Nawigacja

Statut, Programy, Koncepcja Pracy

UCHWAŁA NR 6/2015/2016 RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. JANA PAWŁA II W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W ŻYCHLINIE

UCHWAŁA NR  6/2015/2016

                              RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. JANA                                PAWŁA II                          

W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W ŻYCHLINIE

z dnia 27 KWIETNIA 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego W Żychlinie.

 

        Na podstawie art. 42 ust. 1 w związku z art. 52 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (tekst jednolity: Dz .U. z 2004 r.  Nr 256, poz. 2572 ze zmianami)

uchwala się, co następuje:

        § 1. W statucie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wprowadza się następujące zmiany:

1)     w  § 1 

  1. wykreśla się ust. 1;
  2. wprowadza się ust. 1a w brzemieniu:

„Zespół Szkolno-Przedszkolny, zwany dalej zespołem, jest placówką publiczną:

1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej kształcenia ogólnego i wychowania przedszkolnego;

2) przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;

3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;

4) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego i wychowania przedszkolnego;

5) realizuje ustalone przez Ministra Oświaty zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.”

  1. wykreśla się ust. 2;
  2. wprowadza się ust. 2a w brzmieniu:

Siedzibą zespołu jest budynek przy ulicy Żeromskiego 8 w Żychlinie.”;

  1. w ust. 5 słowa: Kuratorium Oświaty w Łodzi zastępuje się słowami: Łódzki Kurator Oświaty;
  2. po ustępie 5 wprowadza się ustępy od 6 do 16 w następującym brzmieniu:

„ 6. Zespół używa nazwy: Zespół Szkolno-Przedszkolny.

7. Ilekroć w statucie mowa jest o Dyrektorze Szkoły, należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

8. Ilekroć w statucie mowa jest o Szkole należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 2 im. Jana Pawła II w Żychlinie.

9. Ilekroć w statucie jest mowa o Przedszkolu należy przez to rozumieć Przedszkole nr 2 im. Jana Pawła II w Żychlinie.

10. Zespół Szkolno-Przedszkolny jest jednostką budżetową.

11. Obwód Szkoły Podstawowej obejmuje:

1) Żychlin, ul. J. Dąbrowskiego (cała),

2) Żychlin, ul. Hanki Sawickiej (cała),

3) Żychlin, ul. J. Krasickiego (cała),

4) Żychlin, ul. Łąkowa (cała),

5) Żychlin, ul. J. Marchlewskiego (cała),

6) Żychlin, ul. M. Reja (cała),

7) Żychlin, ul. L.Waryńskiego (cała),

8) Żychlin, ul. S. Żeromskiego (cała),

9) Żychlin, ul. B. Prusa (cała),

10) Żychlin, ul. H. Sienkiewicza (cała),

11) Żychlin, os. Traugutta (całe),

12) Żychlin, ul. R. Traugutta (cała),

13) Żychlin, ul. G Narutowicza (od nr 71 do 84, 85c, 85f, 85g, i od nr 86 do 96)

14) Wola Popowa Dolna

15) Oleszcze

16) Zgoda

17) Budzyń

18) Grabie

12. Szkoła umożliwia uczniom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych (posługujących się językiem regionalnym) podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej, w tym znajomości własnej historii i kultury.

13. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną dotyczącą kształcenia, wychowania i opieki, stosownie do potrzeb psychofizycznych uczniów oraz możliwości bazowych, kadrowych i finansowych szkoły, na zasadach i warunkach określonych odrębnymi przepisami.

14. Jednostki wchodzące w skład zespołu posiadają:

1) osobne Rady Pedagogiczne;

2) osobne Rady Rodziców.

15. W szkole działa Samorząd Uczniowski.

16. Dyrektor w porozumieniu z Gminą Żychlin oraz Radami Pedagogicznymi szkoły i przedszkola, powołuje wicedyrektorów Zespołu (w tym jeden ds. szkoły, drugi ds. przedszkola), określając im jednocześnie zakres obowiązków.

2)     Skreśla się paragrafy od § 2 do § 28

3)     Wprowadza się paragrafy od §  29 do § 263 zgodnie z załącznikiem do uchwały.

         § 2.   W statucie Części zamienia się na rozdziały z numeracją rzymską i wprowadza rozdziały z numerajcją arabską.

         § 3.   Ogłasza się w załączniku do niniejszej uchwały jednolity tekst Statutu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w jej § 1 i 2.

         § 4.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 września 2015 roku.

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej

mgr Piotr Wysocki

Przedszkole - Dokumenty

Kontakt

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żychlinie, ul. Żeromskiego 8
    99-320 Żychlin, ul. Żeromskiego 8
  • 24 351-20-47

Galeria zdjęć