiada opinie poradni psychologiczno – pedagogicznej stwierdzające różne dysfunkcje, tj. np. dysleksja rozwojowa. Wszyscy uczniowie posiadający opinie i orzeczenia oraz wszyscy inni uczniowie bez opinii/orzeczeń, ale wymagający pomocy psychologiczno – pedagogicznej, zostali nią objęci na terenie szkoły. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w formie zorganizowanej świadczona była dla 60,93% - tj. dla 209 uczniów

Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród rodziców uczniów potwierdzają, że rodzice znają ofertę zajęć pozalekcyjnych oferowanych przez szkołę – 90,08 % i uważają ją za wystarczającą – 90,08 %. Zdaniem rodziców, w kolejnym roku szkolnym w szkole, powinny zostać zorganizowane dodatkowe zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia sportowe, koła zainteresowań z języków obcych oraz koło informatyczne i plastyczne. Uczniowie naszej szkoły chętnie uczestniczyli w organizowanych przez szkołę wycieczkach  i zawodach sportowych.

 W szkole podejmowane były działania wychowawcze w celu podniesienia frekwencji uczniów na zajęciach lekcyjnych. Przyniosły one wymierne efekty w odniesieniu do niektórych uczniów, którzy poprawili swoją frekwencję. Dało się także zaobserwować zmniejszenie liczby godzin nieusprawiedliwionych. Część rodziców wcześniej uprzedza wychowawcę o planowanej nieobecności dziecka w szkole. Większość rodziców współpracuje z wychowawcami w działaniach na rzecz podniesienia frekwencji. Niektórzy uczniowie przekonali się, że frekwencja ma wpływ na osiągane przez nich wyniki nauczania – zaczęli systematycznie uczestniczyć w zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych, co wpłynęło na poprawę uzyskiwanych ocen. Nadal jednak istnieje grupa 3 uczniów, którzy pomimo podejmowanych przez szkołę działań, łącznie ze zgłoszeniem braku realizacji obowiązku szkolnego do Wydziału Rodzinnego Sądu Rejonowego w Kutnie, w I okresie nie uczestniczyli systematycznie w zajęciach lekcyjnych. Dwóch uczniów z wymienionej grupy od II okresu zostało przeniesionych do Ośrodka OHP w Dobieszkowie.  Frekwencja roczna  w szkole wyniosła w bieżącym roku szkolnym 89,22 %.

 

Z analizy arkuszy wychowawców wynika, że uczniów sprawiających problemy wychowawcze jest w szkole 24     (w klasach I- III – 16 uczniów, w klasach IV – VII – 8 uczniów). Wszyscy wychowawcy oraz pozostali nauczyciele we współpracy z pedagogami i psychologiem szkolnym oraz rodzicami uczniów, na bieżąco rozwiązują pojawiające się problemy wychowawcze. Z analizy wyników przeprowadzonej wśród 172 uczniów z klas IV - VII w 11.2017 r. ankiety wynika, że przeważająca większość ankietowanych uczniów – 73,84 % - chętnie przychodzi do szkoły. Przeważająca większość ankietowanych uczniów – 93,03 % - zna swoje prawa i obowiązki wynikające ze Statutu szkoły. Prawie wszyscy – 91, 86 % badanych uczniów -  czuje się bezpiecznie na terenie szkoły. W w/w ankiecie pojawiło się pytanie             o ocenienie atmosfery panującej w klasie. Większość badanych uczniów oceniło atmosferę w swoich klasach jako dobrą i wyżej – 87,8 %. Co trzeci badany uczeń był świadkiem agresji lub przemocy wobec drugiej osoby ze swojej klasy. Agresja ta przejawiała się w postaci: wyzywania, obgadywania, popychania, szarpania, grożenia czy bicia.  Większość ankietowanych uczniów – 91,28 % - nie było osobiście ofiarami agresji w swoich klasach.

Podobne zdanie w kwestii bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły mają rodzice uczniów. Dane z przeprowadzonej w 11.2017 r. ankiety wśród 131 rodziców uczniów z klas IV – VII, mówią, że  bezpiecznie na terenie szkoły czuje się, zdaniem pytanych rodziców -  94,66 %  uczniów. Zdaniem przeważającej liczby ankietowanych rodziców – 95,42 %  – uczniowie na terenie szkoły mają zapewnioną właściwą opiekę.

 

2. Wnioski z ewaluacji Programu Wychowawczo - Profilaktycznego

 

     W szkole zostały rozpoznane i były rozwijane możliwości, uzdolnienia i zainteresowania uczniów.

     Wszyscy uczniowie wymagający wsparcia uzyskali pomoc w odpowiedniej formie.

     Uczniowie znają swoje prawa i obowiązki wynikające ze Statutu szkoły.

     Większość uczniów ocenia atmosferę w swoich klasach jako dobrą i wyżej.

     Większość uczniów czuje się bezpiecznie na terenie szkoły, co potwierdzają ich rodzice.

     Rodzice uczniów uważają, że szkolny Program Wychowawczo- Profilaktyczny zawiera wszystkie, niezbędne dla właściwego rozwoju dziecka oddziaływania wychowawczo –profilaktyczne i w pełni zaspokaja potrzeby ich dzieci.

 

XI. SZCZEGÓŁOWE CELE WYCHOWAWCZE DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

 • OBSZAR ROZWOJU INTELEKTUALNEGO
 1.   Rozpoznanie i rozwijanie możliwości, uzdolnień i zainteresowań uczniów.
 2.   Zwiększenie udziału uczniów w zajęciach pozalekcyjnych. 
 3.   Wszyscy uczniowie wymagający wsparcia uzyskają pomoc w odpowiedniej formie.
 4.   Poprawa frekwencji uczniów na zajęciach lekcyjnych.

 

 • OBSZAR ROZWOJU SPOŁECZNEGO:

 

 1.  Integracja zespołów klasowych. Przeprowadzenie zajęć integracyjnych w klasach I.
 2.   Rozumienie i respektowanie obowiązujących norm.  
 3.   Rozwijanie postaw prospołecznych i działań w zakresie wolontariatu.
 • w terminie do końca września b.r. samorząd uczniowski wyłoni radę wolontariatu,
 • rada wolontariatu zaktualizuje i opracuje program szkolnego wolontariatu do 15 X 2018 r.

 

 • OBSZAR ROZWOJU FIZYCZNEGO

 

 1. Kształtowanie umiejętności podejmowania i realizacji zachowań prozdrowotnych.
 2. W I semestrze wszyscy wychowawcy przeprowadzą co najmniej 2 godziny zajęć sprzyjających kształtowaniu postaw prozdrowotnych.
 3.  100% badanych uczniów jest świadomych zależności pomiędzy odpowiednim stylem życia a zdrowiem.

OBSZAR ROZWOJU EMOCJONALNEGO

 

 1.  Kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby.
 2.  Przeprowadzenie cyklu zajęć (po jednej godzinie w klasie) psychoedukacyjnych w klasach (klasy VI-VIII) na temat umiejętności samooceny i rozpoznawania swoich predyspozycji.
 3.  90% badanych uczniów potrafi wskazać swoje mocne i słabe strony.
 4.  75% uczniów potrafi wskazać konstruktywne sposoby rozwijania swoich predyspozycji i pokonywania potencjalnych trudności.

OBSZAR ROZWOJU DUCHOWEGO

 

 1.   Upowszechnienie wiedzy na temat obowiązujących w szkole norm i wartości.
 2.   Do 20 września 2018 r. wychowawcy przypomną uczniom i rodzicom system wartości przyjętych w koncepcji pracy szkoły oraz regulacje prawa wewnątrzszkolnego.
 3.   Poprawa relacji pomiędzy pracownikami szkoły i uczniami.  63% badanych uczniów uważa, iż wartości nabywane w szkole są ważne.

 

XII. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

 

SFERA

Zadania

Forma realizacji

Osoby odpowiedzialne

Termin

INTELEKTUALNA

Rozpoznanie i rozwijanie możliwości, uzdolnień i zainteresowań uczniów

Przeprowadzanie w klasach diagnoz i ankiet wstępnych, obserwacje podczas bieżącej pracy

nauczyciele,

wychowawcy

do 20 września 2018 r.

Rozwijanie samodzielności, kreatywności, innowacyjności oraz zainteresowań

i zdolności uczniów

Przygotowanie propozycji zajęć w zespołach przedmiotowych, prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań, warsztatów, konkursów, wycieczki do muzeum, teatru, na wystawy, udział w życiu kulturalnym miasta, przygotowanie programów artystycznych na uroczystości szkolne, 

 

Szkolenie rady pedagogicznej z zakresu aktywnych metod pracy

 

 

nauczyciele  poszczególnych przedmiotów, wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

koordynator WDN

 Zgodnie z harmonogramem zajęć prowadzonych przez konkretne osoby

 

Zgodnie z kalendarzem szkolnych uroczystości określających terminy konkretnych przedsięwzięć i osoby odpowiedzialne za ich przygotowanie

 

 

 

 

Zgodnie z  ustaleniami  

Rozwijanie umiejętności rozpoznawania własnych uzdolnień

zajęcia z orientacji zawodowej

wychowawcy, doradca zawodowy

zgodnie z harmonogramem zajęć                      w poszczególnych klasach

Kształtowanie postawy twórczej

uroczystości szkolne i pozaszkolne

wychowawcy, osoby odpowiedzialne za przygotowanie uroczystości

 

Zgodnie z kalendarzem szkolnych uroczystości określających terminy konkretnych przedsięwzięć i osoby odpowiedzialne za ich przygotowanie

Podnoszenie efektów kształcenia poprzez uświadamianie wagi edukacji i wyników egzaminów zewnętrznych

 

lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce, szkolne konkursy z nagrodami na najwyższą średnią i najlepszą frekwencję

 wychowawcy

zajęcia zgodnie z harmonogramem opracowanym   dla poszczególnych klas

 

Uczenie planowania i dobrej organizacji własnej pracy

 

lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce, praktyczne sposoby zarządzania czasem na warsztatach prowadzonych  doradcę zawodowego,

 doradca zawodowy, wychowawcy,

zgodnie z harmonogramem zajęć

MORALNA

Kształtowanie szacunku do ludzi, wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, prawidłowe rozumienie wolności jednostki oparte na poszanowaniu osoby ludzkiej

działalność charytatywna, wolontariat szkolny

Powołanie Rady Wolontariatu.

Opracowanie Program Szkolnego Wolontariatu

opiekunowie samorządu szkolnego 

do końca IX

Rozwój poszanowania dziedzictwa narodowego i kształtowanie świadomości narodowej. Wskazywanie autorytetów i wzorców moralnych

świętowanie rocznic i wydarzeń patriotycznych ze szczególnym uwzględnieniem setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości; lekcje wychowawcze na temat patriotyzmu,

spotkanie z weteranem II wojny światowej

nauczyciele wskazani jako odpowiedzialni za poszczególne działania, wychowawcy

zgodnie z kalendarzem uroczystości i personalną odpowiedzialnością za konkretne działanie

 

Poznanie kultury rodzimej, zaznajamianie z kulturą regionu

wycieczki, tematyczne lekcje wychowawcze,

  wychowawcy, nauczyciel historii

wg harmonogramu wycieczek planowanych przez wychowawców i nauczycieli 

Poznanie dorobku kulturalnego Europy, świata, wykształcenie postawy tolerancji i szacunku dla innych narodów, kultur, religii

  lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce,

wycieczki

 

nauczyciele, wychowawcy

 

 I, II semestr

Uczenie właściwego pojęcia tolerancji, odwagi w reagowaniu na niesprawiedliwość, krzywdę drugiego człowieka, agresję

 

warsztaty organizowane przez pedagoga szkolnego,

 

lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce,

pedagog szkolny,

 

 

 

wychowawcy klas 

 II semestr

 

 

Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci;

Pogadanka na temat bezpiecznego i odpowiedzialnego  korzystania z zasobów dostępnych w Sieci

 Przestrzeganie praw autorskich,  przy korzystaniu z zasobów Internetu. Zapoznanie uczniów z zagrożeniami jakie niesie Internet, zasady netykiety

 

                                       wychowawcy klas IV- VIII

 

 

 

 

 

 

  

II semestr.

 

 

 

 

 

 

 

SPOŁECZNA

 

Kształtowanie przekonania o społecznym wymiarze istnienia osoby ludzkiej, a także o społecznym aspekcie bycia uczniem szkoły

 

Omówienie zasad statutu szkoły i regulaminów szkolnych,

lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce.

  wychowawcy

 wrzesień 2018 r.

Uczenie działania zespołowego, tworzenia klimatu dialogu i efektywnej współpracy, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów.

Uczenie zasad samorządności i demokracji

 

Warsztaty z zakresu komunikacji społecznej, pracy w zespole, funkcjonowania wśród innych, analizy sytuacji problemowych i możliwości ich konstruktywnego rozwiązywania.

 

Wybory do samorządu uczniowskiego/wybory samorządów klasowych, bieżąca kontrola ich działalności, wybory opiekuna samorządu uczniowskiego.

psycholog szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

opiekunowie samorządu 

 

 

 wg ustaleń

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 wrzesień 2018 r.

 

 

 

Doskonalenie kultury bycia.

 zajęcia przeprowadzane na lekcjach z wychowawcą

 wychowawcy klas

zgodnie z programem zajęć

Kształtowanie postawy szacunku wobec środowiska naturalnego

Udział w akcji sprzątanie świata.

Udział w akcjach charytatywnych na rzecz zwierząt, wycieczki krajoznawcze.

 

 wychowawcy

nauczyciel przyrody, biologii

cały rok

Kształtowanie aktywnej postawy wobec przyszłej pracy zawodowej oraz wymagań rynku pracy. Współpraca z Urzędem Pracy oraz innymi instytucjami w celu uzyskania informacji o sytuacji na lokalnym rynku pracy

warsztaty dla klas VII, VIII prowadzone przez doradcę zawodowego, nauka poszukiwania pracy, analizy ofert, nauka wypełniania dokumentów związanych z podjęciem pracy zawodowej, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej przed podjęciem pracy

 

 doradca zawodowy

 

zgodnie z harmonogramem zajęć 

 

Systematyczne monitorowanie frekwencji uczniów na zajęciach lekcyjnych.

Zwiększenie współpracy z rodzicami w zakresie kontroli obowiązku szkolnego

analiza frekwencji uczniów

 

systematyczne informowanie rodziców o absencji uczniów, wywiadówki, dni otwarte, indywidualne spotkania z rodzicami,

 

 pedagog

 

wychowawcy

sporządzanie miesięcznych zestawień obecności w pierwszym dniu miesiąca następującego po okresie kontroli

Zgodnie z harmonogramem zebrań i dni otwartych, ustalonym na dany rok szkolny

EMOCJONALNA

 

Nauka nabywania świadomości własnych słabych i mocnych stron, kształtowanie samoakceptacji, budowanie poczucia własnej wartości

warsztaty dla uczniów prowadzone przez specjalistów z PPP

 

lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce – wskazanie konkretnych zajęć

 

pedagog, psycholog

 

wychowawcy

 

 zgodnie z konkretnymi terminami dla poszczególnych oddziałów

Kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów bez użycia siły

zajęcia integracyjne w klasach  VI

 

 

lekcje wychowawcze z wykorzystaniem filmu o agresji i jej unikaniu

pedagog szkolny

 

 

 

wychowawcy

 

 

 

 

 

 zgodnie z konkretnymi terminami dla poszczególnych oddziałów

 

XIII. TREŚCI WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE DO REALIZACJI NA POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTACH ORAZ GODZINACH DO DYSPOZYCJI WYCHOWAWCY

 

 • I etap edukacyjny: klasy I–III

             Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna obejmuje pierwsze trzy lata nauki dziecka w szkole i ma za zadanie stopniowo przygotować dziecko do uczestnictwa w życiu społeczności szkolnej i środowiska lokalnego, a w dalszej perspektywie – do pełnoprawnego uczestnictwa w życiu społecznym. Cele wychowania i sposób ich realizacji w niższych klasach szkoły podstawowej powinny być dostosowane do indywidualnych możliwości intelektualnych, emocjonalnych, społecznych i zdrowotnych dziecka będącego w młodszym wieku szkolnym.

Zakres wiadomości i umiejętności, jakimi ma dysponować uczeń kończący klasę III szkoły pod­stawowej oraz postaw, które ma przejawiać, ustalono tak, aby nauczyciel mógł organizować odpowiednie sytuacje dydaktyczno-wychowawcze w przeciętnych warunkach edukacyjnych. Jest to ważne założenie, gdyż wiadomości, umiejętności i postawy ukształtowane w klasach I–III szkoły podstawowej stanowią bazę i punkt wyjścia do prowadzenia procesu wychowawczo- -profilaktycznego na dalszych etapach kształcenia. Realizacja celów wychowania i profilaktyki na I etapie kształcenia powinna być tak zorganizowana, aby wszyscy uczniowie, niezależnie od poziomu ich rozwoju psychofizycznego, mieli możliwość zrozumienia podstawowych procesów społecznych zachodzących w najbliższym i dalszym otoczeniu oraz przejawiania adekwatnego do danej sytuacji zachowania.

 

Treści wychowawczo-profilaktyczne do realizacji w klasach I–III

 

OBSZAR

 

 

 

ZADANIA – KLASY I–III

 

 

 

Zdrowie – edukacja zdrowotna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • zapoznanie z podstawowymi zasadami dbałości o zdrowie własne i in­nych, kształtowanie umiejętności kreowania środowiska sprzyjającego zdrowemu stylowi życia;
 • zapoznanie z zasadami zdrowego, racjonalnego odżywiania się, higieny osobistej i aktywności fizycznej;
 • przygotowanie do podejmowania działań mających na celu zdrowy styl życia w aspekcie fizycznym i psychicznym;
 • kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie;
 • rozwijanie umiejętności podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku;
 • kształtowanie umiejętności analizy zjawisk przyrodniczych, rozumowania przyczynowo-skutkowego;
 • uświadomienie wpływu przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin;
 • kształtowanie wytrwałości w działaniu i dążeniu do celu, umiejętności adekwatnego zachowania się w sytuacjach zwycięstwa i porażki.

 

 

 

Relacje – kształtowanie postaw społecznych

 

 

 • kształtowanie podstawowych umiejętności komunikacyjnych;
 • rozwijanie umiejętności formułowania prostych wniosków na podstawie obserwacji i własnych doświadczeń;
 • kształtowanie umiejętności przestrzegania obowiązujących reguł;
 • kształtowanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji z rówieśnikami, rozpoznawania ich potrzeb, zgodnej współpracy z innymi, z zachowaniem obowiązujących norm i reguł kultury osobistej;
 • przygotowanie do sprawiedliwego i uczciwego oceniania zachowania własnego i innych ludzi;
 • zapoznanie z podstawowymi prawami i obowiązkami wynikającymi z roli ucznia oraz członka szkolnej społeczności, rodziny i kraju;
 • rozwijanie empatii, umiejętności podejmowania działań mających na celu pomoc słabszym i potrzebującym, umiejętności rozwiązywania konfliktów i sporów.

 

 

Kultura – wartości, normy, wzory zachowań

 

 

 • kształtowanie umiejętności właściwego komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych, dbałość o język i kulturę wypowiadania się;
 • kształtowanie umiejętności analizy prostych sytuacji wychowawczych, odróżniania dobra od zła;
 • kształtowanie gotowości do uczestnictwa w kulturze, poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także poszanowania innych kultur i tradycji, określanie swojej przynależności kulturowej poprzez kontakt z wybranymi dziełami sztuki, zabytkami i tradycją w środowisku rodzin­nym, szkolnym i lokalnym, uczestniczenie w życiu kulturalnym środowiska rodzinnego, szkolnego, lokalnego oraz wydarzeniach organizowanych przez najbliższą społeczność;
 • kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt z dziełami literac­kimi i wytworami kultury, zapoznanie z wybranymi dziełami architektury i sztuk plastycznych należących do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury, wyzwalanie potrzeby kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci;
 • kształtowanie postaw wyrażających szacunek dla ludzi, niezależnie od religii, statusu materialnego, wieku, wyglądu, poziomu rozwoju intelektu­alnego i fizycznego oraz respektowanie ich praw, podejmowanie działań w celu zapobiegania dyskryminacji;
 • inspirowanie do podejmowania aktywności i inicjatyw oraz pracy zespo­łowej, wspomaganie działań służących kształtowaniu własnego wizerunku i otoczenia;
 • przygotowanie do radzenie sobie w sytuacjach codziennych wymaga­jących umiejętności praktycznych, budzenie szacunku dla pracy ludzi różnych zawodów;
 • przygotowanie do podejmowania działań mających na celu identyfikowa­nie i rozwijanie własnych zainteresowań;
 • wstępne kształtowanie postaw wyrażających szacunek do symboli i trady­cji narodowych oraz tradycji związanych z rodziną, szkołą i społecznością lokalną;
 • kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji w różnych for­mach ekspresji;
 • kształtowanie poczucia własnej wartości dziecka, podtrzymywanie cie­kawości poznawczej, rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości oraz brania odpowiedzialności za swoje decyzje i działania;
 • kształtowanie świadomości odmienności osób niepełnosprawnych, innej narodowości, wyznania, tradycji kulturowej oraz ich praw.

 

 

Bezpieczeństwo – profilak­tyka zachowań ryzykownych (problemowych)

 

 

 • zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w różnych sytu­acjach życiowych, kształtowanie właściwego zachowania się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia oraz sytuacjach nadzwyczajnych;
 • kształtowanie umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzysty­wania informacji z różnych źródeł, korzystania z technologii informacyj­no-komunikacyjnych, kształtowanie świadomości negatywnego wpływu pracy przy komputerze na zdrowie i kontakty społeczne oraz niebezpie­czeństw wynikających z anonimowości kontaktów, respektowanie ograni­czeń dotyczących korzystania z komputera, internetu i multimediów;
 • przygotowanie do bezpiecznego i rozsądnego korzystania z narzędzi i urządzeń technicznych, bezpiecznego organizowania zajęć ruchowych i poruszania się po drogach;
 • przygotowanie do bezpiecznego korzystania ze środków komunikacji, zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom problemowym;
 • kształtowanie umiejętności utrzymywania ładu i porządku wokół siebie, w miejscu nauki i zabawy.

 

 

 

 • II etap edukacyjny: klasy IV-VIII

 

Treści wychowawczo-profilaktyczne do realizacji podczas godzin do dyspozycji wychowawcy w klasach IV–VIII

 

 

OBSZARY

ZADANIA

KLASA IV

KLASAV

KLASA VI

KLASA VII

KLASAVIII

 

 

 

 

Zdrowie - edukacja zdrowotna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kształtowanie umiejętno­ści właściwej komunika­cji, stanowiącej podstawę współdziałania.

Kształtowanie umiejętno­ści asertywnego wyraża­nia własnych potrzeb.

Rozwijanie wrażliwości              na potrzeby i trudności innych ludzi.

Kształtowanie postawy szacunku i zrozumienia wobec innych osób.

Rozwijanie zdolności                  do inicjowania i podtrzy­mywania znaczących głębszych relacji.

Budowanie atmosfery wzajemnego szacunku                w społeczności szkolnej.

 

Rozwijanie umiejętności rozumienia innych, która sprzyja efektywnej współ­pracy.

Wyzwalanie chęci                 do działania na rzecz innych osób w celu poprawy ich sytuacji (wolontariat).

Rozwijanie poczucia przy­należności do grupy (sa­morząd uczniowski, klub, drużyna, wspólnota).

Kształtowanie otwartości na doświadczenia innych ludzi, ich sposobów roz­wiązywania problemów, na nową wiedzę.

Rozwijanie świadomości dotyczącej roli osób zna­czących i autorytetów

Kształtowanie umiejętno­ści współpracy w dążeniu                        do osiągnięcia celu.

Uwrażliwianie na różne obszary ludzkich proble­mów i potrzeb poprzez krzewienie potrzeby udzielania pomocy                (wo­lontariat).

Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych: wy­rażanie własnych opinii, przekonań i poglądów.

Rozwijanie świadomości roli i wartości rodziny                    w życiu człowieka.

Rozwijanie samorządności.

Kształtowanie umiejęt­ności wchodzenia                    w inte­rakcje z ludźmi w sposób zapewniający zadowole­nie obydwu stron.

Kształtowanie umiejęt­ności szukania inspiracji, rozwijanie własnej kre­atywności.

Rozwijanie odpowiedzial­ności                 za siebie i innych (wolontariat).

 

 

 

 

Rozwijanie umiejętno­ści poszukiwania takich rozwiązań, które stwa­rzają korzyści                dla obydwu stron.

Rozwijanie umiejętności dostrzegania pozytyw­nych aspektów działania zespołowego poprzez docenienie różnic zdań i wiedzy, doświadczeń, specjalizacji, kompe-tencji.

Rozwijanie potrzeby cią­głego doskonalenia siebie jako jednostki, członka rodziny                       i społeczeństwa.

 

Kultura – wartości, normy                       i wzory zachowań

 

Zapoznanie z rolą zainte­resowań w życiu czło­wieka.

Uwrażliwianie na kwestie moralne, np. mówienia prawdy, sprawiedliwego traktowania.

Kształtowanie pozytyw­nego stosunku do proce­su kształcenia.

Kształtowanie potrzeby uczestnictwa w kulturze.

 

 

 

 

Rozwijanie zainteresowań i pasji uczniów.

Budowanie samoświado­mości dotyczącej praw, wartości, wpływów oraz postaw.

Rozwijanie umiejętno­ści wyrażania własnych emocji.

Rozwijanie umiejętności właściwego zachowania się z uwzględnieniem sytuacji i miejsca.

 

 

Rozwój zainteresowań, poszerzenie autonomii i samodzielności

Rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia w kontekście analizy wpływów rówieśników i mediów na zachowanie.

Dokonywanie analizy postaw, wartości, norm społecznych, przekonań i czynników które na nie wpływają.

Rozwijanie szacunku dla kultury i dorobku narodo­wego.

 

 

Popularyzowanie alterna­tywnych form spędzania czasu wolnego.

Rozwijanie pozytywnego stosunku do procesu kształcenia i samokształ­cenia, zaangażowania w zdobywanie wiedzy i umiejętności.

Rozwijanie takich cech jak: pracowitość, odpo­wiedzialność, prawdo­mówność, rzetelność i wytrwałość.

Umacnianie więzi ze spo­łecznością lokalną.

 

Popularyzowanie wiedzy o różnicach kulturowych oraz rozwijanie umiejęt­ności korzystania z niej w kontakcie z przedsta­wicielami innych narodo­wości.

Popularyzowanie wiedzy i rozwijanie świadomości na temat zasad humani­taryzmu.

Rozwijanie poczucia odpowiedzialności spo­łecznej poprzez podej­mowanie działań na rzecz lokalnej społeczności.

Bezpieczeństwo – profi­laktyka zachowań ryzy­kownych (problemowych)

 

Redukowanie agresyw­nych zachowań poprzez uczenie sposobów roz­wiązywania problemów.

Budowanie atmosfery otwartości i przyzwolenia na dyskusję.

Uświadamianie zagrożeń wynikających z korzysta­nia z nowoczesnych tech­nologii informacyjnych.

Zwiększanie wiedzy na te­mat środków uzależnia­jących i zagrożeń z nimi związanych.

Rozwijanie umiejętności troski o własne bezpie­czeństwo w relacjach z innymi.

 

 

 

 

Rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy w sytuacji konfliktu – podstawy negocjacji                     i mediacji.

Rozwijanie umiejętności identyfikowania przyczyn własnego postępowania.

Dokonywanie analizy wpływu nastawienia do siebie i innych na moty­wację do podejmowania różnorodnych zachowań.

Rozwijanie poczucia oso­bistej odpowiedzialności, zachęcanie do angażo­wania się w prawidłowe i zdrowe zachowania.

Doskonalenie umiejęt­ności rozpoznawania symptomów uzależnienia od komputera i internetu.

 

 

 

 

Dostarczanie wiedzy na temat osób i instytu­cji świadczących pomoc w trudnych sytuacjach.

Budowanie atmosfery wsparcia i zrozumienia w sytuacji problemo­wej oraz promowanie rzetelnej wiedzy mającej na celu zredukowanie lęku.

Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z własny­mi negatywnymi emocja­mi oraz z zachowaniami agresywnymi.

Kształtowanie przekonań dotyczących znaczenia posiadanych informacji, których wykorzystanie pomaga w redukowaniu lęku w sytuacjach kryzy­sowych.

Rozwijanie świadomości dotyczącej prawa do prywatności, w tym do ochrony danych osobo­wych oraz ograniczonego zaufania do osób pozna­nych w sieci.

 

Rozwijanie postaw opartych na odpowie­dzialności za dokonywane wybory              i postępowanie.

Dostarczenie wiedzy                  z za­kresu prawa dotyczącego postępowania w spra­wach nieletnich.

Przeciwdziałanie ryzy­kownym zachowaniom seksualnym.

Rozwijanie umiejętności reagowania w sytuacjach kryzysowych, niesienia pomocy dotkniętym nimi osobom oraz minimalizo­wania ich negatywnych skutków.

Rozwijanie umiejętności lepszego rozumienia sie­bie poprzez poszukiwanie i udzielanie odpowiedzi na pytania: Kim jestem? Jakie są moje cele i zada­nia życiowe?

 

Propagowanie wiedzy na temat prawnych                    i moralnych skutków posiadania, zażywania i rozprowadzania środ­ków psychoaktywnych.

Rozwijanie umiejętności wykorzystywania elemen­tów negocjacji  i mediacji w sytuacji rozwiązywania konfliktów.

Rozwijanie umiejętności podejmowania działań zgodnych ze zweryfikowa­nymi źródłami wiedzy.

Utrwalanie umiejętności oceny konsekwencji po­dejmowanych działań dla siebie i dla innych – okre­ślanie alternatywnych rozwiązań problemu.

Rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy w sytuacji konfliktu – podstawy negocjacji i mediacji.

 

XIV. Treści dotyczące obszarów wychowania i profilaktyki zawarte w podstawach progra­mowych przedmiotów kształcenia ogólnego w wybranych typach szkół

 

 1.     Zdrowie – edukacja zdrowotna

 

Przedmiot

 

Wymagania szczegółowe. Uczeń:

 

 

Edukacja wczesnoszkolna

 

 

 

 

        dba o higienę oraz estetykę własną i otoczenia;

        ma świadomość znaczenia odpowiedniej diety dla utrzymania zdrowia człowieka;

        posługuje się numerami telefonów alarmowych, formułuje komunikat wezwanie o pomoc: Policji, Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej;

        posługuje się danymi osobowymi w kontakcie ze służbami mundurowymi i medycznymi, w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia;

        reaguje stosownym zachowaniem w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa, zdrowia jego lub innej osoby;

        wymienia wartości odżywcze produktów żywnościowych, ma świadomość znaczenia odpowiedniej diety dla utrzymania zdrowia, ogranicza spożywa­nie posiłków o niskich wartościach odżywczych i niezdrowych, zachowuje umiar w spożywaniu produktów słodzonych, zna konsekwencje zjadania ich w nadmiarze;

        przygotowuje posiłki służące utrzymaniu zdrowia;

        ubiera się odpowiednio do stanu pogody, poszukuje informacji na temat pogody, wykorzystując np. internet;

        ma świadomość, iż nieodpowiedzialne korzystanie z technologii ma wpływ na utratę zdrowia człowieka;

 

Informatyka

        w sposób odpowiedzialny posługuje się technologią dostosowaną do jego predyspozycji psychofizycznych i zdrowotnych;

Biologia

        analizuje związek pomiędzy własnym postępowaniem a zachowaniem zdrowia oraz rozpoznaje sytuacje wymagające konsultacji lekarskiej;

        uzasadnia konieczność ochrony przyrody;

        opisuje i prezentuje postawę i zachowania człowieka odpowiedzialnie korzystającego z dóbr przyrody;

 

Wychowanie fizyczne

        opisuje, jakie znaczenie ma aktywność fizyczna dla zdrowia;

        opisuje piramidę żywienia i aktywności fizycznej;

        opisuje zasady zdrowego odżywiania;

        przestrzega zasad higieny osobistej i czystości odzieży;

        przyjmuje prawidłową postawę ciała w różnych sytuacjach;

        omawia sposoby postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia;

        wymienia czynniki, które wpływają pozytywnie i negatywnie na zdrowie i samopoczucie oraz wskazuje te, na które może mieć wpływ;

        omawia sposoby redukowania nadmiernego stresu i radzenia sobie z nim w sposób konstruktywny;

        wymienia przyczyny i skutki otyłości oraz nieuzasadnionego odchudzania się i używania sterydów w celu zwiększenia masy mięśni;

        wyjaśnia wymogi higieny wynikające ze zmian zachodzących w organizmie w okresie dojrzewania;

 

 

WOS

        rozpoznaje przypadki wymagające postaw asertywnych;

        podaje przykłady trudnych społecznie sytuacji, w których należy zachować się asertywnie;

        uzasadnia, że można zachować dystans wobec nieapro­bowanych przez siebie zachowań innych ludzi lub przeciwstawić się im;

        przedstawia różne formy zachowań asertywnych;

 

 

Przyroda

        kształtowanie umiejętności właściwego reagowania na niebezpieczeństwa zagrażające życiu i zdrowiu;

        doskonalenie umiejętności dbałości o własne ciało, jak i najbliższe otoczenie;

        poznawanie siebie, swoich zdolności i rozwijanie zainteresowań sprzyjających motywacji do uczenia się;

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

 

        wyjaśnia zależności między zdrowiem fizycznym, psychicznym, emocjonal­nym a społecznym; wyjaśnia wpływ stresu na zdrowie;

        wymienia zachowania, które sprzyjają zdrowiu (prozdrowotne), zagrażają zdrowiu oraz wskazuje te, które szczególnie często występują wśród nasto­latków; odróżnia czynniki środowiskowe i społeczne (korzystne i szkodli­we), na które człowiek może mieć wpływ od takich, na które nie może mieć wpływu;

        omawia krótkoterminowe i długoterminowe konsekwencje zachowań sprzyjających (prozdrowotnych) i zagrażających zdrowiu;

        dobiera i demonstruje umiejętności komunikacji interpersonalnej istotne dla zdrowia i bezpieczeństwa (odmowa, zachowania asertywne, negocjo­wanie);

        wymienia rzetelne źródła informacji o zdrowiu, chorobach, świadczeniach i usługach zdrowotnych;

        ocenia własne zachowania związane ze zdrowiem, ustala indywidualny plan działania na rzecz własnego zdrowia;

        ustala, co sam może zrobić, aby tworzyć warunki środowiskowe i społecz­ne, które są korzystne dla zdrowia (ochrona środowiska przyrodniczego, wsparcie społeczne, komunikacja interpersonalna, współpraca osób, insty­tucji i organizacji na rzecz zdrowia itp.);

Technika

        przyjmuje postawy odpowiedzialności za współczesny i przyszły stan śro­dowiska;

        kształtuje umiejętności segregowania i wtórnego wykorzystania odpadów znajdujących się w najbliższym otoczeniu;

Wychowanie do życia                         w rodzinie

        radzi sobie w sytuacji konfliktu, presji grupy, stresu;

 

 1.     Relacje – kształtowanie postaw społecznych

 

Przedmiot

 

Wymagania szczegółowe. Uczeń:

 

 

Edukacja wczesnoszkolna

 

 

 

  identyfikuje się z grupą społeczną, do której należy: rodzina, klasa w szko­le, drużyna sportowa, społeczność lokalna, naród; respektuje normy i reguły postępowania w tych grupach;

  przyjmuje konsekwencje swojego uczestnictwa w grupie i własnego w niej postępowania w odniesieniu do przyjętych norm i zasad;

  współpracuje z uczniami, wymienia się z nimi pomysłami i doświadczenia­mi, wykorzystując technologię;

  dostrzega, że każdy powinien brać odpowiedzialność za swoje wybory;

  dostrzega, że lepiej poznaje siebie, bardziej się rozwija i czerpie szczęście w relacji z innymi osobami niż w samotności;

  odkrywa, że współtworzy różne wspólnoty osób, np. rodzinę, klasę, pań­stwo;

  ma świadomość, że każdej osobie ludzkiej, także jemu, należy się sza­cunek, że szacunkiem należy obdarzać także wspólnoty osób – rodzinę, klasę, naród (ojczyznę), w tym wspólnotę religijną – a także symbole tych wspólnot;

  szanuje godność każdej osoby ludzkiej oraz swoją, wyraża swoim komuni­katem werbalnym i niewerbalnym;

  uwzględnia coraz częściej godność i dobro innych osób, podejmując decy­zję o działaniu;

  wyraża szacunek wobec osób, wspólnot osób oraz ich symboli w sytu­acjach codziennych i uroczystych, przejawiając właściwe zachowanie;

  wchodzi w relacje z innymi osobami (rówieśnikami, nauczycielami), sza­nując to, co jest wartością dla nich, i nazywając to, co jest wartością dla niego;

  naśladuje i przyjmuje jako własne zachowania dobre na podstawie doświadczeń ze świata realnego oraz przykładów płynących z tekstów literackich, filmów i innych źródeł;

  przestrzega zasad obowiązujących we wspólnocie osób, której jest człon­kiem;

Informatyka

        uczestniczy w zespołowym rozwiązaniu problemu, posługując się techno­logią taką jak: poczta elektroniczna, forum, wirtualne środowisko kształce­nia, dedykowany portal edukacyjny;

        identyfikuje i docenia korzyści płynące ze współpracy nad wspólnym roz­wiązywaniem problemów;

        bierze udział w różnych formach współpracy, jak: programowanie w pa­rach lub w zespole, realizacja projektów, uczestnictwo w zorganizowanej grupie uczących się; projektuje, tworzy i prezentuje efekty wspólnej pracy;

 

Wychowanie fizyczne

         uczestniczy w sportowych rozgrywkach klasowych w roli zawodnika, sto­sując zasady „czystej gry”: szacunku dla rywala, respektowania przepisów gry, podporządkowania się decyzjom sędziego; potrafi właściwie zacho­wać się w sytuacji zwycięstwa i porażki, podziękować za wspólną grę;

        pełni rolę organizatora, sędziego i kibica w ramach szkolnych zawodów sportowych;

        wyjaśnia zasady kulturalnego kibicowania;

        wyjaśnia, jak należy zachować się w sytuacjach związanych z aktywnością taneczną;

        omawia znaczenie dobrych relacji z innymi ludźmi, w tym z rodzicami oraz rówieśnikami tej samej i odmiennej płci;

        identyfikuje swoje mocne strony, budując poczucie własnej wartości, planuje sposoby rozwoju oraz ma świadomość słabych stron, nad którymi należy pracować;

        wykazuje kreatywność w poszukiwaniu rozwiązań sytuacji problemowych;

        wykazuje umiejętność adekwatnej samooceny swoich możliwości psycho­fizycznych;

        współpracuje w grupie szanując poglądy i wysiłki innych ludzi, wykazując asertywność i empatię;

        motywuje innych do udziału w aktywności fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem osób o niższej sprawności fizycznej i specjalnych potrze­bach edukacyjnych (np. osoby niepełnosprawne, osoby starsze);

 

WOS

         współpracuje z innymi – dzieli się zadaniami i wywiązuje się z nich;

        wykazuje konieczność współdziałania w życiu społecznym i wyjaśnia istotę samorządności;

        uzasadnia, że człowiek jest istotą społeczną; rozumie znaczenie potrzeb społecznych człowieka (kontaktu, przynależności, uznania);

        przedstawia zasady komunikowania się; wyjaśnia zasady skutecznej auto­prezentacji – kształtowania swojego wizerunku;

        wymienia cechy grup społecznych; charakteryzuje grupę koleżeńską i gru­pę nastawioną na realizację określonego zadania; uzasadnia, że efektywna współpraca przynosi różne korzyści; przedstawia różne formy współpracy w grupie;

        rozpoznaje sytuacje wymagające podjęcia decyzji indywidualnej i grupo­wej; wyjaśnia i stosuje podstawowe sposoby podejmowania wspólnych decyzji;

        rozpoznaje sytuacje wymagające podjęcia decyzji indywidualnej i grupo­wej; wyjaśnia i stosuje podstawowe sposoby podejmowania wspólnych decyzji;

        przedstawia cele i przykłady działania organizacji społecznych skupiających młodych ludzi w Polsce; wyjaśnia ideę wolontariatu i przedstawia formy działalności wolontariuszy;

 

Przyroda

        zachęcanie do działania na rzecz środowiska lokalnego;

        doskonalenie umiejętności w zakresie komunikowania się, współpracy i działania oraz pełnienia roli lidera w zespole;

Biologia

         prezentuje postawę szacunku wobec siebie i wszystkich istot żywych;

 

Wychowanie do życia                         w rodzinie

         zna i stosuje zasady savoir-vivre'u w różnych sytuacjach społecznych;

        rozumie zasady komunikacji werbalnej i niewerbalnej i jej znaczenie w re­lacjach interpersonalnych; przyjmuje odpowiedzialność za manifestowane reakcje, wypowiadane i pisane słowa;

        kształtuje i wyraża postawy asertywne, gdy nie może lub nie powinien cze­goś wykonać, stara się odmawiać tak, by nie ranić drugiego;

        bierze udział w życiu społecznym przez: wolontariat, stowarzyszenia, gru­py nieformalne i aktywność indywidualną; ujawnia wrażliwość na osoby potrzebujące pomocy i zna konkretne sposoby jej udzielania;

 

 

 1.     Kultura – wartości, normy i wzory zachowań

 

Przedmiot

 

Wymagania szczegółowe. Uczeń:

 

 

Edukacja wczesnoszkolna

 

 

 

        ocenia swoje postępowanie i innych osób, odnosząc się do poznanych wartości, takich jak: godność, honor, sprawiedliwość, obowiązkowość, odpowiedzialność, przyjaźń, życzliwość, umiar, powściągliwość, pomoc, zadośćuczynienie, przepraszanie, uznanie, uczciwość, wdzięczność oraz inne respektowane przez środowisko szkolne;

        szanuje zwyczaje i tradycje różnych grup społecznych i narodów, przedsta­wia i porównuje zwyczaje ludzi, np. dotyczące świąt w różnych regionach Polski, a także w różnych krajach;

        określa, co jest dobre, a co jest złe, w otaczającym go świecie i w świecie poznawanych tekstów oraz podaje uzasadnienie swojego zdania;

        odróżnia szczęście od doraźnie odczuwanej przyjemności i poznaje, że do­bro jest źródłem szczęścia własnego oraz innych osób;

        odkrywa, że wspólnota osób, której jest członkiem, ustanawia swoje zasa­dy (normy) i oczekuje ich respektowania.

 

Język polski

        kształtuje umiejętność uczestniczenia w kulturze polskiej i europejskiej, szczególnie w jej wymiarze symbolicznym i aksjologicznym;

        rozwija zdolności dostrzegania wartości: prawdy, dobra, piękna, szacunku dla człowieka i kierowania się tymi wartościami;

        kształci postawy szacunku dla przeszłości i tradycji literackiej jako podsta­wy tożsamości narodowej;

        rozwija zainteresowania kulturą w środowisku lokalnym i potrzeby uczest­nictwa w wydarzeniach kulturalnych;

        rozwija szacunek dla wiedzy, wyrabia pasję poznawania świata i zachęca do praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości;

        rozwija umiejętność samodzielnego docierania do informacji, dokonywa­nia ich selekcji, syntezy oraz wartościowania;

        rozwija umiejętność rzetelnego korzystania ze źródeł wiedzy, w tym stosowania cudzysłowu, przypisów i odsyłaczy, oraz szacunku dla cudzej własności intelektualnej;

        kształci nawyki systematycznego uczenia się oraz porządkowania zdobytej wiedzy i jej pogłębiania;

        jest zachęcany do rozwijania swoich uzdolnień przez udział w różnych formach poszerzania wiedzy, na przykład w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i wykładach, oraz rozwijania umiejętności samodzielnej prezentacji wyników swojej pracy;

 

Historia

        poznaje historię i tradycje swojej okolicy i ludzi dla niej szczególnie zasłu­żonych; zna lokalne zabytki i opisuje ich dzieje;

Muzyka

        poznaje i popularyzuje przykłady muzycznej twórczości ludowej, obrzędy, zwyczaje, tradycje swojego regionu;

        zna repertuar kulturalnego człowieka, orientując się w sztandarowych utworach z dziejów historii muzyki i współczesnej kultury muzycznej oraz wartościowej muzyki popularnej;

        zna i wymienia instytucje upowszechniające kulturę muzyczną we własnym regionie, kraju i na świecie oraz ich działalność, a także śledzi wydarzenia artystyczne;

        uczestniczy w tworzeniu artystycznych projektów edukacyjnych o charak­terze interdyscyplinarnym (również z wykorzystaniem technologii informa­cyjnej);

        angażuje się w kreowanie kultury artystycznej swojej szkoły i najbliższego środowiska;

        uczestniczy realnie lub wirtualnie w różnorodnych wydarzeniach muzycz­nych;

        stosuje zasady wynikające ze świadomego korzystania i uczestniczenia w dorobku kultury muzycznej: odpowiednie zachowanie podczas koncer­tu, przedstawienia operowego itp., tolerancja dla preferencji muzycznych innych osób oraz szacunek dla twórców i wykonawców;

Plastyka

        zna dziedzictwo kulturowe najbliższego otoczenia, wymienia zabytki i dzie­ła architektury (historycznej i współczesnej);

        zapoznaje się z twórczością artystów w obrębie „małej ojczyzny”;

WOS

        uzasadnia, że konflikt w grupie może wynikać z różnych przyczyn (sprzecz­ne interesy, inne cele); przedstawia sposoby rozwiązywania konfliktów oraz analizuje ich zalety i wady;

        podaje cnoty obywatelskie (odpowiedzialność, troska o dobro wspól­ne, aktywność, przedsiębiorczość, solidarność, roztropność, tolerancja, odwaga cywilna); wykazuje, odwołując się do działań wybitnych Polaków, znaczenie ich urzeczywistnienia dla pożytku publicznego;

        wymienia mieszkające w Polsce mniejszości narodowe i etniczne, gru­pę posługującą się językiem regionalnym oraz grupy migrantów (w tym uchodźców) i lokalizuje miejsca ich zwartego zamieszkiwania; przedstawia – za Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej – prawa przysługujące etnicz­nym grupom mniejszościowym;

        uzasadnia, że można pogodzić różne tożsamości społeczno-kulturowe (regionalną, narodową/etniczną, państwową/obywatelską, europejską); rozpoznaje przejawy ksenofobii, w tym rasizmu, szowinizmu i antysemity­zmu, oraz uzasadnia potrzebę przeciwstawiania się tym zjawiskom;

        planuje dalszą edukację, uwzględniając własne zainteresowania, zdolności i umiejętności oraz rady innych osób i sytuację na rynku pracy;

Przyroda

        kształtuje postawy związane z tożsamością kulturową regionu;

 

Geografia

        łączy racjonalność naukową z refleksją nad pięknem i harmonią świata przyrody oraz dziedzictwem kulturowym ludzkości;

        przyjmuje postawy szacunku do środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz rozumienie potrzeby racjonalnego w nim gospodarowania;

        rozwija w sobie poczucie tożsamości oraz wykazywanie postawy patrio­tycznej, wspólnotowej i obywatelskiej;

        ma poczucie dumy z piękna ojczystej przyrody i dorobku narodu (różnych obiektów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego własnego regionu i Polski, krajobrazów Polski, walorów przyrodniczych, kulturowych, tury­stycznych oraz sukcesów polskich przedsiębiorstw na arenie międzynaro­dowej);

        kształtuje pozytywne – emocjonalne i duchowe – więzi z najbliższym oto­czeniem, krajem ojczystym, a także z całą planetą Ziemią;

        rozwija postawy współodpowiedzialności za stan środowiska geograficzne­go, kształtowanie ładu przestrzennego oraz przyszłego rozwoju społeczno- -kulturowego i gospodarczego „małej ojczyzny”, własnego regionu i Polski;

        przełamuje stereotypy i kształtuje postawy szacunku, zrozumienia, akceptacji i poszanowania innych kultur przy jednoczesnym zachowaniu poczucia wartości dziedzictwa kulturowego własnego narodu i własnej tożsamości;

Informatyka

        opisuje kwestie etyczne związane z wykorzystaniem komputerów i sieci komputerowych, takie jak: bezpieczeństwo, cyfrowa tożsamość, prywat­ność, własność intelektualna, równy dostęp do informacji i dzielenie się informacją;

•        postępuje etycznie w pracy z informacjami;

 

Wychowanie do życia                         w rodzinie

         jest odpowiedzialny za własny rozwój i samowychowanie;

 

 

 

 

 1.     Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych)

 

 

Przedmiot

 

Wymagania szczegółowe. Uczeń:

 

 

Edukacja wczesnoszkolna

 

 

 

        wyjaśnia, iż wszyscy ludzie posiadają prawa i obowiązki, wymienia własne prawa i obowiązki, przestrzega ich i stosuje je w codziennym życiu;

        rozróżnia podstawowe znaki drogowe, stosuje przepisy bezpieczeństwa w ruchu drogowym i miejscach publicznych; przestrzega zasad zachowania się środkach publicznego transportu zbiorowego;

        stosuje się do zasad bezpieczeństwa w szkole, odnajduje drogę ewakuacyj­ną, rozpoznaje znaki             i symbole informujące o różnych rodzajach niebezpie­czeństw oraz zachowuje się zgodnie z informacją w nich zawartą; stosuje zasady bezpiecznej zabawy w różnych warunkach i porach roku;

        ma świadomość istnienia zagrożeń ze środowiska naturalnego, np. nagła zmiana pogody, huragan, ulewne deszcze, burza, susza oraz ich następ­stwa: powódź, pożar, piorun; określa odpowiednie sposoby zachowania się człowieka w takich sytuacjach;

        stosuje zasady bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń cyfrowych, rozumie i respektuje ograniczenia związane z czasem pracy z takimi urzą­dzeniami, oraz stosuje zasady netykiety;

        rozróżnia pożądane i niepożądane zachowania innych osób (również uczniów) korzystających               z technologii, zwłaszcza w sieci Internet;

Informatyka

        rozróżnia pozytywne i negatywne zachowania innych osób (również uczniów) korzystających z technologii, w tym zwłaszcza w sieci Internet;

        przestrzega ogólnie przyjęte zasady związane z bezpieczeństwem w Inter­necie; 

        posługuje się technologią zgodnie z przyjętymi zasadami i prawem; prze­strzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

        uznaje i respektuje prawo do prywatności danych i informacji oraz prawo do własności intelektualnej;

        wymienia zagrożenia związane z powszechnym dostępem do technologii oraz do informacji i opisuje metody wystrzegania się ich;

        stosuje profilaktykę antywirusową i potrafi zabezpieczyć przed zagroże­niem komputer wraz z zawartymi w nim informacjami;

        ocenia krytycznie informacje i ich źródła, w szczególności w sieci, pod względem rzetelności i wiarygodności w odniesieniu do rzeczywistych sytuacji, docenia znaczenie otwartych zasobów w sieci i korzysta z nich;

Wychowanie fizyczne

         omawia zasady bezpiecznego zachowania się nad wodą i w górach w róż­nych porach roku;

        omawia konsekwencje zdrowotne stosowania używek w odniesieniu do podejmowania aktywności fizycznej;

        wymienia zasady bezpiecznego korzystania ze sprzętu sportowego;

        wymienia najczęstsze przyczyny oraz okoliczności wypadków i urazów w czasie zajęć ruchowych, omawia sposoby zapobiegania im;

        wskazuje zagrożenia związane z uprawianiem niektórych dyscyplin sportu;

WOS

        rozpoznaje zachowania związane z przemocą fizyczną i psychiczną, w tym werbalną, wobec siebie i innych; wymienia osoby i instytucje, które należy powiadomić w takich sytuacjach;

        przedstawia korzyści i zagrożenia wynikające z korzystania z zasobów Internetu; rozpoznaje przemoc w cyberprzestrzeni i wyjaśnia, jak należy na nią reagować;

        wyjaśnia, na jakich zasadach nieletni odpowiadają za popełnienie wykro­czeń i przestępstw;

        przedstawia uprawnienia policjantów i funkcjonariuszy innych służb po­rządkowych oraz swoje prawa w kontakcie z tymi służbami; 

 Technika

        przewiduje zagrożenia płynące z niewłaściwego użytkowania sprzętu technicznego;

        analizuje sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu podczas pracy z narzędziami i urządzeniami (procedura postępowania podczas wypadku przy pracy; umiejętność udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej w typowych sytuacjach zagrożenia);

Edukacja dla bezpieczeństwa

        wymienia przykłady nadzwyczajnych zagrożeń (pochodzenia naturalnego i wywołane przez człowieka);

        wymienia zasady ostrzegania ludności o zagrożeniach; rozróżnia poszcze­gólne sygnały alarmowe i środki alarmowe; omawia zasady właściwego zachowania się w razie uruchomienia sygnałów alarmowych;

Wychowanie do życia                      w rodzinie

        świadomie i odpowiedzialnie korzysta ze środków społecznego przekazu, w tym z Internetu, dokonując wyboru określonych treści i limitując czas im poświęcany;

 

 

XV. Ewaluacja programu

Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych działań, w   celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu wychowawczo-profilaktycznego. Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez:

 1.        obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian,
 2.        analizę dokumentacji,
 3.        przeprowadzanie ankiet, kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,
 4.        rozmowy z rodzicami,
 5.        wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli,
 6.        w analizy przypadków.

 

Ewaluacja programu przeprowadzana będzie w każdym roku szkolnym przez zespół ds. Ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego powołany przez dyrektora. Zadaniem Zespołu jest opracowanie planu ewaluacji, organizacja badań oraz opracowanie wyników. Z wynikami prac zespołu w formie raportu ewaluacyjnego zostanie zapoznana Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców.

 

 

Program wychowawczo-profilaktyczny został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Żychlinie w dniu 12.09.2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedszkole - Dokumenty

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żychlinie, ul. Żeromskiego 8
  99-320 Żychlin, ul. Żeromskiego 8
 • 24 351-20-47

Galeria zdjęć