• INFORMACJA DLA RODZICÓW DOTYCZĄCA PROCEDUR KSZTAŁCENIA ZDALNEGO W KLASACH I-III

    •  

     Aneks do procedur kształcenia zdalnego w klasach I-III

      

     Zgodnie rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki w sprawie  czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w naszej szkole będą obowiązywały procedury dotyczące zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

     Zdajemy sobie sprawę, że sytuacja jest trudna, wymagająca wiele wysiłku zarówno od Państwa, dzieci oraz nauczycieli. Wzajemne zrozumienie, wsparcie przyczyni się, iż łatwiej uda nam się przejść przez ten trudny dla wszystkich czas.

      

     • Obecność na lekcjach on-line jest jednocześnie traktowana jako obecność dziecka w danym dniu na zajęciach.  Usprawiedliwienia należy kierować do wychowawcy w dzień wyznaczony do kontaktu z wychowawcą (środy w godzinach 16.00 – 17.00 ).

      

     • Prosimy Państwa o regularne odczytywanie wiadomości i przekazywanie ich dzieciom lub umożliwienie dzieciom odczytywanie wiadomości skierowanych na Państwa pocztę. 

      

     • Nauczyciele będą monitorować proces nauczania, omawiać bieżące sprawy za pośrednictwem  poczty elektronicznej, aplikacji ZOOM kontakt telefoniczny oraz komunikatory (np.  Messanger) wyłącznie w godzinach planu lekcyjnego klasy obowiązującego w danym dniu.

      

     • Po powrocie do szkoły uczniowie są zobowiązani do przekazania swoich ćwiczeń, zeszytów przedmiotowych z określoną datą obowiązkowych prac w okresie zdalnego nauczania.

      

     • Każdego dnia nauczyciel ma prawo zweryfikować wiedzę oraz pracę wyznaczonych uczniów. Tego dnia wyżej wymienieni uczniowie mają obowiązek przesłać nauczycielowi swoją wyznaczoną pracę drogą e-mailową do godziny 18.00. Informacja zwrotna, ocena będzie przekazana następnego dnia w godzinach 9.00 – 12.00.

      

     • W tym celu każdy nauczyciel udostępni Państwu swój adres poczty elektronicznej, umożliwi to przesyłanie w załącznikach wykonanych prac i ułatwi kontakt.

      

     • W środę w godzinach od 16.00 do 17.00 możliwy będzie indywidualny kontakt telefoniczny z wychowawcą w celu omówienia bieżących spraw, uzyskanie informacji o postępach dziecka lub usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach.

      

     Prosimy o codzienne odczytywanie wiadomości.

      

      

     Liczymy, że będą Państwo motywować dzieci do systematycznej pracy i wkrótce cała społeczność szkolna wróci do naszej szkoły.

      

      

     Podczas pracy zdalnej będziemy korzystać z niżej wymienionych platform i aplikacji:

     www.epodreczniki.pl;

     www.lektury.gov.pl

     www.e.wf

     ZOOM

     SKYPE

      


     Informacja dla Rodziców dotycząca procedur kształcenia zdalnego w klasach I-III

     Zgodnie rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w naszej szkole będą obowiązywały procedury dotyczące zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

     Zdajemy sobie sprawę, że sytuacja jest trudna, wymagająca wiele wysiłku zarówno od Państwa, dzieci oraz nauczycieli. Wzajemne zrozumienie, wsparcie przyczyni się, iż łatwiej uda nam się przejść przez ten trudny dla wszystkich czas.

      

     • Od poniedziałku 9 listopada 2020 r.  do dnia 29 listopada 2020 r. nauczyciele/wychowawcy będą przesyłać codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 10.00 za pośrednictwem e-maili na adresy mailowe Państwa lub uczniów materiały do lekcji wraz z instrukcjami  według tygodniowego planu ucznia na każdy dzień uwzględniając możliwości psychofizyczne, organizacyjne, techniczne, zasady bezpieczeństwa dziecka w sieci oraz higienę jego pracy.

      

     • Nauczyciele uczący w klasach 1-3 przekazują informacje rodzicom zgodnie z procedurami zdalnego nauczania. Wychowawcy klas za pośrednictwem poczty elektronicznej będą przekazywać rodzicom/uczniom informacje, jakie zagadnienia wynikające z planu nauczania powinno dziecko zrealizować w ramach nauczania w domu pod opieką rodziców. Informacja będzie na przykład dotyczyła, jakie fragmenty lub strony ćwiczeń lub podręcznika powinno dziecko wypełnić lub przeczytać samodzielnie bądź pod nadzorem rodzica.

      

     • Informację zwrotną, potwierdzającą odbiór materiałów do pracy wraz z instrukcją należy wysyłać w godzinach 9.00 – 12.00. Będzie ona jednocześnie traktowana jako obecność dziecka w danym dniu na zajęciach. Usprawiedliwienia należy kierować do wychowawcy w dni wyznaczone do kontaktu z wychowawcą (poniedziałki i środy w godzinach 17.00 – 18.00).

      

     • Każdy wychowawca po uzgodnieniach z rodzicami, co najmniej raz w tygodniu, nie wcześniej niż o godz. 16.00 za pomocą aplikacji ZOOM lub SKYPE będzie łączył się z uczniami celem omówienia bieżących spraw oraz przekazywanie informacji lub wskazówek.

      

     • Prosimy Państwa o regularne odczytywanie wiadomości i przekazywanie ich dzieciom lub umożliwienie dzieciom odczytywanie wiadomości skierowanych na Państwa pocztę. 

      

     • Nauczyciele będą monitorować proces nauczania, omawiać bieżące sprawy za pośrednictwem  poczty elektronicznej, aplikacji ZOOM lub SKYPE, kontakt telefoniczny oraz komunikatory (np. Messanger).

      

     • Po powrocie do szkoły uczniowie są zobowiązani do przekazania swoich ćwiczeń, zeszytów przedmiotowych z określoną datą obowiązkowych prac w okresie zdalnego nauczania.

      

     • W każdy wtorek i czwartek tylko i wyłącznie w godzinach 16.00-18.00 będziecie Państwo/dzieci przysyłać na email wcześniej wyznaczone prace w formie załączników (zdjęcia). Informacja zwrotna, ocena będzie przekazana następnego dnia w godzinach 9.00 – 12.00.

      

     • W tym celu każdy nauczyciel udostępni Państwu swój adres poczty elektronicznej, umożliwi to przesyłanie w załącznikach wykonanych prac i ułatwi kontakt.

      

     • W poniedziałek i środę w godzinach od 17.00 do 18.00 możliwy będzie indywidualny kontakt telefoniczny z wychowawcą w celu omówienia bieżących spraw, uzyskanie informacji o postępach dziecka lub usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach.

      

     Prosimy o codzienne odczytywanie wiadomości.

     Liczymy, że będą Państwo motywować dzieci do systematycznej pracy i wkrótce cała społeczność szkolna wróci do naszej szkoły.

     Podczas pracy zdalnej będziemy korzystać z niżej wymienionych platform i aplikacji:

     www.epodreczniki.pl;

     www.lektury.gov.pl

     www.e.wf

     ZOOM

     SKYPE