Nawigacja

Świetlica, Biblioteka

Regulamin Świetlicy

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
DZIAŁAJĄCEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. JANA PAWŁA II W ŻYCHLINIE

 

 

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele  i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym . 
W świetlicy zadania realizowane są według tygodniowego rozkładu zajęć opracowanego w oparciu o roczny plan pracy szkoły.

2. Regulamin świetlicy opracowywany jest przez wychowawców świetlicy (modyfikowany w miarę potrzeb),  zatwierdzany przez dyrektora szkoły oraz przedstawiany do akceptacji wychowankom i ich rodzicom.

 

§ 2

Cele i zadania świetlicy
Wychowawcy w świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom:

  1. Zorganizowaną opiekę wychowawczą;
  2. Organizację zespołowej nauki, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej; 
  3. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno – moralnej (odpowiednie zachowanie się w szkole, domu i środowisku lokalnym);
  4. Kształtują nawyki kultury osobistej i współżycia w grupie;
  5. Rozwijają zainteresowania oraz zdolności wychowanków;
  6. Udzielają pomocy uczniom mającym trudności w nauce;
  7. Organizują właściwy i kulturalny wypoczynek dzieci;
  8. Współpracują i współdziałają ze szkołą, domem oraz środowiskiem lokalnym.
  9. Prowadzą współpracę z rodzicami, wychowawcami klas, a także
   pedagogiem szkolnym celem rozwiązywania napotkanych trudności
   wychowawczych.


Do zadań świetlicy należy:

 • organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy;
 • organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny;
 • odkrywanie i rozwijanie zainteresowań;
 • stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego;
 • upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny
  i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia;
 • rozwijanie samodzielności i samorządności;
 • współdziałanie z nauczycielami, rodzicami oraz instytucjami społecznymi;

 

§ 3

Założenia organizacyjne:

1.Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy codziennie w godz. 6.30 do15.30.

2.Do świetlicy w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:

               ● dojeżdżające,

               ● obojga rodziców pracujących,

               ● rodziców pracujących samotnie wychowujących dzieci,

               ● matek i ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, całkowitą niezdolność

                do pracy lub niezdolność do samodzielnego życia,

               ● umieszczone w rodzinach zastępczych,

               ● dzieci, które nie uczęszczają na lekcje religii.

3. Warunkiem przyjęcia do świetlicy jest złożenie  w sekretariacie szkoły prawidłowo wypełnionego wniosku w wyznaczonym terminie.

Karty zgłoszenia można pobrać u nauczycieli świetlicy, sekretariacie szkoły oraz ze strony internetowej szkoły.(Załącznik nr 1)

4. W karcie zgłoszenia, rodzice/prawni opiekunowie powinni podać: dane osobowe dziecka, numery telefonów kontaktowych, informację o stanie zdrowia dziecka, powód objęcia dziecka opieką świetlicową oraz informacje dotyczące odbierania dziecka ze świetlicy.

5. O wszelkich zmianach w danych, zawartych we wniosku, dokonujących się w ciągu roku szkolnego, rodzic/opiekun prawny, zobowiązany jest poinformować nauczycieli- wychowawców świetlicy w formie pisemnej.

6. Rodzice/opiekunowie prawni powinni zapoznać się i zaakceptować swoim podpisem Zasady Obowiązujące w Świetlicy Szkolnej. (Załącznik nr 2)

7.O naborze do świetlicy decyduje komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna, powoływana przez dyrektora szkoły, która swoje  decyzje podejmuje w oparciu o  Zasady Rekrutacji.

8. Liczba miejsc jest ograniczona. Wnioski i prośby indywidualne rozpatruje  dyrektor szkoły.

9. O przyjęciu dziecka do świetlicy w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor szkoły.

10. W przypadku nieusprawiedliwionej, ciągłej nieobecności dziecka na zajęciach  w świetlicy powyżej 1 miesiąca, uczeń może być skreślony z  listy dzieci uczęszczających do świetlicy.

11. O skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej decyduje dyrektor.

 

§ 4

Wychowankowie świetlicy:

- do świetlicy w pierwszej kolejności przyjmuje się uczniów rodziców pracujących, dojeżdżających, sieroty, rodzin zaniedbanych wychowawczo, rodzin zastępczych i dzieci nauczycielskich;

-  w świetlicy szkolnej mogą przebywać uczniowie danej klasy, skierowani do niej przez dyrektora lub wicedyrektora szkoły w wyjątkowej sytuacji, np. gdy zaistnieje nagła potrzeba zorganizowania zastępstwa za nieobecnego na lekcji nauczyciela;

- wychowawcy świetlicy otaczają szczególną opieką dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce i zachowaniu;

- z wyposażenia świetlicy można korzystać wyłącznie pod opieką i za zgodą wychowawcy świetlicy, którego obowiązkiem jest dbałość o jego właściwe wykorzystanie i zabezpieczenie.

Rodzice ucznia, który dokonał celowego zniszczenia wyposażenia świetlicy, mogą zostać obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony lub uszkodzony sprzęt.
 

Prawa uczestnika świetlicy
Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do:

 • wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami;
 • korzystania z pomocy wychowawcy w odrabianiu zadań;
 • wpływa na planowanie pracy w świetlicy;

 

Obowiązki uczestnika świetlicy
Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązany jest do:

 • systematycznego udział w zajęciach,
 • usprawiedliwienia swojej nieobecności,
 • nieopuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy, (osoby, które chcą zwolnić się z zajęć świetlicowych muszą dostarczyć pisemną zgodę rodziców),
 • dbania o porządek i wystrój świetlicy,
 • poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy,
 • kulturalnego zachowanie się w trakcie zajęć świetlicowych, respektowania poleceń nauczyciela-wychowawcy,
 • przestrzegania regulaminu świetlicy oraz zakazu używania telefonów komórkowych.

 

Uwaga!

Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione na niej
przedmioty.

 

§ 5

Nagrody i wyróżnienia

 • Wyróżnienie wobec wszystkich dzieci przez wychowawcę,
 • Pochwała przekazana opiekunom.
 • Drobny upominek np.: plan lekcji, naklejka.

Kary

 • Upomnienie, nagana udzielona przez wychowawcę w obecności wszystkich uczniów.
 • Poinformowanie rodziców o złym zachowaniu (w kontakcie bezpośrednim, pisemnie lub telefonicznie)
 • Nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy.
 • Nagana udzielona przez Dyrektora szkoły.
 • Skreślenie z listy uczestników świetlicy.

Nauczyciele świetlicy mają wpływ na semestralną i roczną ocenę dziecka z zachowania.

 

§ 6

Współpraca z rodzicami
1.Bezpośrednia (codzienny kontakt i rozmowy – odbierają dzieci ze świetlicy osobiście).
Korespondencja z rodzicami.
Rozmowy telefoniczne.

 

§ 7

Dokumentacja świetlicy

1. Roczny plan pracy dydaktyczno –wychowawczej zatwierdzony przez dyrektora szkoły na początku roku szkolnego.
2. Dziennik zajęć.
3. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej.

4. Roczne  sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej.

5. Regulamin świetlicy.

6. Zasady rekrutacji do świetlicy.

7. Procedura odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej.

8. Procedura postępowania w sytuacji nie odebrania dziecka ze świetlicy szkolnej po godzinach jej pracy.

9. Procedura postępowania w sprawie zapewnienia opieki nad uczniem w dni wolne od zajęć dydaktycznych.

Przedszkole - Dokumenty

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żychlinie, ul. Żeromskiego 8
  99-320 Żychlin, ul. Żeromskiego 8
 • 24 351-20-47

Galeria zdjęć