• PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY - SP2

    •  

     SZKOLNY PROGRAM

     WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

     SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2

     IM. JANA PAWŁA II

     W ŻYCHLINIE 

      

      „W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem (…),

     ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich.”

      

     JAN PAWEŁ II

      

      

     ROK SZKOLNY 2020/2021

      

     I. WPROWADZENIE

     Pierwszymi wychowawcami swoich dzieci są rodzice. Nauczyciele wspomagają ich wszechstronny i harmonijny rozwój, a uczeń akceptuje siebie i jest otwarty na potrzeby drugiego człowieka, żyje nie tylko z drugim, ale i dla drugich.

     Wychowanie to proces wspomagania człowieka w rozwoju, ukierunkowany na osiągnięcie pełni dojrzałości fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej.

     Profilaktyka to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczenie i likwidowanie czynników blokujących i zaburzających zdrowe życie. Profilaktyka winna wspomagać proces wychowania, a wychowanie tworzy integralną całość z wiedzą i kreowaniem umiejętności, poprzez które formuje się osobowość młodego człowieka. Nie wolno ich rozdzielać, gdyż wychowanie musi posiłkować się wiedzą, w której zapisane jest doświadczenie.                                                                                                

     Program Wychowawczo - Profilaktyczny szkoły dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb naszego środowiska lokalnego i obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym.

     Chcemy, aby nasza szkoła była bezpieczna, panował w niej klimat sprzyjający pracy uczniów i nauczycieli. Dążymy do tego, aby nasi uczniowie byli kulturalni, odpowiedzialni, komunikatywni, kreatywni i empatyczni, aby panowało poczucie przynależności do grupy (klasy, szkoły), którą łączą więzi koleżeństwa i przyjaźni.

      

     Program przeznaczony jest do realizacji przez wychowawców klas podczas godzin z wychowawcą we współpracy z nauczycielami wszystkich przedmiotów, pedagogiem, psychologiem, pielęgniarką szkolną i pozostałymi pracownikami szkoły, w zależności od stanu zasobów, potrzeb klasy oraz przy współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

     Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny realizowany w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Żychlinie opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez radę pedagogiczną, radę rodziców i samorząd uczniowski, wynikających z przyjętej w szkole koncepcji pracy. Treści szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego są spójne ze statutem szkoły i wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta na złożeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. Rolą szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny. Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. Proces wychowania jest wzmacniany i uzupełniany poprzez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.

     Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem programów nauczania i uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej.

     Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny określa sposób realizacji celów kształcenia oraz zadań wychowawczych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, uwzględniając kierunki i formy oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem są działania profilaktyczne skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli.

     Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb i problemów występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem:

     • wyników ewaluacji (np. wewnętrznej, zewnętrznej),
     • wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora,
     • diagnozy czynników chroniących i czynników ryzyka,
     • wniosków i analiz (np. wnioski z pracy zespołów zadaniowych, zespołów przedmiotowych, zespołów wychowawczych itp.),
     • innych dokumentów i spostrzeżeń ważnych dla szkoły (np. koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły opracowana przez dyrektora, uwagi, spostrzeżenia, wnioski nauczycieli, uczniów, rodziców).

      Przy realizacji programu wychowawczo-profilaktyczny w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Żychlinie szczególny nacisk kładziony będzie na:

     • wspieranie ucznia we wszechstronnym rozwoju, ukierunkowanym na osiągnięcie pełni dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży oraz zapobieganie zachowaniom problemowym, ryzykownym,
     • wzmocnienie wychowawczej roli szkoły,
     • kultywowanie tradycji i ceremoniału szkoły,
     • podejmowanie przez szkołę działań związanych z poznawaniem przez uczniów miejsc ważnych dla pamięci narodowej, z wykorzystaniem różnych form upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłości, a także obchodami najważniejszych świąt narodowych  i kultywowaniem symboli państwowych,
     • stałą bezpośrednią współpracę z rodzicami oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w edukacyjną, wychowawczą   i opiekuńczą działalność szko­ły,
     • kształtowania u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczest­nictwu uczniów w życiu społecznym.

      

        II. PODSTAWA PRAWNA

      

      1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59).
      2.  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 783). 
      3.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2018 r.,poz. 214).
      4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 3).
      5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
      6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
      7. Kierunki polityki oświatowej Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2020/2021,
      8. Statut Przedszkola Nr 2 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żychlinie.

      

     III. PODSTAWOWE ZASADY REALIZACJI SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO OBEJMUJĄ:

     • powszechną znajomość założeń programu – przez uczniów, rodziców i wszystkich pracowników szkoły,
     • zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności i współpracę w realizacji zadań określonych w programie,
     • respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji organów szkoły (dyrektor, rada rodziców, samorząd uczniowski),
     • współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym szkoły (np. udział organizacji i stowarzyszeń wspierających działalność wychowawczą i profilaktyczną szkoły),
     • współodpowiedzialność za efekty realizacji programu,
     • inne (ważne dla szkoły, wynikające z jej potrzeb, specyfiki). 

      

     1. MISJA SZKOŁY

     Misją szkoły jest kształcenie i wychowanie w duchu wartości i poczuciu odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata, kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, także przedstawicielami innych kultur. Szkoła zapewnia pomoc we wszechstronnym rozwoju uczniów w wymiarze intelektualnym, psychicznym i społecznym, zapewnia pomoc psychologiczną i pedagogiczną uczniom, rodzicom i nauczycielom. Misją szkoły jest uczenie wzajemnego szacunku i uczciwości jako postawy życia w społeczeństwie i w państwie, w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych, a także budowanie pozytywnego obrazu szkoły poprzez kultywowanie i tworzenie jej tradycji. Misją szkoły jest także przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych oraz troska o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i rodziców.

      

     1. SYLWETKA ABSOLWENTA

     Celem oddziaływań wychowawczo - profilaktycznych w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Żychlinie jest przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania w życiu społecznym oraz podejmowania samodzielnych decyzji w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój. Uczeń kończący szkołę, posiada następujące cechy:

     • kieruje się w codziennym życiu zasadami etyki i moralności,
     • zna i stosuje zasady dobrych obyczajów i kultury bycia,
     • szanuje siebie i innych,
     • jest odpowiedzialny,
     • zna historię i kulturę własnego narodu i regionu oraz tradycje szkoły, przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny życia,
     • zna i rozumie zasady współżycia społecznego,
     • jest tolerancyjny,
     • korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji, racjonalnie wykorzystuje narzędzia i technologie informatyczne,
     • jest ambitny,
     • jest kreatywny,
     • jest odważny,
     • jest samodzielny,
     • posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych, podejmuje odpowiedzialne decyzje w trosce o bezpieczeństwo własne i innych,
     • szanuje potrzeby innych i jest chętny do niesienia pomocy,
     • jest odporny na niepowodzenia,
     • integruje się z rówieśnikami i prawidłowo funkcjonuje w zespole.

      

     VI. CELE SZCZEGÓŁOWE:

     Działalność wychowawcza w szkole i placówce polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

     1.     fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych,
     2.     psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności, ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi uczniów, zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej,
     3.     społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz dokonywania wyborów, a także doskonaleniu umiejętności wypełniania ról społecznych,
     4.     aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.

      

     Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności:

      1. współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy, umiejętności i postaw określonych w sylwetce absolwenta,
      2. kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność za własny rozwój należą do jednych z najważniejszych wartości w życiu , a decyzje w tym zakresie podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych,
      3. współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu wartości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i promowania zdrowego stylu życia oraz zachowań proekologicznych,
      4. wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną,
      5. kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, wychowanków  i wychowawców, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami,
      6. doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów,
      7. wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub opiekunów,
      8.  kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym,
      9. przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej,
      10. wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających  na celu modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych.

      

     Działalność edukacyjna w szkole polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy i umiejętności u uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia.

     Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności:  

     1. poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,             a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania w tego typu przypadkach,
     2. rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów,
     3. kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji,
     4. kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków  w konstruktywnym podejmowaniu decyzji  w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu,
     5. prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, oraz podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej,
     6. doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego.

      

     Działalność informacyjna w szkole polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych informacji, dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców, na temat zagrożeń i rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych skierowanych do uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów, a także nauczycieli i wychowawców oraz innych pracowników szkoły.

      

     Działalność informacyjna obejmuje w szczególności:

     1. dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych i innych zagrożeń cywilizacyjnych,
     2. udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,
     3. przekazanie informacji uczniom i wychowankom, ich rodzicom lub opiekunom oraz nauczycielom i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
     4. informowanie uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz o metodach współpracy szkół i placówek z Policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią.

      

     Działalność profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej.

     Działalność profilaktyczna obejmuje:

     1. wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,
     2. wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na ryzyko zachowań ryzykownych,
     3. wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano wczesne objawy używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych lub występowania innych zachowań ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia.

      Działania te obejmują w szczególności:

     1.  realizowanie wśród uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych do potrzeb indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych, rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji, o którym mowa w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii,
     2. przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne potrzeby, w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności  i satysfakcji życiowej,
     3.  kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych,
     4. doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów zachowań ryzykownych,
     5. włączanie, w razie potrzeby, w indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny,  o którym mowa w art. 71b ust. 1b ustawy o systemie oświaty, działań z zakresu przeciwdziałania używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych.

      

     VII. Struktura oddziaływań wychowawczych

     1.     Dyrektor szkoły:
     • stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole,
     • sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
     • inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów,
     • stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły,
     • współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem, psychologiem szkolnym, oraz Samorządem Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań,
     • czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego,
     • nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły,
     • nadzoruje realizację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

      

     1.     Rada Pedagogiczna:
     • uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań profilaktycznych,
     • opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego i uchwala go w porozumieniu z Radą Rodziców, uwzględniając uwagi rodziców,
     • opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością,
     • uczestniczy w realizacji i ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczo - Profilaktycznego.

      

     1.     Nauczyciele:
     • współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych, uczestniczą w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,
     • reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla ucznia,
     • reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów,
     • przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością,
     • udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,
     • kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji,
     • rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce na swoich zajęciach,
     • wspierają zainteresowania i rozwój osobowy uczniów.

      

     1.     Wychowawcy klas:
     • diagnozują sytuację wychowawczą w klasie,
     • rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów,
     • na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w Szkolnym Programie Wychowawczo-Profilaktycznym opracowują plan pracy wychowawczej dla klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego i potrzeby uczniów,
     • przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski  do dalszej pracy,
     • zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły,
     • oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami,
     • współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, pedagogiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
     • wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji,
     • rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców,
     • dbają o dobre relacje uczniów w zespole klasowym,
     • podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom wychowanków,
     • współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży,
     • podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych.

      

     1.     Zespół wychowawców:
     • opracowuje projekty procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością, zasad współpracy z instytucjami i osobami działającymi na rzecz uczniów, propozycje modyfikacji zasady usprawiedliwiania nieobecności, karania, nagradzania, wystawiania ocen zachowania i innych,
     • analizuje i rozwiązuje bieżące problemy wychowawcze,
     • ustala potrzeby w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych nauczycieli,  w tym rozpoczynających pracę w roli wychowawcy,
     • przygotowuje analizy i sprawozdania w zakresie działalności wychowawczej i profilaktycznej szkoły,
     • inne, wynikające ze specyfiki potrzeb danej szkoły. 

      

     1.     Pedagog szkolny/psycholog:
     • diagnozuje środowisko wychowawcze,
     • zapewnia uczniom pomoc psychologiczną w odpowiednich formach,
     • współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski wychowawczej lub stałej opieki,
     • zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów,
     • współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów,
     • współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły i poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym w tym z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

      

     1.     Rodzice:
     • współtworzą szkolny program wychowawczo-profilaktyczny,
     • uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły,
     • uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę,
     • zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole,
     • współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie,
     • dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów,
     • Rada Rodziców uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.

      

     1.     Samorząd Uczniowski:
     • jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie  z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,
     • uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły,
     • współpracuje z Zespołem Wychowawców i Radą Pedagogiczną,
     • prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów,
     • reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego,
     • propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji,
     • dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję,
     • może podejmować działania z zakresu wolontariatu.

      

     VIII. Kalendarz uroczystości szkolnych w roku szkolnym 2020/2021

     • obchody uroczystości związanej z 81 rocznicą wybuchu II Wojny Światowej - 01.09.2020 r.
     •  rozpoczęcie roku szkolnego - 01.09.2020 r.
     • ślubowanie klas pierwszych - 01.09.2020 r.
     • Dzień Edukacji Narodowej - 14.10.2020 r.
     • Narodowe Święto Niepodległości - 10.11.2020 r.
     • udział w gminnych obchodach Narodowego Święta Niepodległości - 11.11.2020 r.
     • andrzejki klasowe - 30.11.2020 r.
     • mikołajki klasowe - 07.12.2020 r.
     • jasełka i klasowe spotkania opłatkowe - 22.12.2020 r.
     • Dzień Ziemi - 22.04.2021 r.
     • Święto Patrona Szkoły - 18.05.2021 r.
     • szkolne obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja – 30.04.2021 r.
     • Dzień Sportu - 01.06.2021 r.
     • zakończenie roku szkolnego - 25.06.2021 r.

      Organizacja wymienionych uroczystości szkolnych będzie uzależniona od stanu epidemiologicznego obowiązującego w danym okresie oraz zaleceń MEN i Głównego Inspektora Sanitarnego

     1. Wyniki diagnozy środowiska:

     Szkoła jest miejscem, do którego chętnie przychodzi zdecydowana większość uczniów. Panuje w niej dobra atmosfera, uczniowie w większości mają dobre relacje  z kolegami/koleżankami, jak również z nauczycielami, na których pomoc mogą liczyć.  Dane uzyskane podczas diagnozy pozwalają stwierdzić, że przeważająca większość uczniów  - 98,05 % - czuje się bezpiecznie na terenie szkoły. W szkole są jasno określone zasady postępowania sprzyjające bezpieczeństwu uczniów. Uczniowie znają zasady bezpiecznego korzystania z Internetu, posiadają wiedzę o zagrożeniach pochodzących z sieci.

     Pytani uczniowie wiedzą, do kogo mogą zwrócić się po pomoc w przypadku poczucia zagrożenia fizycznego lub psychicznego. Zgodnie z zaleceniami MEN w szkole została uruchomiona „Skrzynka na sygnały”, do której w sposób anonimowy uczniowie oraz rodzice mogą zgłaszać wszelkie niepokojące sygnały związane z bezpieczeństwem uczniów.

     Uczniowie mają możliwość pokazania swoich umiejętności i mocnych stron przed przyjaciółmi. W tym zakresie otrzymują wsparcie ze strony nauczycieli, którzy stwarzają warunki do osiągania przez uczniów sukcesów. Wychowawcy we współpracy z psychologiem i pedagogiem szkolnym diagnozują stan emocjonalny uczniów. Uczniowie ze zdiagnozowanymi potrzebami w tym zakresie otrzymują pomoc psychologiczno-pedagogiczną, a w razie konieczności są kierowani na dalsze badania specjalistyczne. Uczniowie mają zaufanie do swoich wychowawców, do psychologa i pedagoga, innych nauczycieli, do dyrekcji szkoły – dzielą się swoimi problemami, zgłaszają się po pomoc w razie poczucia zagrożenia fizycznego lub psychicznego. Uczniowie angażują się w działalność na rzecz klasy, szkoły i środowiska lokalnego – biorą udział w uroczystościach na szczeblu szkolnym i lokalnym, reprezentują szkołę w konkursach i zawodach sportowych, współorganizują imprezy klasowe, co pozytywnie wpływa na proces integracji zespołów klasowych; chętnie włączają się w działalność Szkolnego Klubu Wolontariusza – organizowane były: zbiórka żywności,  zbiórka plastikowych korków i makulatury, zbiórka karmy dla zwierząt.

     Przeważająca większość badanych uczniów  czuje się akceptowanych w swoich zespołach klasowych oraz odczuwa , ze jest lubiana przez koleżanki i kolegów. Zdecydowana większość ankietowanych  może liczyć na pomoc koleżeńską swoich klasach. Przeważająca większość pytanych uczniów określa własną osobę  jako pewną siebie oraz uznaje się za szczęśliwych.

     Podczas przeprowadzanej diagnozy zdefiniowane zostały następujące czynniki chroniące:

     • zdecydowanie negatywny stosunek do osób zażywających narkotyki  i dopalacze,
     • większość znajomych pytanych uczniów nie bierze narkotyków ani dopalaczy,
     • większość ankietowanych posiada w swoich domach jasne zasady postępowania ustalone przez rodziców,
     • rodzice monitorują sposób spędzania czasu wolnego swoich dzieci,
     • zdecydowana większość może liczyć na wsparcie ze strony rodziców  i przyjaciół,
     • poczucie akceptacji i bycia lubianym w zespołach klasowych oraz pewność siebie i poczucie bycia szczęśliwym,
     • tworzące korzystny klimat szkoły zasady i normy postępowania sprzyjające bezpieczeństwu uczniów,
     • posiadanie przez uczniów zainteresowań i pasji,
     • satysfakcja uczniów ze stosunków z przyjaciółmi,
     • świadomość kręgu osób, do których można zwrócić się po pomoc w sytuacji zagrożenia.

     Zdiagnozowano następujące czynniki ryzyka:

     • brak jasnych norm i zasad odnośnie zachowania dziecka oraz brak nadzoru gdzie  i z kim młody człowiek spędza czas - w części rodzin ankietowanych uczniów,
     • brak poczucia bezpieczeństwa na terenie szkoły wyrażony przez 4 uczniów,
     • przebywanie w środowisku znajomych biorących narkotyki - 3 uczniów,
     • brak poczucia pewności siebie – 11 uczniów,
     • brak poczucia akceptacji w grupie i bycia lubianym – 6 uczniów,
     • doświadczanie przemocy rówieśniczej (obrażanie, poniżanie) – 6 uczniów,
     • spotykanie się ze zjawiskiem cyberprzemocy w sieci - 13 uczniów.

      

      

     Mapa środowiskowa czynników chroniących i czynników ryzyka w szkole

      

     Grupy czynników

     Czynniki chroniące

     Czynniki ryzyka

     Czynniki chroniące wynikające z diagnozy

     Rekomendacje

     Czynniki ryzyka wynikające z diagnozy

     Rekomendacje

     Czynniki rodzinne

     • 100 % badanych uczniów dobrze ocenia swoje stosunki z matką, 92,69 % z ojcem,
     • 100 %  uczniów twierdzi, że łatwo może otrzymać wsparcie od matki, 82,93 % od ojca,
     • w domach 46,31 % uczniów rodzice określają ścisłe zasady, co dzieci mogą robić w domu,
     • dla 100 % uczniów reguły te są ważne,
     • w przypadku 90,24 % uczniów rodzice wiedzą gdzie i z kim dzieci spędzają wieczory
     • prowadzenie przez specjalistów w szkole wsparcia w zakresie poradnictwa wychowawczego
     • budowanie dobrych relacji dziecko - rodzic, tworzących kapitał życiowy i wzmacniających odporność psychiczną dzieci i młodzieży
     • pomoc rodzinie w angażowanie dzieci w działania prospołeczne,
     • współpraca z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu wartości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i promowania zdrowego stylu życia,
     • w kilku rodzinach naszych uczniów brak jest ustalonych zasad zachowania,
     • dla ośmiu badanych uczniów reguły ustalone przez rodziców nie są ważne,
     • kilku uczniów nie może liczyć na wsparcie ze strony swoich ojców
     • diagnozowanie środowiska ucznia - rozpoznawanie warunków życia i nauki
     • zwiększenie działań opiekuńczych wobec rodzin w trudnej sytuacji materialnej
     • prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla uczniów
     • pomoc rodzicom w rozwiązywaniu trudnych sytuacji szkolnych i rodzinnych

     Czynniki rówieśnicze - relacje z rówieśnikami

     • 78,04 % badanych uczniów swoje stosunki z przyjaciółmi ocenia jako zadowalające, 21,26 % jako średnio zadawalające,
     • 80,51 % uczniom udaje się wśród kolegów i koleżanek pokazać swoje umiejętności i  mocne strony,
     • 100 % uczniów twierdzi, że łatwo mogą uzyskać wsparcie od przyjaciół,
     • 100 % uczniów zna zasady bezpiecznego korzystania z Internetu,
     • 68,3 % wciągu ostatniego roku nie spotkało się z cyberprzemocą,
     • zdecydowanie negatywny stosunek do osób zażywających narkotyki deklaruje 14,63 % badanych, pozostali nie zwracają na to uwagi lub nie mają zdania na ten temat,
     • znajomi badanych uczniów w przeważającej większości również mają negatywny stosunek na temat narkotyków,
     • podobnie kształtują się dane z badania w przypadku stosunku uczniów do osób zażywających dopalacze i zdania znajomych na ten temat,
     • trzech uczniów w badaniu ankietowym stwierdziło że proponowano im narkotyki
     • kształtowanie u uczniów przekonania, że większość młodych ludzi nie miała kontaktu z substancjami psychoaktywnymi
     • prowadzenie w klasach zajęć wzmacniających postawy przeciwne zażywaniu środków odurzających oraz innym zagrożeniom cywilizacyjnym,
     • kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, wychowanków                            i wychowawców, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami,

      

     • 31,7 % badanych uczniów w ciągu ostatniego roku spotkało się z cyberprzemocą,
     • czworo spośród badanych uczniów sądzi, że nie są lubiani przez swoich kolegów i koleżanki,

      

     • dostarczenie rodzicom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły aktualnej wiedzy o zagrożeniach występujących w środowisku szkolnym i lokalnym, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych oraz funkcjonowaniu młodych ludzi w świecie wirtualnym,
     • organizowanie spotkań ze specjalistami w zakresie walki z cyberprzemocą dla uczniów i ich rodziców,
     • prowadzenie działań wychowawczych angażujących wszystkich uczniów do pracy na rzecz klasy i szkoły

     Czynniki związane ze szkołą oraz środowiskiem lokalnym

     • 85,4 % badanych uczniów lubi chodzić do szkoły,
     • 90,25 % uważa, że w szkole są jasno określone zasady postępowania,
     • 87,81 % stosuje się do tych zasad,
     • 90,25 % uczniów czuje się akceptowanych w swoich zespołach klasowych,
     • 90,25 % sądzi, że są lubiani przez swoich kolegów i koleżanki,
     • 98,05 % uczniów czuje się bezpiecznie na terenie szkoły,
     • 85,37 % ankietowanych uczniów w ciągu ostatniego roku nie spotkało się z atakami agresji lub przemocy na terenie szkoły,
     • 41,46 % uczniów twierdzi, że w szkole panuje dobra atmosfera,
     • 75,61 % uczniów może liczyć na pomoc koleżeńską,
     • w przypadku sytuacji dla nich trudnej badani uczniowie o pomoc zwróciliby się do wychowawcy – 73,65 %, do rodziców – 50,1% oraz w dalszej kolejności do pedagoga/psychologa i dyrekcji szkoły,
     • realizacja programów profilaktycznych, w tym programów rekomendowanych
     • planowanie oferty pozalekcyjnej umożliwiającej stworzenie aktywnej, zaangażowanej grupy ludzi dorosłych, którzy stają się dla młodzieży osobami znaczącymi, znającymi ich problemy i mogącymi w odpowiedni sposób reagować na różne sytuacje
     • realizacja oferty zajęć, adekwatnej do realnych potrzeb uczniów, odpowiadającej ich pozytywnym zainteresowaniom
     • zapewnienie bezpiecznych form spędzania czasu wolnego,
     • zintensyfikowanie oddziaływań wychowawczych mających na celu integrowanie zespołów klasowych
     • 14,6 % badanych uczniów nie lubi chodzić do szkoły,
     • 9,35 % uczniów nie czuje się akceptowanych w swoich klasach,
     • 12,18 % uczniów nie stosuje się do zasad zachowania w szkole,
     • 24,39 % uczniów nie może liczyć na pomoc koleżeńska w swoich zespołach klasowych,
     • 14,63% badanych uczniów w ciągu ostatniego roku spotkało się z atakami agresji lub przemocy na terenie szkoły
     • przygotowanie oferty zajęć dodatkowych, zgodnie z potrzebami uczniów w szkole i ich zainteresowaniami
     • budowanie przyjaznego klimatu społecznego w klasie     i szkole,
     • zachęcanie uczniów do większego angażowania się w życie klasy i szkoły,
     • podkreślanie znaczenia funkcjonowania i przestrzegania zasad i norm społecznych w grupie,
     • organizowanie zajęć warsztatowych na temat umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami i reagowania na agresję

     Czynniki indywidualne, tzw. kapitał życiowy

     • 70,74 % badanych uczniów rzadko popada w konflikty z innymi ludźmi, 12,19 % nigdy,
     • 78,04 % badanych uważa, że siłą nie da się rozwiązać konfliktu,
     • 100 % uczniów posiada wiedze na temat narkotyków i dopalaczy,
     • 100 % badanych uczniów deklaruje, że nigdy nie brało narkotyków ani dopalaczy,
     • 73,17 % ankietowanych uczniów uważa się za pewnych siebie,
     • za szczęśliwych uważa się 75,62 % badanych uczniów,
     • 92,69 %  badanych uczniów co najmniej raz w tygodniu uprawia sport, w tym 39,02 % codziennie,
     • przeważająca większość badanych uczniów swój czas wolny spędza konstruktywnie – z przyjaciółmi, uprawia sport, czyta gra na komputerze lub spędza czas z rodziną,
     • jedynie dwóch uczniów z grupy badanych stwierdziło, że nie posiada pasji
     • rozpoznawanie potrzeb i potencjału indywidualnego uczniów, stanowiących istotną bazę w budowaniu pozytywnych relacji, dobrego klimatu społecznego, konstruowaniu oferty edukacyjnej, wychowawczej i profilaktycznej,

      

     • 17,07 % badanych uczniów często popada w konflikty z innymi ludźmi,
     • 26,83 % badanych uczniów uważa, ze nie są pewni siebie,
     • 24,38 % badanych uczniów nie uważa się za szczęśliwych,

      

     • podejmowanie działań wynikających z programu wychowawczo – profilaktycznego,
     • rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów,
     • kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji,
     • kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków                   w konstruktywnym podejmowaniu decyzji  w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu,

      

      

     Diagnoza czynników chroniących i czynników ryzyka występujących w środowisku szkolnym jest podstawą podejmowania działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej.

     Rodzaj działalności

     Działania

     Działalność wychowawcza - prowadzenie działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganie ucznia w jego rozwoju.

     • współpraca z rodzicami w celu budowania postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia,
     • kształtowanie hierarchii wartości, w której zdrowie należy do najważniejszych w życiu,
     • promowanie zdrowego stylu życia,
     • kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole, w tym budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych,
     • wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub opiekunów,
     • rozwijanie i wspieranie działalności wolontariackiej,

     Działalność edukacyjna - stałe poszerzanie i ugruntowywanie wiedzy i umiejętności z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia.

     • poszerzanie wiedzy rodziców, nauczycieli i wychowawców na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów używania środków i substancji, a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania w tego typu przypadkach,
     • kształtowanie u uczniów umiejętności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji, krytycznego myślenia i podejmowania decyzji w sytuacjach trudnych,
     • doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania środków i substancji psychoaktywnych, ochrony zdrowia psychicznego,

     Działalność informacyjna - dostarczanie rzetelnych i aktualnych informacji na temat zagrożeń i rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych.

     • prowadzenie działań wychowawczych i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków i substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,
     • opracowanie oferty pomocy specjalistycznej dla uczniów,
     • zapoznanie uczniów i rodziców z prawnymi konsekwencjami naruszania przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
     • zapoznanie uczniów i rodziców z konsekwencjami zachowań ryzykownych,
     • aktualizacja procedur postępowania nauczycieli i wychowawców oraz metod współpracy szkoły z Policją w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu uczniów

     Działalność profilaktyczna - realizowanie działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej

     • realizacja programów profilaktycznych i promujących zdrowie psychiczne,
     • rozwijanie zainteresowań, pasji i uzdolnień uczniów oraz przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym (motywowanie do nauki) w ramach zajęć edukacyjnych oraz zajęć pozalekcyjnych,
     • kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych i innych środków zagrażających zdrowiu i życiu ucznia, niosących ryzyko negatywnych konsekwencji dla zdrowia fizycznego i psychicznego oraz jego otoczenia społecznego,
     • doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów zachowań ryzykownych,
     • włączanie, w razie potrzeby do indywidualnych programów edukacyjno - terapeutycznych działań z zakresu przeciwdziałania używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych
      

     Przytoczone dane z badań wskazują, że należy położyć nacisk na kształtowanie wspierającego środowiska szkolnego, rozwijanie kompetencji wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, przebudowę relacji interpersonalnych w szkole, przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom, kształtowanie postaw akceptujących różnorodność, tworzenie warunków do otwartego dialogu i skutecznej współpracy kadry pedagogicznej z rodzicami i uczniami, działań rozwijających profilaktykę rówieśniczą i profilaktykę zintegrowaną. Realizacja tych celów wymaga prowadzenia stałych, konsekwentnych, kompleksowych działań w środowisku lokalnym i szkolnym, budowania koalicji, współpracy między różnymi instytucjami.

      

     X. SZCZEGÓŁOWE CELE WYCHOWAWCZE DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

     W bieżącym roku szkolnym najważniejsze działania w pracy wychowawczej są ukierunkowane na:

     • wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych,
     • rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów,
     • zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych,
     • wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość; bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych
     • rozwój doradztwa zawodowego,
     • wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej,
     • przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej (szkole, klasie),
     • wzbudzanie poczucia przynależności do grupy,
     • rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości,
     • przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom,
     • troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo podopiecznych, nauczycieli i rodziców.

      

     Zadania profilaktyczne programu to:

     • zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole,
     • znajomość zasad ruchu drogowego – bezpieczeństwo w drodze do szkoły,
     • promowanie zdrowego stylu życia,
     • kształtowanie nawyków prozdrowotnych,
     • rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków psychoaktywnych (lekarstw bez wskazań lekarskich, papierosów, e – papierosów, alkoholu i narkotyków),
     • profilaktyka uzależnień,
     • przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej,
     • bezpieczne korzystanie z  komputera, Internetu, telefonów komórkowych i telewizji,
     • wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych doświadczeń życiowych, pomagających młodym ludziom ukształtować pozytywną tożsamość,
     • uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem.

      

      

     XI. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

     SFERA

     Zadania

     Forma realizacji

     Osoby odpowiedzialne

     Termin

     INTELEKTUALNA

     Rozpoznanie i rozwijanie możliwości, uzdolnień                   i zainteresowań uczniów

     Przeprowadzanie w klasach diagnoz i ankiet wstępnych, obserwacje podczas bieżącej pracy

     nauczyciele,

     wychowawcy

     IX - X. 2020 r.

     Rozwijanie samodzielności, kreatywności, innowacyjności oraz zainteresowań

     i zdolności uczniów

     Przygotowanie propozycji zajęć w zespołach przedmiotowych, prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań, warsztatów, konkursów, wycieczki do muzeum, teatru, na wystawy, udział w życiu kulturalnym miasta, przygotowanie programów artystycznych na uroczystości szkolne, 

      

     Szkolenie rady pedagogicznej z zakresu aktywnych metod pracy

      

      nauczyciele, wychowawcy

      

      

      

      

      

      

      koordynator WDN

      

     Cały rok szkolny

      

      

      

      

      

      

      

      

     Zgodnie z  harmonogramem szkoleń  

     Rozwijanie umiejętności rozpoznawania własnych uzdolnień

     zajęcia z preorientacji zawodowej

     wychowawcy, doradca zawodowy

     zgodnie z harmonogramem zajęć w poszczególnych klasach

     Kształtowanie postawy twórczej

     uroczystości szkolne i pozaszkolne, udział uczniów w konkursach

     wychowawcy, osoby odpowiedzialne za przygotowanie uroczystości i konkursów

      

     Zgodnie z kalendarzem szkolnych uroczystości

     Podnoszenie efektów kształcenia poprzez uświadamianie wagi edukacji i wyników egzaminów zewnętrznych

      

     lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce, szkolne konkursy z nagrodami na najwyższą średnią i najlepszą frekwencję

      wychowawcy

     zajęcia zgodnie                                  z harmonogramem opracowanym   dla poszczególnych klas

      

     Uczenie planowania                     i dobrej organizacji własnej pracy

      

     lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce, praktyczne sposoby zarządzania czasem na warsztatach prowadzonych  doradcę zawodowego,

      doradca zawodowy, wychowawcy,

     zgodnie z harmonogramem zajęć

     MORALNA

     Kształtowanie szacunku do ludzi, wrażliwości                    na potrzeby drugiego człowieka, prawidłowe rozumienie wolności jednostki oparte na poszanowaniu osoby ludzkiej

     działalność charytatywna, wolontariat szkolny

     opiekunowie samorządu szkolnego i szkolnego koła wolontariatu

     Cały rok szkolny

     Rozwój poszanowania dziedzictwa narodowego                i kształtowanie świadomości narodowej. Wskazywanie autorytetów i wzorców moralnych

     świętowanie rocznic i wydarzeń patriotycznych, lekcje wychowawcze  na temat patriotyzmu,

     spotkanie z weteranem II wojny światowej

     nauczyciele wskazani jako odpowiedzialni za poszczególne działania, wychowawcy

     zgodnie z kalendarzem uroczystości i personalną odpowiedzialnością za konkretne działanie

      

     Poznanie kultury rodzimej, zaznajamianie z kulturą regionu

     wycieczki, tematyczne lekcje wychowawcze,

       wychowawcy, nauczyciel historii

     wg harmonogramu wycieczek planowanych przez wychowawców                   i nauczycieli 

     Poznanie dorobku kulturalnego Europy, świata, wykształcenie postawy tolerancji                          i szacunku dla innych narodów, kultur, religii

      lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce,

     wycieczki

      

     nauczyciele, wychowawcy

      

      Cały rok szkolny

     Uczenie właściwego pojęcia tolerancji, odwagi w reagowaniu na niesprawiedliwość, krzywdę drugiego człowieka, agresję

      

     warsztaty organizowane przez pedagoga i psychologa szkolnego,

      

     lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce,

     pedagog szkolny,

      

      

      

     wychowawcy klas 

      Cały rok szkolny

     Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci;

     Zajęcia  na temat bezpiecznego                                 i odpowiedzialnego  korzystania z zasobów dostępnych w Sieci

      Przestrzeganie praw autorskich,  przy korzystaniu z zasobów Internetu. Zapoznanie uczniów z zagrożeniami jakie niesie Internet, zasady netykiety

                                            wychowawcy klas IV- VIII

      

      

      

      

      

      

       

     Cały rok szkolny

      

      

      

      

      

      

     SPOŁECZNA

      

     Kształtowanie przekonania o społecznym wymiarze istnienia osoby ludzkiej, a także   o społecznym aspekcie bycia uczniem szkoły

     omówienie statutu szkoły i regulaminów szkolnych,

     lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce.

     wychowawcy

      wrzesień 2020 r.

     Uczenie działania zespołowego, tworzenia klimatu dialogu i efektywnej współpracy, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów.

     Uczenie zasad samorządności i demokracji.

      

     warsztaty z zakresu komunikacji społecznej, pracy w zespole, funkcjonowania wśród innych, analizy sytuacji problemowych i możliwości ich konstruktywnego rozwiązywania.

      

     Wybory do samorządu uczniowskiego/wybory samorządów klasowych, bieżąca kontrola ich działalności, wybory opiekuna samorządu uczniowskiego.

     psycholog szkolny

      

      

      

      

      

     Wychowawcy klas, opiekunowie samorządu 

      

      

      wg ustaleń

      

      

      

      

      

      

      wrzesień 2020 r.

      

      

     Doskonalenie kultury bycia.

      zajęcia przeprowadzane na lekcjach z wychowawcą

      wychowawcy klas

     zgodnie z programem zajęć

     Kształtowanie postawy szacunku wobec środowiska naturalnego

     Udział w akcji sprzątanie świata.

     Udział w akcjach charytatywnych na rzecz zwierząt, wycieczki krajoznawcze.

      wychowawcy

     nauczyciel przyrody, biologii

     cały rok

     Kształtowanie aktywnej postawy wobec przyszłej pracy zawodowej oraz wymagań rynku pracy. Współpraca z Urzędem Pracy oraz innymi instytucjami w celu uzyskania informacji o sytuacji na lokalnym rynku pracy.

     warsztaty dla klas VII, VIII prowadzone przez doradcę zawodowego, nauka poszukiwania pracy, analizy ofert, nauka wypełniania dokumentów związanych z podjęciem pracy zawodowej, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej przed podjęciem pracy

      doradca zawodowy

      

      

     zgodnie z harmonogramem zajęć 

      

     Systematyczne monitorowanie frekwencji uczniów na zajęciach lekcyjnych.

     Zwiększenie współpracy z rodzicami w zakresie kontroli obowiązku szkolnego.

     analiza frekwencji uczniów

      

     systematyczne informowanie rodziców                    o absencji uczniów, wywiadówki, dni otwarte, indywidualne spotkania z rodzicami,

      

     wychowawcy,         pedagog

      

     wychowawcy

     sporządzanie miesięcznych zestawień obecności w pierwszym dniu miesiąca następującego po okresie kontroli

     Zgodnie z harmonogramem zebrań i dni otwartych, ustalonym na dany rok szkolny

     EMOCJONALNA

     Nauka nabywania świadomości własnych słabych i mocnych stron, kształtowanie samoakceptacji, budowanie poczucia własnej wartości

     warsztaty dla uczniów prowadzone przez psychologa i pedagoga lub specjalistów z PPP

      

     lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce – wskazanie konkretnych zajęć

     pedagog, psycholog

      

     wychowawcy

     zgodnie z konkretnymi terminami dla poszczególnych oddziałów

     Kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów bez użycia siły

     zajęcia warsztatowe  z psychologiem                                  i pedagogiem

      

      lekcje wychowawcze  z wykorzystaniem filmu               o agresji i jej unikaniu

     pedagog / psycholog

      

      

      

     wychowawcy

      

       

      zgodnie z konkretnymi terminami dla poszczególnych oddziałów

     zgodnie z planem pracy wychowawcy

      

     XII. TREŚCI WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE DO REALIZACJI NA POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTACH ORAZ GODZINACH DO DYSPOZYCJI WYCHOWAWCY

      I ETAP EDUKACYJNY – KLASY I -III

     Edukacja wczesnoszkolna

     Edukacja wczesnoszkolna obejmuje pierwsze trzy lata nauki dziecka w szkole i ma za zadanie stopniowo przygotować dziecko do uczestnictwa w życiu społeczności szkolnej i środowiska lokalnego, a w dalszej perspektywie – do pełnoprawnego uczestnictwa w życiu społecznym. Cele wychowania i sposób ich realizacji w niższych klasach szkoły podstawowej powinny być dostosowane do indywidualnych możliwości intelektualnych, emocjonalnych, społecznych i zdrowotnych dziecka będącego w młodszym wieku szkolnym.

     Zakres wiadomości i umiejętności, jakimi ma dysponować uczeń kończący klasę III szkoły pod­stawowej oraz postaw, które ma przejawiać, ustalono tak, aby nauczyciel mógł organizować odpowiednie sytuacje dydaktyczno-wychowawcze w przeciętnych warunkach edukacyjnych.    Jest to ważne założenie, gdyż wiadomości, umiejętności i postawy ukształtowane w klasach I – III szkoły podstawowej stanowią bazę i punkt wyjścia do prowadzenia procesu wychowawczo - profilaktycznego na dalszych etapach kształcenia. Realizacja celów wychowania i profilaktyki na I etapie kształcenia powinna być tak zorganizowana, aby wszyscy uczniowie, niezależnie od poziomu ich rozwoju psychofizycznego, mieli możliwość zrozumienia podstawowych procesów społecznych zachodzących w najbliższym i dalszym otoczeniu oraz przejawiania adekwatnego do danej sytuacji zachowania.

      

     Treści wychowawczo - profilaktyczne do realizacji w klasach I – III

      

      

     OBSZAR

      

     ZADANIA – KLASY I – III

      

      

     Zdrowie – edukacja zdrowotna

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     • zapoznanie z podstawowymi zasadami dbałości o zdrowie własne i in­nych, kształtowanie umiejętności kreowania środowiska sprzyjającego zdrowemu stylowi życia,
     • zapoznanie z zasadami zdrowego, racjonalnego odżywiania się, higieny osobistej i aktywności fizycznej,
     • przygotowanie do podejmowania działań mających na celu zdrowy styl życia w aspekcie fizycznym i psychicznym,
     • kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie,
     • rozwijanie umiejętności podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku,
     • kształtowanie umiejętności analizy zjawisk przyrodniczych, rozumowania przyczynowo-skutkowego,
     • uświadomienie wpływu przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin,
     • kształtowanie wytrwałości w działaniu i dążeniu do celu, umiejętności adekwatnego zachowania się w sytuacjach zwycięstwa i porażki.

      

      

      

     Relacje – kształtowanie postaw społecznych

      

      

     • kształtowanie podstawowych umiejętności komunikacyjnych,
     • rozwijanie umiejętności formułowania prostych wniosków na podstawie obserwacji i własnych doświadczeń,
     • kształtowanie umiejętności przestrzegania obowiązujących reguł,
     • kształtowanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji z rówieśnikami, rozpoznawania ich potrzeb, zgodnej współpracy z innymi, z zachowaniem obowiązujących norm i reguł kultury osobistej,
     • przygotowanie do sprawiedliwego i uczciwego oceniania zachowania własnego i innych ludzi,
     • zapoznanie z podstawowymi prawami i obowiązkami wynikającymi z roli ucznia oraz członka szkolnej społeczności, rodziny i kraju,
     • rozwijanie empatii, umiejętności podejmowania działań mających na celu pomoc słabszym i potrzebującym, umiejętności rozwiązywania konfliktów i sporów

      

     Kultura – wartości, normy, wzory zachowań

      

     • kształtowanie umiejętności właściwego komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych, dbałość o język i kulturę wypowiadania się,
     • kształtowanie umiejętności analizy prostych sytuacji wychowawczych, odróżniania dobra od zła,
     • kształtowanie gotowości do uczestnictwa w kulturze, poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także poszanowania innych kultur i tradycji, określanie swojej przynależności kulturowej poprzez kontakt z wybranymi dziełami sztuki, zabytkami i tradycją w środowisku rodzin­nym, szkolnym i lokalnym, uczestniczenie w życiu kulturalnym środowiska rodzinnego, szkolnego, lokalnego oraz wydarzeniach organizowanych przez najbliższą społeczność,
     • kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt z dziełami literac­kimi i wytworami kultury, zapoznanie z wybranymi dziełami architektury i sztuk plastycznych należących do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury, wyzwalanie potrzeby kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci,
     • kształtowanie postaw wyrażających szacunek dla ludzi, niezależnie od religii, statusu materialnego, wieku, wyglądu, poziomu rozwoju intelektu­alnego i fizycznego oraz respektowanie ich praw, podejmowanie działań w celu zapobiegania dyskryminacji,
     • inspirowanie do podejmowania aktywności i inicjatyw oraz pracy zespo­łowej, wspomaganie działań służących kształtowaniu własnego wizerunku i otoczenia,
     • przygotowanie do radzenie sobie w sytuacjach codziennych wymaga­jących umiejętności praktycznych, budzenie szacunku dla pracy ludzi różnych zawodów,
     • przygotowanie do podejmowania działań mających na celu identyfikowa­nie i rozwijanie własnych zainteresowań,
     • wstępne kształtowanie postaw wyrażających szacunek do symboli i trady­cji narodowych oraz tradycji związanych z rodziną, szkołą i społecznością lokalną,
     • kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji w różnych for­mach ekspresji,
     • kształtowanie poczucia własnej wartości dziecka, podtrzymywanie cie­kawości poznawczej, rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości oraz brania odpowiedzialności za swoje decyzje i działania,
     • kształtowanie świadomości odmienności osób niepełnosprawnych, innej narodowości, wyznania, tradycji kulturowej oraz ich praw

      

     Bezpieczeństwo – profilak­tyka zachowań ryzykownych (problemowych)

      

      

     • zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w różnych sytu­acjach życiowych, kształtowanie właściwego zachowania się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia oraz sytuacjach nadzwyczajnych,
     • kształtowanie umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzysty­wania informacji z różnych źródeł, korzystania z technologii informacyj­no-komunikacyjnych, kształtowanie świadomości negatywnego wpływu pracy przy komputerze na zdrowie i kontakty społeczne oraz niebezpie­czeństw wynikających z anonimowości kontaktów, respektowanie ograni­czeń dotyczących korzystania z komputera, Internetu i multimediów,
     • przygotowanie do bezpiecznego i rozsądnego korzystania z narzędzi i urządzeń technicznych, bezpiecznego organizowania zajęć ruchowych i poruszania się po drogach,
     • przygotowanie do bezpiecznego korzystania ze środków komunikacji, zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom problemowym,
     • kształtowanie umiejętności utrzymywania ładu i porządku wokół siebie, w miejscu nauki i zabawy.

      

     II ETAP EDUKACYJNY – KLASY  IV-VIII

     Treści wychowawczo-profilaktyczne do realizacji podczas godzin do dyspozycji wychowawcy w klasach IV – VIII

     OBSZARY

     ZADANIA

     KLASA IV

     KLASAV

     KLASA VI

     KLASA VII

     KLASAVIII

      

      

      

      

     Zdrowie -edukacja zdrowotna

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Kształtowanie umiejętno­ści właściwej komunika­cji, stanowiącej podstawę współdziałania.

      

     Kształtowanie umiejętno­ści asertywnego wyraża­nia własnych potrzeb.

      

     Rozwijanie wrażliwości na potrzeby i trudności innych ludzi.

      

     Kształtowanie postawy szacunku                                  i zrozumienia wobec innych osób.

      

     Rozwijanie zdolności  do inicjowania i podtrzy­mywania znaczących głębszych relacji.

      

     Budowanie atmosfery wzajemnego szacunku  w społeczności szkolnej.

      

     Rozwijanie umiejętności rozumienia innych, która sprzyja efektywnej współ­pracy.

      

     Wyzwalanie chęci do działania na rzecz innych osób w celu poprawy ich sytuacji (wolontariat).

      

     Rozwijanie poczucia przy­należności do grupy (sa­morząd uczniowski, klub, drużyna, wspólnota).

      

     Kształtowanie otwartości na doświadczenia innych ludzi, ich sposobów roz­wiązywania problemów, na nową wiedzę.

      

     Rozwijanie świadomości dotyczącej roli osób zna­czących i autorytetów.

     Kształtowanie umiejętno­ści współpracy w dążeniu  do osiągnięcia celu.

      

     Uwrażliwianie na różne obszary ludzkich proble­mów i potrzeb poprzez krzewienie potrzeby udzielania pomocy (wo­lontariat).

      

     Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych:               wy­rażanie własnych opinii, przekonań i poglądów.

      

     Rozwijanie świadomości roli  i wartości rodziny  w życiu człowieka.

      

     Rozwijanie samorządności.

     Kształtowanie umiejęt­ności wchodzenia  w inte­rakcje z ludźmi w sposób zapewniający zadowole­nie obydwu stron.

      

     Kształtowanie umiejęt­ności szukania inspiracji, rozwijanie własnej kre­atywności.

      

     Rozwijanie odpowiedzial­ności za siebie i innych (wolontariat).

      

      

      

      

     Rozwijanie umiejętno­ści poszukiwania takich rozwiązań, które stwa­rzają korzyści dla obydwu stron.

      

     Rozwijanie umiejętności dostrzegania pozytyw­nych aspektów działania zespołowego poprzez docenienie różnic zdań i wiedzy, doświadczeń, specjalizacji,                  kompetencji.

      

     Rozwijanie potrzeby cią­głego doskonalenia siebie jako jednostki, członka rodziny i społeczeństwa.

      

     Kultura – wartości, normy                       i wzory zachowań

      

     Zapoznanie z rolą zainte­resowań w życiu czło­wieka.

      

     Uwrażliwianie                          na kwestie moralne,                np. mówienia prawdy, sprawiedliwego traktowania.

      

     Kształtowanie pozytyw­nego stosunku do proce­su kształcenia.

      

     Kształtowanie potrzeby uczestnictwa                            w kulturze.

      

      

      

     Rozwijanie zainteresowań i pasji uczniów.

      

     Budowanie samoświado­mości dotyczącej praw, wartości, wpływów oraz postaw.

      

     Rozwijanie umiejętno­ści wyrażania własnych emocji.

      

     Rozwijanie umiejętności właściwego zachowania się z uwzględnieniem sytuacji i miejsca.

      

      

     Rozwój zainteresowań, poszerzenie autonomii  i samodzielności.

      

     Rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia w kontekście analizy wpływów rówieśników i mediów na zachowanie.

      

     Dokonywanie analizy postaw, wartości, norm społecznych, przekonań i czynników które na nie wpływają.

      

     Rozwijanie szacunku dla kultury i dorobku narodo­wego.

     Popularyzowanie alterna­tywnych form spędzania czasu wolnego.

      

     Rozwijanie pozytywnego stosunku do procesu kształcenia i samokształ­cenia, zaangażowania                    w zdobywanie wiedzy  i umiejętności.

      

     Rozwijanie takich cech jak: pracowitość, odpo­wiedzialność, prawdo­mówność, rzetelność             i wytrwałość.

      

     Umacnianie więzi ze spo­łecznością lokalną.

     Popularyzowanie wiedzy o różnicach kulturowych oraz rozwijanie umiejęt­ności korzystania z niej w kontakcie  z przedsta­wicielami innych narodo­wości.

      

     Popularyzowanie wiedzy i rozwijanie świadomości na temat zasad humani­taryzmu.

      

     Rozwijanie poczucia odpowiedzialności spo­łecznej poprzez podej­mowanie działań na rzecz lokalnej społeczności.

     Bezpieczeństwo – profi­laktyka zachowań ryzy­kownych (problemowych)

      

     Redukowanie agresyw­nych zachowań poprzez uczenie sposobów roz­wiązywania problemów.

      

     Budowanie atmosfery otwartości i przyzwolenia na dyskusję.

      

     Uświadamianie zagrożeń wynikających                           z korzysta­nia                           z nowoczesnych tech­nologii informacyjnych.

      

     Zwiększanie wiedzy na te­mat środków uzależnia­jących i zagrożeń z nimi związanych.

      

     Rozwijanie umiejętności troski  o własne bezpie­czeństwo w relacjach z innymi.

      

      

      

      

     Rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy w sytuacji konfliktu – podstawy negocjacji  i mediacji.

      

     Rozwijanie umiejętności identyfikowania przyczyn własnego postępowania.

      

     Dokonywanie analizy wpływu nastawienia do siebie i innych na moty­wację do podejmowania różnorodnych zachowań.

      

     Rozwijanie poczucia oso­bistej odpowiedzialności, zachęcanie do angażo­wania sięw prawidłowe i zdrowe zachowania.

      

     Doskonalenie umiejęt­ności rozpoznawania symptomów uzależnienia                             od komputera i Internetu.

      

      

      

     Dostarczanie wiedzy  na temat osób i instytu­cji świadczących pomoc w trudnych sytuacjach.

      

     Budowanie atmosfery wsparcia i zrozumienia w sytuacji problemo­wej oraz promowanie rzetelnej wiedzy mającej na celu zredukowanie lęku.

      

     Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z własny­mi negatywnymi emocja­mi oraz z zachowaniami agresywnymi.

      

     Kształtowanie przekonań dotyczących znaczenia posiadanych informacji, których wykorzystanie pomaga w redukowaniu lęku w sytuacjach kryzy­sowych.

      

     Rozwijanie świadomości dotyczącej prawa do prywatności, w tym do ochrony danych osobo­wych oraz ograniczonego zaufania do osób pozna­nych  w sieci.

     Rozwijanie postaw opartych na odpowie­dzialności                             za dokonywane wybory i postępowanie.

      

     Dostarczenie wiedzy    z za­kresu prawa dotyczącego postępowania w spra­wach nieletnich.

      

     Przeciwdziałanie ryzy­kownym zachowaniom seksualnym.

      

     Rozwijanie umiejętności reagowania                          w sytuacjach kryzysowych, niesienia pomocy dotkniętym nimi osobom oraz minimalizo­wania ich negatywnych skutków.

      

     Rozwijanie umiejętności lepszego rozumienia sie­bie poprzez poszukiwanie  i udzielanie odpowiedzi na pytania: Kim jestem? Jakie są moje cele i zada­nia życiowe?

      

     Propagowanie wiedzy na temat prawnych i moralnych skutków posiadania, zażywania i rozprowadzania środ­ków psychoaktywnych.

      

     Rozwijanie umiejętności wykorzystywania elemen­tów negocjacji  i mediacji w sytuacji rozwiązywania konfliktów.

      

     Rozwijanie umiejętności podejmowania działań zgodnych ze zweryfikowa­nymi źródłami wiedzy.

      

     Utrwalanie umiejętności oceny konsekwencji po­dejmowanych działań dla siebie i dla innych – okre­ślanie alternatywnych rozwiązań problemu.

      

     Rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy w sytuacji konfliktu – podstawy negocjacji                 i mediacji.

      

      

     XIV. Treści dotyczące obszarów wychowania i profilaktyki zawarte w podstawach progra­mowych przedmiotów kształcenia ogólnego.

     1.     Zdrowie – edukacja zdrowotna

      

     Przedmiot

      

      

     Wymagania szczegółowe. Uczeń:

      

      

     Edukacja wczesnoszkolna

      

      

      

     • dba o higienę oraz estetykę własną i otoczenia,
     • ma świadomość znaczenia odpowiedniej diety dla utrzymania zdrowia człowieka,
     • posługuje się numerami telefonów alarmowych, formułuje komunikat wezwanie o pomoc: Policji, Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej,
     • posługuje się danymi osobowymi w kontakcie ze służbami mundurowymi i medycznymi, w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia,
     • reaguje stosownym zachowaniem w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa, zdrowia jego lub innej osoby,
     • wymienia wartości odżywcze produktów żywnościowych, ma świadomość znaczenia odpowiedniej diety dla utrzymania zdrowia, ogranicza spożywa­nie posiłków o niskich wartościach odżywczych i niezdrowych, zachowuje umiar w spożywaniu produktów słodzonych, zna konsekwencje zjadania ich w nadmiarze,
     • przygotowuje posiłki służące utrzymaniu zdrowia,
     • ubiera się odpowiednio do stanu pogody, poszukuje informacji na temat pogody, wykorzystując np. Internet,
     • ma świadomość, iż nieodpowiedzialne korzystanie z technologii ma wpływ na utratę zdrowia człowieka

     Informatyka

     • w sposób odpowiedzialny posługuje się technologią dostosowaną do jego predyspozycji psychofizycznych i zdrowotnych

     Biologia

     • analizuje związek pomiędzy własnym postępowaniem a zachowaniem zdrowia oraz rozpoznaje sytuacje wymagające konsultacji lekarskiej,
     • uzasadnia konieczność ochrony przyrody,
     • opisuje i prezentuje postawę i zachowania człowieka odpowiedzialnie korzystającego z dóbr przyrody

      

     Wychowanie fizyczne

     • opisuje, jakie znaczenie ma aktywność fizyczna dla zdrowia,
     • opisuje piramidę żywienia i aktywności fizycznej,
     • opisuje zasady zdrowego odżywiania,
     • przestrzega zasad higieny osobistej i czystości odzieży,
     • przyjmuje prawidłową postawę ciała w różnych sytuacjach,
     • omawia sposoby postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia,
     • wymienia czynniki, które wpływają pozytywnie i negatywnie na zdrowie i samopoczucie oraz wskazuje te, na które może mieć wpływ,
     • omawia sposoby redukowania nadmiernego stresu i radzenia sobie z nim w sposób konstruktywny,
     • wymienia przyczyny i skutki otyłości oraz nieuzasadnionego odchudzania się i używania sterydów w celu zwiększenia masy mięśni,
     •  wyjaśnia wymogi higieny wynikające ze zmian zachodzących w organizmie w okresie dojrzewania

      

     WOS

     • rozpoznaje przypadki wymagające postaw asertywnych,
     • podaje przykłady trudnych społecznie sytuacji, w których należy zachować się asertywnie,
     • uzasadnia, że można zachować dystans wobec nieapro­bowanych przez siebie zachowań innych ludzi lub przeciwstawić się im,
     •  przedstawia różne formy zachowań asertywnych

      

     Przyroda

     • kształtowanie umiejętności właściwego reagowania na niebezpieczeństwa zagrażające życiu i zdrowiu,
     • doskonalenie umiejętności dbałości o własne ciało, jak i najbliższe otoczenie,
     • poznawanie siebie, swoich zdolności i rozwijanie zainteresowań sprzyjających motywacji do uczenia się,

      

     Edukacja dla bezpieczeństwa

      

     • wyjaśnia zależności między zdrowiem fizycznym, psychicznym, emocjonal­nym a społecznym; wyjaśnia wpływ stresu na zdrowie,
     • wymienia zachowania, które sprzyjają zdrowiu (prozdrowotne), zagrażają zdrowiu oraz wskazuje te, które szczególnie często występują wśród nasto­latków; odróżnia czynniki środowiskowe i społeczne (korzystne i szkodli­we), na które człowiek może mieć wpływ  od takich, na które nie może mieć wpływu,
     • omawia krótkoterminowe i długoterminowe konsekwencje zachowań sprzyjających (prozdrowotnych) i zagrażających zdrowiu,
     • dobiera i demonstruje umiejętności komunikacji interpersonalnej istotne dla zdrowia i bezpieczeństwa (odmowa, zachowania asertywne, negocjo­wanie),
     • wymienia rzetelne źródła informacji o zdrowiu, chorobach, świadczeniach i usługach zdrowotnych,
     • ocenia własne zachowania związane ze zdrowiem, ustala indywidualny plan działania na rzecz własnego zdrowia,
     • ustala, co sam może zrobić, aby tworzyć warunki środowiskowe i społecz­ne, które są korzystne dla zdrowia (ochrona środowiska przyrodniczego, wsparcie społeczne, komunikacja interpersonalna, współpraca osób, insty­tucji i organizacji na rzecz zdrowia itp.)

     Technika

     • przyjmuje postawy odpowiedzialności za współczesny i przyszły stan śro­dowiska,
     • kształtuje umiejętności segregowania i wtórnego wykorzystania odpadów znajdujących się w najbliższym otoczeniu

     Wychowanie do życia    w rodzinie

     • radzi sobie w sytuacji konfliktu, presji grupy, stresu

      

     1.     Relacje – kształtowanie postaw społecznych

      

      

     Przedmiot

      

      

     Wymagania szczegółowe. Uczeń:

      

      

     Edukacja wczesnoszkolna

      

      

      

     • identyfikuje się z grupą społeczną, do której należy: rodzina, klasa w szko­le, drużyna sportowa, społeczność lokalna, naród; respektuje normy i reguły postępowania w tych grupach,
     • przyjmuje konsekwencje swojego uczestnictwa w grupie i własnego w niej postępowania w odniesieniu do przyjętych norm i zasad,
     • współpracuje z uczniami, wymienia się z nimi pomysłami i doświadczenia­mi, wykorzystując technologię,
     • dostrzega, że każdy powinien brać odpowiedzialność za swoje wybory,
     • dostrzega, że lepiej poznaje siebie, bardziej się rozwija i czerpie szczęście w relacji z innymi osobami niż w samotności,
     • odkrywa, że współtworzy różne wspólnoty osób, np. rodzinę, klasę, pań­stwo,
     • ma świadomość, że każdej osobie ludzkiej, także jemu, należy się sza­cunek, że szacunkiem należy obdarzać także wspólnoty osób – rodzinę, klasę, naród (ojczyznę), w tym wspólnotę religijną – a także symbole tych wspólnot,
     • szanuje godność każdej osoby ludzkiej oraz swoją, wyraża swoim komuni­katem werbalnym  i niewerbalnym,
     • uwzględnia coraz częściej godność i dobro innych osób, podejmując decy­zję o działaniu,
     • wyraża szacunek wobec osób, wspólnot osób oraz ich symboli w sytu­acjach codziennych  i uroczystych, przejawiając właściwe zachowanie,
     • wchodzi w relacje z innymi osobami (rówieśnikami, nauczycielami), sza­nując to, co jest wartością dla nich, i nazywając to, co jest wartością dla niego,
     • naśladuje i przyjmuje jako własne zachowania dobre na podstawie doświadczeń ze świata realnego oraz przykładów płynących z tekstów literackich, filmów i innych źródeł,
     • przestrzega zasad obowiązujących we wspólnocie osób, której jest człon­kiem

     Informatyka

     • uczestniczy w zespołowym rozwiązaniu problemu, posługując się techno­logią taką jak: poczta elektroniczna, forum, wirtualne środowisko kształce­nia, dedykowany portal edukacyjny,
     • identyfikuje i docenia korzyści płynące ze współpracy nad wspólnym roz­wiązywaniem problemów,
     • bierze udział w różnych formach współpracy, jak: programowanie w pa­rach lub w zespole, realizacja projektów, uczestnictwo w zorganizowanej grupie uczących się; projektuje, tworzy i prezentuje efekty wspólnej pracy

      

     Wychowanie fizyczne

     • uczestniczy w sportowych rozgrywkach klasowych w roli zawodnika, sto­sując zasady „czystej gry”: szacunku dla rywala, respektowania przepisów gry, podporządkowania się decyzjom sędziego; potrafi właściwie zacho­wać się w sytuacji zwycięstwa i porażki, podziękować za wspólną grę,
     •  pełni rolę organizatora, sędziego i kibica w ramach szkolnych zawodów sportowych,
     •  wyjaśnia zasady kulturalnego kibicowania,
     • wyjaśnia, jak należy zachować się w sytuacjach związanych z aktywnością taneczną,
     • omawia znaczenie dobrych relacji z innymi ludźmi, w tym z rodzicami oraz rówieśnikami tej samej i odmiennej płci,
     •  identyfikuje swoje mocne strony, budując poczucie własnej wartości, planuje sposoby rozwoju oraz ma świadomość słabych stron, nad którymi należy pracować,
     • wykazuje kreatywność w poszukiwaniu rozwiązań sytuacji problemowych,
     • wykazuje umiejętność adekwatnej samooceny swoich możliwości psycho­fizycznych,
     • współpracuje w grupie szanując poglądy i wysiłki innych ludzi, wykazując asertywność i empatię,
     • motywuje innych do udziału w aktywności fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem osób o niższej sprawności fizycznej i specjalnych potrze­bach edukacyjnych (np. osoby niepełnosprawne, osoby starsze)

      

     WOS

     • współpracuje z innymi – dzieli się zadaniami i wywiązuje się z nich,
     • wykazuje konieczność współdziałania w życiu społecznym i wyjaśnia istotę samorządności,
     • uzasadnia, że człowiek jest istotą społeczną; rozumie znaczenie potrzeb społecznych człowieka (kontaktu, przynależności, uznania),
     • przedstawia zasady komunikowania się; wyjaśnia zasady skutecznej auto­prezentacji – kształtowania swojego wizerunku,
     • wymienia cechy grup społecznych; charakteryzuje grupę koleżeńską i gru­pę nastawioną na realizację określonego zadania; uzasadnia, że efektywna współpraca przynosi różne korzyści; przedstawia różne formy współpracyw grupie,
     • rozpoznaje sytuacje wymagające podjęcia decyzji indywidualnej i grupo­wej; wyjaśnia i stosuje podstawowe sposoby podejmowania wspólnych decyzji,
     • rozpoznaje sytuacje wymagające podjęcia decyzji indywidualnej i grupo­wej; wyjaśnia i stosuje podstawowe sposoby podejmowania wspólnych decyzji,
     • przedstawia cele i przykłady działania organizacji społecznych skupiających młodych ludzi w Polsce; wyjaśnia ideę wolontariatu i przedstawia formy działalności wolontariuszy

      

     Przyroda

     • zachęcanie do działania na rzecz środowiska lokalnego,
     • doskonalenie umiejętności w zakresie komunikowania się, współpracy i działania oraz pełnienia roli lidera w zespole

     Biologia

     • prezentuje postawę szacunku wobec siebie i wszystkich istot żywych

     Wychowanie                             do życia w rodzinie

     • zna i stosuje zasady savoir-vivre'u w różnych sytuacjach społecznych,
     • rozumie zasady komunikacji werbalnej i niewerbalnej i jej znaczenie w re­lacjach interpersonalnych; przyjmuje odpowiedzialność za manifestowane reakcje, wypowiadane  i pisane słowa,
     • kształtuje i wyraża postawy asertywne, gdy nie może lub nie powinien cze­goś wykonać, stara się odmawiać tak, by nie ranić drugiego,
     • bierze udział w życiu społecznym przez: wolontariat, stowarzyszenia, gru­py nieformalne i aktywność indywidualną; ujawnia wrażliwość na osoby potrzebujące pomocy i zna konkretne sposoby jej udzielania

      

     1.     Kultura – wartości, normy i wzory zachowań

      

     Przedmiot

      

      

     Wymagania szczegółowe. Uczeń:

      

      

     Edukacja wczesnoszkolna

      

      

      

     • ocenia swoje postępowanie i innych osób, odnosząc się do poznanych wartości, takich jak: godność, honor, sprawiedliwość, obowiązkowość, odpowiedzialność, przyjaźń, życzliwość, umiar, powściągliwość, pomoc, zadośćuczynienie, przepraszanie, uznanie, uczciwość, wdzięczność oraz inne respektowane przez środowisko szkolne,
     • szanuje zwyczaje i tradycje różnych grup społecznych i narodów, przedsta­wia i porównuje zwyczaje ludzi, np. dotyczące świąt w różnych regionach Polski, a także w różnych krajach,
     •  określa, co jest dobre, a co jest złe, w otaczającym go świecie i w świecie poznawanych tekstów oraz podaje uzasadnienie swojego zdania,
     • odróżnia szczęście od doraźnie odczuwanej przyjemności i poznaje, że do­bro jest źródłem szczęścia własnego oraz innych osób,
     • odkrywa, że wspólnota osób, której jest członkiem, ustanawia swoje zasa­dy (normy) i oczekuje ich respektowania

      

     Język polski

     • kształtuje umiejętność uczestniczenia w kulturze polskiej i europejskiej, szczególnie w jej wymiarze symbolicznym i aksjologicznym,
     • rozwija zdolności dostrzegania wartości: prawdy, dobra, piękna, szacunku dla człowieka i kierowania się tymi wartościami,
     •  kształci postawy szacunku dla przeszłości i tradycji literackiej jako podsta­wy tożsamości narodowej,
     • rozwija zainteresowania kulturą w środowisku lokalnym i potrzeby uczest­nictwa w wydarzeniach kulturalnych,
     • rozwija szacunek dla wiedzy, wyrabia pasję poznawania świata i zachęca do praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości,
     • rozwija umiejętność samodzielnego docierania do informacji, dokonywa­nia ich selekcji, syntezy oraz wartościowania,
     • rozwija umiejętność rzetelnego korzystania ze źródeł wiedzy, w tym stosowania cudzysłowu, przypisów i odsyłaczy, oraz szacunku dla cudzej własności intelektualnej,
     • kształci nawyki systematycznego uczenia się oraz porządkowania zdobytej wiedzy i jej pogłębiania,
     • jest zachęcany do rozwijania swoich uzdolnień przez udział w różnych formach poszerzania wiedzy, na przykład w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i wykładach, oraz rozwijania umiejętności samodzielnej prezentacji wyników swojej pracy

     Historia

     • poznaje historię i tradycje swojej okolicy i ludzi dla niej szczególnie zasłu­żonych; zna lokalne zabytki i opisuje ich dzieje

     Muzyka

     • poznaje i popularyzuje przykłady muzycznej twórczości ludowej, obrzędy, zwyczaje, tradycje swojego regionu,
     • zna repertuar kulturalnego człowieka, orientując się w sztandarowych utworach z dziejów historii muzyki i współczesnej kultury muzycznej oraz wartościowej muzyki popularnej,
     • zna i wymienia instytucje upowszechniające kulturę muzyczną we własnym regionie, kraju i na świecie oraz ich działalność, a także śledzi wydarzenia artystyczne,
     • uczestniczy w tworzeniu artystycznych projektów edukacyjnych o charak­terze interdyscyplinarnym (również z wykorzystaniem technologii informa­cyjnej),
     • angażuje się w kreowanie kultury artystycznej swojej szkoły i najbliższego środowiska,
     • uczestniczy realnie lub wirtualnie w różnorodnych wydarzeniach muzycz­nych,
     • stosuje zasady wynikające ze świadomego korzystania i uczestniczenia w dorobku kultury muzycznej: odpowiednie zachowanie podczas koncer­tu, przedstawienia operowego itp., tolerancja dla preferencji muzycznych innych osób oraz szacunek dla twórców i wykonawców

     Plastyka

     • zna dziedzictwo kulturowe najbliższego otoczenia, wymienia zabytki i dzie­ła architektury (historycznej i współczesnej),
     • zapoznaje się z twórczością artystów w obrębie „małej ojczyzny”

     WOS

     • uzasadnia, że konflikt w grupie może wynikać z różnych przyczyn (sprzecz­ne interesy, inne cele); przedstawia sposoby rozwiązywania konfliktów oraz analizuje ich zalety i wady,
     • podaje cnoty obywatelskie (odpowiedzialność, troska o dobro wspól­ne, aktywność, przedsiębiorczość, solidarność, roztropność, tolerancja, odwaga cywilna); wykazuje, odwołując się do działań wybitnych Polaków, znaczenie ich urzeczywistnienia dla pożytku publicznego,
     • wymienia mieszkające w Polsce mniejszości narodowe i etniczne, gru­pę posługującą się językiem regionalnym oraz grupy migrantów (w tym uchodźców) i lokalizuje miejsca ich zwartego zamieszkiwania; przedstawia – za Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej – prawa przysługujące etnicz­nym grupom mniejszościowym,
     • uzasadnia, że można pogodzić różne tożsamości społeczno-kulturowe (regionalną, narodową/etniczną, państwową/obywatelską, europejską); rozpoznaje przejawy ksenofobii, w tym rasizmu, szowinizmu i antysemity­zmu, oraz uzasadnia potrzebę przeciwstawiania się tym zjawiskom,
     • planuje dalszą edukację, uwzględniając własne zainteresowania, zdolności i umiejętności oraz rady innych osób i sytuację na rynku pracy

     Przyroda

     • kształtuje postawy związane z tożsamością kulturową regionu

     Geografia

     • łączy racjonalność naukową z refleksją nad pięknem i harmonią świata przyrody oraz dziedzictwem kulturowym ludzkości,
     • przyjmuje postawy szacunku do środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz rozumienie potrzeby racjonalnego w nim gospodarowania,
     • rozwija w sobie poczucie tożsamości oraz wykazywanie postawy patrio­tycznej, wspólnotowej i obywatelskiej,
     • ma poczucie dumy z piękna ojczystej przyrody i dorobku narodu (różnych obiektów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego własnego regionu i Polski, krajobrazów Polski, walorów przyrodniczych, kulturowych, turystycznych oraz sukcesów polskich przedsiębiorstw na arenie międzynaro­dowej),
     • kształtuje pozytywne – emocjonalne i duchowe – więzi z najbliższym oto­czeniem, krajem ojczystym, a także z całą planetą Ziemią,
     •  rozwija postawy współodpowiedzialności za stan środowiska geograficzne­go, kształtowanie ładu przestrzennego oraz przyszłego rozwoju społeczno- -kulturowego i gospodarczego „małej ojczyzny”, własnego regionu i Polski,
     • przełamuje stereotypy i kształtuje postawy szacunku, zrozumienia, akceptacji i poszanowania innych kultur przy jednoczesnym zachowaniu poczucia wartości dziedzictwa kulturowego własnego narodu i własnej tożsamości

     Informatyka

     • opisuje kwestie etyczne związane z wykorzystaniem komputerów i sieci komputerowych, takie jak: bezpieczeństwo, cyfrowa tożsamość, prywat­ność, własność intelektualna, równy dostęp do informacjii dzielenie się informacją,
     • postępuje etycznie w pracy z informacjami

     Wychowanie do życia w rodzinie

     • jest odpowiedzialny za własny rozwój i samowychowanie

      

     1.     Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych)

      

     Przedmiot

      

      

     Wymagania szczegółowe. Uczeń:

      

      

     Edukacja wczesnoszkolna

      

      

      

     • wyjaśnia, iż wszyscy ludzie posiadają prawa i obowiązki, wymienia własne prawa i obowiązki, przestrzega ich i stosuje je w codziennym życiu,
     • rozróżnia podstawowe znaki drogowe, stosuje przepisy bezpieczeństwa w ruchu drogowym i miejscach publicznych; przestrzega zasad zachowania się środkach publicznego transportu zbiorowego,
     • stosuje się do zasad bezpieczeństwa w szkole, odnajduje drogę ewakuacyj­ną, rozpoznaje znaki i symbole informujące o różnych rodzajach niebezpie­czeństw oraz zachowuje się zgodnie z informacją w nich zawartą; stosuje zasady bezpiecznej zabawy w różnych warunkach i porach roku,
     •  ma świadomość istnienia zagrożeń ze środowiska naturalnego, np. nagła zmiana pogody, huragan, ulewne deszcze, burza, susza oraz ich następ­stwa: powódź, pożar, piorun; określa odpowiednie sposoby zachowania się człowieka w takich sytuacjach,
     • stosuje zasady bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń cyfrowych, rozumie i respektuje ograniczenia związane z czasem pracy z takimi urzą­dzeniami, oraz stosuje zasady etykiety,
     • rozróżnia pożądane i niepożądane zachowania innych osób (również uczniów) korzystających z technologii, zwłaszcza w sieci Internet

     Informatyka

     • rozróżnia pozytywne i negatywne zachowania innych osób (również uczniów) korzystających z technologii, w tym zwłaszcza w sieci Internet,
     • przestrzega ogólnie przyjęte zasady związane z bezpieczeństwem w Inter­necie,
     • posługuje się technologią zgodnie z przyjętymi zasadami i prawem; prze­strzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
     • uznaje i respektuje prawo do prywatności danych i informacji oraz prawo do własności intelektualnej,
     • wymienia zagrożenia związane z powszechnym dostępem do technologii oraz do informacji i opisuje metody wystrzegania się ich,
     • stosuje profilaktykę antywirusową i potrafi zabezpieczyć przed zagroże­niem komputer wraz z zawartymi w nim informacjami,
     • ocenia krytycznie informacje i ich źródła, w szczególności w sieci, pod względem rzetelności i wiarygodności w odniesieniu do rzeczywistych sytuacji, docenia znaczenie otwartych zasobów w sieci i korzysta z nich

     Wychowanie fizyczne

     • omawia zasady bezpiecznego zachowania się nad wodą i w górach w róż­nych porach roku,
     • omawia konsekwencje zdrowotne stosowania używek w odniesieniu do podejmowania aktywności fizycznej,
     • wymienia zasady bezpiecznego korzystania ze sprzętu sportowego,
     • wymienia najczęstsze przyczyny oraz okoliczności wypadków i urazów w czasie zajęć ruchowych, omawia sposoby zapobiegania im,
     • wskazuje zagrożenia związane z uprawianiem niektórych dyscyplin sportu

     WOS

     • rozpoznaje zachowania związane z przemocą fizyczną i psychiczną, w tym werbalną, wobec siebie i innych; wymienia osoby i instytucje, które należy powiadomić w takich sytuacjach,
     • przedstawia korzyści i zagrożenia wynikające z korzystania z zasobów Internetu; rozpoznaje przemoc w cyberprzestrzeni i wyjaśnia, jak należy na nią reagować,
     • wyjaśnia, na jakich zasadach nieletni odpowiadają za popełnienie wykro­czeń i przestępstw,
     • przedstawia uprawnienia policjantów i funkcjonariuszy innych służb po­rządkowych oraz swoje prawa w kontakcie z tymi służbami

      Technika

     • przewiduje zagrożenia płynące z niewłaściwego użytkowania sprzętu technicznego,
     • analizuje sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu podczas pracy z narzędziami i urządzeniami (procedura postępowania podczas wypadku przy pracy; umiejętność udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej  w typowych sytuacjach zagrożenia)

     Edukacja dla bezpieczeństwa

     • wymienia przykłady nadzwyczajnych zagrożeń (pochodzenia naturalnego i wywołane przez człowieka),
     • wymienia zasady ostrzegania ludności o zagrożeniach; rozróżnia poszcze­gólne sygnały alarmowe i środki alarmowe; omawia zasady właściwego zachowania się w razie uruchomienia sygnałów alarmowych

     Wychowanie do życia w rodzinie

     • świadomie i odpowiedzialnie korzysta ze środków społecznego przekazu, w tym z Internetu, dokonując wyboru określonych treści i limitując czas im poświęcany

      

     XIV. Ewaluacja programu

     Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu wychowawczo-profilaktycznego. Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez:

     1.        obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian,
     2.        analizę dokumentacji (dzienniki zajęć, sprawozdania wychowawców i specjalistów), raporty z przeprowadzanych w ciągu roku szkolnego badań ankietowych,
     3.        dokonywanie corocznej diagnozy czynników chroniących i czynników ryzyka,
     4.        rozmowy z rodzicami,
     5.        wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli.

      

     Ewaluacja programu przeprowadzana będzie w każdym roku szkolnym przez zespół ds. ewaluacji Programu Wychowawczo - Profilaktycznego powołany przez dyrektora szkoły.

      Program Wychowawczo-Profilaktyczny został uchwalony przez Radę Rodziców  w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkoły Podstawowej  Nr 2 im. Jana Pawła II  w Żychlinie w dniu 29.09.2020 r.