• Polityka Prywatności

    • POLITYKA PRYWATNOŚCI - RODO

      

     Szanowni Państwo!

     Dokładamy wszelkich starań, by chronić zbierane przez nas dane osobowe zgodnie z przepisami krajowymi oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zmianą ogłoszoną w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), (dalej: „RODO”).

     Ze względu na prowadzoną przez nas działalność, będziemy przetwarzać głównie dane osobowe dzieci uczęszczających do naszej Placówki oraz ich rodziców/opiekunów prawnych. Motyw 38 preambuły RODO stanowi, że dzieci wymagają szczególnej ochrony danych osobowych, gdyż mogą one być mniej świadome ryzyka, konsekwencji, zabezpieczeń i praw przysługujących im w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

     Mając powyższe na uwadze, udostępniamy Państwu niniejszą politykę prywatności, aby każda osoba, z którą wchodzimy w relację wiedziała:

     • kto jest administratorem danych osobowych jej oraz jej dziecka/podopiecznego, 
     • w jakim zakresie, w jakich celach i na jakich podstawach prawnych przetwarzamy dane oraz komu je udostępniamy,
     • jakie prawa przysługują w związku z przetwarzaniem danych,

     zgodnie z art. 13 i 14 RODO.

     Uszczegółowieniem polityki prywatności mogą być informacje przekazywane w momencie zbierania danych osobowych lub w rozsądnym terminie – najpóźniej w ciągu miesiąca – w przypadku gromadzenia danych ze źródeł pośrednich, tj. nie od osób, których one dotyczą.

      

     Spis treści

      

     § 1 Administrator 2

     § 2 Inspektor ochrony danych. 2

     § 3 Przetwarzanie danych. 2

     1.      Dzieci/podopieczni uczęszczający do Placówki oraz ich rodzice/opiekunowie prawni 2

     2.      Osoby upoważnione do odbioru dzieci/podopiecznych z Placówki 3

     3.      Dostawcy. 3

     4.      Kandydaci 4

     5.      Osoby odwiedzające naszą siedzibę oraz goście. 4

     § 4 Inne podstawy przetwarzania. 5

     § 5 Prawa. 6

     § 6 Źródła danych. 7

     § 7 Środki techniczne i organizacyjne. 7

     § 8 Międzynarodowy transfer danych. 8

     § 9 Pliki „cookies”. 8

     § 10 Uwagi końcowe

     § 1
     Administrator

     Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żychlinie, ul. Żeromskiego 8, 99-320 Żychlin, reprezentowany przez Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żychlinie.

     § 2
     Inspektor ochrony danych

     By nadzorować sprawy związane z ochroną danych osobowych oraz udzielać Państwu szczegółowych informacji wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jego obowiązki pełni Pan Maciej Strycharz. Mogą Państwo skontaktować się z inspektorem drogą mailową: iod@gminazychlin.pl, telefonicznie: 24 351 20 47 lub pisemnie, kierując korespondencję na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

     § 3
     Przetwarzanie danych

     1. Dzieci/podopieczni uczęszczający do Placówki oraz ich rodzice/opiekunowie prawni

     Jeśli należą Państwo do grona dzieci/podopiecznych uczęszczających do Placówki lub są Państwo ich rodzicami/opiekunami prawnymi, to:

     1. Przetwarzanie danych osobowych dzieci/podopiecznych przyjętych do Placówki oraz danych osobowych ich rodziców/opiekunów prawnych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikających zwłaszcza z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe oraz z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.
     2. Placówka przetwarza również dane w celach niezbędnych do wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
     3. Przetwarzanie danych osobowych dzieci/podopiecznych oraz ich rodziców/opiekunów prawnych w związku ze złożeniem wniosku rekrutacyjnego odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 130 oraz art. 149 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe. Zakres danych osobowych pozyskiwanych we wniosku wynika z art. 150 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.
     4. Dane osobowe dzieci/podopiecznych oraz ich rodziców/opiekunów prawnych w pewnych sytuacjach mogą być przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Poprosimy Państwa o stosowną zgodę przed umieszczeniem na stronie internetowej Placówki zdjęć z uroczystości, wydarzeń, konkursów lub zawodów odbywających się na terenie Placówki lub poza nią, na których został utrwalony wizerunek Państwa dziecka/podopiecznego.
     5. Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi kurierskie, pocztowe, prawne lub informatyczne.
     6. Dane przechowywane będą przez okres przewidziany przepisami prawa, w szczególności przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.
     7. W związku z przetwarzaniem przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych oraz ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). W przypadku, gdy poprosiliśmy Państwa o zgodę, przysługuje Państwu prawo do jej wycofania w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych praw znajdą Państwo w § 5.

      

     1. Osoby upoważnione do odbioru dzieci/podopiecznych z Placówki

     Jeśli są Państwo upoważnieni do odbioru dzieci/podopiecznych z Placówki, to:

     1. Państwa dane przetwarzamy w celu w celach niezbędnych do wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom/podopiecznym oraz identyfikacji Państwa osoby.
     2. Kategorie przetwarzanych danych osobowych mogą obejmować: imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail.
     3. Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi, kurierskie, pocztowe, prawne lub informatyczne.
     4. Dane przechowywane będą przez okres, w którym będą Państwo upoważnieni do odbioru dziecka/podopiecznego z Placówki.
     5. W związku z przetwarzaniem przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych oraz ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych praw znajdą Państwo w § 5.
     6. Podanie danych jest dobrowolne, a odmowa podania danych uniemożliwi identyfikację i odebranie dziecka/podopiecznego z placówki.

      

     1. Dostawcy

     Jeśli dostarczają nam Państwo towary lub świadczą nam usługi, to:

     1. Państwa dane przetwarzamy w celu zawarcia lub realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w określonych przypadkach do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przypadki naszych uzasadnionych interesów opisujemy w § 4.
     2. Kategorie przetwarzanych danych osobowych mogą obejmować: imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, nazwę firmy, NIP, Regon, funkcję/stanowisko.
     3. Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi, kurierskie, pocztowe, prawne lub informatyczne.
     4. Dane przechowywane będą przez okres min. 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin zapłaty podatku w związku z zawartą umową, jednakże przepisy prawa mogą przewidywać dłuższy okres przechowywania danych, w szczególności w zakresie dochodzenia lub obrony roszczeń. Przypadki dłuższego okresu przetwarzania danych opisujemy w § 4.
     5. W związku z przetwarzaniem przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych oraz ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych praw znajdą Państwo w § 5.
     6. Podanie danych jest wymogiem umownym, a odmowa ich podania może uniemożliwić zawarcie lub realizację umowy.

      

     1. Kandydaci

     Jeśli są Państwo zainteresowani naszymi ofertami pracy lub współpracy, to:

     1. Państwa dane przetwarzamy w celu zawarcia umowy o pracę lub mianowania na podstawie art. 10 ust. 1 Karty Nauczyciela w związku z  art. 22(1) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie określonym w tym przepisie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), bądź zawarcia umowy cywilnoprawnej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); przetwarzamy Państwa dane osobowe również do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) zgodnie § 4;
     2. W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych rekrutacjach lub zawarcia w dokumentach aplikacyjnych informacji, które mogą zostać uznane za dane wrażliwe, będą one przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO).
     3. Kategorie przetwarzanych danych obejmują: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, wskazane przez Państwa dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, a także inne dane, które podali Państwo w dokumentach aplikacyjnych.
     4. Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi informatyczne.
     5. Dane przechowywane będą przez okres prowadzenia danej rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na dalsze ich przechowywanie na potrzeby rekrutacji prowadzonych w przyszłości. Przypadki dłuższego okresu przetwarzania danych opisujemy w § 4.
     6. W związku z przetwarzaniem przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych oraz ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do usunięcia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
     7. Podanie danych wynika z zakresu określonego przez Kodeks pracy lub jest wymogiem umownym (w przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę cywilnoprawną) a odmowa ich podania może uniemożliwić nawiązanie stosunku pracy lub zawarcie umowy.

      

     1.  Osoby odwiedzające naszą siedzibę oraz goście

     Jeśli przebywają Państwo na terenie naszej siedziby, to:

     1. Państwa dane przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest zapewnienie bezpieczeństwa i ochrona mienia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Kategorie przetwarzanych danych osobowych mogą obejmować wizerunek, w postaci nagrań z monitoringu.
     2. Jeżeli należą Państwo do grona naszych gości, Państwa dane przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest zapewnienie Państwu możliwości uczestnictwa w wydarzeniu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Kategorie przetwarzanych danych osobowych mogą obejmować wizerunek, w postaci nagrań z monitoringu oraz zdjęć, imię i nazwisko, pełnioną funkcję publiczną/stanowisko.
     3. Monitoring jest prowadzony na terenie Placówki na podstawie art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.
     4. Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi ochrony mienia i zapewnienia bezpieczeństwa osób.
     5. Dane z monitoringu przechowywane będą przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub otrzymaliśmy wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu okres ich przechowywania może ulec przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Przypadki dłuższego okresu przetwarzania danych opisujemy w § 4.
     6. W związku z przetwarzaniem przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych oraz ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

      

     § 4
     Inne podstawy przetwarzania

     1. Oprócz sytuacji wymienionych w § 3 możemy w określonych przypadkach przetwarzać Państwa dane oraz dane osobowe Państwa dzieci/podopiecznych, także w innych celach. Mogą one wiązać się w wydłużeniem okresu przechowywania danych.
     2. W celach niezbędnych do realizacji ciążących na nas obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) Państwa dane oraz dane osobowe Państwa dzieci/podopiecznych, będziemy przetwarzać:
     1. przez czas wykonywania obowiązków prawnych nakładanych na nas przez właściwe przepisy,
     2. przez czas, w którym określone przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane (przepisy te mogą przewidywać różny okres przechowywania danych).
     1. Ponadto, Państwa dane oraz dane osobowe Państwa dzieci/podopiecznych, możemy przetwarzać także w innych celach, wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO): 
     1. prowadzenia korespondencji,
     2. ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń,
     3. archiwizacji.
     1. Państwa dane osobowe oraz dane osobowe Państwa dzieci/podopiecznych, nie będą przetwarzane na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów, jeżeli w określonych przypadkach Państwa oraz dane osobowe Państwa dzieci/podopiecznych, prawa i wolności okażą się wobec nich nadrzędne.

     § 5
     Prawa

     1. Prawo dostępu do danych osobowych i uzyskania ich kopii – na Państwa żądanie udzielimy informacji, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe lub dane osobowe Państwa dzieci/podopiecznych. Jesteśmy również zobowiązani, na oddzielne żądanie, udzielić bardziej szczegółowych informacji w zakresie: celów przetwarzania, kategorii danych osobowych, odbiorców danych lub ich kategorii, okresu przechowywania danych osobowych lub kryteriów jego ustalania, źródła pozyskania danych, o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych i konsekwencjach takiego przetwarzania danych dla Państwa. W przypadku przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego poinformujemy Państwa również o stosowanych na potrzeby transferu zabezpieczeniach na Państwa żądanie. Na Państwa żądanie sporządzimy również kopię danych osobowych. Zostanie ona Państwu udostępniona w popularnym formacie pliku informatycznego. Pierwsza kopia zostanie udostępniona bezpłatnie. Jednak za każdą kolejną możemy naliczyć opłatę w wysokości, którą określimy w oparciu o postanowienia RODO.
     2. Prawo do sprostowania danych – jeśli okaże się, że Państwa dane osobowe lub dane osobowe Państwa dzieci/podopiecznych są niepoprawne usuniemy nieprawidłowości. Zrobimy to z własnej inicjatywy – bądź, jeśli zwrócą nam Państwo na to uwagę – na Państwa żądanie.
     3. Prawo do usunięcia danych, w tym „prawo do bycia zapomnianym” – jeśli nie życzą sobie Państwo przetwarzania danych osobowych i stwierdzimy brak innych podstaw prawnych, które umożliwiają nam przetwarzanie Państwa danych lub danych osobowych Państwa dzieci/podopiecznych – usuniemy je z naszych baz danych. Należy jednak pamiętać, że wycofanie zgody może czasem uniemożliwić dokonanie nam z Państwem pewnych czynności, czy też uniemożliwić uczestnictwo w pewnych wydarzeniach (odnosi się to również do Państwa dzieci/podopiecznych) – dotyczy to tych sytuacji w związku z którymi konieczne jest przetwarzanie danych osobowych, które zostały udostępnione. Mimo takowego żądania, w określonych sytuacjach będziemy jednak mogli przetwarzać niektóre dane osobowe na zasadach określonych w RODO.
     4. Prawo do ograniczenia przetwarzania – w przypadkach przewidzianych przez RODO, na Państwa żądanie ograniczymy przetwarzanie Państwa danych osobowych lub danych osobowych Państwa dzieci/podopiecznych. Ograniczenie przetwarzania danych osobowych uniemożliwia ich wykorzystywanie poza przechowywaniem. W takim przypadku jakiekolwiek inne działania na danych podlegających ograniczeniu przetwarzania, będą mogły być wykonywane jedynie za Państwa zgodą.
     5. Prawo do przenoszenia danych – na zasadach przewidzianych w RODO mogą Państwo zażądać przekazania danych osobowych zapisanych w standardowym formacie pliku nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli Państwa celem jest przekazanie ich innemu administratorowi, prześlemy plik zawierający Państwa dane osobowe bezpośrednio do niego.
     6. Prawo do sprzeciwu – w niektórych przypadkach, nawet jeśli przetwarzamy dane osobowe zgodnie z prawem, bez Państwa zgody, mogą Państwo żądać od nas zaprzestania przetwarzania Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dzieci/podopiecznych wnosząc sprzeciw. Będzie on uzasadniony, jeżeli wykażą Państwo, że nasze zgodne z prawem działania mimo wszystko naruszają Państwa interesy, prawa lub wolności.
     7. Prawo do niepodlegania zautomatyzowanym decyzjom w indywidualnych przypadkach, w tym profilowaniu – mają Państwo prawo, by nie podlegać decyzjom, które miałyby opierać się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, jeżeli miałyby one wywoływać wobec Państwa lub Państwa dzieci/podopiecznych skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa lub Państwa dzieci/podopiecznych wpływać.
     8. Prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie – w sytuacji, gdy poprosiliśmy Państwa o zgodę (również w imieniu Państwa dzieci/podopiecznych uczęszczających do naszej Placówki) mogą Państwo wycofać tę zgodę w każdym czasie. Jeżeli nie będziemy mieli odrębnej podstawy przetwarzania, zaprzestaniemy wykorzystywania danych osobowych w tym celu, w jakim została wyrażona zgoda. Należy jednak pamiętać, że wycofanie zgody może czasem uniemożliwić wykonanie określonych czynności na Państwa rzecz, czy też uniemożliwić uczestnictwo w pewnych wydarzeniach (odnosi się to również do Państwa dzieci/podopiecznych).
     9. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeśli uważają Państwo, że przez nasze działania związane z przetwarzaniem danych osobowych Państwa prawa lub prawa Państwa dzieci/podopiecznych zostały naruszone, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
     10. Wymienione powyżej prawa mogą być ograniczone w niektórych sytuacjach, np. kiedy możemy wykazać, że jesteśmy zobowiązani prawnie do przetwarzania Państwa danych lub danych Państwa dzieci/podopiecznych.  
     11. Jeśli pragną Państwo skorzystać z należnych praw, wszystko co należy zrobić to przesłać odpowiednią prośbę korzystając z danych kontaktowych wskazanych w § 1 lub § 2.

     § 6
     Źródła danych

     1. Co do zasady, większość danych, które przetwarzamy to informacje, które przekazali nam Państwo z własnej woli.
     2. W niektórych, sporadycznych przypadkach, możemy przetwarzać dane osobowe, które jesteśmy w stanie wywnioskować względem Państwa, Państwa dzieci/podopiecznych, na podstawie innych informacji, które nam Państwo przekazują oraz które pozyskujemy w toku naszych relacji. Dane te nie będą przetwarzane dłużej niż jest to konieczne ze względu na cel, dla którego zostały zebrane lub będą niezwłocznie usuwane.

     § 7
     Środki techniczne i organizacyjne

     1. Zobowiązujemy się właściwie chronić dane osobowe przed nieautoryzowanym użyciem lub dostępem, bezprawnymi modyfikacjami, utratą lub zniszczeniem.
     2. Dane osobowe nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne dla celu, dla którego zostały zebrane, włączając w to konieczność zachowania zgodności z obowiązkami prawnymi oraz dla rozpatrywania sporów, dochodzenia lub obrony roszczeń.
     3. W ramach zapewniania bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych zobowiązujemy się do uwzględnienia:
     1. poufności – będziemy chronić dane oraz dane przed przypadkowym ujawnieniem osobom trzecim,
     2. integralności – będziemy chronić dane przed nieuprawnioną modyfikacją,
     3. dostępności – będziemy zapewniać dostęp do danych wyłącznie upoważnionym do tego osobom.
     1. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez osoby trzecie jedynie w przypadku, gdy taki podmiot zobowiąże się do zapewnienia właściwych technicznych i organizacyjnych środków gwarantujących zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, jak również do zachowania poufności tych danych. 
     2. Każdy nasz pracownik lub współpracownik posiadający dostęp do danych osobowych dysponuje odpowiednim upoważnieniem i jest zobowiązany do zachowania poufności.
     3. Nauczyciele oraz inne osoby pełniące funkcje lub wykonujące pracę w podmiotach realizujących inne formy wychowania przedszkolnego, szkołach, placówkach, organach prowadzących szkoły lub placówki, organach sprawujących nadzór pedagogiczny, są ustawowo obowiązani do zachowania w poufności informacji uzyskanych w związku z pełnioną funkcją lub wykonywaną pracą, dotyczących zdrowia, potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych, seksualności, orientacji seksualnej, pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub światopoglądowych uczniów. Obowiązek zachowania poufności może zostać uchylony w przypadku zagrożenia zdrowia ucznia, jeżeli uczeń, a w przypadku ucznia niepełnoletniego jego rodzic, wyrazi zgodę na ujawnienie określonych informacji, a także gdy przewidują to przepisy szczególne.

     § 8
     Międzynarodowy transfer danych

     1. Co do zasady, dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w których prawo może nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony Państwa danych.
     2. Jeśli jednak w ramach przetwarzania dane osobowe będą przekazywane do odbiorców w państwach trzecich (poza EOG), np. w Stanach Zjednoczonych, takie przekazywanie danych będzie odbywać się wyłącznie na podstawie decyzji w sprawie odpowiedniego stopnia ochrony podjętej przez Komisję Europejską, tj. dla organizacji uczestniczących w programie Tarcza Prywatności (EU-U.S. Privacy Shield), lub na podstawie standardowych klauzul umownych zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej albo na podstawie Państwa wyraźnej zgody, o którą zostaną Państwo przez nas bezpośrednio poproszeni w stosownych przypadkach.

     § 9
     Pliki „cookies”

     1. Nasza strona internetowa korzysta z plików „cookies”.
     2. Pliki „cookies”, są to informacje w postaci niewielkich plików tekstowych zapisywanych na Państwa komputerach przez serwer. Są one istotne, ponieważ pozwalają serwerowi na każdorazowe odczytanie informacji w przypadku połączenia z konkretnym komputerem.
     3. Informacje zbierane przy użyciu plików „cookies” nie stanowią danych osobowych, jednakże mogą być wykorzystywane w celu udostępnienia Państwu określonych funkcji. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
     4. Oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików "cookies" w Państwa komputerach – za pomocą ustawień przeglądarki internetowej została wyrażona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
     5. Mogą Państwo dokonać właściwej konfiguracji swojej przeglądarki, aby zablokować automatyczne akceptowanie plików "cookies" lub uzyskać każdorazową informację o przesłaniu pliku na urządzenie. Więcej informacji o obsłudze plików "cookies" oraz możliwych konfiguracjach można uzyskać w ustawieniach Państwa przeglądarki. Poziom ograniczeń dotyczący stosowania plików „cookies” może wpłynąć na dostępność i funkcjonalności oferowane przez naszą stronę internetową, włącznie z możliwością zablokowania jej pełnego działania.
     6. Nasza strona internetowa wykorzystuje „cookies” w celu poprawnej konfiguracji, a w szczególności do:
     1. dostosowywania zawartości strony do Państwa preferencji,
     2. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki,
     3. rozpoznania urządzenia i odpowiedniego wyświetlania strony internetowej, dostosowanej do Państwa indywidualnych potrzeb,
     4. zapamiętania Państwa ustawień i personalizacji interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu,
     5. zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej, itp.
     1. Podstawą prawną przetwarzania przez nas tego rodzaju danych jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający w szczególności na ulepszaniu naszej strony internetowej, w celu zapewnienia wysokiej jakości usług i funkcjonalności oraz bezpieczeństwa.

     § 10
     Uwagi końcowe

     Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności, które mogą wynikać z potrzeb dostosowywania do zmian w przepisach prawa, czy obowiązujących standardów prywatności lub naszych innych uzasadnionych interesów.